Informació general


 • Tipus d'assignatura: Optativa
 • Coordinador: Rafael Suárez Gómez
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català

Descripció


Professorat: Eloi Aymerich

Aquesta assignatura optativa és sobretot una proposta a crear. Escriure, dissenyar, preproduir, rodar, fotografiar, editar, emetre. La televisió s'ha convertit en un receptacle extraordinari; des de Fashion Web TV fins a canals de festivals de música, des de càpsules d'Instragram fins a emissions activistes per Youtube. La nova televisió és sobretot llenguatge, contingut i connexió social. Desenvoluparem un projecte televisiu des de zero fins a elaborar-ne els materials pilot. Un viatge a la gènesi televisiva.

L'assignatura Televisió: Producció, Realització, Emissió ha de permetre ampliar i aprofundir els conceptes relacionats amb el llenguatge televisiu tractat a les assignatures de Televisió de segon i tercer curs del Grau. El procés televisiu està considerada com una de les línies fortes d'especialització dels estudis, i per tant requereixen una assignatura d'intensificació. Aquesta assignatura s'endinsa en el procés de creació i realització de contingut audiovisual per a televisió, convertint els alumnes en un equip creador i productor d'un projecte televisiu professional. Cada alumne tindrà un rol diferent dins el procés, treballant per impulsar productes creatius, sorprenents i sobretot, possibles.

L'assignatura també vol ser un espai d'experimentació i plantejament del que es coneix com a televisió connectada. Es plantejaran i debatran els nous formats audiovisuals que partint del llenguatge televisiu es multipliquen més enllà del mitjà televisiu tradicional: pantalles connectades, webTV's o branded content tv, entre d'altres. També s'aprofundirà en el coneixement dels nous models de producció televisiva que des de perspectives comunitàries i culturals treballen amb lògiques transmèdia, més arriscades i amb una forta consciència social i activista.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura, les i els estudiants han de ser capaces de:

 • RA1_Treballar en equip i de manera autònoma en el desenvolupament d’un producte audiovisual assumint els rols dins del grup.
 • RA2_Conèixer els elements tècnics i estètics necessaris per aconseguir l’impacte emocional proposat.
 • RA3_Estimular i descobrir les seves aptituds per a relacionar-se amb el món professional.
 • RA4_Planificar un pla de rodatge.
 • RA5_Comunicar idees personals, punts de vista i opinions sobre un tema donat.
 • RA6_Transferir conceptes d’animació a altres formes audiovisuals (cinema, televisió, fotografia, etc.).
 • RA7_Desenvolupar la creativitat del/la estudiant.
 • RA8_Idear, produir, realitzar i emetre un programa de televisió en un equip pluridisciplinari format per estudiants.
 • RA9_Tenir capacitat per aplicar tècniques i processos de creació de contingut audiovisual especialitzats en la televisió contemporània actual produïda i pensada des de Catalunya.
 • RA10_Saber utilitzar els recursos tècnics i humans necessaris per a crear i produir un programa professional de forma integral.
 • RA11_Conèixer les particularitats de la relació entre una productora i el sistema de cadenes i emissores de televisió tant de pagament i privades com públiques, en els diferents estadis (local, nacional i internacional).
 • RA12_Conèixer el mercat televisiu d’una forma clara: operadors emissors, l’estructura de l’empresa audiovisual de producció televisiva i els rols especialitzats en tècnics i equips de producció.
 • RA13_Desenvolupar el llenguatge televisiu de forma avançat, tant en la tècnica com en forma de projecte escrit.
 • RA14_Avaluar oportunitats de negoci basant-se en la informació del mercat i les capacitats pròpies.

 

Els i les estudiants també hauran de ser capaces de:

 • RAC1_Generar consciència social, activista o contrahegemònica a través del llenguatge televisiu.

Metodologia de treball


L’assignatura s’estructura en 2h/setmana de sessions de teoria i 4h/setmana de sessions pràctiques de laboratori.

L’assignatura, per tant, combina classes teòriques i classes pràctiques (GRUP GRAN) i hores d’aprenentatge autònom (APRENENTATGE AUTÒNOM).

