Informació general


Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

Alguns materials de l'assignatura (especialment vídeos) poden estar en anglès 

 

Descripció


L'assignatura ofereix una introducció al món audiovisual a partir de les fases i rols de producció, l'elaboració d'un dossier professional per presentar a productores, el funcionament i maneig de la càmera digital, l'aprenentatge dels principals rudiments del muntatge audiovisual i l'ús expressiu dels elements que conformen els processos de producció i postproducció de peces audiovisuals.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. 

Resultats d'aprenentatge


Principals:

RA 2: Realitzar una petita producció de vídeo digital d'acord a un guió preestablert. [Vinculat a E.5.] 

RA 3: Realitzar una postproducció de vídeo bàsica que permeti valorar la comprensió dels aspectes fonamentals d'una producció audiovisual amb imatges en moviment. [Vinculat a E. 5, E.7] 

RA 4. Treballar de manera professional les tècniques videogràfiques en funció de les característiques d'enregistrament [vinculat a E.5., G.5.] 

RA 5. Tenir la capacitat d'avaluar els recursos tècnics i creatius a l'hora d'afrontar diferents tipus de gravació [vinculat a E.5., G.5.] 

RA 6: Definir un projecte cinematogràfic bàsic (adaptació literària, equip de treball, estudi econòmic, ...) [vinculat a E.5., T.2., G.5.] 

RA 7: Conèixer la tecnologia de la càmera de vídeo i l'entorn digital. [Vinculat a E.5.] 

RA 8: Adquirir coneixement teòric i pràctic de les diferents eines tecnològiques i narratives a l'hora de gravar un producte audiovisual. [Vinculat a E.5., G.5.] 

RA 9: Saber treballar en equip i complir un paper determinat dins el grup que permeti gestionar-lo amb la màxima eficiència [vinculat a T.2.] 

RA 10: Comprendre els diferents elements narratius del muntatge cinematogràfic [vinculat a E.5.,, G.5.] 

RA 11: Fomentar l'estudi i anàlisi de l'audiovisual com a llenguatge narratiu amb la intenció que l'alumne desenvolupi la seva capacitat crítica i estilística a l'hora de desenvolupar un projecte o valorar-ne d’altres. [Vinculat a E.5., G.5.] 

RA 12: Aplicar les eines d'anàlisi del so. [Vinculat a E.5., E.7.] 

RA 13: Cercar creativament els elements sonors necessaris per al seu objectiu i aplicar la creativitat. [Vinculat a E.5., E.7.]

 

Complementaris:

RAC3: Conèixer el funcionament de la preproducció, producció i postproducció d'un producte audiovisual [G.5.]

 

Metodologia de treball


Metodologia de treball

 

Classes teòriques:

Els conceptes teòrics seran exposats a classe per part de professor. De la mateixa manera es resoldran exercicis pràctics que il·lustrin la teoria per generar un debat a l'aula amb la participació dels estudiants. A la fi de cada tema es realitzarà un joc / concurs de preguntes i respostes on es repassarà de manera lúdica els continguts. Aquest, generat mitjançant la plataforma crowdlive, pot fer-se tant presencialment com de manera telemàtica.

Classes pràctiques:

Les pràctiques són part fonamental de les classes, ja que serveixen per mostrar de manera tangible i directa els conceptes teòrics impartits. L'assistència és obligatòria. Només es permetrà una absència no justificada per curs (els únics casos en què una falta és justificada són: circumstància greu de salut o de tipus familiar, citació judicial, competició d'esportista d'elit). Si hi ha més d'una absència no justificada, la part de les pràctiques estarà suspesa i l'alumne haurà d'anar a recuperació.

 

Nota important:

En tots els exercicis escrits (pertanyin a la classe teòrica o a la pràctica) es tindrà en compte l'ortografia. No s'acceptarà en cap cas un exercici fora de la data de lliurament marcada pel professor, sigui quina sigui la justificació de l'alumne. Les activitats sense nom o sense seguir el format de lliurament establert no s'avaluaran i la nota numèrica serà zero.

 

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

 

Pel que fa a les sessions de pràctiques a espais més reduïts (com laboratoris, estudis o plató), si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat.

