Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Maddalena Fedele
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 4
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Les classes de l'assignatura es faran principalment en català, tot i que la bibliografia i el material de suport podran ser en altres llengües (castellà i anglès)

Descripció


 

Amb l’objectiu que l’alumne assoleixi les habilitats necessàries per a poder entendre la funció de la publicació electrònica i els seus camps d’aplicació. Aquesta assignatura aprofundeix tant en el camp del disseny de comunicacions web, com en el camp de la producció de suports tecnològics que la recolzen. El primer tema de l’assignatura aprofundeix en els conceptes necessaris per a entendre l’estructura que dona suport a Internet així com l’historia i els aspectes més normatius de la publicació de continguts a la xarxa. El segon tema fa revisió de les possibilitats i limitacions de la tècnica que fa possible la publicació de continguts a la xarxa. El tercer tema fa revisió dels conceptes teòrics i pràctics més rellevants a l’hora de desenvolupar continguts interactius, i per últim el quart tema revisa les teories més rellevants respecte als conceptes de usabilitat, accessibilitat i disseny d’experiències d’usuari dins del àmbit de les publicacions a la xarxa.

Resultats d'aprenentatge


Al finalitzar l’assignatura els estudiants han de ser capaços de:

 • RA1: Fer servir els serveis web, email, ftp i www.
 • RA2: Conèixer i saber aplicar correctament els llenguatges de representació de la informació al web HTML i CSS.
 • RA3: Crear, editar, publicar i mantenir llocs web multimèdia bàsics seguint els patrons de disseny actuals.
 • RA4: Crear petites aplicacions multimèdia interactives al web: jocs, reproductors de medis, animacions, etc.
 • RA5: Fer us de les estratègies i els processos per a la creació de productes interactius multimèdia.
 • RA6: Explicar la funció de la publicació electrònica i els seus camps d’aplicació.
 • RA7: Dissenyar, editar i mantenir llocs web dinàmics: blogs, wikis, publicacions digitals fent servir sistemes gestors de continguts.
 • RA8: Construir llocs web a partir de l’arquitectura de la informació i un model de publicació adequat.
 • RA9: Explicar la legislació que afecta i regula la publicació electrònica.

 

Metodologia de treball


Classes teòriques: A les clases de teoria el profesorat combina les classes magistrals amb resolució de problemes i l’exposició de continguts teòrics necessaris per a la seva resolució. L'alumne disposa del material de suport dins del campus virtual. La solució dels problemes plantejats és publicada passats uns dies i es comentada a classe. Això, permetrà a l'alumne anar a classe havent fet una lectura prèvia dels temes.

Classes pràctiques: Tot i que aquestes classes es realitzaran als laboratoris, es recomana a l'alumne utilitzar el seu propi portàtil per a major comoditat. Algunes de les pràctiques poden ser individuals, tot i que usualment els alumnes s'agrupen en equips de 3 o 4 persones. La dinàmica de les activitats consisteix en una explicació de la tasca que es realitzarà durant les dues següents setmanes i una atenció personalitzada per a la resolució de dubtes.

L’assingatura s’estructura en 3h/setmanals de sessions de teoria i 1h/setmanals de treball pràctic al laboratori.

