Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Carolina Chabrera Sanz
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 5
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Descripció


La finalitat de la Salut Pública es promocionar la salut de la població i prevenir-la de la malaltia. Els models de Salut Pública han evolucionant al llarg dels anys impulsant el desenvolupament de diferents estratègies que han donat pas als Sistemes Nacionals de Salut que gestionen els serveis sanitaris tal com els coneixem avui. El coneixement dels aspectes estructurals que conformen la Salut Pública i tots els determinants que l’afecten són importants per a que les infermeres/ers actuïn com a agents de salut. En aquesta assignatura s’introduirà als alumnes en l’estudi i coneixement dels elements bàsics que conformen els sistema de salut pública i els sistemes nacionals de salut. Així com també quins elements determinen i quines estratègies podem utilitzar per millorar la salut de tota la població.

Aquesta assignatura és focalitzar en desenvolupar capacitat per oferir una atenció amb visió global i integral que permeti tenir en compte les necessitats de la persona, la realitat del grup al que pertany, el seu entorn i la influència del context social.

Resultats d'aprenentatge


L’alumne, al final de la matèria, ha de ser capaç de:

RA 11. Comprendre el llenguatge dels sistemes d'informació sanitaris.

RA 14. Interpretar indicadores epidemiológicos relacionados con la prevención y promoción de la salud.

RA 21. Comprendre els elements que configuren l'estil de vida de les persones i educar per al manteniment de la salut.

RA 29. Identificar les característiques d'una  comunitat              

RA 32. Conèixer els serveis de salut d'atenció a les persones.

RA 33. Distingir els models i nivells d'atenció a la salut.

RA 34. Conèixer les activitats a desenvolupar per a la cura de les persones, famílies i comunitat.

RA 37. Comprendre el concepte i evolució de la salut pública. 

RA 38. Conèixer els factors que condicionen la salut de les persones, famílies i comunitat.

RA 39. Conocer las fases del Estudio de Salud de la Comunidad como método para el diagnóstico de salud de la misma.

RA 40. Identificar els sectors socials d'interès per a la salut: sanitaris, educatius,…

RA 41. Conèixer el rol infermer en els diversos àmbits de l'atenció a la salut

Metodologia de treball


Metodologia

ECTS

Hores

 Magistral

1,2

30

 Seminaris

0,4

10

 Estudi personal

3,4

85

Continguts


Els continguts es desenvolupen en diferents temes que pretenen aportar un aprenentatge progressiu del marc teòric de la disciplina de la salut pública.

ÍNDEX DE CONTINGUTS

 1. Concepte de Salut Pública
 2. Sistemes sanitaris
 3. Promoció de la salut
  • Determinants de salut
  • Estratègies de promoció de la salut
  • Salut comunitària
 4. Prevenció de malaltia
  • Prevenció primària
   • Calendari de vacunacions sistemàtiques.
  • Prevenció secundària
  • Prevenció terciària
 5. Protecció de la salut
  • Salut alimentària. El paper d'infermeria.
  • Salut ambiental. El paper d'infermeria.
  • Control de residus sanitaris
 6. Vigilància epidemiològica
  • Alertes i emergències
 7. Epidemiologia
  • Epidemiologia ambiental
  • Epidemiologia social
  • Epidemiologia cardiovascular
  • Epidemiologia de malalties transmissibles
  •  Epidemiologia del càncer
  • Epidemiologia de la nutrició

Activitats d'aprenentatge


Les diferents activitats formatives a utilitzar i la descripció metodològica són les següents:

Sessions plenàries:

Les sessions plenàries consisteixen en classes magistrals de presentació dels continguts en les quals es fomenta el debat, l'anàlisi i l'esperit crític de l'alumnat.

Seminaris/Activitats a l'aula/Treballs en grup:

Les sessions de seminaris o activitats a l'aula es fonamenten en l'aprenentatge cooperatiu a través del treball en grup en l'estudi i l'anàlisi d'articles, resolució de casos pràctics i altres activitats.

