Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Adso Fernández Baena
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 4
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català

Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès.

Descripció


L’assignatura de Producció de Jocs tracta del procés, planificació i gestió de la producció de videojocs en el marc de la matèria de Producció i Negoci. Es treballa des de la visió d'un joc fins a la descripció i estimació de les tasques a realitzar per tal de produir-lo. L’assignatura consta de sessions teòriques, workshops i sessions de treball en equip. Per assolir els coneixements l’assignatura s’avalua per un costat la planificació d'un videojoc en grup i per un altre els coneixements teòrics de manera individual, tant amb exercicis a classe com a l'examen final.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura els estudiants han de ser capaços de:

E13.1. Demostrar coneixements sobre l'estructura i organització d'una empresa.

E13.2. Utilitzar eines de previsió i planificació empresarial. 

E14.3. Contribuir a generar una cultura d'aprenentatge, gestió dels errors, feedback i gestió de les crítiques.

Metodologia de treball


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:
Classe magistral, conferències, càpsules de vídeo, seminaris, debats i fòrums, aprenentatge col·laboratiu i resolució de problemes.

Continguts


Tema 1: Procés de producció

1.1 Actors a la producció de videojocs

1.2 Fases de producció

1.3 Equip de producció

Tema 2: Planificació

2.1 Conceptes bàsics

2.2 Calendari

2.3 Risc

Tema 3: Metodologies àgils

3.1 Principis àgils

3.2 SCRUM

3.3 Agiles vs Waterfall

Tema 4: Desenvolupament

4.1 Arquitectura de motors

4.2 Eines de producció

4.3 Agile engineering

Tema 5: Priorització

5.1 Conceptes bàsics

5.2 Mètodes de priorització qualitatius

5.2 Mètodes de priorització quantitatius

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

A1. Exercicis a classe: Workshops (Evidència del resultat d’aprenentatge E13.1 i E13.2)

 • Simulació d'una negociació entre publisher i estudi de desenvolupament
 • Planificació del desenvolupament d'una extensió d'un videojoc existent
 • Creació d'un User Story Map des de zero
 • Estimació de tasques usant planning poker
 • Creació d'un compoment per Unity
 • Ús de software de control de versions

A2. Treball en grup: Simulació de la producció d'un videojoc (Evidència del resultat d’aprenentatge E13.2 i E14.3)

Redacció de BHAG (Big Hairy Audicious Goal), èpiques, històries d'usuari i criteris d'acceptació, i planificació i estimació de tasques.

A3. Examen final (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

Criteris generals de les activitats:

- El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.
- El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Exercicis a classe: Workshops 25%

A2. Treball en grup: Simulació de la producció d'un videojoc 40%

A3. Examen final 35%

Nota final = A1 0,25 + A2 0,4 + A3 0,35

Consideracions:

- Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final per a aprovar l’assignatura.
- Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
- És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Bibliografia


Bàsica

Chandler, Heather Maxwell. The game production handbook. Jones & Bartlett Publishers, 2009.

Keith, C. (2010). Agile Game Development with Scrum (Adobe Reader). Pearson Education.


Complementària

Patton, Jeff, and Peter Economy. User story mapping: discover the whole story, build the right product. O'Reilly Media, Inc., 2014.

Rosenfield Boeira, Julia Naomi. Lean Game Development: Apply Lean Frameworks to the Process of Game Development. Apress, 2017.