Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Carme Rosell Moreno
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 5
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències que es treballen


Bàsica

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi


General

 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG13_Conèixer els principis del finançament sanitari i sociosanitari i utilitzar adequadament els recursos disponibles

 • CG16_Conèixer els sistemes d'informació sanitària


Específica

 • CE16_Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una atenció integral d'infermeria a l'individu, la familia i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitut cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primaria de Salut. Promoure la participació de les persones, familia i grups en el seu procés de salut-enfermetat. Identificar i analitzat la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessàris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes i salut. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, enfermetat, icapacitat o mort.

 • CE22_Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol. Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de les cures. Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups

Descripció


La finalitat de la salut pública es promocionar la salut de la població i prevenir-la de la malaltia. Els models de Salut Pública han evolucionant al llarg dels anys impulsant el desenvolupament de diferents estratègies que han donat pas als Sistemes Nacionals del Salut que gestionen els serveis sanitaris tal com els coneixem avui.El coneixement dels aspectes estructurals que conformen la Salut Pública i tots els determinants que l’afecten són importants per a que les infermeres/ers actuïn com a agents de salut. En aquesta assignatura s’introduirà als alumnes en l’estudi i coneixement dels elements bàsics que conformen els sistema de salut pública i els sistemes nacionals de salut.

Resultats d'aprenentatge


L’alumne, al final de la matèria, ha de ser capaç de:

RA 11. Comprendre el llenguatge dels sistemes d'informació sanitaris.

RA 14. Interpretar indicadores epidemiológicos relacionados con la prevención y promoción de la salud.

RA 21. Comprendre els elements que configuren l'estil de vida de les persones i educar per al manteniment de la salut.

RA 29. Identificar les característiques d'una  comunitat              

RA 32. Conèixer els serveis de salut d'atenció a les persones.

RA 33. Distingir els models i nivells d'atenció a la salut.

RA 34. Conèixer les activitats a desenvolupar per a la cura de les persones, famílies i comunitat.

RA 37. Comprendre el concepte i evolució de la salut pública. 

RA 38. Conèixer els factors que condicionen la salut de les persones, famílies i comunitat.

RA 39. Conocer las fases del Estudio de Salud de la Comunidad como método para el diagnóstico de salud de la misma.

RA 40. Identificar els sectors socials d'interès per a la salut: sanitaris, educatius,…

RA 41. Conèixer el rol infermer en els diversos àmbits de l'atenció a la salut

Metodologia de treball


Metodologia

ECTS

Hores

 Magistral

1,2

30

 Seminaris

0,4

10

 Estudi personal

3,4

85

Continguts


Els continguts es desenvolupen en 4 blocs diferents que pretenen aportar un aprenentatge progressiu del marc teòric de la disciplina de la salut pública.

Començant pels conceptes bàsics en salut pública i sistemes sanitaris. Posteriorment, eines per a l'estudi de les poblacions: demografia i epidemiologia. Una vegada es coneguin els conceptes de prevalença i incidència s'estudia l'epidemiologia dels grans grups de patologies més prevalents. Quan es disposa de tot el material, considerem que l'alumnat està preparat per a reflexionar sobre els nous models de salut i d'atenció en la salut.

Bloque 1: SALUD Y ENFERMEDAD

Concepte de salut i malaltia.

Els factors determinants de la salut. Salut Ambiental. Desigualtats en salut.

Historia Natural de la malaltia. Nivells de prevenció.

 

Bloque 2¿: CONCEPTO DE SALUD PÚBLICA

Concepte de Salut Pública.

Historia de la Salut Pública.  

 

Bloque 3¿: FUNCIONES Y ESTRUCTURA DE SISTEMA DE SALUD

Definició, funcions de sistema de salut

Models de sistemes de salut: Beveridge, Bismarck, liberal.

Sistema Nacional de Salut Espanyol. Marc actual en España: Marc legislatiu.

Estructura del Sistema Sanitari Espanyol. Nivells d’atenció sanitària: Atenció primària. Atenció especialitzada. Estructura del Sistema Sanitari Català

Gestió I planificació en salut: Gestió en salut, definició. Planificació en salut, definició.

Gestió de la qualitat assistencial. Seguretat clínica del pacient.

Organismes e institucions de salut pública a nivell europeu e internacional

 

Bloque 4: ENFERMERÍA COMUNITARIA

Atenció Primària de salut: Definició de Alma-Ata.

Conceptes i organitzacions de la Atenció Primària.

Problemes de salut atesos en Atenció Primària

Atenció primària de salut en Espanya  y altres països.

Atenció familiar i comunitària. Infermeria comunitària.

Activitats d'aprenentatge


Les diferents activitats formatives a utilitzar i la descripció metodològica són les següents:

Sessions plenàries:

Les sessions plenàries consisteixen en classes magistrals de presentació dels continguts en les quals es fomenta el debat, l'anàlisi i l'esperit crític de l'alumnat.

