Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Rafael Suárez Gómez
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 4
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Les classes de l'assignatura es faran principalment en català, tot i que la bibliografia i el material de suport podran ser en altres llengües (castellà i anglès)

Descripció


L’objectiu principal és que l’alumne assoleixi les habilitats necessàries per a poder entendre la funció de la publicació electrònica i els seus camps d’aplicació. Aquesta assignatura aprofundeix tant en el camp del disseny de comunicacions web, com en el de la producció de suports tecnològics necessaris. El primer tema de l’assignatura es centra en els conceptes requerits per entendre l’estructura que dóna suport a Internet així com la historia i els aspectes més normatius de la publicació de continguts a la xarxa. El segon tema fa revisió de les possibilitats i limitacions de la tècnica que fa possible la publicació de continguts a la xarxa. El tercer tema incideix en els conceptes teòrics i pràctics més rellevants a l’hora de desenvolupar continguts interactius, així com en les teories més rellevants respecte els conceptes d'usabilitat, accessibilitat i disseny d’experiències d’usuari dins de l'àmbit de les publicacions a la xarxa.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


Al finalitzar l’assignatura els estudiants han de ser capaços de:

 • RA1: Fer servir els serveis web, email, ftp i www.
 • RA2: Conèixer i saber aplicar correctament els llenguatges de representació de la informació al web HTML i CSS.
 • RA3: Crear, editar, publicar i mantenir llocs web multimèdia bàsics seguint els patrons de disseny actuals.
 • RA4: Crear petites aplicacions multimèdia interactives al web: jocs, reproductors de medis, animacions, etc.
 • RA5: Fer ús de les estratègies i els processos per a la creació de productes interactius multimèdia.
 • RA6: Explicar la funció de la publicació electrònica i els seus camps d’aplicació.
 • RA7: Dissenyar, editar i mantenir llocs web dinàmics (blogs, wikis, publicacions digitals) fent servir sistemes gestors de continguts.
 • RA8: Construir llocs web a partir de l’arquitectura de la informació i un model de publicació adequat.
 • RA9: Explicar la legislació que afecta i regula la publicació electrònica.

 

Metodologia de treball


L'assignatura consta de dues parts diferenciades:

- Sessions de teoria amb gran grup (3h/setmana).

- Sessions pràctiques (grup reduït) (2h quinzenals).

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Pel que fa a les sessions de pràctiques a espais més reduïts (com laboratoris, estudis o plató), si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat.

 

Classes teòriques: A les classes de teoria el professorat combina les classes magistrals amb resolució de problemes i l’exposició de continguts teòrics necessaris per a la seva resolució. L'alumne disposa del material de suport dins del campus virtual. Això, permetrà a l'alumne anar a classe havent fet una lectura prèvia dels temes.

Classes pràctiques: Tot i que aquestes classes es realitzaran als laboratoris, es recomana a l'alumne utilitzar el seu propi portàtil per a major comoditat. Algunes de les pràctiques poden ser individuals, tot i que habitualment els alumnes s'agrupen en equips de 3 o 4 persones. La dinàmica de les activitats consisteix en una explicació de la tasca que es realitzarà durant les dues següents setmanes i una atenció personalitzada per a la resolució de dubtes.

Continguts


1 Publicació de continguts a Internet 

1.1 Conceptes bàsics de la publicació electrònica

1.2 Estudi del WWW com a llenguatge d’un mitjà

2 Eines per a publicació web

2.1 Funcionament dels protocols que fan possible la WWW

2.2 Característiques del HTML5

2.2.1 Elements propis

2.2.2 Selectors

2.2.3 Organització dels estils amb CSS

2.2.4 Llibreries de CSS

2.5 Disseny web adaptable

3 Usabilitat, accessibilitat i arquitectura de la informació

3.1 Arquitectura de la informació

3.2 Accessibilitat

3.3 Usabilitat

3.3.1 Tests d'usabilitat

3.3.2 Heurístiques d'usabilitat

3.4 Disseny centrat en l’usuari

4 Desenvolupament interactiu

4.1 Disseny d’interfícies (HCI)

4.2 Distribució i atenció

4.3 Simplicitat

4.4 Llei de Fitts i llei de Hick

4.5 Programació d’interactius al web

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidències de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

 

A1. Exercici a classe: Lectura i anàlisi d’un article (Evidència del resultat d’aprenentatge RA1 i RA2)

A2. Exercici a classe: Exercici de HTML+CSS (Evidència del resultat d’aprenentatge RA2)

A3. Exercici a classe: Test heurístic (Evidència del resultat d’aprenentatge RA6 i RA5)

A4. Exercici a casa: Exercicis de programació interactiva (Evidència del resultat d’aprenentatge RA5)

A5. Pràctica de laboratori: Construcció web amb HTML i CSS (Evidència del resultat d’aprenentatge RA2 i RA1 )

A6. Pràctica de laboratori: Prototipat d’aplicació (Evidència del resultat d’aprenentatge RA4 i RA5)

A7. Pràctica de laboratori: Programació d’aplicació interactiva (Evidència del resultat d’aprenentatge RA3, RA8 i RA7)

A8. Examen final (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)  

 

Criteris generals de les activitats:

El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.

El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Exercici a classe: Anàlisi d’un article 3,5% 

A2. Exercici a classe:  Exercici de HTML+CSS 3,5%

A3. Exercici a classe: Test heurístic 3,5%

A4. Exercici a casa: Exercicis de programació interactiva 3,5% 

A5. Pràctica de laboratori: Construcció web amb HTML i CSS 12%

A6. Pràctica de laboratori: Prototipat d’aplicació 12%

A7. Pràctica de laboratori: Programació d’aplicació Interactiva 12%

A8. Examen final: 50% 

 

Nota final = A1 0,035 + A2 0,035 + A3 0,035 + A4 0,035 + A5 0,12 + A6 0,12 + A7 0,12 + A8 0,50

Consideracions:

Cal obtenir una nota igual o superior a 5 a l'examen final per a poder aprovar l’assignatura.

Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.

És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més a més el professor comunicarà a la cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

L'assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria.

L’examen de recuperació només recupera la nota de teoria. Aquesta nota de teoria ha de ser igual o superior a 5.

Bibliografia


Bàsica

CSS,HTML,JS Reference - w3 schools 

Designing Web Usability: The Practice of Simplicity - Jakob Nielsen, 1999 - https://www.amazon.com/dp/156205810X?tag=useitcomusablein

El disseny interactiu a la xarxa Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona - Grané, M. (2012)

Nielsen, J. (1999). Designing web usability: The practice of simplicity. New Riders Publishing.


Complementària

Elements of user experience - Garrett, J (2010)

McCarthy, L., Reas, C., & Fry, B. (2015). Getting Started with P5. js: Making Interactive Graphics in JavaScript and Processing. Maker Media, Inc..