Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català

Descripció


L'assignatura de Televisió forma part de la matèria "Imatge" i, per tant, dóna per adquirits coneixements relacionats a assignatures prèvies d'aquesta matèria que tenen a veure amb la producció de vídeo (Sistemes Audiovisuals, Il·luminació i Tècniques de càmera), així com a assignatures de formació bàsica que hagin tractat aspectes relatius al llenguatge audiovisual, la narrativa audiovisual, la producció audiovisual i el sistema mediàtic en general (Història dels Audiovisuals i videojocs, Llenguatge i expressió audiovisual, Models socials i publicitat, Disseny gràfic, Guió audiovisual, Producció audiovisual, Anàlisi fílmica i Periodisme digital i nous mitjans).

La voluntat de l’assignatura és introductòria respecte al món televisió, tant pel que fa als aspectes més conceptuals relatius al sistema televisiu com als aspectes tècnics de la realització televisiva multicàmera a plató. Per això, es valorarà molt l'aprenentatge pràctic i teòric, l'evolució de les i els estudiants, el seu compromís intel·lectual i la seva creativitat, gairebé més que el producte final que es realitzi a les sessions pràctiques.

Al llarg del curs, tant en les classes de teoria com en les de pràctiques, les i els estudiants han de dur a terme un projecte final en grup, que consisteix en la realització multicàmera d'un programa televisiu d'uns 10-12 minuts de durada (Programa final), organitzant-se com a productores televisives.

Equip docent:

Maddalena Fedele

Eloi Aymerich

Jordi Sardà

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura les i els estudiants han d'aconseguir els següents resultats d'aprenentatge (RA):

RA1: Saber treballar en equip i desenvolupar un rol determinat dintre del grup que permeti gestionar la feina amb la màxima eficiència.

RA2: Conèixer el mercat televisiu actual i saber com funciona la indústria televisiva.

RA3: Conèixer l'estructura de les empreses audiovisuals i de les cadenes de televisió.

RA4: Dominar el llenguatge televisiu i tenir nocions de com es crea un programa real.

RA5: Tenir capacitat d'anàlisi davant de programes de televisió, entenent el seu llenguatge.

RA6: Adquirir coneixement teòric i pràctic de les diferents tasques a l'hora de produir un programa de televisió (d'entreteniment o informatiu).

També, han d'aconseguir el següent resultat d'aprenentatge complementari (RAC):

RAC1: Saber comunicar els continguts d'un programa televisiu tant als espectadors com a la indústria, tant mitjançant llenguatge escrit, com mitjançant llenguatge oral i audiovisual.

Metodologia de treball


L’assignatura s’estructura en 4h/setmana de sessions de teoria i 2h/setmana de sessions de pràctiques a laboratori (plató i control de realització).

L’assignatura combina classes teòriques (GRUP GRAN), classes pràctiques (GRUP PETIT) i hores d’aprenentatge autònom (APRENENTATGE AUTÒNOM).

Les classes teòriques (GRUP GRAN) consisteixen tant en classes expositives, amb l’explicació dels continguts de l’assignatura i activitats aplicades, com seminaris de discussió, estudis de cas, exercicis i tutories de projecte amb les i els estudiants. Algunes d’aquestes activitats poden realitzar-se sense previ avís i poden ser necessàries per al desenvolupament posterior dels treballs avaluables, dels exàmens i de les pràctiques de l’assignatura.

Respecte les classes teòriques, l’equip de professor@s podrà oferir esquemes de les classes a mida que avanci l'assignatura.

Les classes pràctiques (GRUP PETIT) consisteixen en la realització pràctica d’activitats individuals i/o de grup. Excepte la primera activitat de coneixement del plató i el control, la resta d'activitats són avaluables. L’assistència a les classes pràctiques és imprescindible, obligatòria i necessària per a l’aprovació de les mateixes. A més, s’aprofiten les pràctiques per fomentar la competència transversal de treball en equip.

