Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Les sessions teòriques s'impartiran en català. Les sessions pràctiques, en català i castellà.

El materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès.

Descripció


Realització Televisiva Contemporània forma part de la matèria Imatge i complementa de forma autònoma l’assignatura “Televisió” del segon curs del Grau en Mitjans Audiovisuals. L’assignatura vol acostar el pensament i la praxis sobre televisió en diferents aspectes com ara la política, la cultura, els esports, els nous públics o els reptes tecnològics i socials que enfronta la televisió contemporània a Catalunya, Espanya i la resta del món.

L’assignatura, a partir dels coneixements tècnics, narratius i de treball en equip ja apresos amb anterioritat, planteja el desenvolupament de l’esperit crític sobre la televisió que és possible produir avui, enmig de les transformacions tecnològiques i la  necessitat d'un equilibri entre mercat, experimentació, innovació i diversitat cultural.

L’assignatura preveu, a partir d’aquest coneixement de context, el desenvolupament per grups d’estudiants de projectes de format televisiu innovadors i de qualitat en sessions pràctiques en què es portarà a terme la ideació, la producció i la realització de programes pilot en exteriors i, si és necessari, en els equipaments de plató i control de la universitat.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


Recursos d’aprenentatge (RA).-

RA1. Identificar els conceptes del llenguatge audiovisual.

RA2. Realitzar una postproducció de vídeo bàsica que permeti valorar la comprensió d’aspectes fonamentals d’una producció audiovisual amb imatges en moviment.

RA3. Utilitzar tècniques d’il·luminació d’interiors, exteriors, per determinar i controlar la qualitat expressiva, formal i tècnica.

RA4. Saber treballar en equip i complir un rol determinat dins el grup que permeti gestionar amb la màxima eficiència.

RA5. Conèixer el mercat televisiu actual i saber com funciona la indústria televisiva.

RA6. Conèixer l’estructura de les empreses audiovisuals i de les cadenes de televisió.

RA7. Dominar el llenguatge televisiu i tenir nocions de com es crea un programa real.

RA8. Tenir capacitat d’anàlisi davant programes de televisió, entenent el seu llenguatge.

RA9. Adquirir coneixement teòric i pràctic de les diferents tasques a l’hora de produir un programa televisiu (d’entreteniment o informatiu).

RA10. Fomentar l’estudi i l’anàlisi de l’audiovisual com a llenguatge narratiu amb la intenció que l’alumne desenvolupi la seva pròpia capacitat crítica i estilística a l’hora de desenvolupar un projecte o valorar-ne d’altres.

 

Recursos d’aprenentatge complementaris (RAC).-

RAC1. Copsar i analitzar qüestions actuals relacionades amb la temàtica de gènere, ja sigui durant els exemples exposats a classe com en els propis treballs creatius dels alumnes.

RAC2. Adequar els treballs i la part escrita de l’examen, així com les presentacions orals davant públic, al lèxic específic del mitjà televisiu i, en general, del camp dels mitjans audiovisuals.

Metodologia de treball


L’assignatura compta amb 3 h/setmana de teoria i 2h de pràctiques quinzenals.

La fórmula de metodologia docent es basarà en les sessions de classe expositives centrades en l’explicació del professor. També es fomentaran les presentacions i explicacions per part dels alumnes a l’aula. Les lectures del professorat aniran acompanyades de presentacions esquemàtiques i càpsules audiovisuals que es projectaran a l’aula. Puntualment es podrà efectuar alguna conferència d’un ponent rellevant per a completar les explicacions de classe.

Les sessions teòriques, es dedicaran específicament a classes magistrals del temari que correspongui, i un part es dedicarà a aspectes que complementin la teoria, com espais de debat, petites activitats de seguiment no avaluables, projecció i anàlisi de programes de nous formats, assistència de convidats o breus presentacions del format televisiu escollit. També es proposaran lectures prèviament assignades i estudi de casos i s’analitzaran en fòrums presencials a l’aula.

L’assistència a classe i les activitats en grup també tindran el seu pes en apartats assignats de forma individual a cada estudiant.

Es mostraran exemples reals i actuals del món professional.

Les activitats de naturalesa pràctica, seran simulacions de com es crea i es produeix un programa de televisió. L'interès i aportacions dels alumnes son primordials per fer avançar i augmentar el nivell de les pràctiques.

