Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Julián Horrillo Tello
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Descripció


L'assignatura Validació i Assaig de Màquines representa una font fonamental de coneixement aplicat i teòric en vistes a la seva futura pràctica professional. En l'assignatura, no només concorren els continguts de diverses assignatures de cursos anteriors, sinó que també s'hi aporten diferents mètodes d'estudi i enfocaments professionals disponibles per a la instrucció dels estudiants d'enginyeria, en el projecte, càlcul, disseny, dimensionat i / o verificació d'elements de màquina. S'integren i utilitzen un nombre creixent d'eines de ciència i tecnologia, el que comporta un plantejament oportú dels continguts i de la metodologia a emprar en el dictat de l'assignatura.

Resultats d'aprenentatge


 • Entén i utilitza els coneixements bàsics per a l'estudi de fenòmens vibratoris i ondulatoris i els sap aplicar a casos pràctics senzills.
 • Maneja la terminologia tècnica-científica relativa a sistemes mecànics, màquines o mecanismes en diferents idiomes, especialment en anglès. (CE20)

Metodologia de treball


El treball a l'aula es basa en classes expositives on s'expliquen els conceptes teòrics, amb resolució de problemes i, ocasionalment, la resolució col·laborativa d'exercicis i posada en comú.
Els estudiants disposaran de documentació per seguir l'assignatura.
Els estudiants de forma no presencial hauran de resoldre problemes, confeccionar informes de pràctiques i la preparació de les provesescrites i / o orals que de vegades es faran en equip amb altres estudiants.

Continguts


 1. Transmissions mecàniques.
  • Engranatges i trens de engranatges.
  • Geometria dels engranatges.
  • Anàlisi de sol·licitacions.
  • Tipus de trencaments i càlculs delsengranatges.
  • Selecció de components de mercat
 2. Equilibrat de mecanismes.
  • Equilibrat de masses en un pla radial comú.
  • Equilibrat de masses en un pla axial comú.
  • Equilibrat de masses en moviment alternatiu.
  • Equilibrat de masses alternatives múltiples.
 3. Regulació dels mecanismes.
  • Grau d'irregularitat de les màquines.
  • Càlcul del volant d'inèrcia.
  • Equació de la la dinàmica d'un sistema de transmissió.
  • Inèrcia equivalent dels mecanismes.
  • Parell d'arrencada.
 4. vibracions mecàniques
  • Manteniment mecànic.
  • Vibracions d'un grau de llibertat.
  • Mesura de Vibracions en màquines.
 5. Seguretat en el disseny d'elements de màquines.
  • Seguretat en màquines.
  • Ergonomia de llocs de treball

Activitats d'aprenentatge


 1. Entén i utilitza els coneixements bàsics per a l'estudi de fenòmens vibratoris i ondulatoris i els sap aplicar a casos pràctics senzills. (CE20)
 2. Modelitza i resol els mecanismes d'accionament de màquines. (CE20)
 3. Presencials
 • Presentació a l'aula de conceptes i procediments associats a les matèries.
 • Realització de pràctiques de laboratori en grup.
 • Tutoria individual o en grup.
 1. No presencials
 • Realització d'exercicis individuals i en equip
 • Desenvolupament individual o en equip de problemes o casos de mitjana dificultat, dins d'un entorn acotat, i redacció del seu informe corresponent.
 • Estudi individual, proves i exàmens.

Sistema d'avaluació


NF = 0,35 Ex1 + 0,35 Ex2 + 0,2 (0,7 NP + 0,3 ExP) + 0,1 NE

 • NF: Nota Final
 • Ex1: 1r Examen Parcial
 • Ex1: 2n Examen Parcial
 • NP: Nota Pràctiques
 • ExP: Examen de Pràctiques
 • NE: Nota Exercicis

Aclariments:

 1. Hi haurà dos Exàmens Parcials i un Examen de Pràctiques.
 2. La NP serà la mitjana de les notes dels informes de pràctiques.
 3. La NE serà la mitjana de les notes dels informes d'Exercicis.
 4. L'Examen de Pràctica es realitzarà juntament amb el 2n parcial.
 5. Els Exàmens Parcials i l'Examen de Pràctiques es podran recuperar per separat en l'Examen de Recuperació.
 6. En cas de realitzar l'Examen de Recuperació la Nota Final quedarà acotada a 6,9 (sis amb nou).
 7. Per als Informes de Pràctiques i d'Exercicis lliurats fora de termini, la nota màxima a obtenir en cas d'estar aprovat, serà un 5 (cinc).

Consideracions:

 1. Notes mínimes:
  • Ex1: 3 (tres).
  • Ex2: 3 (tres).
  • ExP: 3 (tres).
  • NP: 4 (quatre).
  • NE: 4 (quatre).
 2. En cas que alguna de les notes del Ex1 o del Ex2 estigui per sota de la nota mínima corresponent, la NF de l'assignatura quedarà acotada a 4 (quatre).
 3. En cas que la Nota Pràctiques estigui per sota de la nota mínima corresponent, la Nota de Pràctiques passa a ser un 0 (zero).
 4. En cas que la Nota Exercicis estigui per sota de la nota mínima corresponent, la Nota d'Exercicis passa a ser un 0 (zero).

Bibliografia


Bàsica

Apuntes de la asignatura. 


Complementària

Juvinall, R.C.,. Fundamentos de diseño para ingeniería mecánica. México: Limusa, 2002. ISBN 968183836X.

Norton, Robert L. Diseño de máquinas. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1999. ISBN 9701702573.

Shigley, J.E., Mischke, Ch.R.. Diseño en Ingeniería Mecánica. 8ª. México: McGraw Hill, 2008. ISBN 9789701064047.