Respecte a les activitats pràctiques, seran simulacions de com es crea i es produeix un programa de televisió. Aquí l'interès de les i els estudiants serà primordial per fer avançar i augmentar el nivell de les pràctiques.

A part de la feina dins del plató i el control, les i els estudiants hauran de desenvolupar durant tota l’assignatura un procés propi en equip de productora que desenvolupa el seu format de projecte televisiu. Els alumnes prepararan un dossier de venda del projecte final que es gravarà al plató. El presentaran a l’equip de professor@s durant les hores d'activitats dirigides, aquestes doncs, són importantíssimes i formen part del procés d’aprenentatge i avaluació.

Les hores d'aprenentatge autònom (APRENENTATGE AUTÒNOM) consisteixen en el treball d’estudi individual de cada alumne/a, que pot estar finalitzat tant a l’aprenentatge de continguts com a la producció de treballs tant individuals com de grup, tant teòrics com pràctics. Aquestes hores inclouen l’estudi de casos, la recerca i la lectura crítica d’articles i materials proposats per l'equip docent.

Es pressuposarà la lectura i assimilació de la bibliografia bàsica, així com un repàs més puntual a la complementària.

Durant tot el curs es garantitzaran tutories presencials i no presencials. En aquest segon cas l’alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de l’aula virtual o intranet del Tecnocampus.

 

Continguts


TEMARI

TEMA 1. Introducció: el món TV i el llenguatge televisiu

 1. El món-televisió.
 2. Models de televisions. 
 3. Llenguatge televisiu.
 4. Paleo TV, Neo TV i MetaTV.
 5. Gèneres i Formats. Des d'informatius a ficcions seriades. 

TEMA 2. Rols de la professió.

 1. Definició i descripció dels rols de la professió.
 2. Nomenclatura de l'ofici.

TEMA 3. La preproducció televisiva i el disseny de producció.

 1. De la Idea del programa a la Bíblia.
 2. El guió de TV i l'escaleta.
 3. El dossier de producció / de venda i el pitching.
 4. El teaser i el pilot.
 5. Reclutament de l’equip tècnic i artístic i càsting.
 6. Les feines del productor. Tipus de productor en un canal de TV i en una productora. Producció pròpia o co-producció.
 7. Disseny de producció: Desglossament de guió per a elaborar un pressupost. Pla de finançament.

TEMA 4. La producció i el rodatge televisiu.

 1. Producció: la importància del pressupost i la importància del treball en equip.
 2. Com fer un programa de televisió: necessitats de producció.
 3. Posada en escena i planificació de realització (posada en planta).
 4. Ordre del dia i pla de rodatge.
 5. Plató, control, realització en plató i fora de plató.

 

TEMA 5 Postproducció i emissió.

 1. El muntatge “en directe” en la realització televisiva: continuïtat narrativa (plató, open air, planografia i ritme).
 2. Efectes: Disseny audiovisual i videografisme, kyrons, efectes visuals, croma-key, so
 3. Programació televisiva: la graella i les polítiques de programació, la pay-per-view i la TV online.
 4. Promoció d’un programa televisiu.

 

Activitats d'aprenentatge


Tant en les sessions teòriques com en les sessions pràctiques de l'assignatura, es realitzen activitats d'aprenentatge no avaluables i activitats d'avaluació. Les i els estudiants poden dur a terme activitats d'aprenentatge preparatòries (exercicis, tutories, anàlisis de casos, discussions, etc.) amb el suport de l'equip docent. D'aquesta manera, poden adquirir les habilitats necessàries al desenvoupament de les activitats d'avaluació.

Les activitats d'aprenentatge i les activitats d'avaluació s'organitzen en Activitats pràctiques i Activitats de teoria.

 

Activitats de pràctiques

Les activitats pràctiques es duran a terme als laboratoris de televisió (plató i control), i comportaran també treball fora de l'horari lectiu (aprenentatge autònom).

En concret, consisteixen en:

Activitat 0: Introducció: coneixement del plató i el control (E6, E8, E13 / RA4, RA6)

Sessió 1 de pràctiques.

