Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències que es treballen


Bàsica

 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació, d'una forma professional per obtenir competènices que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   

 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic


General

 • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i a l'esport en les seves diferents manifestacions

 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

 • Entendre els fonaments de l'acondicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • Entendre els fonaments del joc i de l'esport

 • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport


Transversal

 • Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengues de presència significativa en l'àmbit científic

 • Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a l'ámbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Incorporar hàbits de l'excel.lència i de qualitat per a l'exercici professional

 • Actuar dins dels principis ètics necessaris pel correcte exercici professional, segons el marc normatiu

 • Comunicar-se en anglès fluidament, tant oralment como per escrit, en contextos professionals i acadèmics


Específica

 • Posar en funcionament programes d'activitat física i esport adreçat a poblacions especials

 • Programar el procés d'entrenament de les habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i de l'esport

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

 • Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'empreneduria en activitats marítimes, wellness i salut

   

Descripció


El Treball Fi de Grau (TFG) és una matèria obligatòria de 10 ECTS que consisteix en l'elaboració, presentació i defensa d'un treball de recerca en l'àmbit de les CAFE. El TFG te la finalitat de valorar les competències adquirides durant el Grau i de consolidar la metodologia científica com a eina per la producció del coneixement aplicat al desenvolupament i millora de la qualitat en l'exercici professional. L’alumne/a comptarà amb la direcció i supervisió d’un/a director/a durant el periode que comprèn l'assignatura. L'alumne haurà de presentar el TFG i fer la defensa públicament.

 

Resultats d'aprenentatge


1. Aplicar el mètode científic als diversos àmbits de les ciències de l'activitat física i de l'esport: disseny metodològic, registres, bases de dades i anàlisi estadística.

2. Comprendre problemes substancials de les ciències de l'activitat física i l'esport i proposar hipòtesi per dissenyar l'estratègia empírica per a la seva demostració teòrica, que portaria a la millor resolució dels problemes identificats.

3. Incorporar les noves tecnologies d'obtenció de registres i de processament de la informació i de la imatge a l'activitat física i a l'esport: formular projectes que integrin les diverses operacions.

4. Utilitzar la terminologia específica en llengua anglesa relacionada amb la tecnologia, la informació i l'estadística aplicada a l'activitat física i l'esport: taules de dades, gràfiques, diagrames, procediments, protocols…

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part % de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individual o en grups d’estudiants i un % de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fóra de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, aplicació de la pràctica a la teoria,  presentacions per part dels estudiants

 2

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..)

 8

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


Els continguts de l’assignatura estan sotmesos, tant al tema escollit per l'alumne, com a la modalitat de treball escollida. En qualsevol dels casos, hi hauran continguts transversals i comuns a tots els TFG que seran presentats en seminaris. Aquestes sessions, presencials i/o semipresencials comprendran diversos temes relacionats amb les diferents fases de l'assignatura del TFG com poden ser els següents: 

 • Funcionament i normativa del TFG.
 • Fonts d’informació; Recerca bibliogràfica; Gestors de referències bibliogràfiques.
 • Bases metodològiques per a la realització dels TFG.
 • Comunicació escrita i oral dels TFG.

 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen son individuals. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg dels trimestres.

Sistema d'avaluació


L'avaluació del Treball Fi de Grau es basa en la valoració de les competències assolides pels alumnes. Es tracta d’un procediment de qualificació continuada i formativa. S'avaluaran tant les competències bàsiques i generals, com les específiques i transversals. El següent quadre relaciona cada activitat avaluadora amb la seva ponderació:

 

Activitat avaluadora

Ponderació

Seminaris (Comissió de TFG)

Tutories  (Director/a de TFG)

10%

TFG Inicial (Director/a de TFG)

10%

TFG Final (Director/a de TFG)

20%

TFG Final (Tribunal de TFG)

35%

Defensa de TFG (Tribunal de TFG)

25%

(L'avaluador consta entre parèntesi)

 

Criteris mínims NECESSARIS per poder fer la mitjana entre les activitats avaluadores:

 

Activitat avaluadora

Avaluació

Criteri

Sol.licitud TFG (Comissió TFG)

Contínua

Presentació obligatòria

Seminaris (Comissió TFG)

Contínua

Qualsevol nota (5% de la nota final)

Tutories (Director/a)

Contínua

Qualsevol nota (5% de la nota final)

TFG Inicial (Director/a)

Parcial

Qualsevol nota (10% de la nota final)

TFG Final (Director/a)

Final

 5/10 (20% de la nota final)

TFG Final (Tribunal TFG)

Final

5/10 (35% de la nota final)

Defensa de TFG (Tribunal TFG)

Final

5/10 (25% de la nota final)

(L'avaluador consta entre parèntesi)

 

Només si s’acompleixen aquests criteris, es podrà realitzar la mitjana ponderada entre totes les notes. Si la nota del TFG Final assignada pel tutor no arriba al 5 sobre 10, l'alumne no podrà passar a la fase del Tribunal. L’assignatura Treball Fi de Grau s’aprova amb un 5 sobre 10.