Les classes teòriques (GRUP GRAN) consisteixen tant en classes expositives, amb l’explicació dels continguts de l’assignatura i activitats aplicades, com seminaris de discussió, estudis de cas i tutories de projecte amb les i els estudiants. Algunes d’aquestes activitats poden realitzar-se sense previ avís i poden ser necessàries per al desenvolupament posterior dels treballs avaluables, dels exàmens i de les pràctiques de l’assignatura. Respecte les classes teòriques, el professor anirà penjant a la intranet el material d'apunts a mida que avanci l'assignatura. Es treballarà amb molts exemples reals i actuals del món professional.

Les classes pràctiques (GRUP GRAN) consisteixen en la realització pràctica d’activitats de grup d'aprenentatge i avaluables. Cada activitat avaluable està pensada com un procés fonamentalment progressiu, amb la voluntat d’anar consolidant aquelles competències bàsiques i generals necessàries. A més, s’aprofiten les pràctiques per fomentar la competència transversal de treball en un equip interdisciplinari.

Les activitats de naturalesa pràctica, seran tallers de realització i producció, encarats a potenciar les capacitats i idees dels alumnes per impulsar, realitzar i emetre en qualsevol plataforma un programa de televisió. Aquí l'interès dels alumnes serà primordial per fer avançar i augmentar el nivell de les pràctiques; s'escollirà una (o màxim tres) propostes de projecte televisiu que es desenvoluparan durant el curs i que a l’acabar l'assignatura s'hauran d'haver realitzat, creant un programa pilot per cada proposta.

Les hores d'aprenentatge autònom (APRENENTATGE AUTÒNOM) consisteixen en el treball d’estudi individual de cada alumne/a, que pot estar focalitzat tant a l’aprenentatge de continguts com a la producció de treballs tant individuals com de grup, tant teòrics com pràctics. Aquestes hores inclouen l’elaboració de productes dirigits a les activitats de laboratori, l’estudi de casos, la recerca o la lectura crítica d’articles i materials proposats per l'equip docent de l’assignatura.

L'assignatura és optativa i d'especialització, i per tant, responent a la seva naturalesa, es valorarà la voluntat de crear nous projectes televisius que apostin per la innovació formal, l'excel·lència tècnica i la viabilitat de producció. El treball en equip i el funcionament en petits seminaris determinarà el funcionament quotidià de les classes. El producte final –el pilot- és la una de les dues cartes de presentació per a ser avaluat. L’assimilació dels continguts teòrics impartits a classe així com la capacitat de raonament, exposició i pulcritud formal són l'altre contrapart a tenir en compte en l'avaluació.

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.
Pel que fa a les sessions de pràctiques a espais més reduïts (com laboratoris, estudis o plató), si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat.

Continguts


1. INTRODUCCIÓ A LA TELEVISIÓ CREATIVA

1.1. La televisió connectada.

1.2. Rols de la professió: què ens apassiona, quin rol juguem.

1.3. La lògica del responsable de programació.

1.4. El guió que tot ho venç: històries, relats, narratives.

 

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques: Activitat 1: Processos inicials, Seminari i Proves de realització

Activitat Teòrica: Activitat 5: Examen teòric individual

 

2. PRODUIR LA TELEVISIÓ CONTEMPORÀNIA: FORMATS I EMISSIONS

En aquest contingut treballem sobre els reptes a l'hora de desenvolupar un programa de televisió. Les oportunitats de mercat com a espai creatiu, la venta, la redacció, els punts forts, el finançament, la definició del format. Tot abans que s'hagi produit.

2.1. Com podem redactar un projecte de format televisiu?

2.2. El món del low cost. Reinventar-se o morir. Crowdfunding i multifunders.

2.3. L'entorn hipersegmentat: la nova era de la TDT i les webtv's.

2.4. Fortaleses i punts febles d'un projecte de format televisiu

 

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques: Activitat 2: Assajos intensius de llarga durada

Activitat Teòrica: Activitat 5: Examen teòric individual

Activitats de Projecte: Activitat 6: Dossier de producció del projecte televisiu

 

3. REALITZACIÓ TELEVISIVA

Quins recursos emprarem per passar a l'acció. La imatge, el so, el disseny gràfic, la música, els actors i la seva direcció, l'attrezzo, la proposta visual, el ritme de realització. La seva configuració com a proposta aglutinadora i única.