Descripció:

Activitat d'aprenentatge de grup no avaluable. 

Dividint les i els estudiants en dos grups se’ls explicarà detalladament quins elements componen els dos espais de treball: el plató televisiu i el control de realització.

A les i els estudiants se’ls posarà en antecedents sobre quins rols es desenvolupen en cada espai. Es tractaran aspectes generals de la pràctica televisiva en el plató (comportaments, lleis no escrites) i també en el control (silenci, jerarquia, treball en equip).

Es farà una primera prova molt primigènia amb els equipaments. Es vincularà aquesta experiència a les capacitats i sobretot coneixements adquirits que es demostrin a partir de l’Activitat 1 de pràctiques.

Material de suport:

- Equip de plató televisiu (càmeres de plató, microfonia sense fil, equip d’intercom, il·luminació de plató).

- Equip de control televisiu (Estació de realització Tricaster, VTR, ordinador de gràfics).

- Equip addicional de control televisiu (Equip d’intercom, taula d’il·luminació de plató i control, taula de so i Camera Control Unit)

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Conèixer i identificar els elements que conformen un plató televisiu.
 • Conèixer i identificar els elements tècnics que conformen un control televisiu

 

Activitat 1: Realització d'una entrevista amb multicàmera (E6, E13, E17 / RA1, RA4, RA6, RAC1)

Sessions 2 i 3 de pràctiques (10% nota final).

Activitat per parelles avaluable.

Descripció:

Aquestes pràctiques televisives estan pensades per desenvolupar durant dues sessions la realització d'una entrevista en multicàmera de 3 minuts, perquè les i els estudiants adquereixin un coneixement bàsic de la dinàmica de procés de producció televisiva a plató i control de realització.

Cada grup de pràctiques es dividirà en parelles de realització (realitzador/a + ajudant de realització).

Cada parella haurà de dirigir la realització de la seva entrevista, mentre la resta de companys i companyes rotarà en els diversos rols de plató i control de realització.

Cada entrevista haurà de tenir: un guió, una escaleta, dos actants (un/a presentador/a i un/a entrevistat/da), una posada en escena senzilla, grafismes en directe i com a mínim un vídeo a llençar (per exemple, una careta o bé material audiovisual d'altres assignatures).

A la sessió 2 cada parella assajarà la seva entrevista, i a la sessió 3 la gravarà. A classe es comentaran aquells errors detectats i es debatran en conjunt amb totes les i els estudiants.

Material de suport:

- Equip de plató televisiu (càmeres de plató, microfonia sense fil, equip d’intercom, il·luminació de plató).

- Equip de control televisiu (Estació de realització Tricaster, VTR, ordinador de gràfics).

- Equip addicional de control televisiu (Equip d’intercom, taula d’il·luminació de plató i control, taula de so i Camera Control Unit).

- Material de VTR, videografisme i so que aportin les parelles.

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria a classe i en l’anterior activitat.
 • Desenvolupar i millorar les capacitats de la pràctica televisiva en la majoria dels seus rols principals: equip de realització, equip de plató i equip artístic.
 • Identificar les seves capacitats innates per posar-les al servei del futur projecte final (Programa Final)
 • Posar a prova els equips de realització amb la incorporació de tècniques i operacions vinculades al vídeo post-produït o al videografisme complex en directe.
 • Assolir de forma progressiva els coneixements.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

S’avaluaran tant la peça gravada a la sessió 3 com els materials audiovisuals i textuals preparats (guió, escaleta, etc.), i, finalment, els assajos preparatoris.

L'activitat de les dues sessions, en el seu conjunt, representa el 10% de la nota final.

 

Activitat 2: Assajos del Programa final (G4, T2, E6, E8, E13, E17 / RA1, RA4, RA6, RAC1)

Sessions 4, 5, 6 i 7 de pràctiques (10% nota final).

Activitat de grup avaluable.

