Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català

Descripció


L’assignatura Ràdio ens ofereix una introducció pràctica i teòrica dels principis narratius i de funcionament d’aquest mitjà. Al llarg del curs, es treballa la teoria dels diferents formats més habituals del mitjà radiofònic, el seu llenguatge i evolució, i, alhora, s’experimenten a l'estudi els recursos sonors i tècnics amb els quals es realitza un programa de ràdio. L’assignatura també tracta models de negoci i d’organització, així com l’adaptació del mitjà al nou context digital.

Les pràctiques són obligatòries i es realitzen en grups de 3 o 6 persones, depenent de la tasca a desenvolupar. Les sessions pràctiques consisteixen en la producció, enregistrament i postproducció d’indicatius, falques, entrevistes, reportatges i magazines amb una qualitat professional suficient per a ser emesos per una emissora de ràdio real.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


Al finalitzar satisfactòriament l’assignatura, els estudiants haurien de ser capaços de:

RA1 Reconèixer les característiques i els elements principals del mitjà radiofònic i el seu llenguatge.

RA2 Identificar les diferents activitats i rols professionals dins d’una emissora de ràdio.

RA3 Identificar les diferents modalitats de programació i negoci radiofònic.

RA4 Utilitzar eficaçment per a la comunicació la veu, el silenci, els efectes sonors i la música en un espai radiofònic.

RA5 Produir, enregistrar i realitzar un programa radiofònic i les seves seccions.

RA6 Gestionar un arxiu radiofònic.

RA7 Conèixer i fer servir els components físics i tècnics per a poder fer i emetre ràdio.

RA8 Elaborar i usar adequadament el guió radiofònic.

--

RAC1 Analitzar i avaluar les característiques socials de l'audiència a la qual es dirigeix un producte radiofònic.

RAC2 Seleccionar el format i recursos apropiats per adreçar-se a un públic específic.

RAC3 Gestionar efectivament un equip humà de treball en l'àmbit radiofònic.

RAC4 Aportar diagnòstics i solucions dins d'un projecte radiofònic amb diferents rols i participants.

RAC5 Conèixer i aplicar les tècniques de locució.

 

Metodologia de treball


El curs consta de 4 hores de teoria i 2 hores de pràctiques setmanals. Les pràctiques, a no ser que s’indiqui el contrari a causa d’alguna activitat puntual, es realitzen habitualment als estudis de ràdio (planta -1). També es poden utilitzar laboratoris i aules petites per activitats complementàries a les pràctiques.

En la part teòrica, es presenten els continguts generals i introductoris necessaris per a realitzar les pràctiques amb qualitat i èxit comunicatiu, dins dels estàndards i expectatives de l’àmbit radiofònic. Les classes combinen explicacions del professor amb una participació activa dels alumnes a través d’activitats individuals o en grup realitzades a l’aula. Els continguts s’imparteixen buscant sempre la màxima coordinació possible entre la part teòrica i les pràctiques.

La part pràctica es realitza en grup, encara que poden haver-hi elements o tasques concretes que tinguin una avaluació individualitzada. La realització de les pràctiques és obligatòria per tal de poder ser avaluats: l’estudiant amb més de dues pràctiques sense presentar o que no participi en el programa final no es considerarà en l’avaluació i haurà de repetir la part pràctica de l’assignatura. Els grups de pràctiques han de ser de 3 persones. Per a la realització de formats més complexos es combinen dos grups, quedant així un equip de 6 persones.

El treball a les pràctiques de l’assignatura comporta una dedicació d’una gran quantitat d’hores d’autoaprenentatge i de preparació de les activitats fora de l’horari assignat al grup per fer ús de l'estudi de ràdio. Els estudiants s’hauran d’organitzar en equips per tal de preparar els materials necessaris abans de cada sessió de pràctiques. Si un grup no porta el material preparat, compte com a ‘no presentat’ a aquella sessió o pràctica.

