Informació general


  • Tipus d'assignatura: Optativa
  • Coordinador: Maddalena Fedele
  • Trimestre: Anual
  • Crèdits: 6
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català

L'assignatura es realitza en petits grups que poden tenir l'atenció idiomàtica personalitzada.

Descripció


Pràctiques Radiofòniques és un curs totalment pràctic on els alumnes dissenyen, produeixen, realitzen i fan la redacció i locució d'un programa de ràdio emès en una emissora real per a la seva audiència durant un any.

Al llarg de tres trimestres, els alumnes, en grups de 3, 4 o 5, s'encarreguen de mantenir a la graella radiofònica una producció pròpia de forma estable, amb la tutela i ajuda del professor. En aquest sentit, es posen en pràctica i s'amplien tots els coneixements adquirits en introduccions anteriors al medi radiofònic.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA1 Produir, realitzar i mantenir en una emissora real un programa radiofònic.

RA2 Gestionar un arxiu radiofònic.

RA3 Utilitzar la veu, el silenci, els efectes sonors i la música en un espai radiofònic.

RA4 Emprar els components físics per a poder fer i emetre ràdio.

RA5 Confeccionar i fer-ne ús del guió radiofònic.

--

RAC1 Reflexionar sobre la millor estratègia comunicativa radiofònica segons el contingut a transmetre i el context social receptor.

RAC2 Recopilar i analitzar els resultats d'audiència i la recepció del programa i desenvolupar solucions de millora.

RAC3 Aplicar les tècniques de guionització i redacció de productes de ràdio fent ús d'idees crítiques i creatives.

RAC4 Innovar noves narratives, expressions i recursos sonors amb el llenguatge radiofònic.

RAC5 Dissenyar formats i estructures de programes radiofònics adequats a les diferents activitats del mitjà i els diferents formats de programació.

RAC6 Coordinar la producció d'un programa real de ràdio dirigit a un segment d'audiència específic.

RAC7 Supervisar el procediment tècnic de realització i emissió d'un espai radiofònic.

Metodologia de treball


Curs 100 % pràctic. L'alumne treballa en grup des del primer dia a l'estudi de ràdio i al Consell de Redacció dissenyant, produint i realitzant el seu espai radiofònic que s'emetrà per FM i ràdio online en diferents plataformes.

Mitjançant classes magistrals participatives i activitats a l'aula s'orienta la producció radiofònica que es realitza en grup. S'incentiva la interacció entre grups i l'anàlisi crítica sobre la pròpia producció, les produccions dels altres i sobre el context de recepció. Es realitza la recollida de dades de l'audiència real de cada proposta i la valoració dels aspectes del programa radiofònic que funcionen i aquells que no. Es conviden a professionals del medi radiofònic per què complementin la formació en àrees especialitzades i necessàries per a la producció i emissió del programa.

La dedicació de Pràctiques Radiofòniques, segons el tipus d'activitats, és: 

En grup gran: 23h

Activitats dirigides: 26h

Aprenentatge autònom: 101h

Total d'hores: 150h distribuïdes en 3 trimestres.

Continguts


El curs, amb un treball pràctic constant, tracta els següents blocs de continguts:

Contingut 1: El disseny del format i l’estructura radiofònica

Dedicació: 12h

Grup gran/ teoria: 2h

Activitats dirigides: 4h

Aprenentatge autònom: 6h

Descripció

Es treballen els factors a tenir en compte a l’hora de dissenyar un nou programa de ràdio. Aplicació del coneixement dels formats radiofònics i la seva organització.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 2: L’equip i els rols professionals a la ràdio 

Dedicació: 10h

Grup gran/ teoria: 1h

Activitats dirigides: 3h

Aprenentatge autònom: 6h

Descripció

Distribució de les diferents tasques necessàries per a emetre un programa. Tècniques de coordinació i treball en equip. Consell de redacció.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 3: Omplim de continguts el nostre programa 