Continguts


1. Introducció al món audiovisual

Elements bàsics per a la realització d'una petita producció audiovisual i un dossier de proposta estètica del producte (storyboard, esquema de planta, pla de rodatge, equip bàsic, rols i fases de producció, pressupost).  Resultats d'aprenentatge vinculats: RA 3, RA 4 Competències vinculades: E.5., T.2., G.5.

 

2. Funcionament i ús de la càmera digital
Objectiu, exposició, formats, sensor, emmagatzematge. Resultats d'aprenentatge vinculats: RA 8, RA 9, RAC 1, RAC 2 Competències vinculades: E. 5, G.5

 

3. Il·luminació 

Fonts i posició. Esquemes d'il·luminació.  Resultats d'aprenentatge vinculats: RA 5, RAC. 1, RAC.2 Competències vinculades: E. 5, E.7

 

4. Realització i muntatge

Del guió a la pantalla: passos en la concepció d'una peça audiovisual. Equip humà, eixos, punt de vista i posada en escena. Introducció al muntatge audiovisual. El muntatge com a eina de construcció narrativa. Ritme, continuïtat i estructura. El muntatge com a forma d'expressió creativa. Rudiments bàsics del programari d'edició no lineal Adobe Premiere Pro / Final Cut X. La mescla de so, equalització i ús d'efectes sonors. Resultats d'aprenentatge vinculats: RA 11, RA12 Competències vinculades: E.5., G.5

 

5. Color

Percepció visual. Color i propietats. Semàntica del color. Esquemes de color. Etalonatge. Correcció secundària. El disseny de producció i la direcció d'art. Resultats d'aprenentatge vinculats: RA 6, RAC. 1, RAC.2 Competències vinculades: E.5., E.7

 

6. So
Característiques, micròfons, altaveus, formats. Resultats d'aprenentatge vinculats: RAC 4, RAC 4 i Competències vinculades: E.5., G.5, E.7.

Activitats d'aprenentatge


PRACTIQUES:

ACTIVITAT 1: Concepció i ideació d'una peça audiovisual. En grups de 5/6 estudiants es crearà la idea per a una peça audiovisual que pugui ser duta a terme mitjançant una petita producció. Cada grup haurà de preparar un dossier amb la idea que inclogui: concepte, localització, storyboard, pla de rodatge, estètica i referències. Les idees es posaran en comú i es debatran a classe.  

És important que els grups de treball pertanyin als grups de pràctiques assignats. Si no estàs comodx amb el teu grup de pràctiques, pots demanar una reassignació abans de l'inici de les mateixes, sempre que trobis una persona de l'altre grup que vulgui canviar-se per tu. 

La posada en comú es realitzarà en la següent sessió de pràctiques.  

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA3, RA4, RA5, RA7, RA10 Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

 

ACTIVITAT 2: Pràctiques d’ús de la càmera. Explicació pràctica de l'ús del material de Sermat. Muntar trípode i càmera, paràmetres de la càmera, captació de so, muntatge de zoom i perxa, posició de càmera i so, coreografia d'un enregistrament.  

Per a aquesta pràctica es fa necessari el suport d'una persona de Sermat  

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA5, RA7, RA10, RAC1, RAC 2, RAC 5 Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

 

ACTIVITAT 3: En grups de 5/6 estudiants es durà a terme l'assaig d'enregistrament i il·luminació de la futura peça audiovisual. Assaig pràctic de tipus de plans, posada en escena, enfocament i angulació, eixos i esquema d'il·luminació.  

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA5, RA7, RA10, RAC1, RAC 2, RAC 5 Competències: [vinculat a E.5., G.5.]


ACTIVITAT 4: Muntatge. Es mostrarà als estudiants el funcionament d'un programari d'edició (Premiere Pro o Final Cut X) des de la ingesta a l'exportació dels arxius. Es podrà treballar amb el material de gravació de l'activitat 3 o material proveït pel docent. 

Resultats d'Aprenentatge vinculats: RA11, RA12 Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

PRODUCCIÓ FINAL : 30%

En grups de 5 / 6 estudiants es realitzarà una peça audiovisual posant en valor tots els
coneixements tècnics, estètics i conceptuals adquirits durant el trimestre.

Material per a la producció: Càmera de vídeo, trípode, bateries, micròfons.

