Consulta tots els ajuts i línies de finançament d’àmbit català, estatal i europeu que pots optar per iniciar i/o fer créixer la teva empresa. Si necessites assessorament, posa’t en contacte amb serveiempresa@tecnocampus.cat

 


 

Mesures i ajuts per fer front a efectes del COVID

 • Nou termini d’inscripció  prèvia per sol·licitud d’ajuts  extraordinaris de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19  per autònoms i empreses

Objecte: El DOGC 8461 de 20 de juliol ha publicat l’obertura del tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Aquests ajuts, finançats pel Govern d'Espanya, estan destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de destinar al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

La Generalitat de Catalunya va obrir una primera inscripció al juny, però es va  constatar  que calia ampliar els sectors destinataris per tal de poder beneficiar el màxim nombre d’empresaris i d’empreses possibles.

Quantia i condicions:

Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:

 • si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€
 • la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €

Condicions:

 • Que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,
 • que la continuïn exercint en l’actualitat, i
 • que es trobin en alguna de les situacions següents:
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils, així com qualsevol altra entitat en règim d’atribució de rendes.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Termini: La inscripció prèvia per a la sol·licitud dels ajuts es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores.

Més informació

 

 • Noves Prestacions autònoms (juny 2021)

Objecte: El Govern espanyol  va aprovar i va publicar el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, que regula les noves prestacions per al col·lectiu.

Organisme: Govern espanyol 

Quantia i condicions:

Les ajudes s'articulen en quatre prestacions: dos per cobrir als autònoms que esperen en els propers mesos una caiguda d'ingressos i baixa facturació, una altra per a casos en els quals l'autoritat sanitària corresponent els tanqui el negoci, i una última per cobrir als treballadors per compte propi de temporada. Així mateix, i com a novetat, es posa en marxa una exoneració en les quotes fins al setembre que serà decreixent mes a mes i cobrirà a tots aquells autònoms que, havent percebut el cessament d'activitat fins al maig, no demanin les altres prestacions.

Els autònoms hauran de sol·licitar, en la majoria dels casos, davant la seva mútua col·laboradora la prestació corresponent.

Termini: segons prestació

Més informació

Altres pàgines explicatives: ATA ; ASEPEYO

 

 • Ajuts a empreses i autònoms per a la compensació de despeses forçoses derivades de la situació de pandèmia:

Objecte: Destinades a la subvenció de despeses com les obres d’adaptació, l’adquisició de material sanitari i higiènic, la senyalització, els subministraments de serveis bàsics en cas de suspensió de l’activitat fins a un màxim de 6 mesos, gestoria per a la tramitació d’ERTOs o arrendament de local nou per poder realitzar l’activitat habitual.

Organisme: Ajuntament de Mataró

Quantia i condicions: La quantia de cada ajut serà del 50 % del cost total de les despeses subvencionables, amb un màxim de 1.000 € per sol·licitud i seran compatibles amb altres subvencions. L’Ajuntament destinarà una quantitat inicial de 310.000 € a aquesta iniciativa.Aquest ajut cobrirà les despeses subvencionables en el període comprès entre l’inici de l’estat d’alarma el 14 de març del 2020 i s’allargarà fins a la data que estableixi la convocatòria..

Termini: 30 de setembre de 2021

Més informació

És un servei públic gratuït que ofereix acompanyament a petits empresaris/es i persones autònomes les persones que es trobin en una situació econòmica d'insolvència actual o imminent.

Objectiu de dotar d'un marge de temps addicional perquè les empreses que estan passant per dificultats com a conseqüència de la pandèmia puguin restablir el seu equilibri patrimonial, evitant una entrada en concurs.

Si  l'autoritat competent decreta mesures de suspensió del desenvolupament de l'activitat o de restricció de l'aprofitament material de béns immobles arrendats per a la realització d'activitats industrials i comercials, en els contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 1995 la part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o d'una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte.

