Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

 

 

 

Descripció


L’assignatura teràpies complementàries aplicades en Infermeria, mostra i introdueix a l´alumne en l´estudi de les teràpies naturals. Aquesta assignatura ofereix a l´estudiant una visió holística de la  persona, que constitueix un dels aspectes bàsics de la cura d'infermeria en l´actualitat, els coneixements i les tècniques de les teràpies naturals, que són recursos addicionals dels que els estudiants disposaran per l'atenció i cura dels pacients dins del rol autònom de les infermeres.

L’assignatura inclou l'estudi i coneixement de les diferents teràpies naturals que permet als estudiants identificar situacions en  què l´aplicació d´aquestes teràpies poden ser útils per l´elaboració de plans de cures.

L’assignatura s’imparteix al tercer trimestre del tercer curs del grau en què l'alumne pren contacte per primera vegada amb les teràpies naturals per tant no necessita de requisits anteriors en la superació d´altres matèries per part de l´alumne.

Resultats d'aprenentatge


RA 45. Identificar y describir las terapias naturales. Clasificación y conceptos.
RA 46. Valorar e implementar intervenciones enfermeras usando las terapias naturales adecuadas a cada proceso terapéutico de acuerdo con un modelo enfermero integral que priorice los hábitos, valores y creencias de las personas.

 

 

 

Metodologia de treball


Metodologies docents  MD 1. Sessions de classes expositives
MD 2. Seminaris  
MD 3. Treball en grup  
MD 4. Treball individual  
MD 5. Presentacions de temes per part dels alumnes
MD 7. Tutoriess no pressencials
MD 9. Práctica dirigida  
   
MD 11. Treball autónom  

Continguts


 

L´assignatura s´estructura en sessions plenàries, pel desenvolupament dels continguts teòrics. Seminaris que consten de classes teòrics-pràctics i tallers pràctics de tècniques energètiques. Tutories grupals. Seguiment i supervisió de treball assignat, orientació pedagògica per millorar l´aprenentatge.

Continguts:

Tema 1. Introducció. Teràpies naturals i/o complementàries

 • Conceptes i classificacions
 • Concepte d´holístic, la salut i la malaltia
 • Visió integral de la persona en les seves diferents dimensions
 • Concepte de teràpies naturals
 • Classificació de les diferents tipus de teràpies naturals

 

Tema 2. Tacte terapèutic

 • Els fonaments del tacte terapèutic
 • Les premisses fonamentals
 • Les fases de la pràctica
 • Les funcions de l´energia

 

Tema 3. Teràpies naturals

 • Homeopatia
 • Fitoteràpia
 • Aromateràpia
 • Hidroteràpia i balneoteràpia
 • Geoteràpia
 • Musicoteràpia
 • Reflexologia podal i de la mà
 • Tècnica metamòrfica
 • Tacte terapèutic
 • Flors de Bach
 • Ajurveda
 • Medicina xina
 • Oligoteràpia

 

 

Tema 4. L´ús de les teràpies naturals

 • Rol infermer en la pràctica de les teràpies naturals
 • L´ètica
 • Legislació
 • Les teràpies naturals en les cures d´infermera
 • Teories i models d´infermeria sobre la visió holística i integral de la persona
 • Evolució de les teràpies naturals a Catalunya

 

Seminaris: 4 Classes teòrics-pràctics, tallers pràctics de les teràpies energètiques i preparació de treball en grup. Es dividiran els alumnes en dos grups mentre un grup o dos assisteixen a la pràctica, 

Seminari 1.Classe teòric-pràctic i pràctiques del massatge i tacte terapèutic 

Seminari 2. Preparació i elaboració del treball en grup

Seminari 3. Classe teòric-pràctic de reflexologia podal

Seminari 4. Classe teòric-pràctic de la relaxació i respiració 

 

 

Tutories grupals i individuals: 3 classes, consolidar els continguts teòrics, pràctiques dels seminaris, supervisió de les assignades i presentació del treball en grup 

 • Tutories 1 i 2 Sessions per aclariment dels dubtes teòrics i pràctics, seguiment i supervisió de les tasques assignades
 •  Tutories 3 Presentacions del treballs en grup i entrega del treball individual

Activitats d'aprenentatge


 

Activitats formatives  Tipologia Activitat ECTS
AF1. Classe magistral 0,8
AF2. Tutories pressencials 0,2
AF5. Seminaris 0,5
AF6. Treball en grup 0
AF7. Treball individual 0
AF9. Estudi personal 1,5

 

 

Sistema d'avaluació


 

Sistemes d´ avaluació Sistema d´avaluació   Ponderació   
SE1. Examen   40%  
SE2. Treballs individuals   20%  
SE3. Treballs en grup   40%  
SE4. Participació en aula   0 (5% dins treball grup)
SE5. Seminaris   0 (5% dins treball individual)
SE7. Proba pràctica   0  
SE8. Seguiment individual   0  

 

Els criteris d´avaluació de les activitats seran presentats en els primers dies de classe i afegits a l´aula virtual on els alumnes podran consultar afavorint la claredat i transparència dels crèdits.

S´utilitza un sistema de qualificació quantitativa (0-10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable , excel·lent i matrícula d´honor) segons RD 1125/2003.

L´avaluació de les competències genèriques es realitzarà de forma continua durant les diferents activitats formatives.

L´avaluació de les competències específiques es realitzarà mitjançant:

-Un examen teòric  (temari a classe i dels treballs en grup) de deu preguntes a desenvolupar

-Un treball en grup amb presentació i exposició oral

-Un treball individual

-L´assistència, l´actitud i la implicació de l´alumne en totes les activitats es tenen en compte.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Examen recuperació , per escrit

 

Bibliografia


Bàsica

Byers, Dwight C (1995). Masaje reflexológico de los pies, el método Ingham original. Barcelona. Editorial Ibis

COIB (Col·legi d´Infermeres i Infermers de Barcelona, 2001). Los instrumentos complementarios de los cuidados enfermeros, Barcelona.

Consell de Col·legis d´Infermeres i Infermers de Catalunya, (2014). Guia de bones pràctiques basada en l´evidència. Millorem la qualitat de vida i el benestar de les persones mitjançant les teràpies naturals i complementàries. Barcelona. 

Davis, Ph K (1998). El poder del tacto. Barcelona. Editorial Paidós

Krieger, D (1992). El toque terapéutico. Barcelona. Editorial Martínez Roca

Sagrera Ferrandiz, J (2008). Quiromasaje: Técnica y Sensibilidad. 4ª ed. Editorial Meteora. Barcelona