Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català

Pot haver-hi materials en català, castellà o anglès

Competències que es treballen


Bàsica

 • Demostrar poseir coneixements en una àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i s'acostuma a trobar a un nivell que s'apropa a llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi  

 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació, d'una forma professional per obtenir competènices que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   


General

 • Reconèixer els fonaments epistemològics, històrics i educatius de l'activitat i de l'esport

 • Entendre els fonaments del joc i de l'esport

 • Aplicar els drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les personas amb discapacitat, de solidaritat, de protecció medioambiental i els valors propios d'una cultura de la pau i de valors democrátics


Transversal

 • Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip

   

 • Generar recursos per l'adaptació a noves situacions i resolució de problemes, i per l'aprenentatge autònom i la creativitat

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional


Específica

 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

 • Aplicar els fonaments estètics i expressius al moviment humà

 • Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Temps Lliure, i l'Espectacle Esportiu

 • Seleccionar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

Descripció


L'evolució de l'ésser humà va lligada a la seva capacitat d'experimentar i comunicar-se amb el context en què es troba. Així, el joc i l'expressió esdevenen eines fonamentals en el desenvolupament integral de la persona.

L’assignatura “Teoria i pràctica del joc i Expressió corporal” es centra en el coneixement de les bases i estructura dels jocs i els elements que conformen l'expressió corporal per a poder utilitzar-los com a eina de transmissió de continguts i aprenentatges. La metodologia està basada en el descobriment guiat i la pràctica, així com la comprensió de la lògica interna de les manifestacions de joc i expressives.

Resultats d'aprenentatge


 • Elaborar projectes i activitats lúdiques i recreatives, animant i dinamitzant a grups de totes les edats i contextos d'actuació professional, considerant la diversitat per gènere, per discapacitat, o cultural.
 • Realitzar activitats de joc i recreatives en projectes per a totes les edats i tipus d'usuaris, garantint la seva seguretat i satisfacció, a més d'afavorir l'accés en igualtat d'oportunitats.
 • Realitzar activitats d'expressió corporal, considerant el seu component expressiu, tècnic i artístic i els seus aspectes didàctics per obtenir els efectes desitjats en l'educació formal i altres contextos d'actuació professional, considerant la diversitat per gènere, per discapacitat i cultural

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants, aula inversa, ludificació

2.4

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

3.6

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


TEORIA I PRÀCTICA DEL JOC MOTOR

 1. Contextualització i conceptes bàsics
  1. Definició de joc
  2. La fitxa d'activitat
  3. Antecedents i evolucions del joc tradicional
  4. El joc i l'expressió corporal
 2. Consideracions metodològiques
  1. Àmbits i fases d'aplicació del joc
  2. Estructura interna del joc
  3. Classificació del joc
 3. Creativitat
  1. Definició dels conceptes clau de la creativitat
  2. Creació de propostes de joc
 4. Recursos: jocs, activitats, dinàmiques, cantarelles... 

EXPRESSIÓ CORPORAL

 1. Contextualització i conceptes bàsics
  1. Definició d'expressió corporal
  2. Antecedents i principals tendències de l'expressió corporal
  3. El joc i l'expressió corporal
 2. Consideracions metodològiques
  1. Àmbits d'aplicació de l'expressió corporal
  2. Llenguatge corporal i comunicació no verbal
  3. Anàlisi de l'expressió corporal
  4. Expressió i emocions
 3. Creativitat
  1. Tècniques i activitats artístiques corporals
  2. Creació de propostes expressives
 4. Recursos: jocs i activitats d'expressió 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

La qualificació final de l'alumnat és el resultat d'una avaluació continua a través de diferents activitats avaluatives. Aprovar l'assignatura és el resultat de la qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d'acord amb la següent taula de ponderació 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

55%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

 Treballs grupals/individuas

25%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

Avaluació contínua

20%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

Consideracions respecte a aquest sistema d'avaluació d'adquisició de les competències:

 • Examen. L’alumne realitzarà l'examen en tres parts diferenciades: dos d’elles pràctiques durant el desenvolupament de l’assignatura i una teòrica al finalitzar-la.