Bonificació del pagament dels drets aranzelaris notarials i registrals derivades de la formalització i inscripció de la novació de préstecs, leasing i renting que inclogui la moratòria assenyalada en els articles 18 a el 23 de el Reial decret llei 26/2020 de 7 de juliol de 2020. Aquesta moratòria suposa una continuació a altres anteriors establertes des de l'inici de l'Estat d'Alarma per alleujar la situació de liquiditat de les empreses i autònoms afectades per la crisi de la COVID-19.

Els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o l'hagin vist reduïda per l'actual crisi poden sol·licitar acollir-se a el bo social elèctric per tenir un descompte en la factura de la llum.

▶ Tornar

 


 

Next Generation EU

Per ajudar a reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia del coronavirus, la Comissió Europea, el Parlament Europeu i els dirigents de la UE han acordat un pla de recuperació que liderarà el camí cap a la sortida de la crisi i establirà les bases per a una Europa moderna i més sostenible.

El Pla de recuperació per a Europa (NGEU) per a projectes d'alt impacte cap a una economia més verda, digital i resilient relacionats amb la digitalització de les persones, del teixit productiu, infraestructures tecnològiques o la reforma de l'Administració Pública està dotat amb 750.000 milions d’euros per finançar projectes transformadors.

Més informació

Com presentar-s’hi?

Si tens una iniciativa d'alt impacte que pugui contribuir a avançar cap a una economia més verda, digital i resilient relacionat amb la capacitació digital de les persones, la digitalització del teixit productiu, les infraestructures tecnològiques i digitals o la reforma de l’Administració Pública a través de la seva digitalització, presenta'ns el teu projecte.

Per presentar la teva proposta, segueix els passos següents

 1. Descarrega't el formulari Projectes Next Generation EU
 2. Emplena'l acuradament.
 3. Envia'l a la bústia de correu gtecnic.politiquesdigitals@gencat.cat

Més informació

 • Bases reguladores dels ajuts per projectes d’R+D+I per a empreses i pimes del sector industrial, finançats pel NGEU

Objecte: ajuts per a projectes de recerca i desenvolupament i d’innovació en organització i processos, que contribueixen a la transformació digital de les empreses industrials i a la millora de la seva sostenibilitat ambiental com a conseqüència de la seva digitalització.

Organisme: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme 

Quantia i condicions: Els ajuts s’adrecen principalment a empreses i pimes del sector industrial a través de dues línies específiques d’actuació:

 • Activa-Pymes
 • Activa-Grandes implementaciones

Els projectes objecte dels ajuts han d’estar destinats a aplicar-se a la indústria manufacturera i han de seguir alguna de les prioritats temàtiques següents:

 • Plataformes d’interconnexió de la cadena de valor de l’empresa;
 • Solucions pel tractament avançat de dades;
 • Solucions d’intel·ligència artificial;
 • Projectes de simulació industrial;
 • Disseny i fabricació additiva;
 • Projectes de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial;
 • Robòtica col·laborativa i cognitiva;
 • Sensòrica.

Els tipus de projectes elegibles i els pressupostos màxims per la línia d’actuació Activa-Grandes implementaciones són els següents:

 • Recerca industrial (20 M€ per empresa i projecte i 40 M€ si es tracta d’un projecte Eureka o executat per una empresa comú);
 • Projectes de desenvolupament experimental (15 M€ per empresa i 30 M€ si es tracta d’un projecte Eureka o executat per una empresa comú);
 • Projectes d’innovació en matèria d’organització i processos (7,5 M€ per empresa i projecte);
 • Projectes de validació preliminar (màx. per determinar).

Per a la línia d’actuació Activa-Pymes el pressupost màxim per a finançar és de 200.000 € per empresa durant 3 exercicis fiscals.

Les corresponents convocatòries determinaran els pressupostos màxims concrets, les dates límits, així com la forma dels ajuts: préstecs, subvencions o ambdós.

Més informació

▶ Tornar

 


 

Ajuts R+D+i

 • Ajuts a doctorants Industrials

Objecte: Ajuts a empreses i centres de recerca per al desenvolupament de projectes de doctorat industrial.