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, potser algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetria que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Pel que fa a les sessions de pràctiques a espais més reduïts (com laboratoris, estudis o plató), si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat.

Continguts


El programa d’aquesta assignatura s’estructura en sis blocs de contingut que fan referència als àmbits generals de coneixement tractats en el curs.

Contingut 1: Característiques del mitjà radiofònic

Dedicació: 15h

Grup gran/ teoria: 4h

Activitats dirigides: 4h

Aprenentatge autònom: 7h

Descripció

En aquesta unitat analitzem les característiques pròpies de la ràdio com a mitjà de comunicació i quins elements li són inherents i indispensables.

Activitats vinculades

Activitats 4, 5 i 8

 

Contingut 2: Rols professionals i elements tècnics en l’emissió radiofònica

Dedicació: 15h

Grup gran/ teoria: 4h

Activitats dirigides: 5h

Aprenentatge autònom: 6h

Descripció

Aquest bloc presenta els rols professionals que intervenen en el disseny, producció i emissió d’un programa radiofònic. També es fa referència a l’equip tècnic bàsic d’una emissora i a les tècniques més elementals en la realització d’un programa.

Activitats vinculades

Activitats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  i 8

 

Contingut 3: Els recursos sonors radiofònics

Dedicació: 45h

Grup gran/ teoria: 15h

Activitats dirigides: 10h

Aprenentatge autònom: 20h

Descripció

Es fa referència als elements narratius i als recursos sonors característics de la ràdio. Aquest contingut tracta aspectes com:

-       La locució

-       La paraula

-       La música

-       Els efectes de so

-       El silenci

Es realitza també una introducció al guió radiofònic.

Activitats vinculades

Activitats 1, 2, 3, 4, 5, 6,  i 8

 

Contingut 4: Formats i programes radiofònics

Dedicació: 40h

Grup gran/ teoria: 12h

Activitats dirigides: 10h

Aprenentatge autònom: 18h

Descripció

Aquest bloc explica les tècniques de redacció i producció per a cada gènere periodístic i cada format radiofònic. En concret, es treballen més profundament l’entrevista, el reportatge, la notícia i els indicatius i la falca publicitària. També s’estudia i es practica el format del magazine.

Activitats vinculades

Activitats 2, 3, 4, 5, 6, i 8

 

Contingut 5: Models de programació i negoci

Dedicació: 20h

Grup gran/ teoria: 6h

Activitats dirigides: 4h

Aprenentatge autònom: 10h

Descripció

Aquest contingut estudia quins models de programació existeixen, quines característiques té cadascun, quines formes d’organització poden adoptar les emissores i quins models de negoci existeixen avui en dia en l’àmbit radiofònic. També es comenten els principis legals més importants relacionats amb el periodisme per a ràdio.

Activitats vinculades

Activitats 6, 7 i 8

 

Contingut 6: L’evolució i adaptació del mitjà radiofònic al context digital

Dedicació: 15h

Grup gran/ teoria: 4h

Activitats dirigides: 4h

Aprenentatge autònom: 7h

Descripció

S’estudia quina ha estat l’evolució comunicativa del mitjà radiofònic al llarg de la història, sobretot respecte els seus continguts.

S’observen les innovacions de la ràdio digital i els requisits per fer una emissora online. Es valora com afecta l’entorn digital a la producció i redacció de notícies i informació radiofònica en general.

Activitats vinculades

Activitats 6, 7 i 8

 

Activitats d'aprenentatge


 

Activitat 1: Locució

(Contingut 2)

Dedicació: 6h

Activitats dirigides: 2h

Aprenentatge autònom: 4h

Descripció general

Pràctica individual de les tècniques de preparació de la locució i de la locució improvisada.

Material de suport

Enunciat de l’activitat. Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

S’ha de lliurar un autoinforme.

15% de la nota final del bloc de pràctiques.

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Preparar una locució difícil o improvisada.

- Identificar els dispositius tècnics bàsics de l’estudi de ràdio.