Descripció:

Aquestes pràctiques televisives estan pensades per desenvolupar durant quatre sessions, els Assajos inicials (sessions 4 i 5) del format de Programa final i els Assajos generals (sessions 6 i 7) del mateix programa, que precedeixen la gravació.

Les i els estudiants de cada grup de pràctiques es divideixen en dues productores. Cada productora ha d'idear un format de programa televisiu (Programa Final), d'uns 10-12 minuts de durada i amb les característiques següents:

 - haurà d’incloure dos sets de rodatge, posicions de càmera A i B i diferents plans obligatoris per a cadascuna de les tres càmeres,

 - un mínim de 3 actants,

 - 3 vídeos d’un màxim de 45 segons, videografisme, efectes sonors i música.

Durant les quatre sessions es faran torns per a cada assaig del programa de totes dues productores. Els rols de cada estudiant s’hauran decidit internament per cadascuna de les productores, en els 2 àmbits que treballarem: productora autora (direcció, producció, guió, realització, regidoria, mixer, VTR, gràfics i actants) i productora tècnica (càmeres, CCU, tècnic de so, il·luminació, cablista).

Es posarà en valor la importància en la coordinació entre les figures dels diversos àmbits, sobretot entre el/la realitzador/a del programa, el/la director/a del programa, el/la productor/a del programa i el/la regidor/a.

A classe es comentaran aquells errors detectats i es debatran en conjunt amb tots els estudiants.

Material de suport:

- Equip de plató televisiu (càmeres de plató, microfonia sense fil, equip d’intercom, il·luminació de plató).

- Equip de plató televisiu (càmeres de plató, microfonia sense fil, equip d’intercom, il·luminació de plató).

- Equip de control televisiu (Estació de realització Tricaster, VTR, ordinador de gràfics).

- Equip addicional de control televisiu (Equip d’intercom, taula d’il·luminació de plató i control, taula de so i Camera Control Unit).

- Material de VTR, videografisme i so que aportin les productores.

- Materials d’attrezzo aportats per cada productora avaluada.

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria a classe i en les anteriors activitats de pràctiques.

 • Desenvolupar i millorar les capacitats de la pràctica televisiva en la majoria dels seus rols principals: equip de realització, equip de plató i equip artístic.

 • Demostrar la capacitat de desenvolupar un projecte televisiu ideat i desenvolupat pels mateixos equips d’estudiants. Saber-lo posar en planta a plató.

 • Demostrar les capacitats de treball en equip amb altres equips de treball (equip tècnic o productora de plató i equip autor o productora de control i realització).

 • Consolidar ja en rols específics i durant 4 sessions de pràctiques les capacitats individuals de les i els estudiants per posar-les al servei del futur projecte final (Programa final)

 • Aprendre el procés de producció televisiva real (assaig, assaig general en format pilot, revisió amb els productors executius de la televisió, millora final).

 • Posar en marxa el projecte d’avaluació del seu projecte televisiu propi, que desembocarà en l'activitat de pràctiques final (Realització del Programa final).

Lliurable i vincles amb l’avaluació

S’avaluaran tant els assajos gravats com els materials audiovisuals i textuals preparats (guió, escaleta, etc.), i, finalment, els assajos preparatoris.

Cada estudiant haurà de lliurar un Autoinforme d'assajos individual de la seva feina en els rols desenvolupats a la productora autora i tècnica (màxim un full). Per a l’avaluació de l'Autoinforme, es tindran en compte tant el contingut com la forma del treball.

El conjunt de les activitats de les quatre sessions i l'Autoinforme d'assajos individual representa el 10% de la nota final.

 

Activitat 3: Realització del Programa final (G4, T2, E6, E8, E13, E17, E18 / RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RAC1)

Sessions 8 i 9 de pràctiques. (20% nota final).

Activitat de grup avaluable.

Descripció:

Aquestes pràctiques televisives representen l'última part del procés televisiu lligat al projecte final o Programa final.