Organisme: Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions:

En el moment de la sol·licitud, el doctorand o la doctoranda ha d'acreditar que ha estat admès en un programa de doctorat per al curs 2020-2021 o per al curs 2021-2022 i, en el moment de l'acceptació, estar matriculat o tenir el compromís de matrícula de la tutoria de tesi dels cursos 2020-2021 o 2021-2022.

Terminis: Fins el 14 de desembre de 2021 a les 14:00:00 h.

Més informació

 • Startup Capital

Objecte: ajut directe per a startups tecnològiques emergents que necessiten finançament per portar a terme les fases inicials del negoci, desenvolupar el seu producte o servei i validar el model de negoci per arribar al mercat.

Organisme: ACCIÓ. Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions: Startup Capital és un ajut directe de fins a 75.000 € per a startups tecnològiques de creació recent.Han d’estar constituïdes en el moment de publicació de la convocatòria al DOGC i han de tenir com a màxim 18 mesos de vida en el moment de fer la sol·licitud.

L’ajut s’ha de destinar a finançar actuacions derivades de l’execució del pla d’empresa, des de l’administració i gestió de les operacions de l’empresa fins al desenvolupament i comercialització dels productes i serveis. Són despeses justificables el personal, la inversió en materials i equipaments, el lloguer d'espais, l'elaboració d’estratègies de comunicació, entre d'altres.

Termini: 28 de juliol de 2021 (14:00 h)

Més informació

 

 • INNOTEC

Objecte: L'ajut INNOTEC es dirigeix  a projectes d’R+D en què participin, com a mínim, una empresa amb establiment operatiu a Catalunya, que tingui com a  mínim tres anys de vida i almenys un Desenvolupador de Tecnologia Públic DTP (grups universitaris o del CSIC i centres CERCA) acreditat TECNIO.

Organisme: Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions:

Finança des d’un 25 fins a un 70% de projectes d'R+D, d’entre 50.000 i 200.000 euros, desenvolupats per empreses establertes a Catalunya. Aquests projectes s'han de dur a terme de forma col·laborativa amb grups universitaris (o CSIC o centres CERCA) acreditats TECNIO.

Termini: 30 de juliol de 2021 (14:00 h)

Més informació

 

 • Programa d'ajuts a Inversions empresarials d'Alt Impacte

Objecte: Finançar projectes d'inversió realitzats a Catalunya que es considerin d'alt impacte tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en procés de establir-se.

Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació. Es podran subvencionar les següents accions:

1.1 Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis TIC: entesos com a centres de desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades (“Data analítics”), estudis d’animació o centres de desenvolupament de videojocs.Els projectes hauran de crear un minim de 25 nous llocs de treball.

1.2 Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit suprarregional: entesos com a centres que necessàriament hauran d’anar lligats a un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l’empresa o grup d’empreses a nivell supraregional. Els projectes hauran de crear un minim de 15 nous llocs de treball.

1.3 Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials: entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l’assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria. Els projectes hauran de crear un minim de 15 nous llocs de treball.

1.4 Projectes de creació d’ocupació en centres logístics: entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d’acabament de producte. Els projectes hauran de crear un minim de 15 nous llocs de treball.

1.5 Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+i: entesos com a establiments o àrees d’una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. Els projectes hauran de crear un minim de 8 nous llocs de treball.

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes. Es podran subvencionar les següents accions:

2.1 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva. Com a mínim, una inversió de 2.000.000€.

2.2 Projectes d’inversió en actius fixes d’empreses que hagin adquirit Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors o d’empreses que tot i trobar-se en situació concursal disposin d’una sentència aprovatòria de conveni de creditors. Només seran elegibles empreses del sector industrial o de serveis a la indústria. Com a mínim, una inversió de 200.000€.

2.3 Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+I, entesos com a establiments o àrees d’una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació. Com a mínim, una inversió de 500.000€.

2.4 Projectes estratègics, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents. Mínim 5.000.000€ i la creació de 30 nous llocs de treball.

Organisme: Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions:

Subvencions entre 200.000 i 500.000 màxim.

