Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català

L'assignatura s'imparteix en català però s'utilitzaràn diversos materials de suport (documentals i articles) en anglès.

Descripció


L'assignatura recull les competències teòriques i pàctiques vistes a Àudio i Sonorització, Creació Musical i Producció Sonora per consolidar-les en l'àmbit de la producció musical. Es treballa tant en l'àmbit de l'anàlisi com de la praxi.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant ha de ser capaç de:

1. Usar les tècniques d'enregistrament del so en un ampli ventall de situacions.
2. Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.
3. Confeccionar el seu propi estudi personal basat en DAW i / o estudi Virtual.
4. Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.
5. Crear temes estructurats i homologables de música electrònica en qualsevol tipus d'estil i per a qualsevol possible destinatari del sector audiovisual.
6. Entendre els conceptes de ritme, harmonia i melodia.
7. Conèixer els sistemes de notació musical per ordinador.
8. Crear un tema amb una estructura adequada.
9. Conèixer les diferents parts d'un arranjament musical.
10. Conèixer els diferents estils musicals i les seves característiques.
11. Saber planificar un enregistrament musical.
12. Usar les tècniques d'enregistrament del so en un ampli ventall de situacions.
13. Cerca creativament els elements sonors necessaris per al seu objectiu i aplicar creativitat.

A més, l'estudiant també assolirà els següents resultats d'aprenentatge:

14. Conèixer les diferents etapes d'una producció musical i les seves eines i metodologies.
15. Identificar els principals corrents estètics i estilistics de la música en els audiovisuals.
16. Disposar d'eines i recursos analítics per a una anàlisi profunda dels discursos sonors en la producció muiscal, tant històrica com actual.
17. Poder analitzar el paper del so en els mitjans audiovisuals més enllà de qüestions estrictament tècniques.
 

 

 

 

 

  

 

Metodologia de treball


L'assignatura combina les sessions teòriques (sessions de discussió colectiva a l'entorn de materials de suport com documentals i articles) amb sessions pràctiques. La metodologia de treball es divideix en dues parts diferenciades:

- Sessions de gran grup (3h/setmana) on s'imparteixen coneixements teòrics. 

- Sessions pràctiques en grups reduïts (2h quinzenals), on es desenvolupen activitats centrades en la creació, edició i mescla musical.

L'assitència a les pràctiques és obligatòria.

Continguts


BLOC 1 Història de la producció musical: gèneres, estils i escoles de producció

Breu recorregut per la història de la producció musical 

Els gèneres musicals

Estils i escoles de producció

Relaciones entre procediment tècnic i estètica sonora

 

BLOC 2 Eines i recursos creatius

Les eines de producció d’àudio. Capacitats correctives vs creatives

Reconeixement auditiu dels efectes i processos creatius estudiats

 

BLOC 3 Anàlisi

Anàlisi de la producció musical en l’àmbit dels mitjans audiovisuals

Anàlisi de casos concrets en l’àmbit discogràfic, cinematogràfic, publicitatari, etc.

 

Activitats d'aprenentatge


Activitat 1. Tests de seguiment.

2 proves de continguts teòrics i pràctics a partir de tests online.

 

Activitat 2. Creació d'una estructura musical

Composició d'una estructura musical partint dels recursos d'una DAW

Resultats d'aprenentatge: En finalitzar l'activitat l'estudiant hauria de ser capaç de:
RA2 Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.
RA4 Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.
RA5 Crear temes estructurats i homologables de música electrònica en qualsevol tipus d'estil i per a qualsevol possible destinatari del sector audiovisual
RA6 Entendre els conceptes de ritme, harmonia i melodia.
RA7 Conèixer els sistemes de notació musical per ordinador.
RA8 Crear un tema amb una estructura adequada.


Activitat 3. Producció sobre una base rítmica

Composició d'una base rítmica amb DAW

Resultats d'aprenentatge: En finalitzar l'activitat l'estudiant hauria de ser capaç de:
RA5 Crear temes estructurats i homologables de música electrònica en qualsevol tipus d'estil i per a qualsevol possible destinatari del sector audiovisual
RA6 Entendre els conceptes de ritme, harmonia i melodia.
RA7 Conèixer els sistemes de notació musical per ordinador.
RA8 Crear un tema amb una estructura adequada.

Activitat 4. Arranjaments bàsics

Exercicis d'arranjaments sobre els arxuis generats a les activitats 2 i 3.

Resultats d'aprenentatge: En finalitzar l'activitat l'estudiant hauria de ser capaç de:
RA2 Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.
RA4 Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.
RA5 Crear temes estructurats i homologables de música electrònica en qualsevol tipus d'estil i per a qualsevol possible destinatari del sector audiovisual
RA6 Entendre els conceptes de ritme, harmonia i melodia.
RA7 Conèixer els sistemes de notació musical per ordinador.
RA8 Crear un tema amb una estructura adequada.

Activitat 5. Lectura i discussió a classe d'articles acadèmics sobre producció d'àudio.

La teoria de l'assignatura es complementa amb una serie d'articles acdèmics sobre producció musical, alguns dels quals es treballaran colectivament a classe.

Resultats d'aprenentatge: En finalitzar l'activitat l'estudiant hauria de ser capaç de:
RA14 Conèixer les diferents etapes d'una producció musical i les seves eines i metodologies.
RA15 Identificar els principals corrents estètics i estilistics de la música en els audiovisuals.
RA16 Disposar d'eines i recursos analítics per a una anàlisi profunda dels discursos sonors en la producció muiscal, tant històrica com actual.
RA17 Poder analitzar el paper del so en els mitjans audiovisuals més enllà de qüestions estrictament tècniques.

