Informació general


  • Tipus d'assignatura: Optativa
  • Coordinador: Rafael Suárez Gómez
  • Trimestre: Anual
  • Crèdits: 6
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català

L'assignatura es realitza en petits grups que poden tenir l'atenció idiomàtica personalitzada.

Descripció


Pràctiques Radiofòniques és un curs totalment pràctic on els alumnes dissenyen, produeixen, realitzen i fan la redacció i locució d'un programa de ràdio emès en una emissora real per a la seva audiència durant un any.

Al llarg de tres trimestres, els alumnes, en grups de 3, 4 o 5, s'encarreguen de mantenir a la graella radiofònica una producció pròpia de forma estable, amb la tutela i ajuda del professor. En aquest sentit, es posen en pràctica i s'amplien tots els coneixements adquirits en introduccions anteriors al medi radiofònic.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA1 Produir, realitzar i mantenir en una emissora real un programa radiofònic.

RA2 Gestionar un arxiu radiofònic.

RA3 Utilitzar la veu, el silenci, els efectes sonors i la música en un espai radiofònic.

RA4 Emprar els components físics per a poder fer i emetre ràdio.

RA5 Confeccionar i fer-ne ús del guió radiofònic.

--

RAC1 Reflexionar sobre la millor estratègia comunicativa radiofònica segons el contingut a transmetre i el context social receptor.

RAC2 Recopilar i analitzar els resultats d'audiència i la recepció del programa i desenvolupar solucions de millora.

RAC3 Aplicar les tècniques de guionització i redacció de productes de ràdio fent ús d'idees crítiques i creatives.

RAC4 Innovar noves narratives, expressions i recursos sonors amb el llenguatge radiofònic.

RAC5 Dissenyar formats i estructures de programes radiofònics adequats a les diferents activitats del mitjà i els diferents formats de programació.

RAC6 Coordinar la producció d'un programa real de ràdio dirigit a un segment d'audiència específic.

RAC7 Supervisar el procediment tècnic de realització i emissió d'un espai radiofònic.

Metodologia de treball


Curs 100 % pràctic. L'alumne treballa en grup des del primer dia a l'estudi de ràdio i al Consell de Redacció dissenyant, produint i realitzant el seu espai radiofònic que s'emetrà per FM i ràdio online en diferents plataformes.

Mitjançant classes magistrals participatives i activitats a l'aula s'orienta la producció radiofònica que es realitza en grup. S'incentiva la interacció entre grups i l'anàlisi crítica sobre la pròpia producció, les produccions dels altres i sobre el context de recepció. Es realitza la recollida de dades de l'audiència real de cada proposta i la valoració dels aspectes del programa radiofònic que funcionen i aquells que no. Es conviden a professionals del medi radiofònic per què complementin la formació en àrees especialitzades i necessàries per a la producció i emissió del programa.

La dedicació de Pràctiques Radiofòniques, segons el tipus d'activitats, és: 

En grup gran: 23h

Activitats dirigides: 26h

Aprenentatge autònom: 101h

Total d'hores: 150h distribuïdes en 3 trimestres.

 

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, potser algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetria que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Pel que fa a les sessions de pràctiques a espais més reduïts (com laboratoris, estudis o plató), si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat.

Continguts


El curs, amb un treball pràctic constant, tracta els següents blocs de continguts:

Contingut 1: El disseny del format i l’estructura radiofònica

Dedicació: 12h

Grup gran/ teoria: 2h

Activitats dirigides: 4h

Aprenentatge autònom: 6h

Descripció

Es treballen els factors a tenir en compte a l’hora de dissenyar un nou programa de ràdio. Aplicació del coneixement dels formats radiofònics i la seva organització.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 2: L’equip i els rols professionals a la ràdio 

Dedicació: 10h

Grup gran/ teoria: 1h

Activitats dirigides: 3h

Aprenentatge autònom: 6h

Descripció

Distribució de les diferents tasques necessàries per a emetre un programa. Tècniques de coordinació i treball en equip. Consell de redacció.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 3: Omplim de continguts el nostre programa 