Resultats d´aprenentatge vinculats: RA2, RA4, RA5, RA6, RA10, RA11, RA12, RA13, RA14, RAC 3
Competències: [vinculat a E.5., G.5.]

 

En cas de confinament s'aplicaran els següents canvis:

L'activitat 1 serà adaptada a la feina en línia entre els grups de treball i es realitzarà la presentació dels treballs a través de la plataforma Zoom 

L'activitat 2 serà substituïda per un vídeo gravat per la docent explicant els rudiments de la càmera i com adaptar l'enregistrament a formats de vídeo "casolans" 

Les activitats 3 i el projecte final s'adaptaran a un format de treball en línia on els estudiants hagin de gravar les peces per parts (a casa o en base als espais permesos) i compartir el treball amb els seus companys. 

L'activitat 4 es realitzarà a través de la plataforma zoom compartint pantalla del programari en qüestió.

 

 

EXAMEN FINAL: 50%

La prova teòrica avalua els coneixements teòrics, conceptuals i analítics adquirits pels estudiants durant el trimestre.

Resultats d´aprenentatge vinculats: RA1, RA2, RA8, RA9, RA11, RA12, RAC 1 RAC 3
Competències: [vinculat a E.14., G.1, G.5]

 

Sistema d'avaluació


50% de Teoría + 50% de Práctica

 

Sistema d’avaluació

Un examen únic amb un pes de el 50% de la nota final. 

Quatre pràctiques que sumades ofereixen el 20% de la nota (l'activitat 1 val 10% i la 3 i 4 5%).

La pràctiques són obligatòries. Arribar més de 15 minuts tard suposa un zero a la pràctica.  Producció final: 30% (el producte final compta un 20%, l'altre 10% correspon a la documentació presentada). La presentació de la feina és obligatòria per poder presentar-se a l'examen final.  Per poder fer mitjana, la nota de l'examen teòric haurà de ser com a mínim d'un 5. Per poder fer mitjana, la nota del conjunt de les pràctiques haurà de ser com a mínim d'un 5.

Producció final: 30% (el producte final compte un 25% i l'altre 5% correspon a la documentació presentada).

La presentació del projecte és obligatòria per a poder presentar-se a l'examen final .

Per a poder fer mitjana, la nota de l'examen teòric haurà de ser com a mínim d'un 5.

Per a poder fer mitjana, la nota del conjunt de les pràctiques haurà de ser com a mínim d'un 5.

 

En cas de confinament la prova final de la part teòrica de l'assignatura també es farà a través d'un sistema telemàtic. 

 

Recuperació:

En cas de suspendre l'examen teòric, la recuperació constarà d'un examen teòric de tot el contingut de l'assignatura que farà mitjana amb la nota mitjana de les pràctiques (si aquestes estan aprovades)

Només poden optar a la recuperació aquells alumnes que hagin realitzat l'examen final (tots aquells alumnes “no presentats” en primera convocatòria no tenen l'opció de realitzar la recuperació).

La nota per a aprovar aquest examen serà també d'un 5, en cas contrari l'assignatura quedarà suspesa.

En cas de suspendre la part pràctica de l'assignatura, l'estudiant haurà de realitzar una activitat individual de recuperació que equivaldrà al 40% del percentatge pràctic de l'assignatura.


Aquells alumnes que no s'hagin presentat a les pràctiques al llarg del trimestre no podran accedir a aquesta pràctica de recuperació i en la seva nota figurarà un No Presentat.

No es guardarà la nota de pràctiques d'un curs a un altre.

 

 

 

Bibliografia


Bàsica

Rabiger, Michael. DIRECCION CINEMATOGRAFICA. TECNICA Y ESTETICA. Barcelona, Ediciones Omega, 2009.

SAMUELSON, D. El manual técnico del cine. Escola de Cine y vídeo. Andoain, 2006.


Complementària

FERNÁNDEZ DÍAZ, F., MARTÍNEZ ABADIA, J. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Paidós, 1999.

MARIMON, Joan. El Montaje Cinematográfico. Del Guión a la Pantalla. 

Universitat de Barcelona, 2016

MUSBURGER. R. B. Producción en video con una cámara. IORTV, 2001.

PRIEL, V. El montaje. Paidós Ibérica, 2004.

SIETY, E. El plano. Paidós Ibérica, 2004.