És la presentació final del Programa final ideat i elaborat en procés, i haurà de produir-se de forma íntegra i amb tots els continguts previstos. L’activitat ha de representar una evolució acurada, finalista i d’excel·lència dels Assajos generals, lligada amb les premisses, correccions i suggeriments fets per l'equip de professor@s que han fet de productors executius.

En torns de 110 minuts les productores realitzaran el Programa Final, d’entre 10 i 12 minuts de durada. En la sessió 8 la primera productora desenvoluparà el rol d’autora i la segona productora el rol de productora tècnica. En la sessió 9 s’intercanviaran els rols.

Es donarà per suposada i compresa la imprescindible coordinació entre les figures del/de la realitzador/a del programa, del/de la director/a del programa, del/de la productor/a del programa i del/de la regidor/a del programa.

Els millors programes finals podran ser proposats a la coordinació d'esdeveniments del GMA per a la seva difusió.

Material de suport:

- Equip de plató televisiu (càmeres de plató, microfonia sense fil, equip d’intercom, il·luminació de plató).

- Equip de control televisiu (Estació de realització Tricaster, VTR, ordinador de gràfics).

- Equip addicional de control televisiu (Equip d’intercom, taula d’il·luminació de plató i control, taula de so i Camera Control Unit).

- Material de VTR, videografisme i so que aportin les productores.

- Materials d’attrezzo aportats per cada productora avaluada.

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Posar a prova els coneixements adquirits en la teoria a classe i en les anteriors activitats.

 • Desenvolupar i millorar les capacitats de la pràctica televisiva en la majoria dels seus rols principals: equip de realització, equip de plató i equip artístic.

 • Demostrar la capacitat de desenvolupar un projecte televisiu ideat i desenvolupat pels mateixos equips d’estudiants. Saber-lo posar en planta i plató.

 • Demostrar les capacitats de treball en equip amb altres equips de treball (equip tècnic o productora de plató i equip autor o productora de control i realització).

 • Posar a prova les capacitats de posada en escena, presentació i ritme de realització televisiva dels equips d’estudiants.

 • Aprendre el procés de producció televisiva real (assaig, assaig general en format pilot, revisió amb els productors executius de la televisió, millora final).

 • Concloure de forma satisfactòria el seu projecte televisiu propi.

 • Treballar en grup eficaçment.

 • Seguir el format del Dossier de Producció coherentment i correctament.

 • Presentar un projecte tant a un públic especialitzat com no especialitzat.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

S’avaluaran tant les peces finals gravades en les sessions 8 i 9, com els materials audiovisuals i textuals preparats (guió, escaleta, etc.), i, finalment, els assajos preparatoris.

Cada productora ha de lliurar també el Dossier del Programa final en paper. Per a l'elaboració del Dossier del Programa final, a principi del curs es facilitarà a les i els estudiants un model de Dossier, que podran treballant paral·lelament al desenvolupament de les Activitats de pràctiques relacionades amb el Programa Final. Durant la setmana 4 de curs, cada productora haurà de presentar a l'equip de professor@s la Idea del format televisiu. No lliurar la Idea pressuposa una penalització en la nota final de l’Activitat 3. A meitat de curs, en les hores de teoria, s'organitzaran tutories presencials obligatòries amb cada productora, per donar feedback sobre la idea. En la segona meitat del curs, les productores podran demanar tutories fora de l'horari de classe per fer seguiment del Dossier. Per a l’avaluació del Dossier, es tindran en compte tant el contingut com la forma del treball.

Cada estudiant haurà de lliurar un Autoinforme individual de la seva feina en els rols desenvolupats a la productora autora i tècnica (màxim un full). Per a l’avaluació de l'Autoinforme, es tindran en compte tant el contingut com la forma del treball.

El seu conjunt de la peça final gravada, el Dossier i l'autoinforme individual representa el 20% de la nota final.

 

Activitats de teoria

Les activitats de teoria es duran a terme a les classes teòriques, i comportaran també treball fora de l'horari lectiu (aprenentatge autònom).