 

3.1. El ritme de la realització.

3.2. La proposta visual. La posada en escena d'un projecte concret. Definir la idea.

3.3. Del guió a l'acció: absoluta coordinació. Direcció d'actors.

3.4. La batalla de l'escaleta.

3.5. El so i la banda sonora.

3.6. Videografisme de l'hipermodernitat: el mix de la publicitat, l'animació, el 3D, la il·lustració i la super 8.

 

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques: Activitat 3: Assajos generals

Activitat Teòrica: Activitat 5: Examen teòric individual

Activitats de Projecte: Activitat 6: Dossier de producció del projecte televisiu

 

4. EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ TELEVISIU: RODATGE, POSTPRODUCCIÓ I DIFUSIÓ

En aquest contingut es treballa el procés de definició i execució final d'un programa de televisió. Com es roda,

principis claus per la bona execució, coneixements específics de difusió i postproducció. Cicles de vida i elaboració de les propostes finals.

4.1. El muntatge: continuïtat narrativa en el format televisiu.

4.2. El rodatge i el pla de rodatge en la televisió.

4.3. El programa pilot i la seva concepció.

4.4. Com arribar al target. Com explicar allò que hem fet al nostre públic. Com explicar allò que hem fet al nostre

públic. Social Media, comunitats d'apòstols i seguidors.

4.5. Cicle de vida dels programes.

4.6 Finançament del projecte: estudis de casos reals i els projectes finals.

 

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques: Activitat 4: Programa final

Activitat Teòrica: Activitat 5: Examen teòric individual

Activitats de Projecte: Activitat 6: Dossier de producció del projecte televisiu

Activitats d'aprenentatge


Activitats pràctiques (50% nota final)

Activitat 1: Processos inicials, Seminari i Proves de realització (10% de la nota final)

Sessions 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de pràctiques

Les activitats pràctiques es duran a terme als laboratoris de televisió (plató i control), i comportaran també treball fora de l'horari lectiu (aprenentatge autònom).

Activitat de grup avaluable.

Relació amb el temari: Continguts 1 i 2

Competències relacionades: E6, E18, G4, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA2, RA5, RA7, RA8, RA13, RA14

Descripció:

Aquesta activitat vol ser l’inici del procés d’ideació. En format de procés inicial, es debatrà i es visionaran formats dirigits al format de projecte televisiu que interessi. Es decidirà també si es fan dues productores entre els alumnes de l’assignatura. Es faran les primeres proves de realització, que a partir d’ara seran tant a dins com a fora del laboratori. A classe es comentaran aquells errors detectats i es debatran en conjunt amb totes les i els estudiants.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

S’avaluaran tant la participació en la ideació, així com els materials audiovisuals i textuals preparats (guió, escaleta, etc.), i, finalment, els assajos preparatoris.

L'activitat de les seves sis sessions, en el seu conjunt, representa el 10% de la nota final.

Material de suport:

- Equip de plató televisiu (càmeres de plató, microfonia sense fil, equip d’intercom, il·luminació de plató).

- Equip de control televisiu (Estació de realització Tricaster, VTR, ordinador de gràfics).

- Equip addicional de control televisiu (Equip d’intercom, taula d’il·luminació de plató i control, taula de so i Camera Control Unit).

- Material de VTR, videografisme i so que s’aportin.

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Conèixer i identificar els elements que conformen un plató televisiu.
 • Conèixer i identificar els elements tècnics que conformen un control televisiu
 • Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria a classe.
 • Desenvolupar i millorar les capacitats de la pràctica televisiva en la majoria dels seus rols principals: equip de realització, equip de plató i equip artístic.
 • Identificar les seves capacitats innates per posar-les al servei del futur projecte final (Programa Final)
 • Posar a prova els equips de realització amb la incorporació de tècniques i operacions vinculades al vídeo post-produït o al videografisme complex en directe.
 • Assolir de forma progressiva els coneixements.

 

 

Activitat 2: Assajos intensius de llarga durada (10% de la nota final)

Sessions 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de pràctiques

Les activitats pràctiques es duran a terme als laboratoris de televisió (plató i control), i comportaran també treball fora de l'horari lectiu (aprenentatge autònom).

Activitat de grup avaluable.

Relació amb el temari: Continguts 2, 3 i 4

Competències relacionades: E5, E6, E8, E18, G4, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RA4,RA5, RA8, RA10, RA11, RA14

Descripció:

Aquestes pràctiques televisives estan pensades per desenvolupar durant sis sessions, els assajos inicials (sessions 7, 8 i 9) i intensius de llarga durada (sessions 10, 11 i 12), que precedeixen la gravació dels assajos generals (activitat 3) i el programa final (activitat 4).