El 55% de la ponderació es reparteix:

 • Part teòrica de jocs: 15%: prova escrita individual. Es considerarà aprovada quan l'alumne/a obtingui una qualificació igual o superior a 5/10. Si no s'aprova la part teòrica, es suspèn l'assignatura. És avaluable en període de recuperació.
 • Part pràctica de jocs: 15%: grups de 4-5. Creació d'un joc i posada en escena del joc creat (examen pràctic per grups). Es considerarà aprovada quan l'alumne/a obtingui una qualificació igual o superior a 3/10. Si no s'aprova la part pràctica, es suspèn l'assignatura. No és avaluable en període de recuperació.
 • Part pràctica d’expressió corporal 1: 15% : individual. Creació d'una proposta expressiva (examen pràctic individual). Es considerarà aprovada quan l'alumne obtingui una qualificació igual o superior a 3/10Si no s'aprova la part pràctica, es suspèn l'assignaturaÉs avaluable en període de recuperació.
 • Part pràctica d’expressió corporal 2 : 10%: grups de 4-5. Creació d'una proposta expressiva improvisada (examen pràctic per grups). Es considerarà aprovada quan l'alumne obtingui una qualificació igual o superior a 3/10Si no s'aprova la part pràctica, es suspèn l'assignatura.No és avaluable en període de recuperació.
 • Treballs grupals i individuals: 25%: Es fan al llarg de l'assignatura. 
 • Activitats de classe (avaluació contínua): 20%:  es tracta de tasques individuals que es fan al llarg de l'assignatura. Poden ser treballs puntuals realitzats durant una classe o també fora de l'aula. No és avaluable en període de recuperació.
 • Accions extra per pujar nota: individuals o grupals. Treballs opcionals de temàtica variada que es poden fer per pujar la nota. Només formen part de la nota si es té aprovada la l'assignatura. La ponderació màxima (extra) que es pot obtenir amb aquestes accions és del +10%.
 • Assistència- Realització mínima obligatòria de les pràctiques/assignatures/seminaris que es determinin en el 70% . En aquest marge percentual hi ha de "no assistència" estan incloses les faltes per malaltia o lesió. Cal ser APTE en aquest apartat per a poder avaluar-se.

 

Criteris necessaris per a tenir en compte les activitats avaluadores:

Activitat avaluadora Criteri per fer mitja
Treball individual no hi ha nota mínima
Pràctiques en grup o individuals no hi ha nota mínima
Examen

teòric- igual o superior a  5/10

pràctics- igual o superior a   3/10

 

 

 

 

 

 

Requisits per superar l'avaluació contínua:

- Realització mínima obligatòria de les pràctiques/assignatures/seminaris que es determinin en el 70% depenent dels criteris del professorat i l'assignatura. En aquest marge percentual hi ha de "no assistència" estan incloses les faltes per malaltia o lesió. Cal ser APTE en aquest apartat per a poder avaluar-se.

IMPORTANT: Si no es supera l'avaluació continua continua por incompliment d'algun dels requisits necessaris descritos anteriorment, el o la alumne suspendrà l'assignatura.

 

Consideracions respecte a l'activitat avaluadora en període de recuperació:

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen teòric de jocs

15%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

Examen pràctic expressió corporal 1

15%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

 • Examen teòric de jocs: 15%: individual. Es considerarà aprovat quan l'alumne superi una nota de 5/10. Aprovar aquest examen és requisit indispensable per a que la resta de les activitats avaluatives realitzades durant el curs es tingui en consideració. 
 • Examen pràctic d'expressió corporal 1: 15%: individual. Es considerarà aprovat quan l'alumne superi una nota de 3/10. Aprovar aquest examen és requisit indispensable per a que la resta de les activitats avaluatives realitzades durant el curs es tingui en consideració.
 • D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a l'examen de recuperació si s'ha suspès l'assignatura. Per tant, si la qualificació és No presentat o aprovat, no es podrà optar a la recuperació.
 • En cas que l'alumne/a no es presenti a la part pràctica de l'examen de jocs durant el curs, no podrà recuperar-la en aquest període.
 • En cas que l'alumne/a no es presenti a les parts pràctiques de l'examen d'expressió durant el curs, no podrà recuperar-la en aquest període.
 • Les parts pràctiques de jocs i d'expressió 2 no seran recuperables
 • Les parts pràctiques de l'examen i els treballs grupals i individuals no seran recuperables

Bibliografia


Bàsica

Larreta, B., Sierra, M.A., i Ruano, K. (2006). Didáctica de la expresión corporal: Talleres monográficos. Barcelona: INDE.

Lavega, P., i Olaso, S. (2000). Juegos y deportes tradicionales y populares. Barcelona: Editorial Paidotribo 

Ortí, J. (2004). La animación deportiva, el juego y los deportes alternativos. Barcelona: INDE Ediciones. 

Rebel, G. (1996). El lenguage corporal. Madrid. Editoria EDAF

Schinca, M. (2011). Expresión corporal. Técnica y expresión en movimiento. Madrid. Wolters Kluwer España-Educación 


Complementària

Bantulà,J, i Mora, JM. (2007). Juegos multiculturales. Barcelona: Editorial Paidotribo

Castañer, M. (2000). Expresión corporal y danza. Barcelona: INDE.

Mateu, M., Durán, C., i Troguet, M. (1992). 1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades corporales de expresión, Vol. I i II. Paidotribo: Barcelona.

Velázquez,C. (2006). 365  juegos de todo el mundo. Barcelona: Editorial Océano Ambar.