Termini: 22 de juliol de 2021

Més informació

 

 • Bons de propietat intel·lectual i industrial

Objecte: donar suport financer a les pimes de la UE que vulguin tant rebre un servei de prediagnòstic de la propietat intel·lectual ( «IP scan») per part de les oficines de PI europees que ofereixin aquest tipus de servei com,directament, protegir les seves marques, dibuixos o models per mitjà dels sistemes de PI d'àmbit nacional, regional o de la UE.

Quantia i condicions: Es finançaran 2 serveis:

 • Taxes de sol·licitud bàsiques de marques, dibuixos i models: Aquest servei té l'objecte de brindar un suport econòmic a les pimes durant la crisi causada per la pandèmia de COVID-19 i donar suport a la recuperació econòmica de la UE, facilitant el registre de les seves marques i dissenys. Es reemborsarà el 50% de les taxes de sol·licitud (primera classe en sol·licituds de marca o el primer disseny) que poden sol·licitar-se en qualsevol de les oficines nacionals de propietat intel·lectual de la UE o a la euipo (que abasta tots els Estats membres de la UE).
 • Diagnòstic Previ de PI: Correspon a el servei IP Scan, executat per l'OEPM, sobre el qual es subvenciona el 75% del seu cost.
 • Subvenció de fins a 1.500€ per el conjunt de les ajudes.

Termini: De 1 maig – 31 maig 2021/ De  1 juliol – 31 juliol 2021/ De 1 setembre – 30 setembre 2021

Més informació

 

 • Ajuts projectes PID – CDTI

Objecte: Ajuts a empreses (petites, mitjanes o grans) amb projectes d’investigació industrial o desenvolupament experimental per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei. Temàtica: Lliure. Enfocament bottom-up.

Quantia i condicions:

 • Duració del projecte: 1-3 anys.
 • Pressupost: Mínim 175K€.
 • PRÉSTEC de fins al 85% del pressupost. (Interès: euríbor a 1 any, carència entre 2 i 3 anys, amortització: 10 anys).
 • SUBVENCIÓ, entre el 20 i el 33%

Termini: Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

 

 • Línia Directa innovació – CDTI

Objecte: Suport a empreses amb projectes d'innovació tecnològica de caràcter aplicat, molt pròxims al mercat, amb risc tecnològic mig/baix i curts períodes de recuperació de la inversió, que aconsegueixin millorar la competitivitat.

Quantia i condicions:

 • Tipus d'interès fix amb dues opcions en funció del període d'amortització triat:
 • Amortització a 3 anys: Euribor a un any +0,2%.
 • Amortització a 5 anys: Euribor a un any +1,2%.
 • Ajuda de fins al 75% del pressupost aprovat (fins al 85% si va cofinançada amb FEDER).
 • Tram no reemborsable (calculat sobre un màxim del 75% del pressupost aprovat: (Fons CDTI: 2%, Fons FEDER: 5%)
 • Bestreta del 35% de l'ajuda amb límit de 400.000 euros, sense exigència de garanties addicionals a les condicions financeres aprovades pel Consell d'Administració, i de fins al 75% amb avals considerats suficients pel CDTI per la diferència.
 • L'empresa haurà d'aportar, almenys, el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis o finançament extern.
 • Ajuda subjecta al règim de minimis.l'empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector.

Termini: Convocatòria oberta tot l’any.

Més informació

 

 • CIEN

Objecte: Finançament de grans projectes de recerca industrial desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d'una recerca planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Quantia i condicions:

 • Consorci constituït per agrupacions empresarials amb les següents característiques:
 • Mínim 3 empreses- Màxim: 8 empreses
 • Mínim 2 empreses autònomes
 • Mínim 1 PIME
 • Coordinador: haurà de ser una empresa mitjana o gran.

Participació mínima organismes recerca: 15% del pressupost. Almenys 1 dels organismes de recerca subcontractats haurà de ser de titularitat pública.