Les i els estudiants de cada grup de pràctiques es divideixen, si es considera durant l’activitat 1, en productores. Cada productora ha d'idear un format de projecte televisiu (Programa Final), amb una durada global total no inferior als  15 minuts de durada i amb les característiques següents:

- haurà d’incloure dos sets de rodatge, posicions de càmera A i B i diferents plans obligatoris per a cadascuna de les tres càmeres –en el cas que es treballi a plató.

- un mínim de 3 actants

- un mínim de 3 vídeos d’un màxim de 45 segons cadascun, videografisme, efectes sonors i música.

Durant les sis sessions s’anirà marcant, assajant i evolucionant en el format de ritme, estètica, contingut i estructura del projecte; encarregant a curt termini petites millores. Els rols de cada estudiant s’hauran decidit internament per cadascuna de les productores. Si convé es treballaria amb la dualitat de funcionament productora autora (direcció, producció, guió, realització, regidoria, mixer, VTR, gràfics i actants) i productora tècnica (càmeres, CCU, tècnic de so, il·luminació, cablista).

Es posarà en valor la importància en la coordinació entre les figures dels diversos àmbits, sobretot entre el/la realitzador/a del programa, el/la director/a del programa, el/la productor/a del programa i el/la regidor/a. A classe es comentaran aquells errors detectats i es debatran en conjunt amb tots els estudiants.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

S’avaluaran els materials audiovisuals i textuals preparats (guió, escaleta, etc.), i, finalment, els assajos preparatoris que es gravin. També i de forma important, les solucions formals lligades a la vocació narrativa del projecte televisiu.

Cada estudiant haurà de lliurar un Autoinforme d'assajos individual de la seva feina en els rols desenvolupats a la productora autora (màxim un full). Per a l’avaluació de l'Autoinforme, es tindran en compte tant el contingut com la forma del treball.

El seu conjunt de les activitats de les sis sessions i l'Autoinforme d'assajos individual, representa el 10% de la nota final.

Material de suport:

- Equip de plató televisiu (càmeres de plató, microfonia sense fil, equip d’intercom, il·luminació de plató).

- Equip de control televisiu (Estació de realització Tricaster, VTR, ordinador de gràfics).

- Equip addicional de control televisiu (Equip d’intercom, taula d’il·luminació de plató i control, taula de so i Camera Control Unit).

- Material de VTR, videografisme i so que aportin les productores.

- Materials d’attrezzo aportats per cada productora avaluada.

- Altres suports per a possibles realitzacions audiovisuals fora del laboratori.

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria a classe i en les anteriors activitats de pràctiques.
 • Desenvolupar i millorar les capacitats de la pràctica televisiva en la majoria dels seus rols principals: equip de realització, equip de plató i equip artístic.
 • Demostrar la capacitat de desenvolupar un projecte televisiu ideat i desenvolupat pels mateixos equips d’estudiants. Saber-lo posar en planta a plató. Mostrar els primers rough-cuts i mostres de disseny videogràfic i provatures d’estructura.
 • Demostrar les capacitats de treball en equip amb altres equips de treball (equip tècnic o productora de plató i equip autor o productora de control i realització).
 • Aprendre el procés de producció televisiva real (assaig, assaig general en format pilot, revisió amb els productors executius de la televisió, millora final).
 • Posar en marxa el projecte d’avaluació del seu projecte televisiu propi, que desembocarà en l'activitat de pràctiques final (Realització del Programa final).

 

 

Activitat 3: Assajos generals (10% de la nota final)

Sessions 13, 14, 15 i 16 de pràctiques

Les activitats pràctiques es duran a terme als laboratoris de televisió (plató i control), i comportaran també treball fora de l'horari lectiu (aprenentatge autònom).

Activitat de grup avaluable.

Relació amb el temari: Continguts 3 i 4

Competències relacionades: E5, E6, E8, E18, G4, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RA4, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RA13, RAC1

Descripció:

És la tercera activitat de les quatre vinculades al projecte pràctic final o també anomenat Programa Final. Els estudiants prepararan aquesta activitat a través de la seva productora de pràctiques.

És la realització ja en clau definitiva del Programa, i haurà de produir-se de forma íntegra i amb tots els continguts previstos, ja que tal i com diu el títol de l’activitat, estem parlant d’un assaig general, que ha de representar una evolució substancial i rigorosa de l’assaig intensiu i de llarga durada que hem elaborat durant l’activitat anterior.