Continguts


1. Publicació de continguts a Internet 

1.1 Conceptes bàsics de la publicació electrònica.

1.2. Estudi del WWW com a llenguatge d’un mitjà.

1.3. Normes de netiqueta, ètica i llicencies.

2.: Eines per a publicació web

2.1. Funcionament dels protocols que fan possible la WWW

2.2. Característiques del HTML5

2.2.1. Esquelet HTML

2.2.2. Elements propis del HTML5

2.2.3. Taules

2.2.4. Llistes

2.2.5. Agrupacions Span, Div, Id i Class

2.2.6. Formularis

2.3. Jerarquies de classes

2.4. Fulls d’estils CSS

2.4.1. Validador de CSS

2.4.2. Selectors de CSS

2.4.3. Colors al CSS

2.4.4. Animacions amb CSS

2.4.5. Organització dels estils amb CSS

2.4.6. Us de llibreries de CSS

2.5. Disseny web adaptable

3. Desenvolupament d’interactivitats amb JS (P5.js)

3.1. Principis del disseny interactiu

3.2. Llei de fitts

3.3. Interacció mitjançant teclat i ratoli

3.3.1. Tipus d’events

3.3.2. Consulta activa i gestors d’events

3.4. Col·lisions amb elements

4. Usabilitat i accessibilitat

4.1. Arquitectura de la informació

4.2. Accessibilitat

4.3. Usabilitat

4.3.1. Test de usabilitat

4.3.2. Heurístiques d’usabilidad

4.4. Disseny centrar en l’usuari i co-creació

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

 

A1. Exercici a classe: Qüestionari de nivell (Evidencia del resultat d’aprenentatge RA2 i RA1)

A2. Exercici a classe:  Exercici de HTML+CSS (Evidencia del resultat d’aprenentatge RA2)

A3. Exercici a casa: Exercicis de programació interactiva (Evidencia del resultat d’aprenentatge RA5)

A4. Exercici a classe: Test heuristic (Evidencia del resultat d’aprenentatge RA6)

A5. Exercici a classe: Test card sorting (Evidencia del resultat d’aprenentatge RA5)

A6. Pràctica de laboratori: Construcció web amb HTML i CSS (Evidencia del resultat d’aprenentatge RA2 i RA1)

A7. Pràctica de laboratori: Construcció d’elements interactius en format web (Evidencia del resultat d’aprenentatge RA4)

A8. Pràctica de laboratori: Prototipat d’aplicació (Evidencia del resultat d’aprenentatge RA4 i RA5)

A9. Pràctica de laboratori: Disseny d’un CMS (Evidencia del resultat d’aprenentatge RA3, RA8 i RA7)

A10. Examen final (Evidencia de tots els resultats d’aprenentatge)  

 

Criteris generals de les activitats:

 • El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.

 • El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

 

A1. Exercici a classe: Qüestionari de nivell 0% 

A2. Exercici a classe:  Exercici de HTML+CSS 3,5%

A3. Exercici a casa: Exercicis de programació interactiva 3,5% 

A4. Exercici a classe: Test heuristic 3,5%

A5. Exercici a classe: Test card sorting 3,5%

A6. Pràctica de laboratori: Construcció web amb HTML i CSS 8%

A7. Pràctica de laboratori: Construcció d’elements interactius en format web 8% 

A8. Pràctica de laboratori: Prototipat d’aplicació 8%

A9. Pràctica de laboratori: Disseny d’un CMS 12%

A10. Examen final: 50% 

 

Nota final = A1 0 + A2 0,035 + A3 0,035 + A4 0,035 + A5 0,035 + A6 0,08 + A7 0,08 + A8 0,08 + A9 0,12 + A10 0,50

 

Consideracions:

 • Cal obtenir una nota superior a 5 al examen final per a poder aprovar l’assignatura.

 • Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.

 • És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més el professor comunicarà a la cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en materia de règim sancionador.

 • L'assistència a les pràctiques de laboratori es obligatoria.

 • L’examen de recuperació tan sols recupera la nota de teoría. Aquesta nota de teoria ha de ser superior a un 5.

Bibliografia


Bàsica

Designing Web Usability: The Practice of Simplicity - Jakob Nielsen, 1999 - https://www.amazon.com/dp/156205810X?tag=useitcomusablein

Nielsen, J. (1999). Designing web usability: The practice of simplicity. New Riders Publishing.


Complementària

MacDonald, M. (2013). HTML5: The missing manual. " O'Reilly Media, Inc.".

 

McCarthy, L., Reas, C., & Fry, B. (2015). Getting Started with P5. js: Making Interactive Graphics in JavaScript and Processing. Maker Media, Inc..

McFarland, D. S. (2012). CSS3: the missing manual. " O'Reilly Media, Inc.".