Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Maddalena Fedele
 • Trimestre: Anual
 • Crèdits: 20
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Descripció


El Treball de Fi de Grau (TFG) és un treball personal d'aprofundiment dins d'un tema o problemàtica, de síntesi i sovint transversal dins de l'àmbit dels estudis de Grau cursats per l'estudiant/a, amb la finalitat que l'estudiant/a demostri la seva capacitat per aplicar la formació adquirida al llarg dels estudis de Grau, acreditant l'obtenció del títol de Grau.

El treball personal de l’estudiant/a vinculat a la realització del TFG és el corresponent a 25 hores per ECTS (500 hores amb un TFG de 20 ECTS).

El TFG és un treball individual sense detriment de que pugui ser una part independent d'un treball desenvolupat de manera conjunta entre estudiants del mateix o diferents graus. En qualsevol cas, la avaluació del TFG és individual.

Resultats d'aprenentatge


RA1 Aplicació dels coneixements, processos i tècniques apresos durant el grau a l'ideació, planificació, desenvolupament i possible comercialització d'una peça audiovisual o multimèdia.

 

Com a resultats complementaris, l'estudiant/a ha de ser capaç de:

RAC1 Analitzar la problemàtica, l'estudi d'antecedents i referents, marc teòric, disseny i implementació d'un projecte d'audiovisual segons especificacions

RAC2 Avaluar les diferents possibilitats de resolució de projectes, analitzant l'interès i la viabilitat i saber aplicar la més adequada

RAC3 Comprendre i aplicar les tècniques de planificació, execució i documentació de les diferents fases d'un projecte amb un pressupost realista

RAC4 Elaborar una memòria de projecte en la qual s'inclogui: problemàtica a resoldre, objectius, antecedents i referents, marc teòric, metodologia i fases del projecte, desenvolupament del projecte o anàlisi de resultats, conclusions, referències bibliogràfiques i línees futures de treball, i estudi econòmic

RAC5 Fer un control i seguiment a terminis

Metodologia de treball


L'estudiant/a realitzarà el TFG, en general, sota la direcció d'un/a professor/a de l'Escola. Si s'escau, el TFG podrà ser codirigit per professors/es o titulats aliens a l'Escola. El/La director/a guiarà i donarà suport a l'estudiant/a amb un règim d'entrevistes personals segons allò establert a la normativa de TFG.

L'alumne/a haurà de dedicar a la realització del treball un temps corresponent a 20 ECTS (500h de dedicació). Aquest temps haurà d'estar distribuit per a la realització de la part aplicada en els treballs de tipus aplicat i la realització de la memòria en tots tipus de treballs. Els diferents documents i rúbriques d'avaluació de TFG reconeixen una distribució diferent per a cada modalitat, segons l'elaboració, en el seu cas, d'una part aplicada.

L'estudiant/a haurà de redactar una documentació sobre el TFG realitzat. Un tribunal avaluará el projecte i proposarà una qualificació, dins del sistema previst d'avaluació (veure Sistema d'avaluació).

El Treball Fi de Grau està regulat per la seva normativa pròpia, disponible a la plana web de l'Escola, la qual s'haurà de seguir detalladament. L'incompliment d'aquesta normativa pot donar lloc a suspendre el Treball Fi de Grau.

Tanmateix, a l'inici del porcés de treball, el/la responsable dels Treballs de Fi de Grau de la titulació informarà convenientment d'altres documents, rúbriques o normatives que puguin afectar el Treball de Fi de Grau.

Continguts


Realització d'un projecte (Treball de Fi de Grau) de recerca o aplicat en l'àmbit de la creació, producció i realització audiovisual i/o multimèdia.

Activitats d'aprenentatge


DESENVOLUPAMENT I ELABORACIÓ DEL TREBALL FI DE GRAU:

Realització del Treball de Fi de grau i redacció de la seva documentació adient.

La documentació del TFG serà realitzada segons normativa relativa a TFG. La documentació haurà de reflectir detalladament el treball fet i serà un dels elements que el tribunal prendrà en consideració per avaluar el treball.

La normativa de TFG recull dos tipologies de treballs:

 1. treballs d'investigació: consisteixen en una investigació al voltant d'un objecte d'estudi i produeixen una memòria, segons els apartats contemplats en normativa de TFG; no tenen part aplicada
 2. treballs aplicats: consisteixen en la creació d'un producte audiovisual o multimèdia, acompanyat d'una memòria, segons els apartats contemplats en normativa de TFG

Durant l'elaboració de la documentació, es faran tres entregues de seguiment, les quals seran evaluables segons els criteris contemplats en normativa de TFG (veure Sistema d'avaluació):

 • Lliurament Avantprojecte
 • Lliurament Memòria intermèdia
 • Lliurament Memòria final

Aquestes entregues es faran segons el calendari de la convocatoria de TFG que es tracti.

Amb la realització de la memòria i/o la part aplicada corresponent es garanteix l'adquisició dels Resultats d'aprenentatge: RA1, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5.

Amb la realització de la memòria i/o la part aplicada corresponent es treballen les competències: G1, G2, G3, G4, G5,  així com aquelles transversals i específiques adients a cada projecte.

Sistema d'avaluació


L'evalució del Treball de Fi de Grau, segons estableix la normativa dels Treballs Fi de Grau, es composarà de:

 • un 30% de la qualificació final serà donada pel tutor/per la tutor/a amb l'evaluació de les entregues fetes durant el seguiment
 • un 70% de la qualificació final serà posada pel tribunal, després del dipòsit del TFG

El Treball Fi de Grau serà avaluat pel tribunal després del seu dipòsit. L'avaluació considerarà el treball fet i la qualitat de la documentació. Segons estableix la normativa dels Treballs Fi de Grau, per accedir a la qualificació anteriorment descripta és imprescindible superar (obtenir una qualificació de 5 o més) al tribunal.

El tribunal avaluarà el TFG en funció de la dificultat tècnica i artística, assoliment dels objectius, utilitat, rigor i qualitat del treball, entre d'altres. La Comissió de TFG del Grau publicarà, si s'escau, els criteris objectius amb els quals es valoraran els TFG, a l'inici del procés, en atenció a la normativa de TFG i mitjançant la documentació adient, si escau.

Prèviament, la Comissió de Treballs Fi de Grau de la titulació revisarà la documentació lliurada per detectar defectes de forma. En cas de defecte de forma greu, la documentació podrà ser retornada a l'estudiant/a, qui haurà d'esmenar-la en un termini molt breu de temps, tal com estipula la normativa de TFG.

Bibliografia


Bàsica

Guia de citació estil APA.

Guies i recursos publicats a l'aula virtual de TFG.

Normativa de TFG.