Termini: obert tot l’any

Més informació

 

 • Enisa Joves emprenedors

Objecte: Dotar dels recursos financers necessaris a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inici. Elmodel de negoci ha de ser innovador, nou o amb clars avantatges competitius.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 75.000 €, sense garanties.

 • Projectes empresarials innovadors impulsats per joves de fins a 40 anys.
 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams: Primer tram: euríbor + 3,25%.Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 7 anys.
 • Carència de principal: màxim, 5 anys.

Termini: oberta tot l’any.

Més informació

 

 • Enisa Emprenedors

Objecte: Dotar dels recursos financers necessaris a les a pimes (i startups) de recent constitució creades per emprenedors, sense límit d'edat, per abordar les inversions que necessita el projecte empresarial en la seva fase inicial. El model de negoci ha de ser innovador, nou o amb clars avantatges competitius.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 300.000 €, sense garanties.

 • Sense límit d'edat.
 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:- Primer tram: euríbor + 3,75%. Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 7 anys.
 • Carència de principal: màxim, 5 anys.

Termini: oberta tot l’any.

Més informació

 

 • Enisa Creixement

Objecte: Finançar projectes empresarials basats en un model de negoci viable i rendible quan la teva empresa es trobi en alguna de les següents etapes:

 • Buscant una millora competitiva o un canvi de model dels sistemes productius.
 • Ampliar la capacitat productiva, bé adquirint nova tecnologia, bé mitjançant l'augment de la gamma de productes / serveis o diversificant mercats.
 • Buscant capitalització o deute en mercats regulats.
 • Plantejant finançar un projecte empresarial a través d'operacions societàries.

Quantia i condicions: Préstecs d'entre 25.000 € i 1,5 M €, sense garanties.

 • El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams: Primer tram: euríbor + 3,75%. Segon tram: apliquem un interès variable en funció de la rendibilitat financera de la empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 8%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
 • Comissió d'obertura: 0,5%.
 • Venciment: màxim, 9 anys.
 • Carència de principal: màxim, 7 anys.

Termini: oberta tot l’any.

Més informació

 

 • Projectes Transferència Cervera

Objecte: Finançar projectes individuals d’R+D desenvolupats per empreses que col·laboren amb Centres Tecnològics de l’àmbit estatal en les tecnologies prioritàries Cervera.

Quantia i condicions:

 • Préstec del 85% de la inversió.
 • Subvenció del 33% del préstec.
 • Amortitzable a 10 anys (3 de carència).
 • Tipus d’interès 0%.
 • Anticipi del 35% de l’ajuda amb límit de 250000€, sense exigència de garanties addicionals.
 • Termini d’execució: Entre 12 i 36 mesos.

Termini: Oberta tot l’any.

Més informació

 

Horitzó Europa #HorizonEU

Presentació del programa d’inversió i innovació de la UE (2021-2027)

Més informació

 • Novetat del Programa Horizon EuropeEIC ACCELERATOR:   

European Innovation Council  combina la recerca sobre tecnologies emergents amb un programa accelerador i un fons específic -el Fons del Consell Europeu d'Innovació-, per ajudar al desenvolupament de les start-ups i les petites i mitjanes empreses innovadores. Uns 3.000 milions d'euros del pressupost de l'EIC es destinaran a aquest Fons EIC.

Termini: oberta primera fase. 6 octubre 2021

Més informació

 

Consulteu també l’apartat d’ajuts d´R+D+i finançats amb fons Next Generation de la Unió Europea

 • CDTI Internacional

Objecte: Programes bilaterals de cooperació tecnològica ( R+D) amb diversos països. Més informació a l’enllaç de cada país per saber més de cada convocatòria especifica.


Més informació

 

 • ERA.NET – CDTI

Objecte: El principal objectiu de les ERA-NET consisteix a implementar convocatòries conjuntes per al suport de projectes transnacionals de cooperació tecnològica en temàtiques estratègiques d'alt valor afegit europeu. Les convocatòries ERA-NET comprenen una fase internacional i una altra nacional. Es financen projectes transnacionals de cooperació tecnológica en diferents camps : materials, energía geotérmica, matèries primes...

