Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català

L'assignatura s'imparteix en català però s'utilitzaràn diversos materials de suport (documentals i articles) en anglès.

Descripció


L'assignatura recull les competències teòriques i pàctiques vistes a Àudio i Sonorització, Creació Musical i Producció Sonora per consolidar-les en l'àmbit de la producció musical. Es treballa tant en l'àmbit de l'anàlisi com de la praxi.

Resultats d'aprenentatge


Identificar els principals corrents estètics i estilistics de la música en els audiovisuals.

Disposar d'eines i recursos analítics per a una anàlisi profunda dels discursos sonors en la producció muiscal, tant històrica com actual.

Conèixer les diferents etapes d'una producció musical i les seves eines i metodologies.

Aplicar la metodologia de la producció musical a l’auto-producció.

Metodologia de treball


L'assignatura combina les sessions teòriques amb sessions de discussió colectiva a l'entorn de materials de suport (documentals i articles).

L'assitència a les pràctiques és obligatòria.

Continguts


 

BLOC 1 Història de la producció musical: gèneres, estils i escoles de producció

 

Breu recorregut per la història de la producció musical 

Els gèneres musicals

Estils i escoles de producció

Relaciones entre procediment tècnic i estètica sonora

 

BLOC 2 Eines i recursos creatius

Les eines de producció d’àudio. Capacitats correctives vs creatives

Reconeixement auditiu dels efectes i processos creatius estudiats

 

BLOC 3 Anàlisi de la producció musical en l’àmbit dels mitjans audiovisuals

Anàlisi de casos concrets en l’àmbit discogràfic, cinematogràfic, publicitatari, etc.

 

Activitats d'aprenentatge


Lectura i posterior discussió d'almenys dos articles acadèmics a l'entorn de la producció d'àudio.

Audiovisió i posterior discussió d'almenys dos documentals a l'entorn de la producció d'àudio.

Anàlisi de produccions de diversos generes i estils musicals subjectes a diferents escoles de producció musical.

Pràctiques de producció a l'estudi.

Pràctiques de producció al laboratori.

Sistema d'avaluació


2 proves de continguts teòrics i pràctics (60% del total).

1 projecte final basat en una activitat pràctica relacionada amb la producció musical (40%).

Bibliografia


Bàsica

Chanan, Michael. 1995. Repeated Takes: A Short History of Recording and Its Effects on Music. London: Verso.

Cunningham, Mark. 1996. Good Vibrations. A history of record production. London: Sanctuary Productions.

Daley, Dan. 2004. “The Engineers Who Changed Recording.” Sound on Sound Magazine, October. http://www.soundonsound.com/people/engineers-who-changed-recording

Doyle, Peter. 2005. Echo and Reverb: Fabricating Space in Popular Music Recording, 1900-1960. Middletown: Wesleyan University Press.

Frith, Simon and Zagorski-Thomas, Simon, editors. 2012. The Art of Recording Production: An Introductory Reader for a New Academic Field. Surrey: Ashgate Publishing.

Katz, Mark. 2010. Capturing Sound: How Technology Has Changed Music. Berkeley: University of California Press.

Moylan, William. 2002. The Art Of Recording: Understanding and Crafting the Mix. Burlington, Massachusetts: Focal Press.

Roquer, Jordi. 2018. Sound hyperreality in popular music: On the influence of audio production in our sound expectations. Cambridge Scholar Publishing.

Roquer, Jordi; Martínez, Santos & Badal, Carles. 2015. “Queen’s Snake: The Use of Audio Production Techniques as a Means to Semantic Extension in Queen’s ‘Was It All Worth It.’” In Reinventing Sound: Music and Audiovisual Culture, edited by Enrique Encabo, 29–42. Cambridge: Cambridge Scholar Press.

Zagorski-Thomas, Simon. 2014. The Musicology of Record Production. Cambridge: Cambridge University Press.