Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català

L'assignatura s'imparteix en català però s'utilitzaràn diversos materials de suport (documentals i articles) en anglès.

Descripció


L'assignatura té com a eix principal la producció sonora (enregsitrament, edició i barreja) en exteriors, plató i estudi.

La dinàmica de classe combina sessions teòriques a l’aula i classes pràctiques al laboratori, exteriors i plató. 

Es consoliden conceptes treballats a Àudio i Sonorització i també a Creació Musical per mitjà tant de la praxi com de l'anàlisi.

Al finalitzar l’assignatura l’alumne assumirà la producció sonora d'una obra audiovisual per tal de consolidar els conceptes, tècniques i eines del curs.

 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'alumnat ha de ser capaç de:

Capturar i crear sons per complementar produccions audiovisuals com spots, películes, curtmetratges, espais de televisió, videojocs.

Organitzar i dirigir una gravació d’efectes sonors en estudi i en plató.

Identificar problemes de qualitat i saber resoldre’ls, de forma prèvia o posterior al seu enregistrament

Disposar d’una visió genèrica de les possibilitats d’aplicació de tecnologies vinculades a la producció sonora.

Disposar de vocabulari pràctic per tenir una millor comprensió de l'anàlisi i la descripció de qualsevol fenomen sonor. 

Demostrar una comprensió dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el seu camp d'estudi amb una profunditat que arribi fins a l'avantguarda del coneixement.

Aplicar els seus coneixements, la comprensió d'aquests i les seves capacitats de resolució de problemes en àmbits laborals complexos o professionals i especialitzats que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores.

Recopilar i interpretar dades i informacions sobre les que fonamentar les seves conclusions incloent-hi, quan sigui necessari i pertinent, la reflexió sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del seu camp d'estudi.

Desenvolupar-se en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com laboral o professional dins del seu camp d'estudi.

Comunicar a tot tipus d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions en l'àmbit del seu camp d'estudioSer capaços d'identificar les seves pròpies necessitats formatives en el seu camp d'estudi i entorn laboral o professional i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tot tipus de contextos (estructurats o no).

 

Aquests resultats es concreten en les següents competències específiques:

E9 - Aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i gravació i del so.

T2 - Capacitat per treballar com membre d'un equip multidiscilpinari.

E11 - Aplicar les regles musicals i els llenguatges per a la creació musical.

G5 - Emprendre estudis amb un alt nivell d'autonomia.

Metodologia de treball


L'assignatura combina classes teòriques a l’aula i classes pràctiques al laboratori. A les classes teòriques el professor exposa conceptes i exemples tot fomentant la participació dels estudiants mentre que a les classes pràctiques els estudiants fan ús d'un programari especialitzat de postproducció d'àudio en diverses situacions proposades a les diverses pràctiques.

Tots els materials es publicaran al campus virtual. Els avisos als estudiants també es faran per aquest mitjà; és responsabilitat de l'estudiant consultar aquest espai virtual regularment.

Continguts


1. Repàs de conceptes bàsics d'àudio

Intensitat, to i timbre

Mono/estéreo

Decibels. Corves isofòniques i la seva aplicació

Tecnologia d’audio en producció audiovisual

 

2. Microfonia i captació en rodatge

Micròfons de canó

Micròfons Lavalier

Sistemes inhalàmbrics

Tècniques: perxa

Sistemes d’enregistrament

Enregistrament mono vs estéreo

Wildtracks, wildlines, room tone i conceptes relacionats

 

3. Introducció a l’audio digital.

Fonaments de conversió AD/DA

Analògic vs. digital

Interficies

Routing i formats de transmissió

Formats digitals d’enregistrament

Problemàtiques habituals: distorsió, aliasing, nivells

 

4. Sistemes

Característiques comunes en sistemes DAW

Gestió d’arxius

Edició

Routing

Mixer

Plug-ins: processat audio i instruments virtuals

Pistes audio, MIDI, auxiliars, Master.

Interfícies i controladors

Sincronització

 

5. Anàlisi de produccions

Durant el curs s'analitzarà el so de diverses produccions audiovisuals.

 

Activitats d'aprenentatge


Anàlisi de produccions:

Exercicis amb software DAW relacionants amb l’enregistrament, producció, editatge i mescla del so en diversos producttes audiovisuals. Activitat no avaluable.

 

Exercici de doblatge:

Enregistrament de les veus d'un spot publicitari. Treball en grup, no avaluable. (E9, T2, G5)

 

Exercici de Foley:

Enregistrament d'efectes Foley per a un curtmetratge. Treball en grup, no avaluable. (E9, T2, G5)

 

Captació sonora en exteriors:

Rodatge d’una petita seqüència, usant tot l'equip necessari per a una correcta captació del so. Treball en grup, avaluable per mitjà d'entrega en format àudio i memòria escrita. (E9, T2, G5)

 

Edició i barreja d'àudio:

Continuació de la pràctica anterior, centrada en la part d'edició i barreja del projecte. Treball en grup, avaluable per mitjà d'entrega en format àudio i memòria escrita. (E9, T2, G5)

 

Projecte final: producció d'una petita obra audiovisual: 

Enregistrament, edició i barreja de la part sonora (diàlegs, doblatge, so ambient i música)

Treball en grup, amb avaluació de la part relacionada amb el so. (E9, E11, T2, G5)

 

Sistema d'avaluació


4 proves parcials distribuïdes al llarg del trimestre. Aquestes proves es faran a través d'un sistema online i el seu valor total (la suma dels quatre) serà del 10% sobre la nota global de l'assignatura.

1 projecte basat en la captació en exteriors, edició i barreja del material enregistrat. S'entregarà seguint les indicacions publicades al Moodle de l'assignatura (eCampus). El seu pes sobre la nota final serà d'un 10%.

1 projecte final a entregar seguint les indicacions publicades al Moodle de l'assignatura (eCampus). El seu pes sobre la nota final serà d'un 30%.

1 examen final que englobarà tots els continguts de l'assignatura, el seu pes sobre la nota final serà d'un 50%.

Per fer mitjana caldrà haver superat l'examen final. Aquells estudiants que obtinguin una qualificació inferior al 5 a l'examen final hauran de fer un examen de recuperació; es mantindran la resta de notes dels exàmens parcials i les pràctiques. En cap cas es podrà optar a la recuperació per pujar nota. Les pràctiques i exàmens parcials no disposen de recuperació.

Els exàmens i les qualificacions sobre les pràctiques podran ser revisades en una data i lloc publicitats pel professor a través del Moodle de l'assignatura.

 

Bibliografia


Bàsica

AVID. "Protools 101 v12". AVID

BARTLETT, Bruce (1995)  “Técnicas de micrófonos en estéreo”  Instituto Oficial de Radio Televisión Española

BUTLER, Tom (1994) ”Manual de audio Fender” Trad. d’Alberto Gutiérrez Marín. Fender musical instruments Corporation.

MAS, Carles P. (2002) “Manual de sonoritzación en directo”. Barcelona: UNA Publicación

MILES, Huber David (2014) ”Modern Recording Techniques” Abingdon: Focal Press.

WHITE, Glenn; LOUIE, G. J. (2005) “The Audio Dictionary (3rd ed.)”. Seattle: Washington Press. 


Complementària

AVID. "Protools 110 v12". AVID

KATZ, Mark. (2004) “Capturing Sound: How Technology Has Changed Music” Berkeley: University of California Press.

MARTIN, George (1979) “All you need is ears” New York: St. Martin’s Griffin.