Resultats d’aprenentatge:

RA1, RA4, RA7, RAC2 i RAC5

Competències:

E9, G4 i T2

 

Activitat 2: Falques radiofòniques

(Continguts 2 i 3)

Dedicació: 7h

Activitats dirigides: 2h

Aprenentatge autònom: 5h

Descripció general

Dissenyar, locutar i realitzar tres falques radiofòniques utilitzant els recursos expressius de la ràdio. Pràctica en grup de tres estudiants.

Material de suport

Enunciat de l’activitat. Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Lliurar l’arxiu de les tres falques ja enregistrades i finalitzades.

Lliurar un autoinforme de grup de l’activitat.

15% de la nota final del bloc de pràctiques.

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Confeccionar i entendre un guió radiofònic.

- Practicar la comunicació entre els components de l’equip a l’estudi.

Resultats d’aprenentatge:

RA1, RA2, RA4, RA6, RA7, RA8, RAC1, RAC2, RAC4 i RAC5

Competències:

E9, E10, G4 i T2

 

Activitat 3: Reportatge

(Continguts 2, 3 i 4)

Dedicació: 15h

Activitats dirigides: 4h

Aprenentatge autònom: 11h

Descripció general

Produir, locutar i realitzar un reportatge de 5 minuts en grup de tres estudiants.

Material de suport

Enunciat de l’activitat. Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Lliurar l’arxiu del reportatge ja finalitzat.

Lliurar un autoinforme de grup.

30% de la nota final del bloc de pràctiques.

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Conèixer les particularitats del reportatge radiofònic com a gènere.

- Identificar els dispositius tècnics bàsics de l’estudi de ràdio.

- Seleccionar i reorganitzar informació contrastada.

Resultats d’aprenentatge:

RA1, RA2, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5

Competències:

E9, E10, E18, G4 i T2

 

Activitat 4: PROVA 1

(Continguts 1, 2, 3 i 4)

Dedicació: 10h

Activitats dirigides: 2h

Aprenentatge autònom: 8h

Descripció general

Prova teòrica individual sobre els continguts 1, 2, 3 i part del 4.

Material de suport

Enunciat de la prova. Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Lliurar el full de respostes.

35% de la nota final de la part teòrica.

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Reconèixer les característiques i els elements principals del mitjà radiofònic i el seu llenguatge.

- Identificar les diferents activitats i rols professionals dins d’una emissora de ràdio.

- Elaborar i usar adequadament el guió radiofònic.

- Analitzar i avaluar les característiques socials de l’audiència a la qual es dirigeix un producte radiofònic.

Resultats d’aprenentatge:

RA1, RA2, RA4, RA6, RA8, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4 i RAC5

Competències:

E18 i G4

 

Activitat 5: Ràdio Ficció

(Continguts 2, 3 i 4)

Dedicació: 25h

Activitats dirigides: 6h

Aprenentatge autònom: 19h

Descripció general

Dissenyar, produir, locutar i realitzar un espai de ràdio ficció de 10 minuts de durada. Pràctica en grups de sis estudiants.

Material de suport

Enunciat de l’activitat. Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Lliurar l’arxiu de l'espai de ràdio ficció ja enregistrat i finalitzat.

S’ha de lliurar un autoinforme de grup.

30% de la nota final del bloc de pràctiques.

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Conèixer les particularitats de la ficció radiofònica com a format.

- Identificar els dispositius tècnics bàsics de l’estudi de ràdio.

- Practicar la comunicació entre els components de l’equip a l’estudi.

Resultats d’aprenentatge:

RA1, RA2, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4 i RAC5

Competències:

E9, E10, E18, G4 i T2

 

Activitat 6: PROVA 2

(Continguts 4, 5 i 6)

Dedicació: 10h

Activitats dirigides: 2h

Aprenentatge autònom: 8h

Descripció general

Prova teòrica individual sobre els continguts 4, 5 i 6.

Material de suport

Enunciat de la prova. Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Lliurar el full de respostes.