Al llarg de l'assignatura, els alumnes hauran de participar en un equip de realització d'una productora, que impulsarà, desenvoluparà i acomplirà el seu propi format de projecte televisiu. Els grups treballaran coordinadament des de la proposta temàtica a la redacció del dossier del disseny del programa. La durada del programa serà de 15 minuts aproximadament. Preferentment, els programes seran ideats perquè es puguin realitzar en exteriors, tot i que poden estar vinculats, en part, sempre que sigui necessari i desitjable, a interiors (plató televisiu, control).

Els alumnes prepararan un dossier de venda del projecte final que presentaran als professors durant les hores d'activitats dirigides; aquestes, doncs, són importantíssimes i formen part del procés d'aprenentatge i de l'avaluació.

Durant tota la docència es garantiran tutories presencials i no presencials. En aquest segon cas l’alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i diversos recursos de l’aula virtual o intranet del Tecnocampus.

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Pel que fa a les sessions de pràctiques a espais més reduïts (com laboratoris, estudis o plató), si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat.

Continguts


CONTINGUT 1. Història de la Televisió Contemporània: Del context social i polític a les possibilitats d'experimentació amb l'arxiu televisiu.

Descripció

Aquest mòdul planteja el context social i històric de la televisió a partir del seu origen i el desenvolupament dels principis de la televisió com a servei públic. Es busca una primera aproximació a les possibilitats d'una televisió que des de la universitat experimenti amb les possibilitats d'innovar en el mitjà.

1.1. La 3a edat d'or de la televisió (Història, evolució i actualitat).

1.2. Els usos de la televisió (Context social).

1.3 La televisió i l'arxiu (Fonts arxiu obert).

1.4 Experiments amb la televisió (Found Footage-Vídeo Assaig).

Activitats vinculades

Activitats 1 i 5.

 

CONTINGUT 2: Cultures de la pantalla: Televisió i innovació estètica.

Descripció

2.1 La televisió com a performance artística i vídeo-instal·lació.

2.2 Televisió, art i cultura: La trobada de la televisió amb altres formes d'expressió i disciplines artístiques.

2.3 La televisió com a ritual. Innovació en tractament de temàtiques de cultura popular com esports, música i viatges.

2.4 Gènere i multiculturalitat.

Activitats vinculades

Activitats 1, 2, 3, 4 i 5.

 

CONTINGUT 3: Televisió política, memòria i proximitat.

Descripció

3.1 La televisió política: Participació ciutadana, humor i sàtira política, activismes televisius.

3.2 Relacions entre televisió, història i memòria.

3.3 La televisió de proximitat: mitjans locals i comunitaris.

3.4 Els youtubers: Proximitat global.

Activitats vinculades

Activitats 1, 2, 3, 4 i 5.

 

CONTINGUT 4: Crossmedia, transmedia i resistència cultural.

Descripció

Com pensar i fer televisió contemporània per a un entorn multiplataforma, transmedia i canviant?

4.1 La televisió infantil com a font d'innovació narrativa i formal per a nous públics.

4.2 Crossmèdia, transmèdia i videojocs a la televisió de qualitat.

4.3 La televisió connectada: present i futur del social media transversal televisiu (prosumers, comunitats i resistència cultural).

Activitats vinculades

Activitats 1, 2, 3, 4 i 5.

 

CONTINGUT 5: Programació i distribució de continguts.

Descripció

5.1 Joc d'estratègies de producció i programació de la televisió de qualitat

5.2 Discussió: què vol dir programar/ distribuir continguts audiovisuals en l'entorn digital

5.3 El Miniput, aprenentatge sobre formats de qualitat a la televisió contemporània

5.4. Noves perspectives, interfícies i aplicacions tecnològiques de la televisió: iptvs, HD, 4K, 3D i VR

Activitats vinculades

Activitats 1, 2, 3, 4 i 5.
 

Activitats d'aprenentatge


Activitats de pràctiques

 

Activitat 1: Ideació, producció i realització d’un programa televisiu de nou format

Sessions 1,2, 3,4 i 5 de pràctiques.

RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA7, RA9, RA10, RAC1, RAC2, G2, G4, E5, E6, E8, E10, T2

 

Sessió 1.

