Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Maddalena Fedele
 • Trimestre: Anual
 • Crèdits: 20
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Descripció


El Treball Fi de Grau (TFG) és un treball personal d'aprofundiment dins d'un tema o problemàtica, de síntesi i sovint transversal dins de l'àmbit dels estudis de Grau cursats per l'estudiant/a, amb la finalitat que l'estudiant/a demostri la seva capacitat per aplicar la formació adquirida al llarg dels estudis de Grau, acreditant l'obtenció del títol de Grau.

El treball personal de l’estudiant vinculat a la realització del TFG és el corresponent a 25 hores per ECTS (500 hores amb un TFG de 20 ECTS).

El TFG és un treball individual sense detriment de que pugui ser una part independent d'un treball desenvolupat de manera conjunta entre estudiants del mateix o diferents graus. En qualsevol cas, la defensa i avaluació del TFG és individual.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 • Analitzar la problemàtica, l'estudi d'antecedents, l'anàlisi, disseny i implementació d'un projecte d'audiovisual segons especificacions
 • Avaluar les diferents possibilitats de resolució de projectes, analitzant el interès i la viabilitat i saber aplicar la més adequada
 • Comprendre i aplicar les tècniques de planificació, execució i documentació de les diferents fases d'un projecte amb un pressupost realista
 • Elaborar una memòria de projecte en la qual s'inclogui: problemàtica a resoldre, antecedents, objectius, fases del projecte, desenvolupament del projecte, estudi econòmic i de impacte ambiental, conclusions, referències bibliogràfiques i línees futures de treball
 • Fer un control i seguiment a terminis, valoració econòmica, impacte ambiental i de qualitat.
 • Presentar i defendre públicament el treball realitzat

Metodologia de treball


L'estudiant/a realitzarà el TFG, en general, sota la direcció d'un/a professor/a de l'Escola. Si s'escau, el TFG podrà ser codirigit per professors/es o titulats aliens a l'Escola. El/La director/a guiarà i donarà suport a l'estudiant/a amb un règim d'entrevistes personals.

L'estudiant/a haurà de redactar una documentació sobre el TFG realitzat i defensar-ho davant d'un tribunal, el qual l'avaluarà i proposarà una qualificació.

El Treball Fi de Grau està regulat per la seva normativa pròpia, disponible a la plana web de l'Escola, la qual s'haurà de seguir detalladament. El incompliment d'aquesta normativa pot donar lloc a suspendre el Treball Fi de Grau.

Tanmateix, a l'inici del porcés de treball, el/la responsable dels Treballs Fi de Grau de la titulació informarà convenientment d'altres documents, rúbriques o normatives que puguin afectar el Treball Fi de Grau.

Continguts


Realització d'un projecte (Treball de Fi de Grau) teòric o pràctic en l'àmbit de la creació, producció i realització audiovisual i/o multimèdia.

Activitats d'aprenentatge


DESENVOLUPAMENT I REDACCIÓ DEL TREBALL FI DE GRAU:

Realització del treball Fi de grau i redacció de la seva documentació adient.

La documentació del TFG serà realitzada segons les normatives relatives al TFG. La documentació haurà de reflectir detalladament el treball fet i serà un dels elements que el tribunal prendrà en consideració per avaluar el treball.

Durant l'elaboració de la documentació, es faran tres entregues de seguiment, les quals seran evaluables:

 • Lliurament avantprojecte
 • Lliurament  memòria intermèdia
 • Lliurament documentació final

Aquestes entregues es faran segons el calendari de la convocatoria de TFG que es tracti.

 

PRESENTACIÓ I DEFENSA DEL TREBALL FI DE GRAU DAVANT DEL TRIBUNAL:

Prova oral de presentació i defensa del Treball Fi de Grau davant del tribunal.

Sistema d'avaluació


L'evalució del Treball de Fi de Grau, segons estableix la normativa dels Treballs Fi de Grau, es composarà de:

 • un 30% de la qualificació final serà donada pel tutor/per la tutora amb l'evaluació de les entregues fetes durant el seguiment
 • un 70% de la qualificació final serà posada pel tribunal, després de la defensa del TFG

El Treball Fi de Grau serà avaluat pel tribunal després de la seva presentació i defensa. L'avaluació considerarà el treball fet, la qualitat de la documentació i la defensa realitzada del treball. Segons estableix la normativa dels Treballs Fi de Grau, per accedir a la qualificació anteriorment descripta és imprescindible superar (obtenir una qualificació de 5 o més) al tribunal.

El tribunal avaluarà el TFG en funció de la defensa, dificultat tècnica i artística, assoliment dels objectius, utilitat, rigor i qualitat del treball, entre d'altres. La Comissió de TFG del Grau publicarà, si s'escau, els criteris objectius amb els quals es valoraran els TFG, a l'inici del procés.

Prèviament, la Comissió de Treballs Fi de Grau de la titulació revisarà la documentació lliurada per detectar defectes de forma. En cas de defecte de forma greu, la documentació podrà ser retornada a l'estudiant/a, qui haurà d'esmenar-la en un termini molt breu de temps, tal com estipula la normativa de TFG.

Bibliografia


Bàsica

Guia de citació estil APA.

Guies i recursos publicats a l'aula virtual de TFG.

Normativa de TFG.