35% de la nota final de la part teòrica.

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Comprendre les característiques dels gèneres radiofònics.

- Conèixer la tecnologia de la ràdio i el seu funcionament.

- Explicar l’adaptació de la ràdio en el marc digital.

- Planificar i crear una emissora online.

- Interpretar les principals mesures i conceptes per analitzar l’audiència.

Resultats d’aprenentatge:

RA3, RA6, RA7, RAC1, RAC2 i RAC4

Competències:

E18 i G4

 

Activitat 7: Informe sobre una emissora

(Continguts 2, 4, 5 i 6)

Dedicació: 7h

Activitats dirigides: 2h

Aprenentatge autònom: 5h

Descripció general

Treballen grups de tres persones que realitza un diagnòstic sobre una emissora de ràdio real i planteja estratègies i solucions de millora.

Material de suport

Enunciat de l’activitat. Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Lliurar l’informe i presentar-lo a classe.

30% de la nota final de la part teòrica.

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Conèixer la tecnologia de la ràdio i el seu funcionament.

- Explicar l’adaptació de la ràdio en el marc digital.

- Identificar les diferents modalitats de programació i negoci radiofònic.

- Interpretar les principals mesures i conceptes per analitzar l’audiència.

Resultats d’aprenentatge:

RA2, RA3, RA7, RAC1, RAC2, RAC4 i RAC5

Competències:

E18 i G4

 

Activitat 8: Activitats a classe

(Continguts 1, 2, 3, 4, 5 i 6)

Dedicació: 15h

Activitats dirigides: 15h

Aprenentatge autònom: 0h

Descripció general

Activitats i tasques plantejades a l’aula com a complement i suport dels coneixements teòrics. Les activitats poden ser en grup o individuals, però l’avaluació sempre és individual.

Material de suport

Enunciat de l’activitat. Bibliografia bàsica i complementària.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Fitxes de les tasques requerides.

10% de la nota final de la part pràctica.

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Aplicar els coneixements teòrics de ràdio a casos reals.

- Contrastar les característiques de la ràdio amb altres mitjans.

- Identificar les diferents modalitats de programació i negoci radiofònic.

Resultats d’aprenentatge:

RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4 i RAC5

Competències:

E9, E10, E18, G4 i T2

 

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura es divideix en la part teòrica, que compta un 55%, i la part pràctica amb un 45% de la nota final. Per aprovar l’assignatura cal haver aprovat tant la part teòrica com la pràctica, si no, no es farà la mitja global i se n’haurà de recuperar la part corresponent.

Per poder avaluar les pràctiques cal haver realitzat totes les activitats i haver assistit a totes les sessions presencials, amb un marge de dues faltes d’assistència. L’assistència a les sessions de pràctiques presencials és obligatòria i si es tenen més de dues faltes, no s’avaluarà: la part pràctica s’haurà de recuperar.

L’avaluació de la part teòrica (55%) es realitza mitjançant les següents activitats:

                                                                  Sobre el 100% de la teoria

PROVA 1                                                                   35%

PROVA 2                                                                   35%

Informe sobre una emissora                                      30%

 

L’avaluació de la part pràctica (45%) es realitza comptant els següents elements i treballs:

                                                                  Sobre el 100% de les pràctiques          

Activitats a classe (Tallers)                                          10%

Locució individual                                                        15%

Falques radiofòniques (grup de 3)                              15%                                 

Reportatge (grup de 3)                                                30%                          

Ràdio Ficció (grup de 6)                                              30%                             

 

El càlcul de la nota final és:

NOTA FINAL = [((PROVA1 0,35)+(PROVA2 0,35)+(Informe 0,30)) 0,55]+[((Activitats 0,10)+(Locució 0,15)+(Falques 0,15)+(Reportatge 0,30)+(Ràdio Ficció 0,30)) 0,45]

El plagi en qualsevol activitat o treball representa un zero immediat en l’avaluació.