Més informació

La Compra pública d'innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l’instrument de la compra pública.

Si ets una empresa innovadora que pot aportar noves solucions al mercat i vols optar a les licitacions públiques obertes, demana més informació! Acció t’ajuda a trobar les licitacions on pots tenir més oportunitats, t'assessorarem en la presentació de la proposta i et facilitarem la recerca de socis per dur-la a terme.

Consulta les licitacions obertes en Compra pública d'innovació.

Descobreix licitacions destacades en Compra pública d'innovació

▶ Tornar

 


 

Ajuts a la digitalització

 • Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses de comerç i serveis

Objecte: Potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses de comerç i dels serveis, i les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Facilitar d’eines a les empreses que els permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potencií la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l'experiència de compra dels clients.

Millorar el posicionament i la presència a internet del sector del comerç i dels serveis per tal d’adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l’era post-Covid19.

Organisme: Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions: Dirigit a professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

Quantia de la subvenció: Fins al 70% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros

Termini: 22 de juliol de 2021

Més informació

 

 • Ajuts per a la implantació de projectes TIC: ERP, CRM, BI, desenvolupament web, campanyes de màrqueting digital, Big Data, entre d’altres.

Organisme: Cambra de Barcelona

Quantia i condicions:

 • FASE I: DIAGNOSI gratuïta
 • FASE II: AJUTS de màxim del 40% de la despesa elegible. L’ajut màxim serà de 2.800 €.
 • Imprescindible disposar de certificat digital (si no disposeu, el podeu tramitar a través de la Cambra de Comerç de Barcelona)

Termini: A partir de les 12:00h del 27 de juliol del 2021, i fins les 12:00h del 4 d'agost del 2021  (o fins exhaurir pressupost).

Més informació:

 

 • Dona la volta al teu negoci

Objecte: suport per posar en marxa ràpidament negocis online.

Organisme: Polítiques Digitals, Foment del Treball, Cambra de Barcelona i Pimec

Quantia i condicions:

 • ASSESSORAMENT GRATUÏT: Un consultor TIC et resoldrà tots els dubtes i t’orientarà gratuïtament a trobar la millor estratègia per al teu projecte.
 • SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES: Tindràs accés a eines digitals per al teu negoci. Per exemple, la creació gratuïta del web o la botiga online i de les tres primeres mensualitats.
 • PROMOCIÓ A INTERNET: T’ajuden a trobar els millors canals i estratègies per promocionar el teu negoci a les xarxes i arribar als teus clients.
 • FORMACIÓ EN LÍNIA 

Més Informació

https://www.cambradigital.com/dona-la-volta-al-teu-negoci

https://www.foment.com/dona-la-volta-al-teu-negoci/

▶ Tornar

 


 

Ajuts a la contractació laboral

 • Subvencions per fomentar la creació d’ocupació

Objecte: Millorar l’ocupabilitat i afavorir la incorporació de persones en situació d’atur. . Estan destinades a empreses i autònoms que realitzin la seva activitat empresarial a Mataró.

Organisme: Ajuntament de Mataró

Quantia i condicions: Subvenciona una part dels costos de la contractació de fins a tres persones, que no estiguin cotitzant a cap dels règim de la Seguretat Social previstos a la llei i que no hagin estat contractades per l’empresa en els darrers 6 mesos. La durada dels contractes haurà de ser de com a mínim 3 mesos i la data d’inici entre l’1 de gener i l’1 d’octubre de 2021.

L'import màxim subvencionat podrà ser d’entre 2.000 i 4.500 € i anirà en funció de la durada del contracte i del col·lectiu contractat. Aquesta línia de subvenció serà compatible amb altres ajuts públics que comparteixin el mateix objecte.

Termini: 15 d’octubre de 2021

Més informació

 

 • “ACCEDEMOS Covid” 2021

Objecte: La Fundació Mapfre ofereix 500 ajudes a l’ocupació dirigides a petites empreses, autònoms i entitats socials amb fins a 6 treballadors per afavorir tant el manteniment de l’ocupació, com la generació de nous llocs de treball.