Dedicació: 68h

Grup gran/ teoria: 8h

Activitats dirigides: 10h

Aprenentatge autònom: 50h

Descripció

Pràctica de tècniques de producció, redacció i cita radiofònica per tal de crear una edició regular d’un espai de ràdio.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 4: El procés tècnic de realització i emissió

Dedicació: 35h

Grup gran/ teoria: 4h

Activitats dirigides: 7h

Aprenentatge autònom: 24h

Descripció

Es treballen els processos de creació de recursos sonors radiofònics. Es realitzen totes les fases d’emissió en directe i enregistrada per a diferents espais de la graella de ràdio.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 5: La Ràdio IP

Dedicació: 13h

Grup gran/ teoria: 4h

Activitats dirigides: 0h

Aprenentatge autònom: 9h

Descripció

Es realitzen els processos d’emissió de ràdio online.

S’ajusten els paràmetres de l’automatització de l’emissió.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 6: Promoció i difusió de l’espai radiofònic

Dedicació: 12h

Grup gran/ teoria: 4h

Activitats dirigides: 2h

Aprenentatge autònom: 6h

Descripció

Es creen campanyes de difusió i promoció de la ràdio i dels programes radiofònics en particular.

Activitats vinculades

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup.

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica.

Activitat 3: Prova sobre els continguts.

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

Activitats d'aprenentatge


 

Activitat 1: Disseny i emissió real d’un programa radiofònic estable en grup

(Continguts 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Dedicació: 67h

Activitats dirigides: 7h

Aprenentatge autònom: 60h

Descripció general

En grups de 3, 4 o 5 persones es realitza el disseny, producció, realització, redacció i emissió real d’un espai radiofònic al llarg de tres trimestres.

Es col·labora en tasques de coordinació i promoció del mateix programa i de l’emissora.

Material de suport

Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

S’ha de lliurar una mostra enregistrada de diferents edicions del programa i un informe de seguiment.

30% de la nota de l’avaluació final.

Objectius específics

En acabar, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA1 Produir, realitzar i mantenir en una emissora real un programa radiofònic.

RA2 Gestionar un arxiu radiofònic.

RA3 Utilitzar la veu, el silenci, els efectes sonors i la música en un espai radiofònic.

RA4 Emprar els components físics per a poder fer i emetre ràdio.

RA5 Confeccionar i fer-ne ús del guió radiofònic.

RAC1 Reflexionar sobre la millor estratègia comunicativa radiofònica segons el contingut a transmetre i el context social receptor.

RAC2 Recopilar i analitzar els resultats d'audiència i la recepció del programa i desenvolupar solucions de millora.

RAC3 Aplicar les tècniques de guionització i redacció de productes de ràdio fent ús d'idees crítiques i creatives.

RAC4 Innovar noves narratives, expressions i recursos sonors amb el llenguatge radiofònic.

RAC5 Dissenyar formats i estructures de programes radiofònics adequats a les diferents activitats del mitjà i els diferents formats de programació.

RAC6 Coordinar la producció d'un programa real de ràdio dirigit a un segment d'audiència específic.

RAC7 Supervisar el procediment tècnic de realització i emissió d'un espai radiofònic.

Competències:

E15, E17, E18, G4 i T2

 

Activitat 2: Anàlisi i reflexió individual sobre l’estratègia radiofònica

(Continguts 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Dedicació: 12h

Activitats dirigides: 9h

Aprenentatge autònom: 3h

Descripció general

Individualment, realitzar una anàlisi sobre l’adequació del format i continguts a l’estructura de la ràdio i l’entorn social receptor. Reflexionar en un informe sobre noves solucions, idees creatives i eines innovadores per incidir en la situació de recepció radiofònica.

Material de suport

Plantilla de l’activitat. Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Lliurar l’anàlisi i reflexió.

10% de la nota de l’avaluació final.

Objectius específics

En acabar, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA1 Produir, realitzar i mantenir en una emissora real un programa radiofònic.

RAC1 Reflexionar sobre la millor estratègia comunicativa radiofònica segons el contingut a transmetre i el context social receptor.

RAC2 Recopilar i analitzar els resultats d'audiència i la recepció del programa i desenvolupar solucions de millora.