En torns 110 minuts les productores realitzaran una preparació de materials, attrezzo i col·locació dels seus equips pilot del seu Programa Final. Es pretén consolidar i naturalitzar la coordinació entre les figures del realitzador del programa, director del programa, productor del programa i regidor del programa.

S’observaran els enregistraments de l’assaig general realitzats –amb especial atenció a l’assaig definitiu-  i s’analitzaran per part del professorat. Es portarà a terme un procés en el que els professors faran la funció de productors executius reals del projecte: es realitzaran tutories personalitzades per productores per comentar aquells errors i encerts detectats. També es debatran en conjunt per millorar-los de cara a la pràctica del Programa Final, posant èmfasi en la posada en escena i la realització.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

S’avaluaran els materials audiovisuals i textuals preparats (guió, escaleta, etc.). També les peces d’assajos finals gravades en les sessions o aportades amb edició externa per la productora. Finalment es tindrà en compte la capacitat de transmetre una posada en escena i una realització concreta.

L'activitat de les seves quatre sessions, en el seu conjunt, representa el 10% de la nota final.

Material de suport:

- Equip de plató televisiu (càmeres de plató, microfonia sense fil, equip d’intercom, il·luminació de plató).

- Equip de control televisiu (Estació de realització Tricaster, VTR, ordinador de gràfics).

- Equip addicional de control televisiu (Equip d’intercom, taula d’il·luminació de plató i control, taula de so i Camera Control Unit).

- Material de VTR, videografisme i so que aportin les productores.

- Materials d’attrezzo aportats per cada productora avaluada.

- Altres suports per a possibles realitzacions audiovisuals fora del laboratori.

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Demostrar la capacitat de portar a terme i produir de forma rigorosa un projecte televisiu ideat i desenvolupat pels propis equips d’estudiants al plató i al control televisiu.
 • Demostrar les capacitats de treball en equip amb altres equips de treball (equip/productora de plató i auxiliars i equip/productora de control i realització).
 • Posar a prova les capacitats de posada en escena, presentació i ritme de realització televisiva dels equips d’estudiants.
 • Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria a classe i en les anteriors activitats de pràctiques.
 • Consolidar el projecte d’avaluació del projecte televisiu propi, que desembocarà en la pràctica final (Programa Final).
 • Consolidar ja en rols específics i durant 4 sessions de pràctiques les capacitats individuals de les i els estudiants per posar-les al servei del futur projecte final (Programa final).
 • Aprendre el procés de producció televisiva real (assaig, producció de pilot, revisió amb els productors executius de la televisió, millora final).

 

Activitat 4: Programa final (20% de la nota final)

Sessions 17 i 18 de pràctiques

Les activitats pràctiques es duran a terme als laboratoris de televisió (plató i control), i comportaran també treball fora de l'horari lectiu (aprenentatge autònom).

Activitat de grup avaluable.

Relació amb el temari: Continguts 1, 2, 3 i 4

Competències relacionades: E5, E6, E8, E18, G4, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RA3, RA4, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10, RA11, RAC1

Descripció:

És la tercera i última activitat de les tres vinculades al projecte pràctic final o també anomenat Programa Final. Els estudiants prepararan aquesta activitat amb la productora de la que formin part.

És la presentació final del Programa ideat i elaborat en procés, i haurà de produïr-se de forma íntegra i amb tots els continguts previstos. L’activitat ha de representar una evolució acurada, finalista i d’excel·lència de l’assaig general anterior, lligada amb les premisses del professor que haurà fet de productor executiu.

Les productores realitzaran el Programa Final, d’una durada global mínima de quinze minuts de durada.

Es donarà per suposada i compresa la imprescindible coordinació entre les figures del realitzador del programa, del director del programa, del productor del programa i del regidor del programa.

Els millors programes finals podran ser proposats a la coordinació d'esdeveniments del GMA per a la seva difusió.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

S’avaluaran tant les peces finals gravades en les sessions 17 i 18, així com els materials audiovisuals i textuals preparats (guió, escaleta, etc.). Finalment es tindrà en compte la capacitat de transmetre una posada en escena i una realització concreta.

Material de suport:

- Equip de plató televisiu (càmeres de plató, microfonia sense fil, equip d’intercom, il·luminació de plató).

- Equip de control televisiu (Estació de realització Tricaster, VTR, ordinador de gràfics).

- Equip addicional de control televisiu (Equip d’intercom, taula d’il·luminació de plató i control, taula de so i Camera Control Unit).