Dedicació: 68h

Grup gran/ teoria: 8h

Activitats dirigides: 10h

Aprenentatge autònom: 50h

Descripció

Pràctica de tècniques de producció, redacció i cita radiofònica per tal de crear una edició regular d’un espai de ràdio.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 4: El procés tècnic de realització i emissió

Dedicació: 35h

Grup gran/ teoria: 4h

Activitats dirigides: 7h

Aprenentatge autònom: 24h

Descripció

Es treballen els processos de creació de recursos sonors radiofònics. Es realitzen totes les fases d’emissió en directe i enregistrada per a diferents espais de la graella de ràdio.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 5: La Ràdio IP

Dedicació: 13h

Grup gran/ teoria: 4h

Activitats dirigides: 0h

Aprenentatge autònom: 9h

Descripció

Es realitzen els processos d’emissió de ràdio online.

S’ajusten els paràmetres de l’automatització de l’emissió.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 6: Promoció i difusió de l’espai radiofònic

Dedicació: 12h

Grup gran/ teoria: 4h

Activitats dirigides: 2h

Aprenentatge autònom: 6h

Descripció

Es creen campanyes de difusió i promoció de la ràdio i dels programes radiofònics en particular.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

Activitats d'aprenentatge


 

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup

(Continguts 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Dedicació: 67h

Activitats dirigides: 7h

Aprenentatge autònom: 60h

Descripció general

En grups de 3, 4 o 5 persones es realitza el disseny, producció, realització, redacció i emissió real d’un espai radiofònic al llarg de tres trimestres.

Es col·labora en tasques de coordinació i promoció del mateix programa i de l’emissora.

Material de suport

Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

S’ha de lliurar una mostra enregistrada de diferents edicions del programa i un informe de seguiment.

30% de la nota de l’avaluació final.

Objectius específics

En acabar, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA1 Produir, realitzar i mantenir en una emissora real un programa radiofònic.

RA2 Gestionar un arxiu radiofònic.

RA3 Utilitzar la veu, el silenci, els efectes sonors i la música en un espai radiofònic.

RA4 Emprar els components físics per a poder fer i emetre ràdio.

RA5 Confeccionar i fer-ne ús del guió radiofònic.

RAC1 Reflexionar sobre la millor estratègia comunicativa radiofònica segons el contingut a transmetre i el context social receptor.

RAC2 Recopilar i analitzar els resultats d'audiència i la recepció del programa i desenvolupar solucions de millora.

RAC3 Aplicar les tècniques de guionització i redacció de productes de ràdio fent ús d'idees crítiques i creatives.

RAC4 Innovar noves narratives, expressions i recursos sonors amb el llenguatge radiofònic.

RAC5 Dissenyar formats i estructures de programes radiofònics adequats a les diferents activitats del mitjà i els diferents formats de programació.

RAC6 Coordinar la producció d'un programa real de ràdio dirigit a un segment d'audiència específic.

RAC7 Supervisar el procediment tècnic de realització i emissió d'un espai radiofònic.

Competències:

E15, E17, E18, G4 i T2

 

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica

(Continguts 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Dedicació: 12h

Activitats dirigides: 9h

Aprenentatge autònom: 3h

Descripció general

Individualment, realitzar una anàlisi sobre l’adequació del format i continguts a l’estructura de la ràdio i l’entorn social receptor. Reflexionar en un informe sobre noves solucions, idees creatives i eines innovadores per incidir en la situació de recepció radiofònica.

Material de suport

Plantilla de l’activitat. Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Lliurar l’anàlisi i reflexió.

10% de la nota de l’avaluació final.

Objectius específics

En acabar, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA1 Produir, realitzar i mantenir en una emissora real un programa radiofònic.

RAC1 Reflexionar sobre la millor estratègia comunicativa radiofònica segons el contingut a transmetre i el context social receptor.

RAC2 Recopilar i analitzar els resultats d'audiència i la recepció del programa i desenvolupar solucions de millora.

RAC5 Dissenyar formats i estructures de programes radiofònics adequats a les diferents activitats del mitjà i els diferents formats de programació.