 

Recuperació

Si el/l'alumne/a no supera els criteris mínims necessaris per fer la mitjana de les activitats avaluadores, tal com queden exposats en el paràgraf anterior, quedarà suspens en l'assignatura. Si la nota de la Memòria Final assignada pel tutor no arriba al 5 sobre 10, l'alumne no podrà passar a la fase del Tribunal. Per altra banda, només serà possible realitzar la recuperació si s’ha suspès la Memòria Final i/o la Defensa del TFG, i en aquest cas únicament caldrà recuperar la part no superada. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació, d'acord amb la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la Universitat Pompeu Fabra.

 

Activitat avaluadora

Ponderació

TFG Final (Director/a de TFG)

20%

TFG Final (Tribunal de TFG)

35%

Defensa de TFG (Tribunal de TFG)

25%

(L'avaluador consta entre parèntesi)

 

La resta de notes (seminaris, memòria inicial i tutories) mantenen la seva ponderació i no són susceptibles de ser recuperades.

 

Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

 

Cronograma

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es comunicaran a l'alumne/a en començar l'assignatura mitjançant el Cronograma.

 

Bibliografia


Bàsica

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Association.

Day, R. A. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington, DC. Recuperat de http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=163763

González García, J. M., León Mejía, A., i Peñalba, M. (2014). Cómo escribir un trabajo de fin de grado: algunas experiencias y consejos prácticos. Madrid: Síntesis.

Margolles, P. (11 de Juliol de 2015). 14 + 1 técnicas para descargar GRATIS cualquier artículo científico. Neoscientia: Descubre como ser un científico 2.0. Recuperat de http://www.neoscientia.com/descargar-articulos-cientificos-gratis

Martínez-González, M. Á., Sánchez-Villegas, A., Toledo Atucha, E., i Faulín, F. J. (2014). Bioestadística amigable. Barcelona: Elsevier.


Complementària

American Psychological Association. (2015). The Basics of APA Style. Recuperat de http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

Cambridge University Press. (2015). Diccionari bilingüe Angles-Espanyol i Anglès-Català. Recuperat de http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

Centro Cochrane Iberoamericano. (n.d.). La Biblioteca Cochrane Plus. Recuperat de http://www.bibliotecacochrane.com/

Corrector ortogràfic i gramatical català. (2012). Softcatalà. Recuperat de http://www.softcatala.org/corrector

DOAJ. (2014). Directory of Open Access Journals. Recuperat de https://doaj.org/

EBSCO. (n.d.). Sports Discus.

Enciclopèdia Catalana. Gran Diccionari de la Llengua Catalana. (n.d.). Recuperat de http://www.enciclopedia.cat/diccionaris#.UV1M71KsG5I

Google acadèmic. (n.d.). Recuperat de https://scholar.google.es/

Mendeley. (n.d.). Recuperat de https://www.mendeley.com/

 

Navarro, I. Revuelta, G. (2011). Como hacer un vídeo científico. Retrieved from http://www.occ.upf.edu/img/imatges_cms/video cientifico.pdf

Real Academia de la Lengua. (n.d.). Diccionario de la lengua española. Recuperat de http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae

Revuelta, G. (2010). Taller sobre elaboración de pósters científicos. Badalona: Grünenthal. Recuperat de http://www.occ.upf.edu/img/imatges_cms/manualposters.pdf

Termcat - Centre de Terminologia. (2015). Diccionari de Terminologia (Ciències de la Salut i Esports). Recuperat de http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/198/

Universitat Pompeu Fabra. (n.d.). Com elaborar un treball acadèmic. Recuperat de http://stpr.upf.edu/tutorial/

Universitat Pompeu fabra. (n.d.). Mendeley: Gestor de bibliografies. Recuperat de http://guiesbibtic.upf.edu/mendeley