Descripció:

Es dividiran els estudiants en dos grups, als quals s’explicarà detalladament en què consistiran les sessions pràctiques (realitzar un Programa Final que haurà de tenir una durada de 15 minuts aproximadament, basat en un format televisiu ideat pels propis estudiants que haurà d’incloure posada en escena, sets de rodatge, posicions de càmera, VTR´s d’un màxim de 45 segons, videografisme, efectes sonors i música) i se’ls convidarà a què en grup pensin en propostes de temes i de formats televisius que puguin arribar a desenvolupar de forma viable, a l’exterior o en plató (o en tots dos espais). Durant aquest procés i al llarg de les sessions, els docents dirigiran, assistiran i aconsellaran en funció de les propostes rebudes i dels programes que es portin a terme.

Es farà un repàs insitu dels rols que es desenvolupen en cada espai (en el plató: operadors de càmera, regidor, ajudant de producció, ajudant de so, etc.; i a control: realitzador, ajudant de realització, mixer, tècnic de so, grafista, operador de vídeos i VTR, operador de CCU, etc). Es distribuiran rols específics.

Un cop consensuat el tema del programa, es presentarà la tasca 1, que consistirà a idear i desenvolupar el següent: títol del programa, editorial, storyline, sinopsi, tipus de format, plantejament estètic, exemples i referències.

Aquesta tasca té el valor dins la nota final d'un 5%.

 

Material de suport:

- Plató

- Control

- Videowall

 

Objectius específics:

- Participar en sessions de brainstorming, oferint idees, acceptant crítiques i debatent constructivament les propostes de la resta de companys.

- Potenciar la creativitat, associar idees i buscar solucions.

- Conèixer i identificar els elements que conformen el plató i control televisiu.

 

Sessió 2.

Descripció:

Es revisarà el material presentat pels diferents grups. Es comentaran aquells errors detectats i es debatran en conjunt amb tots els estudiants.

Es presentarà la tasca 2, que consistirà a redactar un guió literari, preparar un pla de producció, decidir si es treballarà exclusivament en exteriors o si caldrà enregistrar algunes parts en plató, cercar localitzacions, pensar en un possible càsting, repartir definitivament els rols i produir un teaser.

Aquesta tasca té el valor dins la nota final d'un 5%.

 

Material de suport:

- Plató televisiu.

- Videowall.

 

Objectius específics:

- Demostrar la capacitat de desenvolupar les parts d'un projecte televisiu ideat i desenvolupat pels propis equips d’estudiants. Saber-lo posar en planta i plató.

- Consolidar els rols específics durant la realització del teaser, i encaminar les capacitats innates dels alumnes al servei del futur projecte final (Programa Final).

-Demostrar la capacitat de fer una producció creativa amb els recursos disponibles i de proposar i trobar solucions a problemes comuns en els rodatges

 

Lliurables i vincles amb l’avaluació:

Tasca 1. Aquesta tasca té el valor dins la nota final d'un 5%.

 

Sessió 3.

Descripció:

Es revisarà el material presentat pels diferents grups. Es comentaran aquells errors detectats i es debatran en conjunt amb tots els estudiants.

Es presentarà la tasca 3, que consistirà en esmenar el guió literari, presentar proves gràfiques (caretes, cortinetes, kyrons...), presentar la sonorització (música, ràfegues...), VTR, vestuari i art.

Aquesta tasca rep la nota global d'un 5%.

 

Material de suport:

- Plató televisiu.

- Videowall.

 

Objectius específics:

- Posar a prova els coneixements adquirits durant les sessions teòriques i en les anteriors activitats.

- Desenvolupar i millorar les capacitats de la pràctica televisiva en la majoria dels seus rols principals.

- Demostrar la capacitat de desenvolupar les parts d'un projecte televisiu ideat i desenvolupat pels propis equips d’estudiants. Saber-lo posar en planta i plató.

 

Lliurables i vincles amb l’avaluació:

Tasca 2. Aquesta tasca correspon a un 5% de la nota final.

 

Sessions 4 i 5.

Descripció:

Es revisarà el material presentat pels diferents grups. Es comentaran aquells errors detectats i es debatran en conjunt amb tots els estudiants.

Es demanarà la tasca 4, que consistirà a elaborar una escaleta, resoldre i esmenar les parts que faltin (VTR, grafisme, sons). També s'ha de lliurar un pla de comunicació coherent amb les necessitats del programa proposat.

A la darrera sessió, es projectaran els resultats de les realitzacions de cada productora i l’edició provisional que en resulti. Es detectaran punts forts i possibles millores en cadascuna de les propostes. Es demanarà als alumnes que esmenin els errors i fragilitats que presenti aquesta versió del programa.

