Informació general


Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

Alguns materials de l'assignatura (especialment vídeos) poden estar en anglès 

 

Descripció


L'assignatura té un doble objectiu. D'una banda ofereix una primera aproximació a l'estructura dels mitjans de comunicació explicant breument la seva importància a nivell social, polític, econòmic i cultural. També s'aborda la regulació, organització i funcionament dels diferents mitjans de comunicació en el panorama audiovisual català i espanyol. També s'aborden les audiències i els seus sistemes de mesurament. D'altra banda, s'ofereix una introducció al món audiovisual a partir del funcionament i maneig de la càmera digital, l'aprenentatge dels principals rudiments del muntatge audiovisual i l'ús expressiu dels elements que conformen els processos de producció i postproducció de peces audiovisuals.

Resultats d'aprenentatge


Principals:

RA 1: Conèixer l'estructura de les empreses audiovisuals i de les cadenes de televisió. [vinculat a E.14., G.1., G.5.]

RA2: Identificar els conceptes fonamentals del llenguatge audiovisual. [vinculat a E.5., G.5.]

RA3: Realitzar una petita producció de vídeo digital d'acord a un guió preestablert. [vinculat a E.5.]

RA4: Realitzar una postproducció de vídeo bàsica que permeti valorar la comprensió dels aspectes fonamentals d'una producció audiovisual amb imatges en moviment. [vinculat a E.5, E.7]

RA5. Treballar de manera professional les tècniques videogràfiques en funció de les característiques d'enregistrament [vinculat a E.5., G.5.]
RA6. Tenir la capacitat d'avaluar els recursos tècnics i creatius a l'hora d'afrontar diferents tipus d'enregistrament [vinculat a E.5., G.5.]

RA7: Definir un projecte cinematogràfic bàsic (adaptació literària, equip de treball, estudi econòmic, ...) [vinculat a E.5., T.2., G.5.]

RA8: Conèixer la tecnologia de càmera de vídeo i l'entorn digital. [vinculat a E.5.]

RA9: Adquirir coneixement teòric i pràctic de les diferents eines tecnològiques i narratives a l'hora de gravar un producte audiovisual. [vinculat a E.5., G.5.]

RA10: Saber treballar en equip i complir un rol determinat dins del grup que permeti gestionar amb la màxima eficiència [vinculat a T.2.]

RA11: Comprendre els diferents elements narratius del muntatge cinematogràfic [vinculat a E.5., , G.5.]

RA12: Fomentar l'estudi i anàlisi de l'audiovisual com a llenguatge narratiu amb la intenció que l'alumne desenvolupi la seva capacitat crítica i estilística a l'hora de desenvolupar un projecte o valorar uns altres. [vinculat a E.5., G.5.]

RA13: Aplicar les eines d'anàlisis del so.[vinculat a E.5., E.7.]

RA14: Buscar creativament els elements sonors necessaris per al seu objectiu i aplicar creativitat. [vinculat a E.5., E.7.]

Complementaris

RAC1: Disposar dels coneixements essencials sobre l'estructura actual dels mitjans audiovisuals i el panorama audiovisual a Catalunya i Espanya [vinculat a E.14., G.1., G.5.]
RAC2: Adquirir coneixements bàsics en relació a les audiències en els mitjans audiovisuals. [vinculat a E.5., G.5.]

RAC3: Conèixer el funcionament de la preproducció, producció i postproducció d'un producte audiovisual [G.5.]

 

Metodologia de treball


Classes teòriques  (2 hs de durada amb un descans de 10 min)¿

Seran impartidas a l'aula indicada, que compta amb projector per a visionats  i comptarà amb el grup matriculat complet.

Els conceptes teòrics seran exposats en classe per part del professor fomentant la receptivitat i la participació dels estudiants.

D'igual manera es resoldran exercicis pràctics que il·lustrin la teoria per a generar un debat a l'aula.

Classes pràctiques (2 horas de duración) Tindran lloc en els laboratoris en grups petits. 

Les pràctiques són part fonamental de les classes, ja que serveixen per a mostrar de manera tangible i directa els conceptes teòrics impartits.

L'assistència és obligatòria. Només es permetrà una absència no justificada per curs (els únics casos en què una falta és justificada són: circumstància greu de salut o de tipus familiar, citació judicial, competició d'esportista d'elit). Si hi ha més d'una absència no justificada la part de les pràctiques estarà suspesa i l'alumne haurà d'anar a recuperació. 

Les activitats pràctiques es duran a terme en dos nivells. D'una banda es faran treballs de camp sobre programes concrets i audiències relacionades amb l'actual panorama audiovisual de Catalunya i Espanya.

D’altre s'utilitzarà material audiovisual i, per tant, és bàsic el compromís per part dels alumnes a l'hora de lliurar els materials audiovisuals a temps.

Nota important: En tots els exercicis escrits (tant de la classe teòrica com de la pràctica) es tindrà en compte l'ortografia.