Estudi i treball autònom i individual:

Es tracta del treball personal de la matèria per part de l'alumne de manera autònoma, el qual es completa amb la lectura de textos de la bibliografia recomanada, articles de la salut pública, cerca i consulta de documents per a la resolució dels casos pràctics i l'estudi dels continguts treballats en les activitats formatives per a superar la matèria.

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura es basarà en:

 • Una avaluació continuada durant les classes (generalment al finalitzar la sessió) i discussions de debats que es generen en el moodle: 20%
 • Tres treballs grupals (composició de grup: màxim 6 membres):
  • Debat dels sistemes sanitaris: 12,5%
  • Treball de prevenció: 12,5%
  • Treball protecció/promoció de la salut: 25%
 • Finalment, hi haurà un examen test que consistirà en un 30% de la nota final de l'assignatura.

És necessari obtenir una nota de 5 en el examen final per fer mitjana. D'acord amb la normativa vigent, nomès es pot optar a la recuperació si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da no és podrà optar a la recuperació. 

 

 Sistema de avaluació

 Ponderació

 Activitat avaluada

Participació a l’aula

20%

Moodle i altres plataformes

Treballs grupals

50%

 Treballs presentats en grup

Examen

30%

Examen teòric

 

 

 

Bibliografia


Bàsica

Atención primaria de salud y atención familiar comunitaria. En Atención familiar y salud comunitaria de Martín Zurro A y Jodar Solà G. 2011. Elsevier España. ISBN: 978-84-8086-728-3.

Del Rey Calero J, Gil de Miguel A. 2016. Diccionario de epidemiologia, salud pública y comunitaria. Editorial universitaria Ramon Areces. Servicio de publicaciones

Delgado Rodríguez M, Gil de Miguel A, Bolúmar Montrull F, Hernández Aguado I.  Manual de Epidemiología y Salud pública. Para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud. 2005. Editorial Médica Panamericana S.A. España. ISBN:¿84-7903-955-8. 

Departament de Salut: http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/

Frías Osuna A. 2000. Salud pública y educación para la salud. Barcelona: Masson,Hernández – Aguado I. et al. 2011. Manual de epidemiologia y salud pública: para grados en ciencias de la salud. Ed. Médica Panamericana.

Martín Zurro A, Cano Pérez JF. 2003. Atención Primaria: Conceptos, organización y práctica clínica. 2 vol. 5ª ed., Madrid.

Martín Zurro A, Jodar Solar G. 2011. Atención Familiar y Salud Comunitaria. Ed. Elsevier. ISBN: 9788480867283

Martínez González MA. 2013. Conceptos de Salud Pública y estrategias preventivas. Un manual para ciencias de la salud. Ed. Elsevier..

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Sistema Nacional de Salud. España 2012 [monografía en Internet]. Madrid; 2012. Disponible en: https://www.msssi.gob.es/en/organizacion/sns/docs/sns2012/SNS012__Espanol.pdf.

Piédrola Gil. Medicina preventiva y salud pública. 2016. Directores. Joaquín Fernández-Crehuet Navajas. Juan Jesús Gestal Otero. Miguel Delgado Rodríguez. Francisco Bolúmar Montrull. Rafael Herruzo Cabrera. Lluís Serra Majem. Fernando Rodríguez Artalejo. 12a edición. ED: Elsevier. ISBN: 978-84-458-2605-8. 

Rose G. La estrategia de la medicina preventiva. Barcelona. Masson-Salvat Medicina. 1994.


Complementària

Agència Internacional del Càncer: https://www.iarc.fr/

Agència de Salut Pública de Catalunya: http://salutpublica.gencat.cat/ca/inici/

Agencia de Salut Publica de Barcelona: http://www.aspb.cat/

Atención familiar y salud comunitaria: Conceptos y materiales para docentes y estudiantes. 2011. Amando Martín Zurro and Gloria Jodar Solá. Editorial: Elsevier.

Blog Salud Comunitaria: www.saludcomunitaria.wordpress.com

Blog Salud Comunitaria: www.saludcomunitaria.wordpress.com

Institut d’estadística de Catalunya: https://www.idescat.cat

Organització Mundial de la Salut: http://www.who.int/es/