- Material de VTR, videografisme i so que aportin les productores.

- Materials d’attrezzo aportats per cada productora avaluada.

- Altres suports per a possibles realitzacions audiovisuals fora del laboratori.

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Demostrar la capacitat de portar a terme i produir de forma excel·lent un programa televisiu ideat i desenvolupat pels propis equips d’estudiants al plató i al control televisiu.
 • Demostrar les capacitats de treball en equip amb altres equips de treball (equip/productora de plató i auxiliars i equip/productora de control i realització).
 • Concloure el projecte d’avaluació pràctica del seu projecte televisiu.
 • Posar a prova les capacitats de posada en escena, presentació i ritme de realització televisiva dels equips d’estudiants.
 • Aprendre el procés de producció televisiva real (assaig, producció de pilot, revisió amb els productors executius de la televisió, millora final en la pràctica definitiva).
 • Demostrar creativitat, innovació, originalitat i noves mirades sobre el llenguatge televisiu.

 

 

Activitat teòrica (35% nota final)

Activitat 5: Examen teòric individual (35% de la nota final)

Relació amb el temari: Tots els continguts

Competències relacionades: G2, G4

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA5, RA9, RA11, RA12, RA13, RA14, RAC1

Descripció general:

Activitat de teoria. Treball individual.

En finalitzar el curs es realitza un examen teòric en què s'avalua el coneixement de tots els continguts tractats durant l’assignatura.

Les i els estudiants disposen de 2 hores per a la realització de la prova.

Material de suport:

Enunciat de la prova

Lliurable i vincles amb l’avaluació:

Examen resolt.

La nota és individual i correspon al 35% de la nota final de l’assignatura.

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces d’aplicar críticament els coneixements adquirits en el curs de l’assignatura.

 

Activitats de Projecte (20% nota final)

Activitat 6: Dossier de producció del projecte televisiu (15% de la nota final)

Relació amb el temari: Tots els continguts

Competències relacionades: E5, E18, G2, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA5, RA7, RA8, RA9, RA11, RA12, RA13,  RA14, RAC1

Descripció general:

Activitat de teoria. Treball de grup.

Les i els estudiants han de presentar, en grup, un dossier de producció del projecte televisiu que hagin elaborat durant el curs (Activitat 6). Les pautes del dossier es facilitaran a principi de curs i s’anirà elaborant conjuntament amb el professorat de l’assignatura en tutories i seminaris oberts.

Material de suport:

Ordinador disponible a l’aula

Suport de la presentació (power point o similar)

Lliurable i vincles amb l’avaluació:

Dossier imprès a color anellat a doble cara.

La nota relativa a l’activitat correspon a un 15% de la nota final de l’assignatura.

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Presentar un projecte redactat, dissenyat i conceptualitzat especialitzat en projectes televisius contemporanis.

Aplicar pràcticament els coneixements adquirits en el curs de l’assignatura.

Aplicar críticament els coneixements adquirits en el curs de l’assignatura.

 

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, l'equip docent informarà de les normes i condicions particulars que la regeixin, inclosos els terminis i els medis de lliurament.

Les activitats individuals pressuposen el compromís de l'alumnat de realitzar-les de manera individual. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no acompleixi aquest compromís.

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grup pressuposen el compromís per part de l'alumnat que l'integra de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què el grup no hagi respectat aquest compromís. La responsabilitat dels resultats del treball és del grup, i no de les individualitats que el composen.

Les activitats lligades a les sessions teòriques de l’assignatura es presentaran a classe de teoria, tot i que s’hauran d’haver dut a terme mitjançant treball autònom dels estudiants fora de l’horari de classe.

Les activitats lligades a les sessions pràctiques de l’assignatura es duran a terme als laboratoris, tot i incloure també treball autònom dels estudiants fora de l’horari de classe.

En tots els treballs s’hauran d’identificar clarament les dades relatives a l’assignatura així com a l’activitat específica i el/s autor/s (en ordre alfabètic).

Tant a les redaccions com a les presentacions es tindrà en compte tant el contingut com la forma, inclosa l’ortografia. Les errades ortogràfiques, sintàctiques i lexicals es penalitzaran segons els criteris indicats a cada activitat. Els treballs que no compleixin uns requisits mínims a nivell formal no seran avaluats, per tant es puntuaran amb zero punts.

Qualsevol activitat no lliurada es puntuarà amb zero punts.