Competències:

E17, E18, G4

 

Activitat 3: Prova sobre els continguts

(Continguts 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Dedicació: 23h

Activitats dirigides: 0h

Aprenentatge autònom: 23h

Descripció general

Individualment, realitzar una prova teòrica per avaluar l’assimilació dels continguts de l’assignatura.

Material de suport

Enunciat de la prova. Bibliografia bàsica i complementària. 

Lliurable i vincles amb l’avaluació

El full de respostes.

La prova compta un 30% sobre la nota final de curs. 

Objectius específics

En acabar, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA5 Confeccionar i fer-ne ús del guió radiofònic.

RAC1 Reflexionar sobre la millor estratègia comunicativa radiofònica segons el contingut a transmetre i el context social receptor.

RAC2 Recopilar i analitzar els resultats d'audiència i la recepció del programa i desenvolupar solucions de millora.

RAC5 Dissenyar formats i estructures de programes radiofònics adequats a les diferents activitats del mitjà i els diferents formats de programació.

RAC6 Coordinar la producció d'un programa real de ràdio dirigit a un segment d'audiència específic.

RAC7 Supervisar el procediment tècnic de realització i emissió d'un espai radiofònic.

Competències:

E17, E18, G4

 

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica

(Continguts 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Dedicació:10h

Activitats dirigides: 5h

Aprenentatge autònom: 5h

Descripció general

En grup, realitzar una anàlisi crítica sobre l’estratègia i evolució de les produccions radiofòniques dels altres grups. Detectar punts forts i punts a millorar i oferir solucions per optimitzar el producte radiofònic. Presentar l’anàlisi a classe.

Material de suport

Enunciat de l’activitat. Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Lliurar l’anàlisi.

20% de la nota final.

Objectius específics

En acabar, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA1 Produir, realitzar i mantenir en una emissora real un programa radiofònic.

RA5 Confeccionar i fer-ne ús del guió radiofònic.

RAC1 Reflexionar sobre la millor estratègia comunicativa radiofònica segons el contingut a transmetre i el context social receptor.

RAC2 Recopilar i analitzar els resultats d'audiència i la recepció del programa i desenvolupar solucions de millora.

RAC3 Aplicar les tècniques de guionització i redacció de productes de ràdio fent ús d'idees crítiques i creatives.

RAC4 Innovar noves narratives, expressions i recursos sonors amb el llenguatge radiofònic.

RAC5 Dissenyar formats i estructures de programes radiofònics adequats a les diferents activitats del mitjà i els diferents formats de programació.

RAC7 Supervisar el procediment tècnic de realització i emissió d'un espai radiofònic.

Competències:

E15, E17, E18, G4 i T2

 

Activitat 5: Activitats a l’aula

(Continguts 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Dedicació:15h

Activitats dirigides: 5h

Aprenentatge autònom: 10h

Descripció general

Participació i elaboració de les activitats i tasques proposades a l’aula. Algunes de les activitats són en grup i altres individuals, tanmateix l’avaluació és sempre individual.

Material de suport

Enunciats de les activitats. Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Lliurar les tasques requerides.

10% de la nota final.

Objectius específics

En acabar, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA1 Produir, realitzar i mantenir en una emissora real un programa radiofònic.

RA2 Gestionar un arxiu radiofònic.

RA3 Utilitzar la veu, el silenci, els efectes sonors i la música en un espai radiofònic.

RA4 Emprar els components físics per a poder fer i emetre ràdio.

RA5 Confeccionar i fer-ne ús del guió radiofònic.

RAC1 Reflexionar sobre la millor estratègia comunicativa radiofònica segons el contingut a transmetre i el context social receptor.

RAC2 Recopilar i analitzar els resultats d'audiència i la recepció del programa i desenvolupar solucions de millora.

RAC3 Aplicar les tècniques de guionització i redacció de productes de ràdio fent ús d'idees crítiques i creatives.

RAC4 Innovar noves narratives, expressions i recursos sonors amb el llenguatge radiofònic.

RAC5 Dissenyar formats i estructures de programes radiofònics adequats a les diferents activitats del mitjà i els diferents formats de programació.