 

Activitat 6. Projecte de producció musical

Producció d'una peça musical (que inclou planificació, enregistrament, edició i mescla) a escollir entre:

Versió lliure
Versió clonada
Compsició propia
Base instrumental per a pista de veu donada

El projecte pot plantejar-se des de qualsevol de les eines treballades al llarg del grau (DAW, sampling, enregistrament d'àudio...) però cal que inclogui, com a mínim, una pista d'àudio. Treball en grup (el nombre d'estudiants per grup s'haurà de consensuar amb el professor).

Resultats d'aprenentatge: En finalitzar l'activitat l'estudiant hauria de ser capaç de:

RA1. Usar les tècniques d'enregistrament del so en un ampli ventall de situacions.
RA2. Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.
RA3. Confeccionar el seu propi estudi personal basat en DAW i / o estudi Virtual.
RA4. Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.
RA5. Crear temes estructurats i homologables de música electrònica en qualsevol tipus d'estil i per a qualsevol possible destinatari del sector audiovisual.
RA6. Entendre els conceptes de ritme, harmonia i melodia.
RA7. Conèixer els sistemes de notació musical per ordinador.
RA8. Crear un tema amb una estructura adequada.
RA9. Conèixer les diferents parts d'un arranjament musical.
RA10. Conèixer els diferents estils musicals i les seves característiques.
RA11. Saber planificar un enregistrament musical.
RA12. Usar les tècniques d'enregistrament del so en un ampli ventall de situacions.
RA13. Cerca creativament els elements sonors necessaris per al seu objectiu i aplicar creativitat.

 

Activitat 7. Memòria escrita.

Cada grup haurà d'entregar una memòria escrita del projecte de l'assignatura. S'haurà de lliurar a través de l'eCampus amb un format estipulat al document associat. S'aconsellarà que l'estructura de la memòria del treball sigui anàloga a la del TFG del grau.

Resultats d'aprenentatge: En finalitzar l'activitat l'estudiant hauria de ser capaç de:

RA14. Conèixer les diferents etapes d'una producció musical i les seves eines i metodologies.
RA15. Identificar els principals corrents estètics i estilístics de la música en els audiovisuals.
RA16. Disposar d'eines i recursos analítics per a una anàlisi profunda dels discursos sonors en la producció musical, tant històrica com actual.
RA17. Poder analitzar el paper del so en els mitjans audiovisuals més enllà de qüestions estrictament tècniques.

 

Activitat 8. Prova final

Prova final de coneixements teòrics i pràctics.

Sistema d'avaluació


L'assignatura planteja l'avaluació en quatre blocs: 

Activitat 1. Tests de seguiment (20%).

Activitat 6. Projecte de producció musical  (15%).

Activitat 7. Memòria escrita del projecte (15%).

Activitat 8. Prova final (50%).

Per fer mitjana caldrà haver superat la prova final amb més d'un 5 sobre 10. Aquells estudiants que obtinguin una qualificació inferior a 5 hauran de fer una prova de recuperació. La prova de recuperació s'aprova amb un 5. Es mantindran la resta de notes dels tests parcials. En cap cas es podrà optar a la recuperació per pujar nota. Els tests parcials i el projecte no disposen de recuperació.

Les qualificacions podran ser revisades en una data i lloc publicats pel professor a través de l'eCampus.

Bibliografia


Bàsica

Chanan, Michael. 1995. Repeated Takes: A Short History of Recording and Its Effects on Music. London: Verso.

Cunningham, Mark. 1996. Good Vibrations. A history of record production. London: Sanctuary Productions.

Daley, Dan. 2004. “The Engineers Who Changed Recording.” Sound on Sound Magazine, October. http://www.soundonsound.com/people/engineers-who-changed-recording

Doyle, Peter. 2005. Echo and Reverb: Fabricating Space in Popular Music Recording, 1900-1960. Middletown: Wesleyan University Press.

Frith, Simon and Zagorski-Thomas, Simon, editors. 2012. The Art of Recording Production: An Introductory Reader for a New Academic Field. Surrey: Ashgate Publishing.

Gibson, D. 1997. Styles of mix; Visual Representations. Dins The Art of Mixing. A Visual Guide to Recording. Michigan: MixBooks.

Katz, Mark. 2010. Capturing Sound: How Technology Has Changed Music. Berkeley: University of California Press.

Levitin, D.J. 2008. How recordings are made (I) in Audio anecdotes III: Tools , tips and techniques for digital audio(pp. 3-14). Natick: A.K. Peters 

Moylan, William. 2002. The Art Of Recording: Understanding and Crafting the Mix. Burlington, Massachusetts: Focal Press.

Roquer, Jordi. 2018. Sound hyperreality in popular music: On the influence of audio production in our sound expectations. Cambridge Scholar Publishing.

Roquer, Jordi; Martínez, Santos & Badal, Carles. 2015. “Queen’s Snake: The Use of Audio Production Techniques as a Means to Semantic Extension in Queen’s ‘Was It All Worth It.’” In Reinventing Sound: Music and Audiovisual Culture, edited by Enrique Encabo, 29–42. Cambridge: Cambridge Scholar Press.

Simons, D. 2004. The Atlantic Story / From Funk to Punk. Dins de Studio Stories. Londres: Backbeat Books

Théberge, P. 1997. The Sound of Music. Dins de Any Sound You Can Imagine: Making Music/Consuming Technology. New England: Wesleyan.

Zagorski-Thomas, Simon. 2014. The Musicology of Record Production. Cambridge: Cambridge University Press.