Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català

L'assignatura s'imparteix en català però s'utilitzaràn diversos materials de suport (documentals i articles) en anglès.

Descripció


L'assignatura té com a eix principal la producció sonora (enregsitrament, edició i barreja) en exteriors, plató i estudi.

Es consoliden conceptes treballats a Àudio i Sonorització i també a Creació Musical per mitjà tant de la praxi com de l'anàlisi.

Al finalitzar l’assignatura l’alumne assumirà la producció sonora d'una obra audiovisual per tal de consolidar els conceptes, tècniques i eines del curs.

 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant ha de ser capaç de:

1. Explicar els principis bàsics de la reproducció del so i la seva aplicació real en la utilització professional.
2. Identificar els diversos formats d'enregistrament del so analògic i digital.
3. Manipular els diversos formats d'enregistrament i de suport de so i de fer els corresponents canvis de format.
4. Saber sonoritzar un producte audiovisual (videoclip, curt, anunci, etc.)
5. Usar les tècniques d'enregistrament del so en un ampli ventall de situacions.
6. Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.
7. Identificar i corregir el soroll generat pels sistemes d'enregistrament
8. Aplicar les eines d'anàlisi del so.
9. Cerca creativament els elements sonors necessaris per al seu objectiu i aplicar creativitat.
10. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual

A més, l'estudiant també assolirà els següents resultats d'aprenentatge:

11. Capturar i crear sons per complementar produccions audiovisuals com spots, películes, curtmetratges, espais de televisió, videojocs.
12. Organitzar i dirigir una gravació d’efectes sonors en estudi i en plató.
13. Identificar problemes de qualitat i saber resoldre’ls, de forma prèvia o posterior al seu enregistrament
14. Disposar d’una visió genèrica de les possibilitats d’aplicació de tecnologies vinculades a la producció sonora.
 

 

Metodologia de treball


L'assignatura combina les sessions teòriques amb sessions pràctiques. La metodologia de treball implica dues parts diferenciades:

- Sessions de gran grup (3h/setmana) on s'imparteixen coneixements teòrics. 

- Sessions pràctiques en grups reduïts (2h quinzenals), on es desenvolupen activitats centrades en la captació sonora (exteriors, foley i doblatge), edició i mescla.

L'assitència a les pràctiques és obligatòria.

Tots els materials es publicaran al campus virtual. Els avisos als estudiants també es faran per aquest mitjà; és responsabilitat de l'estudiant consultar aquest espai virtual regularment.

 

Continguts


1. Repàs de conceptes bàsics d'àudio

Intensitat, to i timbre

Mono/estéreo

Decibels. Corves isofòniques i la seva aplicació

Tecnologia d’àudio en producció audiovisual

 

2. Microfonia i captació en rodatge

Micròfons de canó

Micròfons Lavalier

Sistemes inhalàmbrics

Tècniques: perxa

Sistemes d’enregistrament

Enregistrament mono vs estéreo

Wildtracks, wildlines, room tone i conceptes relacionats

 

3. Introducció a l’audio digital

Fonaments de conversió AD/DA

Analògic vs. digital

Interficies

Routing i formats de transmissió

Formats digitals d’enregistrament

Problemàtiques habituals: distorsió, aliasing, nivells

 

4. Sistemes DAW

Característiques comunes en sistemes DAW

Gestió d’arxius

Edició

Routing

Mixer

Plug-ins: processat audio i instruments virtuals

Pistes audio, MIDI, auxiliars, Master.

Interfícies i controladors

Sincronització

 

5. Anàlisi de produccions

Durant el curs s'analitzarà el so de diverses produccions audiovisuals.

 

Activitats d'aprenentatge


Activitat 1. Tests de seguiment

4 tests distribuïts al llarg del trimestre on s'avaluaran continguts teòrics i aspectes relacionats amb els continguts treballats en les activitats pràctiques. Aquestes proves es realitzaran a través d'un sistema en línia i el seu valor total serà d'un 10% de la nota global.

 

Activitat 2. Exercici de doblatge

Enregistrament de les veus d'un spot publicitari. Treball en grup, no avaluable.