No s'acceptarà en cap cas un exercici fora de la data de lliurament marcat pel professor sigui com sigui la justificació de l'alumne. Les activitats sense nom o sense seguir el format de lliurament de presentació establert no s'avaluaran i la nota numèrica serà zero.

Continguts


Primera part:

1. Introducció: l'estudi de l'estructura dels mitjans de comunicació

La comunicació. Característiques dels mitjans de comunicació.

La dimensió social, política, econòmica i cultural dels mitjans de comunicació. Pressions que afecten els mitjans de comunicació. 

Resultats d'aprenentatge vinculats: RA 1

Competències vinculades: E 14, G 1, G 5.

2. Mitjans i grups de comunicació a Espanya

La premsa. La televisió: pública i privada; la TDT, la televisió de pagament.

La ràdio. Els principals grups de comunicació espanyols.

Resultats d'aprenentatge vinculats: RA 1

Competències vinculades: E 14, G 1, G 5.

3. Mitjans i grups de comunicació a Catalunya

La premsa. La televisió: el CAC; la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; la televisió local.

La ràdio. Els principals grups de comunicació catalans.

Resultats d'aprenentatge vinculats: RA 1

Competències vinculades: E 14, G 1, G 5.

4. Empreses audiovisuals: cadenes de televisió, plataformes, productores i agències d'informació.

Principals cadenes de televisió. Productores audiovisuals. Agències d'informació, EFE, Europa Press, ACN.

Consultores audiovisuals, Barlovento, Kandar Media com a exemple.

Resultats d'aprenentatge vinculats: RA1, RA2.

Competències vinculades: E 14, G 1, G 5, T 2.

Segona part:

5. Introducció al món audiovisual

Elements bàsics per a la realització d'una petita producció audiovisual (guió literari, tècnic, storyboard pla de rodatge, equip bàsic, rols de producció).

Resultats d'aprenentatge vinculats: RA3, RA4

Competències vinculades: E.5., T.2., G.5.

6. Funcionament i maneig de càmera digital
Objectiu, exposició, formats, sensor, emmagatzematge.

Resultats d'aprenentatge vinculats: RA8, RA9, RAC 1, RAC 2

Competències vinculades: E.5, G.5

7. Realització i Muntatge

Del guió a la pantalla: passos en la concepció d'una peça audiovisual.

Equip humà, eixos, punt de vista i posada en escena. Introducció al muntatge audiovisual. El muntatge com a eina de construcció narrativa.

Ritme, continuïtat i estructura. El muntatge com a forma d'expressió creativa.

Rudiments bàsics del programari d'edició no lineal Adobe PremierePro. 

Resultats d'aprenentatge vinculats: RA11, RA12

Competències vinculades: E.5., G.5.

8. Color

Percepció visual. Color i propietats. Semàntica del color.

Esquemes de color. Etalonatge.  El disseny de producció i la direcció d'art.

Resultats d'aprenentatge vinculats: RA6, RAC. 1, RAC.2

Competències vinculades: E.5., E.7.

9. So

Característiques, micròfons, altaveus, formats.

Resultats d'aprenentatge vinculats: RAC 4, RAC 4

Competències vinculades: E.5., G.5, E.7.

 

 

Activitats d'aprenentatge


PRÁCTIQUES:

ACTIVITAT 1: Descripció i anàlisi d'una empresa audiovisual.

En grups de 2 / 3 estudiants es realitzarà una fitxa d'un mitjà audiovisual actual: propietat, capital, finançament, etc.

A continuació es realitzarà una exposició davant la resta d'alumnes per a posar en comú els resultats. La fitxa i l'exposició són avaluables. 

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA1, RAC1

Competències: [vinculat a E 14, G1, G5, T 2]

Avaluable: 5%

ACTIVITAT 2 : Estudi d'audiències. En grups de 2 / 3 persones s'analitzaran diverses audiències d'alguns programes concrets de mitjans actuals.

També s'analitzarà el tipus de públic de cada programa. A continuació es realitzarà una exposició amb la resta d'alumnes per a posar en comú els resultats.

La fitxa i l'exposició són avaluables. 

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA1,  RAC 2.

Competències: [vinculat a E.14, G1, G.5, T 2.]

Avaluable: 5%

ACTIVITAT 3:  Concepción i Ideació d'una Peça Audiovisual.

En grups de 5 / 6 estudiants es crearà la idea per a una peça audiovisual que pugui ser duta a terme mitjançant una petita producció.

Cada grup haurà de prepara un dossier amb la idea que inclogui: concepte, localització/és, Storyboard, Pla de rodatge, Estètica i referències.

Les idees es posaran en comú i es debatran en classe. 

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA2, RA7, RA10, RAC 3

Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

Avaluable: 5%

 

ACTIVITAT 4 : Estudi audiovisual de la producció final.

En grups de 5 / 6 estudiants es durà a terme l'assaig d'enregistrament i il·luminació de la futura peça audiovisual.