Seminaris/Activitats a l'aula/Treballs en grup:

Les sessions de seminaris o activitats a l'aula es fonamenten en l'aprenentatge cooperatiu a través del treball en grup en l'estudi i l'anàlisi d'articles, resolució de casos pràctics i altres activitats. Es realitzaran un total de 4 treballs en grup.

Estudi i treball autònom i individual:

Es tracta del treball personal de la matèria per part de l'alumne de manera autònoma, el qual es completa amb la lectura de textos de la bibliografia recomanada, articles de la salut pública, cerca i consulta de documents per a la resolució dels casos pràctics i l'estudi dels continguts treballats en les activitats formatives per a superar la matèria.

Sistema d'avaluació


L’avaluació de les competències és continuada a través de diferents eines per valorar la consecució de cada una de les competències necessàries per superar la matèria.

L'avaluació de l'assignatura es basarà en una avaluació contínua de les activitats individuals i grups de l'alumne i d'un examen final que valdrà el 40% de la nota final de l'assignatura.

Les característiques de les diferents activitats d’avaluació s’exposaran el primer dia de classe i es penjaran a l’aula virtual a fi que els alumnes puguin gestionar el seu aprenentatge. A la taula es presenten la ponderació de cada element.

Concretament, les activitats d’avaluació i el seu pes en la nota final de l’assignatura es presenten a la taula següent:

 

 Sistema de avaluació

 Ponderació

 Activitat avaluada

Participació a l’aula

20%

Participació en classe (nearpod, participació en les classes, etc.)

Treballs grupals

40%

 Treballs presentats en grup

Examen

40%

Examen teòric

 

 

S'haurà de presentar 4 treballs en grup: un referent als blocs 1 i 2, dos en el bloc 3 i un en el bloc 4. El treball dels blocs 1 i 2 valdrà un 5% de la nota final de l'assignatura, els treballs del bloc 3 valdran un 5% un i un 15%, i el treball del bloc 4 valdrà un 15%.

El restant de la nota de l'assignatura es reparteix en un 20% corresponent a la participació en les activitats de l'aula.

Cal obtenir com a mínim una qualificació de 4,5 en l’examen final per calcular la nota final.

Activitat avaluadora en període de recuperació Ponderació

L'examen de recuperació, igual que l'examen ordinari valdrà un 40% de la nota final i es necessitarà obtenir una nota de 4,5 perquè faci mitjana.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

Bibliografia


Bàsica

Atención primaria de salud y atención familiar comunitaria. En Atención familiar y salud comunitaria de Martín Zurro A y Jodar Solà G. 2011. Elsevier España. ISBN: 978-84-8086-728-3.

Del Rey Calero J, Gil de Miguel A. 2016. Diccionario de epidemiologia, salud pública y comunitaria. Editorial universitaria Ramon Areces. Servicio de publicaciones

Delgado Rodríguez M, Gil de Miguel A, Bolúmar Montrull F, Hernández Aguado I.  Manual de Epidemiología y Salud pública. Para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud. 2005. Editorial Médica Panamericana S.A. España. ISBN:¿84-7903-955-8. 

Departament de Salut: http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/

Frías Osuna A. 2000. Salud pública y educación para la salud. Barcelona: Masson,Hernández – Aguado I. et al. 2011. Manual de epidemiologia y salud pública: para grados en ciencias de la salud. Ed. Médica Panamericana.

Martín Zurro A, Cano Pérez JF. 2003. Atención Primaria: Conceptos, organización y práctica clínica. 2 vol. 5ª ed., Madrid.

Martín Zurro A, Jodar Solar G. 2011. Atención Familiar y Salud Comunitaria. Ed. Elsevier. ISBN: 9788480867283

Martínez González MA. 2013. Conceptos de Salud Pública y estrategias preventivas. Un manual para ciencias de la salud. Ed. Elsevier..

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sistema Nacional de Salud. España 2012 [monografía en Internet]. Madrid; 2012. Disponible en: https://www.msssi.gob.es/en/organizacion/sns/docs/sns2012/SNS012__Espanol.pdf.

Piédrola Gil. Medicina preventiva y salud pública. 2016. Directores. Joaquín Fernández-Crehuet Navajas. Juan Jesús Gestal Otero. Miguel Delgado Rodríguez. Francisco Bolúmar Montrull. Rafael Herruzo Cabrera. Lluís Serra Majem. Fernando Rodríguez Artalejo. 12a edición. ED: Elsevier. ISBN: 978-84-458-2605-8. 


Complementària

Agència de Salut Pública de Catalunya: http://salutpublica.gencat.cat/ca/inici/

Agencia de Salut Publica de Barcelona: http://www.aspb.cat/

Atención familiar y salud comunitaria: Conceptos y materiales para docentes y estudiantes. 2011. Amando Martín Zurro and Gloria Jodar Solá. Editorial: Elsevier.

Blog Salud Comunitaria: www.saludcomunitaria.wordpress.com

Blog Salud Comunitaria: www.saludcomunitaria.wordpress.com

Institut d’estadística de Catalunya: https://www.idescat.cat

Organització Mundial de la Salut: http://www.who.int/es/