Informació general


  • Tipus d'assignatura: Obligatòria
  • Coordinador: Julián Horrillo Tello
  • Trimestre: 2
  • Crèdits: 6
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català

Tant la impartició de l'assignatura com el material de suport es donarà en català. S'acceptaran preguntes formulades en qualsevol dels dos idiomes co-oficials i es respondran, en la mesura del possible, en el mateix idioma que s'han formulat.

Descripció


L'Assignatura de Sostenibilitat, aborda bastament les àrees social, econòmica i mediambiental a partir de la Revolució Industrial fins l’actualitat des de les diferents disciplines que determinen l'experiència humana (sociologia, economia, tecnologia i filosofia), amb la finalitat d’analitzar i diagnosticar desencerts en aquest camp i proposa solucions emmarcades en un nou paradigma per promoure i assegurar el desenvolupament sostenible de les generacions presents i futures.

 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura, l'estudiant/a ha de ser capaç de:

-RA1: Detectar, analitzar, modelitzar, prendre decisions i resoldre problemes en els àmbits social, econòmic  i ambiental.

-RA2: Conèixer i utilitzar les eines, tecnologies, i forus de debat més representatius, per intervenir en la direcció de la sostenibilitat.

-RA3: Desenvolupar una tecnologia respectuosa amb l'entorn i integrar-la en els treballs de l'enginyeria.

-RA4: Conèixer les diferents tecnologies mediambientals i sostenibilistes i aplicar-les en l'enginyeria.

 

Metodologia de treball


L'assignatura consta de sis hores presencials a l'aula (4 de teoria i 2 en clau més participativa). El treball a l'aula es basarà classes de naturalesa expositiva on la professora explicarà els conceptes de teoria, acompanyats de múltiples exemples i classes de naturalesa participativa, on es proposarà una experimentació tant individual com col·lectiva de les diferents temàtiques a tractar a partir del plantejament d'exercicis, temes de debat, visionat de material audiovisual i tractament d'un nombre elevat de casos d'estudi per contextualitzar els temes tractats dins del marc del món real. Es proposaran també activitats addicionals d'aprenentatge autònom, com p.e, les lectures dirigides i la visualització de material audiovisual per tal de facilitar l'assoliment dels objectius de l'assignatura.

Els apunts lliurats en pdf responen a diapositives en PPT que s’utilitzen com a fil argumental de les sessions teòriques. No són, per tant autocontinguts i caldrà per tant que l’estudiant els acabi de completar a classe amb la informació, exercicis i exemples de detall abordats en el transcurs de les diferents sessions expositives.

Continguts


1 INTRODUCCIÓ A LA SOSTENIBILITAT.

2 EL PARADIGMA del s.XX. ESTAT DEL MÓN.

2.1 Context Socio-Econòmic:

2.1.1 Revolució Industrial. Desenvolupament Tecnològic.

2.1.2 Societat del Benestar. Indicadors.

2.1.3 Consumisme: Producte-Consumidor. Publicitat&Marketing. Recursos&Residus.

2.1.4 Globalització.

2.1.5 Població.

2.2 Escenari Mediambiental. Principals Agressions:

2.2.1 Pèrdua de Biodiversitat.

2.2.2 Contaminació: Agents Químics. Radioactivitat.

2.2.3 Reducció de la Capa d’O3.

2.2.4 Canvi Climàtic.

3 s.XXI: PARADIGMA SOSTENIBILISTA

3.1 Nous Indicadors.

3.2 Models Econòmics i Socials.

3.3 Model de Gestió de Recursos.

3.4 Individu. New Consumer.

3.5 Rethinking Science & Engineering.

3.5.1 Límits Ètics.

3.5.2 Metodologia: Sistèmica i Complexitat.

3.5.3 Green Engineering.

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats, es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu:

ACTIVITAT 1: TREBALL TEMÀTIC (30%):

[Relacionada amb les Competències T2 i E16; Evidència del Resultat d’Aprenentatge RA2].

El Treball consistirà en l'elaboració d'un Informe en grups de dos alumnes i posterior exposició pública individual, sobre un tema relatiu a l'àmbit de l'assignatura proposat per la professora a l’inici de curs.

El treball constarà d’un informe, acompanyat d’una presentació en PPT i la corresponent explicació i defensa pública davant dels companys de classe. Els dies de les presentacions seran d'obligada assistència i estaran definits una vegada completades el conjunt d’assignacions.

 

ACTIVITAT 2: ESTUDI DE CASOS I DEBATS (20%):

[Relacionada amb les Competències T2 i E16; Evidència dels Resultats d’Aprenentatge RA1 i RA4].

Generació d’espais de reflexió i estudi de casos, que culminen en debats posteriors sobre temes per comprendre:

  • La complexitat i la interrelació entre els  fenòmens econòmics, socials i mediambientals de la societat del benestar, de les emergents i de les en vies de desenvolupament.
  • El fenomen de la Globalització i els seus agents directes i indirectes.
  • Racionalitzar i reinterpretar la tècnica, la tecnologia en un nou context de naturalesa sostenibilista.

L'assistència, la participació, l'actitud, les intervencions i el desenvolupament de les qüestions prèvies i/o posteriors dels alumnes en els debats, així com la consistència discursiva en clau sostenibilista, contribueixen a avaluar aquesta activitat.

ACTIVITAT 3 i 4: EXAMENS PARCIALS 1 I 2 (25%+25%):

[Les dues activitats estan relacionades amb la Competència E16; L’activitat 3 és evidència dels Resultats d’Aprenentatge RA1 i RA4 mentre que la 4, ho és dels Resultat d’Aprenentatge RA3 i RA4].

La tipologia dels dos exàmens és de Test i consten de 20 preguntes de naturalesa teòrica i/o relacional i quatre possibles respostes amb una única possible solució correcta.

La prova parcial es realitzarà sense apunts i en un dia i hora fixat a l'inici de curs.

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables mencionades, com es concreta a continuació:

EXAMEN PARCIAL 1 (25%) + EXAMEN PARCIAL 2 (25%) + TREBALL TEMÀTIC (30%) + ESTUDI DE CASOS I DEBATS (20%)

Caldrà obtenir una nota mínima de 4 en el global dels dos exàmens per poder aplicar la ponderació corresponent. 

Si la mitja de l'assignatura és inferior a 5, s'activarà el mecanisme de recuperació de la component de teoria, que consistirà en la resolució d'un Examen de Recuperació i que comptabilitzarà el 50% del còmput total de la mateixa.

Bibliografia


Bàsica

TYLER MILLER G. Jr. Introducción a la Ciencia Ambiental: Desarrollo Sostenible de la Tierra. 5a Edició. International Thomson. 2002.

TORRES Antoni, CAPDEVILA Ivan. Medi Ambient i Tecnologia. Guia Ambiental de la UPC. Edicions UPC, 1998.

 


Complementària

JONAS, HANS, El Principio de Responsabilidad. Ensayo de una Ética para la Civilización Tecnológica. Ed. Herder. 1991.

MacKAY, David JC., Sustainable Energy, Without the Hot Air. UIT Cambridge Ltd.. 2009. ISBN ISBN 978-1-906860-01-1.