Assaig pràctic de tipus de plans, posada en escena, enfocament i angulació, eixos i esquema d'il·luminació. 

Material per a la producció: Càmera de vídeo, trípode, bateries, micròfons.

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA2, RA4, RA5, RA6, RA10

Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

Avaluable: 5%

 

PRODUCCIÓ FINAL : 30%

En grups de 5 / 6 estudiants es realitzarà una peça audiovisual posant en valor tots els
coneixements tècnics, estètics i conceptuals adquirits durant el trimestre.

Material per a la producció: Càmera de vídeo, trípode, bateries, micròfons.

Resultats d´aprenentatge vinculats: RA2, RA4, RA5, RA6, RA10, RA11, RA12, RA13, RA14, RAC 3
Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

EXAMEN FINAL: 50%

La prova teòrica avalua els coneixements teòrics, conceptuals i analítics adquirits pels estudiants durant el trimestre.

 

Resultats d´aprenentatge vinculats: RA1, RA2, RA8, RA9, RA11, RA12, RAC 1 RAC 3
Competències: [vinculat a E.14., G.1, G.5]

 

Sistema d'avaluació


50% de Teoría + 50% de Práctica

Un examen únic amb un pes del 50% de la nota final.

Quatre activitats que sumades ofereixen el 20% de la nota (5% cadascuna de les pràctiques).

La pràctiques són obligatòries. Arribar més de 15 minuts tard suposa un zero en l’activitat.

En les dues primeres es realitzarà una anàlisi d'algunes de les empreses audiovisuals actuals i un estudi concret d'audiència.

En la tercera i quarta pràctica es treballarà en la producció final d'una peça audiovisual. 

Producció final: 30% (el producte final compte un 25% i l'altre 5% correspon a la documentació presentada).

La presentació del projecte és obligatòria per a poder presentar-se a l'examen final .

Per a poder fer mitjana, la nota de l'examen teòric haurà de ser com a mínim d'un 5.

Per a poder fer mitjana, la nota del conjunt de les pràctiques haurà de ser com a mínim d'un 5.

Recuperació:

En cas de suspendre l'examen teòric, la recuperació constarà d'un examen teòric de tot el contingut de l'assignatura que farà mitjana amb la nota mitjana de les pràctiques (si aquestes estan aprovades)

Només poden optar a la recuperació aquells alumnes que hagin realitzat l'examen final (tots aquells alumnes “no presentats” en primera convocatòria no tenen l'opció de realitzar la recuperació).

La nota per a aprovar aquest examen serà també d'un 5, en cas contrari l'assignatura quedarà suspesa.

En cas de suspendre la part pràctica de l'assignatura, l'estudiant haurà de realitzar una activitat individual de recuperació que equivaldrà al 40% del percentatge pràctic de l'assignatura.


Aquells alumnes que no s'hagin presentat a les pràctiques al llarg del trimestre no podran accedir a aquesta pràctica de recuperació i en la seva nota figurarà un No Presentat.

No es guardarà la nota de pràctiques d'un curs a un altre.

 

 

 

Bibliografia


Bàsica

ALMIRON, N. "Grupos privados propietarios de medios de comunicación en España: principales datos estructurales y financieros". Comunicación y Sociedad, vol. 22, núm. 1. pp.243-273. 2009.

BUSTAMANTE, E. Radio y televisión en España. Historia de una asignatura pendiente de la democracia. Editorial Gedisa, 2009.

CASTILLO POMEDA, J.M. Televisión y realización y lenguaje audiovisual. Instituto de Radio Televisión Española. Madrid, 2013.

FELIX MOLERO, E. Sistemas de radio y tv. MACGRAWN HILL, 2006.

HARTWIG, ROBERT L. Tecnología básica de televisión digital y analógica. Omega, 2008.

MILLERSON, G. Realización y producción en Televisión. Omega, 2008.


Complementària

AEDE, Libro blanco de la prensa diaria.

AIMC, Estudio General de Medios

ALTEN, Stanley R. El sonido en los medios audiovisuales. Escuela de cine y video de Andoain, 2008.

ARTERO MUÑOZ, J.P. El mercado de la televisión en España. Oligopolio. Editorial Deusto, 2008.

CAC (Consell de l'Audiovisual de Catalunya), Butlletí d'informació sobre l'audiovisual a Catalunya (publicació quadrimestral). 

FERNÁNDEZ DÍAZ, F., MARTÍNEZ ABADIA, J. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Paidós, 1999.

INCOM, Informe de la comunicació a Catalunya.

MUSBURGER. R. B. Producción en video con una cámara. IORTV, 2001.

Ministerio de Cultura. El cine en datos y cifras. 

PRIEL, V. El montaje. Paidós Ibérica, 2004.

SAMUELSON, D. El manual técnico del cine. Escola de Cine y vídeo. Andoain, 2006.

SIETY, E. El plano. Paidós Ibérica, 2004.