Aquesta tasca té la nota global d'un 5%.

 

Material de suport:

- Plató televisiu.

- Videowall.

 

Objectius específics:

-Demostrar la capacitat de desenvolupar un projecte de format televisiu ideat i desenvolupat pels propis equips d’estudiants.

- Demostrar les capacitats de treball en equip.

- Posar a prova les capacitats de posada en escena, presentació i ritme de realització televisiva dels equips d’estudiants. També mostrar una capacitat de sorpresa i innovació de qualitat televisiva.

- Seguir el format del Dossier de Producció de forma coherent i satisfactòria.

- Concloure de forma satisfactòria el seu projecte televisiu propi.

 

Lliurables i vincles amb l’avaluació:

Tasques 3 i 4. Aquestes tasques tenen la nota global d'un 10% (5% + 5%).

Programa final.

 

 

Activitat 2: Presentació del programa (Pitch) + lliurament del dossier definitiu

RA1, RA4, RA5, RA7, RA9, RA10, RAC1, RAC2, G2, G4, T2

 

Descripció: 

És la darrera activitat vinculada al projecte pràctic final o també anomenat Programa Final. Els estudiants prepararan aquesta activitat per equips de realització.

És la presentació final de les seccions del programa elaborades en el procés conjunt i haurà de produir-se de forma íntegra i amb tots els continguts previstos. L’activitat ha de representar una presentació o pitch amb voluntat d’excel·lència, lligada a les premisses dels professors que han fet de productors executius. També s’entregarà el dossier final de format de programa.

Les productores realitzaran aquesta activitat en torns de 10 minuts.

És imprescindible que destaqui la coordinació entre les figures del realitzador del programa, del director del programa, del productor del programa i del regidor i guionista del programa.

Els estudiants hauran de lliurar l’últim dia de classe de teoria el Disseny de Producció del Projecte de format televisiu, que el professor els haurà lliurat a principi de curs i que hauran coavaluat i repassat durant les sessions pràctiques.

La potència del programa creat, plasmat en el Pla de Disseny de Producció o dossier final, l’escaleta i els primers materials videogràfic s’avaluaran. Finalment es tindrà en compte la capacitat de transmetre una posada en escena i una realització concreta, així com saber-ho explicar i vendre en la presentació.

La nota global d’aquesta activitat significarà un 20% de la nota final de l’assignatura (10% pitch + 10% dossier final).

 

Material de suport:

Ordinador i projector audiovisual.

 

Objectius específics:

- Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria a classe i en les anteriors activitats.

- Demostrar la capacitat de desenvolupar un projecte de format televisiu ideat i desenvolupat pels propis equips d’estudiants. Saber-lo posar per escrit i presentar-lo d’una forma rigorosa, apostant per les fortaleses i les oportunitats que presenti el format.

- Concloure de forma satisfactòria el seu projecte televisiu propi.

 

 

Activitats de teoria

 

Activitat 3: Presentació dels formats de programa televisiu escollits

RA1, RA4, RA5, RA7, RA8, RA10, RAC1, RAC2, G2, G4, T2

 

Descripcio:

Aquesta activitat es realitzarà en una sessió de teoria, i sempre un cop passada la primera sessió pràctica. Cadascun dels grups ha de presentar la idea del format de programa televisiu que hagi pensat i escollit. D’aquesta manera, tots els programes es presenten a la resta d’estudiants.

Les productores realitzaran aquesta activitat en torns de 10 minuts.

És imprescindible que el llenguatge utilitzat i el material gràfic presentat (text, imatges,  referències) sigui impecable.

La nota global d’aquesta activitat significarà un 10% de la nota final de l’assignatura.

 

Material de suport:

Ordinador i projector audiovisual.

 

Objectius específics:

- Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria a classe i en les anteriors activitats.

- Demostrar la capacitat de desenvolupar un projecte de format televisiu ideat i desenvolupat pels propis equips d’estudiants. Saber-lo posar per escrit i presentar-lo d’una forma rigorosa, apostant per les fortaleses i les oportunitats que presenti el format.

 

 

Activitat 4: Exercici Miniput

RA1, RA5, RA6, RA7, RA8, RAC1, RAC2, G2, G3, G4, E14, E18, T2

 

Descripcio:

Aquesta activitat està relacionada amb el Miniput (Mostra de Televisió de Qualitat de Barcelona). Els alumnes hauran d’assistir a la mostra, escollir un dels programes presentats i elaborar un treball. En cas que el Miniput no se celebri o no sigui possible assistir-hi, es presentaran alternatives d'anàlisi de programes de continguin nous formats televisius.