RAC5 Dissenyar formats i estructures de programes radiofònics adequats a les diferents activitats del mitjà i els diferents formats de programació.

Competències:

E17, E18, G4

 

Activitat 3: Prova sobre els continguts

(Continguts 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Dedicació: 23h

Activitats dirigides: 0h

Aprenentatge autònom: 23h

Descripció general

Individualment, realitzar una prova teòrica per avaluar l’assimilació dels continguts de l’assignatura.

Material de suport

Enunciat de la prova. Bibliografia bàsica i complementària. 

Lliurable i vincles amb l’avaluació

El full de respostes.

La prova compta un 20% sobre la nota final de curs. 

Objectius específics

En acabar, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA5 Confeccionar i fer-ne ús del guió radiofònic.

RAC1 Reflexionar sobre la millor estratègia comunicativa radiofònica segons el contingut a transmetre i el context social receptor.

RAC2 Recopilar i analitzar els resultats d'audiència i la recepció del programa i desenvolupar solucions de millora.

RAC5 Dissenyar formats i estructures de programes radiofònics adequats a les diferents activitats del mitjà i els diferents formats de programació.

RAC6 Coordinar la producció d'un programa real de ràdio dirigit a un segment d'audiència específic.

RAC7 Supervisar el procediment tècnic de realització i emissió d'un espai radiofònic.

Competències:

E17, E18, G4

 

Activitat 4: Presentació d’una anàlisi crítica

(Continguts 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Dedicació:10h

Activitats dirigides: 5h

Aprenentatge autònom: 5h

Descripció general

En grup, realitzar una anàlisi crítica sobre l’estratègia i evolució de les produccions radiofòniques dels altres grups. Detectar punts forts i punts a millorar i oferir solucions per optimitzar el producte radiofònic. Presentar l’anàlisi a classe.

Material de suport

Enunciat de l’activitat. Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Lliurar l’anàlisi.

20% de la nota final.

Objectius específics

En acabar, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA1 Produir, realitzar i mantenir en una emissora real un programa radiofònic.

RA5 Confeccionar i fer-ne ús del guió radiofònic.

RAC1 Reflexionar sobre la millor estratègia comunicativa radiofònica segons el contingut a transmetre i el context social receptor.

RAC2 Recopilar i analitzar els resultats d'audiència i la recepció del programa i desenvolupar solucions de millora.

RAC3 Aplicar les tècniques de guionització i redacció de productes de ràdio fent ús d'idees crítiques i creatives.

RAC4 Innovar noves narratives, expressions i recursos sonors amb el llenguatge radiofònic.

RAC5 Dissenyar formats i estructures de programes radiofònics adequats a les diferents activitats del mitjà i els diferents formats de programació.

RAC7 Supervisar el procediment tècnic de realització i emissió d'un espai radiofònic.

Competències:

E15, E17, E18, G4 i T2

 

Activitat 5: Activitats a l’aula

(Continguts 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Dedicació:15h

Activitats dirigides: 5h

Aprenentatge autònom: 10h

Descripció general

Participació i elaboració de les activitats i tasques proposades a l’aula. Algunes de les activitats són en grup i altres individuals, tanmateix l’avaluació és sempre individual.

Material de suport

Enunciats de les activitats. Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Lliurar les tasques requerides.

20% de la nota final.

Objectius específics

En acabar, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA1 Produir, realitzar i mantenir en una emissora real un programa radiofònic.

RA2 Gestionar un arxiu radiofònic.

RA3 Utilitzar la veu, el silenci, els efectes sonors i la música en un espai radiofònic.

RA4 Emprar els components físics per a poder fer i emetre ràdio.

RA5 Confeccionar i fer-ne ús del guió radiofònic.

RAC1 Reflexionar sobre la millor estratègia comunicativa radiofònica segons el contingut a transmetre i el context social receptor.

RAC2 Recopilar i analitzar els resultats d'audiència i la recepció del programa i desenvolupar solucions de millora.

RAC3 Aplicar les tècniques de guionització i redacció de productes de ràdio fent ús d'idees crítiques i creatives.

RAC4 Innovar noves narratives, expressions i recursos sonors amb el llenguatge radiofònic.