 

RECUPERACIÓ

Segons la normativa vigent tan sols podran acollir-se a la recuperació aquells estudiants que no hagin arribat al 5 en la nota final de l’assignatura o que no hagin aconseguit aprovar una de les dues parts, teoria o pràctica. La recuperació serà únicament d’aquelles parts no aprovades.

Per a recuperar la part de teoria es realitzarà un examen escrit d'acord amb la metodologia i objectius del curs.

Per a recuperar la pràctica es realitzarà també un examen escrit on es plantejaran casos pràctics i es poden sol·licitar exercicis de locució i realització radiofònica.

Bibliografia


Bàsica

BALSEBRE, Armand. El lenguaje radiofónico. 4a. Ed. Madrid: Editorial Cátedra, 2004 (Signo e imagen, 35)

CUNÍ, Josep. La ràdio que triomfa. L’abecedari d’això que en diem magazín. Barcelona: Pòrtic, 1999 (Eines de periodista, 4)

LÓPEZ, Nereida i PEÑAFIEL, Carmen. La tecnología en radio. Principios básicos, desarrollo y revolución digital. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2000

MARTÍ, Josep M. De la idea a l’antena. Tècniques de programació radiofònica. Barcelona: Pòrtic, 2000 (Eines de periodista, 5)

MARTÍNEZ, M. P.; MORENO, E. (Eds.). Programación radiofònica. Arte y técnica del dialogo entre la radio y su audiència. Barcelona: Ariel, 2004.

McLEISCH, Robert. Radio Production. Oxford: Focal Press - Routledge, 2005

ORTIZ, M.A.; LÓPEZ, N. (Eds.). Radio 3.0. Una nueva radio para una nueva era. La democratización de los contenidos. Madrid: Editorial Fragua, 2011.

RODERO, Emma. Producción radiofónica. Madrid: Ediciones Cátedra, 2005 (Signo e imagen, 85)

RODERO, Emma; SOENGAS, Xosé. Ficción Radiofónica. Madrid: Instituto Radio Televisión Española, 2010.

TORRAS, Daniel. La ràdio. Mitjà, recursos i gèneres. Barcelona: Editorial UOC, 2018.
 


Complementària

BALSEBRE, Armand. Historia de la radio en España. Madrid: Cátedra, 2001 (Signo e imagen, 66)

BLANCH, Margarida i LÁZARO, Patricia. Aula de locución. Madrid: Cátedra, 2010 (Signo e imagen, 128)

CEBRIÁN, Mariano. Modelos de radio, desarrollos e innovaciones: del diálogo y participación a la interactividad. Madrid: Fragua, 2007 (Fragua Comunicación, 46)

FRANQUET, Rosa. Història de la ràdio a Catalunya al segle XX: de la ràdio de galena a la ràdio digital. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Direcció General de Radiodifusió i Televisió, 2001 (Textos i documents, 19)

KEITH, Michael C. Técnicas de producción de radio. Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 1992

LARRAÑAGA, José. Redacción y locución de la información audiovisual: escribir noticias para la radio y la televisión. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2006

MARTÍN, Isidoro. El guión radiofónico. Barcelona: Pentágono, 1961

ORDUNA, Guillermo. El Periodista de radio: y… ¿quién está al otro lado? Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 2015

RODERO, Emma i SOENGAS, Xosé. Ficción radiofónica : cómo contar una historia en la radio. Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión Española, 2010

RODERO, Emma. Creación de programas de radio. Madrid: Síntesis, 2011 (Comunicación Audiovisual, 9)

WILLIAM, Christopher. Writing for radio. Londres: Bloomsbury Academic, 2015

http://freemusicarchive.org/

http://manualdeestilo.rtve.es/rne/3-1-caracteristicas-del-lenguaje-radiofonico/

http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque1/index.html

http://www.acn.cat/

http://www.ccma.cat/llibredestil/

http://www.findsounds.com/

http://www.purple-planet.com/

http://www.webplaces.com/html/sounds.htm

https://www.freesound.org/