En acabar l’activitat l’estudiant ha de ser capaç de:

R1. Explicar els principis bàsics de la reproducció del so i la seva aplicació real en la utilització professional.
R3. Manipular els diversos formats d'enregistrament i de suport de so i de fer els corresponents canvis de format.
R4. Saber sonoritzar un producte audiovisual (videoclip, curt, anunci, etc.)
R5. Usar les tècniques d'enregistrament del so en un ampli ventall de situacions.
R6. Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.
R7. Identificar i corregir el soroll generat pels sistemes d'enregistrament
R10. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual
R12. Organitzar i dirigir una gravació d’efectes sonors en estudi i en plató.
R13. Identificar problemes de qualitat i saber resoldre’ls, de forma prèvia o posterior al seu enregistrament

Competències que es treballen: E9, E10, G5, T2

 

Activitat 3. Exercici de Foley

Enregistrament d'efectes Foley per a un curtmetratge. Treball en grup, no avaluable.

En acabar l’activitat l’estudiant ha de ser capaç de:

R1. Explicar els principis bàsics de la reproducció del so i la seva aplicació real en la utilització professional.
R3. Manipular els diversos formats d'enregistrament i de suport de so i de fer els corresponents canvis de format.
R4. Saber sonoritzar un producte audiovisual (videoclip, curt, anunci, etc.)
R5. Usar les tècniques d'enregistrament del so en un ampli ventall de situacions.
R6. Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.
R7. Identificar i corregir el soroll generat pels sistemes d'enregistrament
R10. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual
R12. Organitzar i dirigir una gravació d’efectes sonors en estudi i en plató.
R13. Identificar problemes de qualitat i saber resoldre’ls, de forma prèvia o posterior al seu enregistrament

Competències que es treballen: E9, E10, G5, T2

 

Activitat 4. Captació sonora en exteriors

Rodatge d’una petita seqüència, usant tot l'equip necessari per a una correcta captació del so. Treball en grup, avaluable per mitjà d'entrega en format àudio i memòria escrita.

En acabar l’activitat l’estudiant ha de ser capaç de:

R1. Explicar els principis bàsics de la reproducció del so i la seva aplicació real en la utilització professional.
R3. Manipular els diversos formats d'enregistrament i de suport de so i de fer els corresponents canvis de format.
R4. Saber sonoritzar un producte audiovisual (videoclip, curt, anunci, etc.)
R5. Usar les tècniques d'enregistrament del so en un ampli ventall de situacions.
R6. Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.
R7. Identificar i corregir el soroll generat pels sistemes d'enregistrament
R10. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual
R12. Organitzar i dirigir una gravació d’efectes sonors en estudi i en plató.
R13. Identificar problemes de qualitat i saber resoldre’ls, de forma prèvia o posterior al seu enregistrament

Competències que es treballen: E9, E10, G5, T2

 

Activitat 5. Edició i barreja d'àudio

Continuació de la pràctica anterior, centrada en la part d'edició i barreja del projecte. Treball en grup, avaluable per mitjà d'entrega en format àudio i memòria escrita. 

En acabar l’activitat l’estudiant ha de ser capaç de:

R1. Explicar els principis bàsics de la reproducció del so i la seva aplicació real en la utilització professional.
R3. Manipular els diversos formats d'enregistrament i de suport de so i de fer els corresponents canvis de format.
R4. Saber sonoritzar un producte audiovisual (videoclip, curt, anunci, etc.)
R5. Usar les tècniques d'enregistrament del so en un ampli ventall de situacions.
R6. Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.
R7. Identificar i corregir el soroll generat pels sistemes d'enregistrament
R10. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual
R12. Organitzar i dirigir una gravació d’efectes sonors en estudi i en plató.
R13. Identificar problemes de qualitat i saber resoldre’ls, de forma prèvia o posterior al seu enregistrament

Competències que es treballen: E9, E10, G5, T2

 

Activitat 6. Projecte final: producció d'una petita obra audiovisual

Enregistrament, edició i barreja de la part sonora (diàlegs, doblatge, so ambient i música)

Treball en grup, amb avaluació de la part relacionada amb el so. 