Qualsevol activitat on es detectin còpia i/o plagi es puntuarà amb zero punts.

Qualsevol activitat que no compleixi els requisits especificats a les normes es puntuarà amb zero punts.

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura es divideix en Activitats Pràctiques, Examen Teòric i Activitats de Projecte. Per a l’avaluació continuada cal dur a terme totes les activitats detallades en aquesta guia docent durant el curs.

 

L’avaluació continuada de les Activitats Pràctiques (50% de la nota final de l’assignatura) es realitza mitjançant quatre blocs d’activitats:

Activitat 1: Processos inicials, Seminari i Proves de realització (10% de la nota final)

Activitat 2: Assajos intensius de llarga durada (10% de la nota final)

Activitat 3: Assajos generals (10% de la nota final)

Activitat 4: Programa final (20% de la nota final)

Cal ser puntualment als laboratoris (plató i control) a l'hora d'inici de les activitats. No es consentirà la falta de puntualitat reiterada. Cal aprovar les pràctiques per gaudir de l’avaluació continuada i aprovar l’assignatura. És necessària l’assistència de com a mínim el 80% de les sessions de pràctiques per poder gaudir de l’avaluació continuada. S’acceptaran un màxim de dues faltes d’assistència justificades.

 

El contingut teòric s’avalua mitjançant la següent activitat d’avaluació individual:

Activitat 5: Examen teòric individual (35% de la nota final)

Cal aprovar l'examen per gaudir de l’avaluació continuada i aprovar l’assignatura.

A més, els coneixements adquirits durant el curs s'avaluaran mitjançant les següents Activitats de Projecte:

Activitat 6: Dossier de producció del projecte televisiu (15% de la nota final)

 

En l'examen de recuperació es podran recuperar l’Examen Teòric i les Activitats de Projecte.

Durant el curs existirà la possibilitat de proposar Activitats Complementàries el resultat de les quals es tindrà en compte per a la nota final, sempre i quan s'hagi aprovat l'assignatura.

Bibliografia


Bàsica

Anderson, C. W., Bell, E., & Shirky, C. (2012). Post-Industrial Journalism: Adapting to the Present. New York: Columbia Journalism School/Tow Center for Digital Journalism.

Casetti, F., & Odin, R. (1990). De la paléo- à la néo-télévision. Communications, 51, 9-26.

Fernández, F. & Martínez, J. (1999). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona: Paidós Comunicación.

Lamelo, C. (2016). Televisión social y transmedia. Nuevos paradigmas de producción y consumo televisivo. Barcelona: Editorial UOC.

Millerson, G. (2009). Realización y producción en televisión. Madrid: IORTV.

Strangelove, M. (2010). Watching YouTube: Extraordinary videos by ordinary people. Toronto: University of Toronto Press.

Tapscott, D., & Williams, A. D. (2007). Wikinomics: la nueva economía de las multitudes inteligentes. Barcelona: Paidós.

Tubella, I., Tabernero, C., & Dwyer, V. (2008). Internet i televisió: la guerra de les pantalles. Barcelona: Ariel.

Violan, E. (2009). Com fer un programa per a televisió: l'elaboració del projecte, de la idea a l'emissió. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.


Complementària

Castells, M. (2009). Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial.

Gómez Díaz, X. (2012). Contenidos musicales en programación televisiva cultural. Un análisis de la representación del género en BBC, PBS y RTVE. (Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, Catalunya).

Lipovetsky, G., Serroy, J., & Moya, A.-P. (2009). La pantalla global: Cultura mediática y cine en la era hipermoderna. Anagrama Barcelona.

Neira, E. (2018). Así convierte Netflix una serie en fenómeno global: el caso Élite. Innovación Audiovisual.

Osterwalder, A. i Pigneur, Y.. (2011). Generación de modelos de negocio. Bilbao: Deusto Editorial.

Paloma, D., Puigròs, A., Rico, A. i Torrent, A.. (2009). Guia fonètica per a les televisions locals. Sant Cugat del Vallès: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions.

Rodríguez Pastoriza, F. (2003). Cultura y televisión. Una relación de conflicto. Barcelona: Gedisa Editorial.

Tresserras, M. (2005). La ciutat de risc. Barcelona: Trípodos.

Viñuela, E. (2008). El videoclip en España (1980 1995). Promocion comercial, mercado audiovisual y sinestesia. (Tesi doctoral. Universidad de Oviedo, Astúries).