Grups de 4 a 5 alumnes.

La nota global d’aquesta activitat significarà un 10% la nota final de l’assignatura

 

Material de suport:

Presentació a l’aula virtual o per correu electrònic.

 

Objectius específics:

Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria a classe i en les anteriors activitats.

- Demostrar la seva capacitat crítica i analítica davant els nous formats televisius de qualitat.

- Redactar de manera consistent, coherent i articulada (lèxic apropiat, associacions apropiades, fonaments ben estructurats) sobre aspectes relacionats amb els mitjans audiovisuals.

 

 

Activitat 5: Examen final

RA1, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RAC1, RAC2, G2, G3, G4, E18

 

Descripció:

Exercici final de l’assignatura on es pregunta i s’avalua sobre la totalitat del corpus teòric impartit. Estarà dividit en una part tipus test multiresposta o de verdader i fals i una part d'anàlisi, interpretació i redacció. Les faltes d’ortografia penalitzen 0,2 punts. En cas que l'examen sigui online, les faltes penalitzaran 0,25.

Aquesta nota equival a un 40% de l’assignatura.

 

Material de suport:

Examen lliurat per a ser emplenat per part de l’estudiant.

 

Objectius específics:

- Demostrar el coneixement global i sòlid del corpus teòric de l’assignatura d’una manera transversal i comprensiva.

- Demostrar la capacitat global de descriure, identificar i relacionar diferents conceptes vinculats a la teoria impartida a classe així com a la bibliografia bàsica i complementària de l’assignatura.

 

En cas de confinament s'aplicaran els següents canvis:

  1. L'activitat 1 serà adaptada a format online, amb els recursos domèstics que els alumnes tinguin disponibles. Es treballaran programes de nou format que posin en joc les possibilitats que pot oferir una televisió diferent, arriscada i de qualitat, capaç d'adaptar-se a les circumstàncies que imposa la realitat.
  2. L'activitat 2 es realitzarà a través de Zoom; en cadascuna de les presentacions hauran d’assistir tots els membres d’una mateixa productora.
  3. L’activitat 3 es realitzarà a través de Zoom.
  4. L’activitat 4 se substituirà per una activitat d’anàlisi d’un programa de nou format audiovisual que es pugui trobar en les diferents plataformes online.
  5. L’activitat 5 es realitzarà online, seguint la mateixa estructura exposada anteriorment: una part multiresposta o de verdader i fals i una part de redacció que inclogui anàlisi. En aquest cas, les faltes descomptaran 0,25 punts.

Sistema d'avaluació


La voluntat de l’assignatura és de completar la visió sobre la televisió i el seu fenomen comunicatiu i social; es valorarà molt l’aprenentatge, l’evolució de l’alumne i la seva creativitat, però també la capacitat analítica crítica aplicada a un projecte final sòlid i amb voluntat d’innovació i excel·lència. La capacitat de treballar en equip, de contribuir a solucionar problemes i de plantejar estratègies de producció efectives i realistes amb els recursos disponibles són factors claus en la valoració de les pràctiques

L’avaluació de l’assignatura comptarà amb la separació entre contingut i pràctica de laboratori. El contingut teòric serà avaluat en un sol examen i amb activitats de classe. L’examen final comptarà un 40% de la nota global de l’assignatura, i caldrà obtenir en la seva avaluació una nota mínima de 5 sobre 10 per poder fer mitjana amb la resta de qualificacions de l’assignatura. Les activitats a classe i els exercicis individuals i en grup (Miniput, presentació del format escollit), per tant la feina continuada i l’assistència, comptaran un 20%

L’avaluació de l’assignatura també tindrà en compte les activitats pràctiques. En el seu conjunt de tasques avaluables, (tasques 1, 2, 3 i 4) comptabilitzen un 20% en total.

Finalment, i amb voluntat d’avaluar de forma evolutiva el progrés del procés televisiu, l’activitat 3 (Pitching del format televisiu treballat, que inclou l’elaboració i presentació del dossier final del projecte de format de programa de televisió així com les seves estratègies de programació) té un 20% del valor de la nota final de l’assignatura.

Només es podrà recuperar la part teòrica amb un examen de recuperació.