Lliurable i vincles amb l'avaluació:

Cal lliurar un arxiu pdf a la bústia habilitat a l'eCampus. El pdf contindrà la presentació i un guió explicatiu que ha d'incloure una cue list per la part d'anàlisi. Aquesta activitat suposarà el 30% de la nota final de l'assignatura.

En acabar l’activitat l’estudiant ha de ser capaç de:

R1. Explicar els principis bàsics de la reproducció del so i la seva aplicació real en la utilització professional.
R3. Manipular els diversos formats d'enregistrament i de suport de so i de fer els corresponents canvis de format.
R4. Saber sonoritzar un producte audiovisual (videoclip, curt, anunci, etc.)
R5. Usar les tècniques d'enregistrament del so en un ampli ventall de situacions.
R6. Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.
R7. Identificar i corregir el soroll generat pels sistemes d'enregistrament
R8. Aplicar les eines d'anàlisi del so.
R9. Cerca creativament els elements sonors necessaris per al seu objectiu i aplicar creativitat.
R10. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual
R11. Capturar i crear sons per complementar produccions audiovisuals com spots, películes, curtmetratges, espais de televisió, videojocs.
R12. Organitzar i dirigir una gravació d’efectes sonors en estudi i en plató.
R13. Identificar problemes de qualitat i saber resoldre’ls, de forma prèvia o posterior al seu enregistrament
R14. Disposar d’una visió genèrica de les possibilitats d’aplicació de tecnologies vinculades a la producció sonora.

Competències que es treballen: E9, E10, E11, E13, E14, G3, G5, T2

 

Activitat 7. Prova final

Prova final de tots els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.

Sistema d'avaluació


L'assignatura planteja l'avaluació a partir dels blocs següents:

 

Activitat 1: 4 proves parcials distribuïdes al llarg del trimestre. Aquestes proves es faran a través d'un sistema online i el seu valor total (la suma dels quatre) serà del 10% sobre la nota global de l'assignatura.

Activitat 4: projecte basat en la captació en exteriors, edició i barreja del material enregistrat. S'entregarà seguint les indicacions publicades al Moodle de l'assignatura (eCampus). El seu pes sobre la nota final serà d'un 10%.

Activitat 6: projecte final a entregar seguint les indicacions publicades al Moodle de l'assignatura (eCampus). El seu pes sobre la nota final serà d'un 30%.

Activitat 7: examen final que englobarà tots els continguts de l'assignatura, el seu pes sobre la nota final serà d'un 50%.

 

Per fer mitjana caldrà haver superat l'examen final. Aquells estudiants que obtinguin una qualificació inferior al 5 a l'examen final hauran de fer un examen de recuperació que també s'haurà d'aprovar amb un 5; es mantindran la resta de notes dels exàmens parcials i les pràctiques. En cap cas es podrà optar a la recuperació per pujar nota. Les pràctiques, els exàmens parcials i el treball final no disposen de recuperació.

Els exàmens i les qualificacions sobre les pràctiques podran ser revisades en una data i lloc publicitats pel professor a través del Moodle de l'assignatura.

 

Bibliografia


Bàsica

AVID. "Protools 101 v12". AVID

BARTLETT, Bruce (1995)  “Técnicas de micrófonos en estéreo”  Instituto Oficial de Radio Televisión Española

BUTLER, Tom (1994) ”Manual de audio Fender” Trad. d’Alberto Gutiérrez Marín. Fender musical instruments Corporation.

MAS, Carles P. (2002) “Manual de sonoritzación en directo”. Barcelona: UNA Publicación

MILES, Huber David (2014) ”Modern Recording Techniques” Abingdon: Focal Press.

WHITE, Glenn; LOUIE, G. J. (2005) “The Audio Dictionary (3rd ed.)”. Seattle: Washington Press. 


Complementària

AVID. "Protools 110 v12". AVID

KATZ, Mark. (2004) “Capturing Sound: How Technology Has Changed Music” Berkeley: University of California Press.

MARTIN, George (1979) “All you need is ears” New York: St. Martin’s Griffin.