Aquestes activitats consisteixen en activitats d'aprenentatge (tutories de projecte presencials a classe, discussions, estudis de casos, exercicis, etc.) i activitats d'avualuació.

En detall, les activitats d'avualuació seran:

 

Activitat 4: Exercicis i Participació (G4, E6; E17 /RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RAC1)

Treball individual i/o de grup avaluable dins i fora de classe (10% de la nota final).

Descripció:

Exercicis teòric-pràctics finalitzats a l’aplicació dels continguts del temari. Es tracta d’exercicis obligatoris i avaluables. 

Poden consistir en una anàlisi d’un programa televisiu, la redacció d’una escaleta, un debat sobre un article o un contingut televisiu específic, etc.

Material de suport:

Enunciat de les proves (s’explicaran a classe de teoria i es penjaran a l’e-campus).

Lliurable i vincles amb l’avaluació

El conjunt dels exercicis es ponderarà amb la participació individual, obtenint el 10% de la nota final.

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Demostrar la seva capacitat global de descriure, identificar i relacionar diferents conceptes vinculats a la teoria impartida a classe així com a la bibliografia bàsica i complementària de l’assignatura.

 • Aplicar críticament i pràcticament els coneixements teòrics de l’assignatura.

 

Activitat 5: Pitching del Programa final (G4, T2 / RA1, RAC1)

Treball de grup avaluable (10% de la nota final).

Descripció:

L’últim dia de classe de teoria les i els estudiants presentaran, organitzades en productores, el Programa final elaborat durant el curs, en format de Pitch. La presentació oral es podrà recolzar en qualsevol tipus de suport audiovisual, però haurà de comptar obligatòriament amb un teaser del programa.  

Tots les persones integrants de cada productora hauran de participar en el pitching activament.

Material de suport:

Ordinador disponible a l’aula.

Suports de la presentació.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Suport de la presentació.

Teaser del programa.

Aquesta activitat de grup comptabilitza un 10% de la nota final.

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Presentar un projecte tant a un públic especialitzat com no especialitzat.

 • Aplicar pràcticament els coneixements adquirits en el curs de l’assignatura.

 • Aplicar críticament els coneixements adquirits en el curs de l’assignatura.

 • Treballar en grup eficaçment.

 

Activitat 6: Examen de teoria (G4, E6, E17, E18 / RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RAC1)

Activitat individual avaluable (40% de la nota final).

Descripció:

Exercici final de l’assignatura on es pregunta i s’avalua sobre la totalitat del temari teòric impartit.

Material de suport:

Enunciat de la prova.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Examen resolt.

Aquesta activitat individual comptabilitza un 40% de la nota final.

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Comunicar clarament els continguts de l'assignatura.

 • Demostrar la seva capacitat global de descriure, identificar i relacionar diferents conceptes vinculats a la teoria impartida a classe així com a la bibliografia bàsica i complementària de l’assignatura.

 • Aplicar críticament els coneixements adquirits en el curs de l’assignatura.

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura comptarà amb la separació entre Activitats de pràctiques (40%) (Act1, Act2 i Act3) i Activitats teòriques (60%) (Act4, Act5 i Act6).

L'avaluació de les Activitats de pràctiques  es distribuirà de la manera següent (i caldrà obtenir una nota mínima final de pràctiques de 5 sobre 10 per poder fer mitjana amb la resta de qualificacions de l’assignatura i aprovar l’assignatura mitjançant avaluació continuada):

 • Activitat 1 (Realització d'una entrevista amb multicàmera) = 10% de la nota final de l'assignatura.
 • Activitat 2 (Assajos del Programa final) = 10% de la nota final.
 • Activitat 3 (Programa final) = 20% de la nota final.

Les Activitats de teoria comptabilitzaran un 60% de la nota final de l’assignatura i consisteixen en:

 • Activitat 4: Exercicis i participació (Anàlisi d’un programa de TV, Escaleta, etc.) (10%)
 • Activitat 5: Pitching del Programa final (10%)
 • Activitat 6: Examen teòric (40%).