Organisme: Fundació Mapfre

Quantia i condicions: Duració de fins a 9 mesos per a persones que portin almenys un mes en situació legal de desocupació.

 • Una ajuda per valor de fins a 2.700 € en total (distribuïts en mensualitats de fins a 300 €) percontr actes a mitja jornada no inferiors a 20 hores setmanals.

 • Un ajut per valor de fins a 4.500 € en total (distribuïts en mensualitats de fins a 500 €) per aquells contractes a jornada completa.

S’inclourà la possibilitat d’accés gratuït per un temps limitat a cursos de formació en plataformes online.

Termini: fins al 30 de setembre de 2021.

Més informació

 

 • Programa 30 Plus

Objecte: Programa de l’Ajuntament de Mataró dirigit a les empreses i a les persones aturades de més de 30 anys, de la comarca del Maresme, que té com objectiu la inserció laboral d’aquest col·lectiu i que permet a les empreses contractar-les amb una subvenció corresponent al salari mínim interprofessional (o la part proporcional per les hores treballades) durant un període d’entre 6 o 9 mesos.

Organisme: Ajuntament de Mataró

Quantia i condicions: Els requisits per participar són:

- Realitzar un contracte de treball amb una durada mínima de 6 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals

- Assignar a un tutor/a d’empresa per realitzar el seguiment i adaptació de la persona

- Realitzar formació a mida de 20 a 100 h vinculada al lloc de treball

- Flexibilitzar l’horari laboral  del treballador/a per tal de compaginar la feina amb la formació a mida

- Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, reglamentàries i legals

- No haver acomiadat a treballadors/es del mateix perfil o categoria professional qualificats com a nuls o improcedents en els darrers 3 mesos.

La quantia màxima és de 9.974,97€*

*Contracte de 9 mesos a jornada completa

Termini: Dates límit per subscriure contractes:

 • Per a contractes de 9 mesos: 22 d’abril de 2021

 • Per a contractes de 6 mesos: 22 de juliol de 2021

Més informació

 

 • “La Caixa” Feina Jove

Objecte: Afavorir la contractació de  persones joves inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil ( de 16 a 29 anys) i, d’aquesta manera, contribueixin a reduir l’atur.

Organisme: la Caixa

Quantia i condicions:

1. Contracte indefinit a temps complert amb un període mínim de permanència de 6 mesos- L’import màxim de l’ajut serà de 9.600€/12 mesos.

2. Contracte de durada determinada (temporal) a temps complert amb un període mínim de permanència de 6 mesos. L’import màxim de l’ajuda és de 4.200€/6 mesos.

En el cas de treballadors amb discapacitat severa, es podran sol·licitar ajuts per a contractes a temps parcial (mínim, 50% de la jornada completa). En aquests casos, l’import dels ajuts és del 50% del que correspondria segons el tipus de contracte.

Termini: fins el 15 de març de 2022.

Més informació

▶ Tornar

 


 

Internacionalització

 • ICEX Next

Objecte: Programa per a PIMES espanyoles que volen créixer internacionalment, ajudant-les en totes les fases del seu projecte.

Quantia i condicions :

 • 20.000 € d'ajuda per al pla de negoci internacional.
 • Assessorament personalitzat i expert en Espanya.
 • Assessorament personalitzat i expert en l'exterior.
 • Xarxa de pimes exportadores espanyoles.

Termini:

 • Del 1 al 31 de maig de 2021 (125 empresas)
 • Del 1 al 30 de setrmbre de 2021 (100 empresas)
 • Del 1 al 31 de decembre de 2021 (100 empresas)

Més informació

 

 • Ajuts per a participar a fires internacionals

Objecte: Ajuts per participar en fires internacionals i missions directes empresarials.    

Organisme: ICEX

Quantia i condicions: s’especifiquen a la respectiva convocatòria.