RAC5 Dissenyar formats i estructures de programes radiofònics adequats a les diferents activitats del mitjà i els diferents formats de programació.

RAC6 Coordinar la producció d'un programa real de ràdio dirigit a un segment d'audiència específic.

RAC7 Supervisar el procediment tècnic de realització i emissió d'un espai radiofònic.

Competències:

E15, E17, E18, G4 i T2

 

Sistema d'avaluació


La base de l'avaluació de Pràctiques Radiofòniques és el disseny, producció i emissió en grup d'un programa de ràdio en una emissora real (30%). Per preparar i millorar aquesta emissió es fa una anàlisi individual sobre l'estratègia emprada (10%) i una anàlisi crítica individual sobre les produccions dels altres grups (20%). Es realitzen activitats a l'aula per anar orientant la producció (20%) i, finalment, es realitza una prova individual per la valoració dels continguts tractats i els aprenentatges obtinguts (20%).

Resumidament i detallada:

30% Realització d'un programa radiofònic en grup

10% Anàlisi i reflexió individual sobre l'estratègia radiofònica

20% Prova sobre els continguts

20% Presentació d'una anàlisi crítica individual

20% Activitats a l'aula

 

RECUPERACIÓ

Segons la normativa vigent tan sols podran acollir-se a la recuperació aquells estudiants que no hagin arribat al 5 en la nota mitjana final de l'assignatura o que no hagin aconseguit aprovar una de les dues parts, teoria o pràctica. La recuperació serà únicament d'aquelles parts no aprovades.

Per a recuperar la part de teoria es realitzarà un examen escrit.

Per a recuperar la pràctica es realitzarà un examen oral on es plantejaran casos pràctics i es poden sol·licitar exercicis de locució i realització radiofònica.

Bibliografia


Bàsica

BALSEBRE, Armand. El lenguaje radiofónico. 4a. Ed. Madrid: Editorial Cátedra, 2004 (Signo e imagen, 35).

CUNÍ, Josep. La ràdio que triomfa. L’abecedari d’això que en diem magazín. Barcelona: Pòrtic, 1999 (Eines de periodista, 4).

LÓPEZ, Nereida i PEÑAFIEL, Carmen. La tecnología en radio. Principios básicos, desarrollo y revolución digital. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2000.

MARTÍ, Josep M. De la idea a l’antena. Tècniques de programació radiofònica. Barcelona: Pòrtic, 2000 (Eines de periodista, 5).

RODERO, Emma. Producción radiofónica. Madrid: Ediciones Cátedra, 2005 (Signo e imagen, 85).

TORRAS, Daniel. La ràdio. Mitjà, recursos i gèneres. Barcelona: Editorial UOC, 2018.


Complementària

BALSEBRE, Armand. Historia de la radio en España. Madrid: Cátedra, 2001 (Signo e imagen, 66).

BLANCH, Margarida i LÁZARO, Patricia. Aula de locución. Madrid: Cátedra, 2010 (Signo e imagen, 128).

CEBRIÁN, Mariano. Modelos de radio, desarrollos e innovaciones: del diálogo y participación a la interactividad. Madrid: Fragua, 2007 (Fragua Comunicación, 46).

FRANQUET, Rosa. Història de la ràdio a Catalunya al segle XX: de la ràdio de galena a la ràdio digital. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Direcció General de Radiodifusió i Televisió, 2001 (Textos i documents, 19).

KEITH, Michael C. Técnicas de producción de radio. Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 1992.

LARRAÑAGA, José. Redacción y locución de la información audiovisual: escribir noticias para la radio y la televisión. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2006.

MARTÍN, Isidoro. El guión radiofónico. Barcelona: Pentágono, 1961.

ORDUNA, Guillermo. El Periodista de radio: y… ¿quién está al otro lado? Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 2015.

RODERO, Emma i SOENGAS, Xosé. Ficción radiofónica : cómo contar una historia en la radio. Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 2010.

RODERO, Emma. Creación de programas de radio. Madrid: Síntesis, 2011 (Comunicación Audiovisual, 9).

WILLIAM, Christopher. Writing for radio. Londres: Bloomsbury Academic, 2015.