A l'Activitat 6 (Examen teòric) caldrà obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 per poder fer mitjana amb la resta de qualificacions de l’assignatura i aprovar l’assignatura mitjançant avaluació continuada.

En l’examen de recuperació només es podrà recuperar l’Activitat 6: Examen Teòric (40%) i caldrà obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 per poder fer mitjana amb la resta de qualificacions de l’assignatura i aprovar l’assignatura.

 

Normes de realització de les activitats

S’haurà de ser puntual en totes les sessions d’activitats pràctiques. Arribar més tard de l’hora d’inici pot suposar la no avaluació o la disminució de la nota per part del professor. Si l’estudiant no es presenta a l’activitat pràctica no serà avaluat.

Per a cada activitat, els docents informaran de les normes i condicions particulars que la regeixin, inclosos els terminis i els medis de lliurament.

No s’acceptaran lliuraments fora dels terminis que s'indiquin i mitjançant medis no especificats en les normes.

Les activitats individuals pressuposen el compromís de l'alumnat de realitzar-les de manera individual. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no acompleixi aquest compromís.

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grup pressuposen el compromís per part de l'alumnat que l'integra de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què el grup no hagi respectat aquest compromís. La responsabilitat dels resultats del treball és del grup, i no de les individualitats que el composen.

En tots els treballs s’hauran d’identificar clarament les dades relatives a l’assignatura així com a l’activitat específica i el/s autor/s (en ordre alfabètic). 

Tant a les redaccions com a les presentacions es tindrà en compte tant el contingut com la forma, inclosa l’ortografia. Les errades ortogràfiques, sintàctiques i lexicals es penalitzaran segons els criteris indicats a cada activitat. Els treballs que no compleixin uns requisits mínims a nivell formal no seran avaluats, per tant es puntuaran amb zero punts.  

Qualsevol activitat no lliurada es puntuarà amb zero punts.

Qualsevol activitat on es detectin còpia i/o plagi es puntuarà amb zero punts, més enllà de les accions disciplinàries que es considerin oportunes.

Qualsevol activitat que no compleixi els requisits especificats a les normes es puntuarà amb zero punts.

Bibliografia


Bàsica

BARROSO, Jaime. Realización de los géneros televisivos. Síntesis,1996.

Creeber, G. (ed.) (2001). The television genre book. London: BFI.

FERNÁNDEZ DÍEZ, Federico y MARTÍNEZ ABADÍA, José. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona: Paidós Comunicación, 1999.

 

MILLERSON, Gerald. Realización y producción en televisión. IORTV, 2009.

Royes, M.; Ramoneda, J.; Balló, J. (1999). Món TV. La Cultura de la Televisió. Dip. Barcelona.

Scolari, C. (2008). Hacia la hipertelevisión. Los primeros síntomas de una nueva configuración del dispositivo televisivo. Diálogos de la Comunicación, 77, 1-9. https://aulavirtual.tecnocampus.cat/pluginfile.php/229019/mod_resource/content/1/Dialnet-HaciaLaHipertelevision-2694422.pdf

Tous, A. (2009). PaleoTV, NeoTV and MetaTV in US Drama Series. [Paleotelevisión, neotelevisión y metatelevisión en las series dramáticas estadounidenses]. Comunicar, 33, 175-183. https://doi.org/10.3916/c33-2009-03-009

VIOLAN, E. Com fer un programa per a televisió: l'elaboració del projecte, de la idea a l'emissió. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 2009.


Complementària

Fedele, M. (2009). El espíruto glocal de MTV: la comunicación de la brand identity de MTV Italia. Área abierta, 24.  

Maio, B. (2009). La terza golden age della televisione. Edizioni Sabinae.

Prado, E.; Delgado, M. (2010). Tendencias internacionales de programación. Telos, 84. https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero084/tendencias-internacionales-de-programacion/ 

Spigel, L., Olsson, J. (2004). Television after TV: essays on a medium in transition. Duke University Press.