Els alumnes que no participin en la part pràctica (col·laborant adequadament i equitativa amb la resta de companys del seu grup o productora) o que no assisteixin a les sessions mínimes obligatòries, obtindran un 0, que constarà com un No Presentat (NP). Així mateix, aquells alumnes que hagin suspès les pràctiques, no podran recuperar-les.

 

Sobre les faltes d’ortografia i la correcció en la redacció.

En el context universitari i d’educació superior, la redacció i la qüestió formal en els documents lliurats en llengua catalana i castellana són objecte d’avaluació. Les faltes d’ortografia es penalitzen amb un 0,25 per falta, sense comptar duplicacions. Les incorreccions greus en la redacció o la impossibilitat en la comprensió del text també poden penalitzar, sense límit pel que fa a la nota. La redacció en anglès ha d’ésser apropiada i correcta, si bé els errors puntuals no seran tinguts en compte a nivell d’avaluació (no així la reiteració o greus errades).

 

Sobre el plagi.

És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, el lliurable en qüestió i tota l’activitat que en formi part passarà automàticament a tenir una nota de 0. A més a més, el professor comunicarà al Cap d’estudis la situació per a que es prenguin les mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

 

Lliuraments.

Els treballs presentats fora de termini obtindran un 0.

 

Resum

Activitat 1 - Tasques 1,2, 3 i 4: 20% (pràctica)

Activitat 2 - Pitch i dossier final: 20% (pràctica)

Activitat 3 - Presentació formats escollits: 10% (teoria)

Activitat 4 - Exercici Miniput: 10% (teoria)

Activitat 5 - Examen final de l’assignatura: 40% (teoria)

Bibliografia


Bàsica

BONET, Eugeni; MERCADER, Antoni; MUNTADAS, Antoni. En torno al video. Universidad del País Vasco: Bilbao, 2010. 

CASSETTI, Francesco; DI CHIO, Federico. Análisis de la televisión. Paidós: Barcelona, 1999. 

CLARES-GAVILÁN, Judith (coord.) La revolución over the top. Del video bajo demanda (VOD) a la televisión por internet. UOC: Barcelona, 2019.

GUARDIOLA, Ingrid. L'ull i la navalla. Arcàdia: Barcelona, 2018.

NEIRA, Elena. La otra pantalla. Redes sociales, móviles y la nueva televisión. UOC: Barcelona, 2015.

SCOLARI, Carlos Alberto. Narrativas transmedia: Cuando todos los medios cuentan. Deusto: Barcelona, 2013.

WILLIAMS, Raymond. Television: technology and cultural form. Routledge: London, 2005.


Complementària

AMELA, Víctor. La televisió espectacle. UOC: Barcelona, 2008.

DE LA CUEVA, Cecilia (et. altri). Alternativas a la televisión actual. Gedisa: Barcelona, 2007.

HARTLEY, John. Los usos de la televisión. Paidós: Barcelona, 2000.

HIDALGO-MARÍ, Tatiana (coord.) Mujer y televisión. Géneros y discursos femeninos en la pequeña pantalla. UOC: Barcelona, 2018.

JENKINS, Henry. Fans, blogueros y videojuegos: la cultura de la colaboración. Paidós: Barcelona, 2009.

KELLNER, Douglas. <<Televisión, publicidad y la construcción de sociedades posmodernas>>. Cultura mediática : estudios culturales, identidad y política entre lo moderno y lo posmoderno. Akal: Madrid, 2011.

LÓPEZ, Joan. Hablar de todo y no saber de nada. Debate: Barcelona, 2016.

LAMELO VARELA, Carlos. Televisión social y transmedia. Nuevos paradigmas de producción y consumo televisivo. UOC: Barcelona, 2016.

MARTÍN BARBERO, Jesús. <<La televisió: una qüestió d’espais entre proximitats i distàncies>>. Quadern del CAC, 35, vol. XIII (2). Consell de l'Audiovisual Català: Barcelona, 2010.

TOUS-ROVIROSA, Ana. <<Paleotelevisión, neotelevisión y metatelevisión en las series dramáticas estadounidenses>>. Comunicar, 33, XVII. Huelva, 2009.

TUBELLA, Imma, TABERNERO, Carlos, DWYER, Vincent. Internet i televisió: la guerra de les pantalles. Ariel (UOC): Barcelona, 2008.

USTARROZ, Cesar. Teoria del VJing: Realizacion y representacion audiovisual a tiempo real. CreateSpace Independent Publishing Platform: EEUU, 2013.