RAC6 Coordinar la producció d'un programa real de ràdio dirigit a un segment d'audiència específic.

RAC7 Supervisar el procediment tècnic de realització i emissió d'un espai radiofònic.

Competències:

E15, E17, E18, G4 i T2

 

Sistema d'avaluació


La base de l'avaluació de Pràctiques Radiofòniques és el disseny, producció i emissió en grup d'un programa de ràdio en una emissora real (30%). Per preparar i millorar aquesta emissió es fa una anàlisi individual sobre l'estratègia emprada (10%) i una anàlisi crítica individual sobre les produccions dels altres grups (20%). Es realitzen activitats a l'aula per anar orientant la producció (10%) i, finalment, es realitza una prova individual per la valoració dels continguts tractats i els aprenentatges obtinguts (30%).

Resumidament i detallada:

30% Realització d'un programa radiofònic en grup

10% Anàlisi i reflexió individual sobre l'estratègia radiofònica

30% Prova sobre els continguts

20% Presentació d'una anàlisi crítica individual

10% Activitats a l'aula

 

RECUPERACIÓ

Segons la normativa vigent tan sols podran acollir-se a la recuperació aquells estudiants que no hagin arribat al 5 en la nota mitjana final de l'assignatura o que no hagin aconseguit aprovar una de les dues parts, teoria o pràctica. La recuperació serà únicament d'aquelles parts no aprovades.

Per a recuperar la part de teoria es realitzarà un examen escrit.

Per a recuperar la pràctica es realitzarà un examen oral on es plantejaran casos pràctics i es poden sol·licitar exercicis de locució i realització radiofònica.

Bibliografia


Bàsica

BALSEBRE, Armand. El lenguaje radiofónico. 4a. Ed. Madrid: Editorial Cátedra, 2004 (Signo e imagen, 35).

CUNÍ, Josep. La ràdio que triomfa. L’abecedari d’això que en diem magazín. Barcelona: Pòrtic, 1999 (Eines de periodista, 4).

LÓPEZ, Nereida i PEÑAFIEL, Carmen. La tecnología en radio. Principios básicos, desarrollo y revolución digital. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2000.

MARTÍ, Josep M. De la idea a l’antena. Tècniques de programació radiofònica. Barcelona: Pòrtic, 2000 (Eines de periodista, 5).

RODERO, Emma. Producción radiofónica. Madrid: Ediciones Cátedra, 2005 (Signo e imagen, 85).

TORRAS, Daniel. La ràdio. Mitjà, recursos i gèneres. Barcelona: Editorial UOC, 2018.


Complementària

BALSEBRE, Armand. Historia de la radio en España. Madrid: Cátedra, 2001 (Signo e imagen, 66).

BLANCH, Margarida i LÁZARO, Patricia. Aula de locución. Madrid: Cátedra, 2010 (Signo e imagen, 128).

CEBRIÁN, Mariano. Modelos de radio, desarrollos e innovaciones: del diálogo y participación a la interactividad. Madrid: Fragua, 2007 (Fragua Comunicación, 46).

FRANQUET, Rosa. Història de la ràdio a Catalunya al segle XX: de la ràdio de galena a la ràdio digital. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Direcció General de Radiodifusió i Televisió, 2001 (Textos i documents, 19).

KEITH, Michael C. Técnicas de producción de radio. Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 1992.

LARRAÑAGA, José. Redacción y locución de la información audiovisual: escribir noticias para la radio y la televisión. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2006.

MARTÍN, Isidoro. El guión radiofónico. Barcelona: Pentágono, 1961.

ORDUNA, Guillermo. El Periodista de radio: y… ¿quién está al otro lado? Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 2015.

RODERO, Emma i SOENGAS, Xosé. Ficción radiofónica : cómo contar una historia en la radio. Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 2010.

RODERO, Emma. Creación de programas de radio. Madrid: Síntesis, 2011 (Comunicación Audiovisual, 9).

WILLIAM, Christopher. Writing for radio. Londres: Bloomsbury Academic, 2015.