Més informació

▶ Tornar

 


 

Ajuts a la creacio d'empreses

 • Aixequem Persianes

Objecte: Aquesta iniciativa té la finalitat de reobrir locals actualment en desús i facilitar que persones emprenedores puguin realitzar-hi la seva activitat a Mataró.

Organisme: Ajuntament de Mataró

Quantia i condicions:Tots els locals han de ser oberts al públic i estar situats a peu de carrer.

El suport que s’ofereix per als propietaris és un pagament de l’import equivalent a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) del 2021, fins a un màxim de 1.000 €. En el cas dels llogaters, s’ofereixen ajuts de fins a 1.500 € per conceptes com l’import de la llicència ambiental, l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), la llicència urbanística, els honoraris del tècnic per a la tramitació d’obres i activitats i les despeses derivades de petits arranjaments del local.

Termini: Pendent de convocatoria . Es preveu que el termini de sol·licitud s’iniciï a finals de juliol, un cop efectuada la publicació de la convocatòria als diaris oficials, i s’allargarà fins el 30 de setembre de 2021.

 

 • Ajuts de suport a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d‘establiments

Objecte: Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un graud'antiguitat o  parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat arrel de l'emergència sanitària del COVID-19.

Organisme: Generalitat Catalunya

Quantia i condicions: Les persones  beneficiàries son professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

Quantia de la subvenció: Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Termini: pendent publicació de la convocatòria

Més informació

Objecte: Afavorir la creació de negocis amb la bonificació a les quotes de la Seguretat Socials per a autònoms.

Quantia i condicions:

 • Homes i dones que es donin d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social, que no hagin causat alta en els anteriors 5 anys.
 • Homes de més de 30 anys i dones de més de 35 anys, una bonificació de màxim de 24 mesos:
  • 80 % de reducció de la quota mínima durant 12 mesos (tarifa plana: 60€).
  • 50 % de reducció de la quota mínima els següents 12 mesos.
  • 30 % de reducció i bonificació durant 6 mesos més.
 • Homes fins a 30 anys i dones fins a 35 anys, una bonificació de màxim 36 mesos:
  • 80 % de reducció de la quota mínima durant 12 mesos (tarifa plana: 60€).
  • 50 % de reducció de la quota mínima els següents 12 mesos.
  • 30 % de reducció i bonificació durant 18 mesos més.
 • Comptabilització de la percepció de la prestació de l'atur amb el treball per compte propi : Les persones que estiguin rebent la prestació de l'atur i es donin d'alta com  autònoms, poden compatibilitzar per un període màxim de 270 dies la percepció de la prestació amb l'alta al RETA (règim especial de treball autònom), sempre que la sol·licitud es presenti durant els 15 dies següents a l'alta.

Termini: tot l’any

Més informació

▶ Tornar

 


 

Ajuts específics per sectors

 
 • Programa Europa Creativa: Suport al desenvolupament de competències i talents per fomentar les habilitats dels professionals del sector audiovisual

Objecte: suport a desenvolupament  de competències i talents és fomentar a els talents i les habilitats dels professionals de l'audiovisual. El propòsit de les iniciatives és reforçar la Capacitat d'explotar el màxim el potencial creatiu i comercial de la transició digital a tots els formats i per a totes els plataformes. És prestarà especial atenció a l'Adquisició d'Habilitats emprenedors i la sensibilització en el desenvolupament de tecnologies digitals i de mercat, Anàlisi de dades, models de Negoci sostenibles, internacionalització, màrqueting, promoció, desenvolupamentde públic, restauració de el patrimoni cinematogràfic i ecologització de la indústria.

Organisme: Creative Europe Programme (CREA)

Termini: 26/08/2021

Més informació

 • Programa per a la reactivació i transformació de la moda catalana

Objecte: Reactivar el sector de la moda donant suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda catalans així com, augmentar el seu grau d’adaptació al mercat tant pel que fa a la transformació digital, la sostenibilitat, la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech) i la internacionalització de les marques i dissenyadorscatalans, així com, donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat el 14 de març pel Reial Decret 463/2020.

Organisme: Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions: Les persones beneficiàries són professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes per al sector de la moda i que hagin endegat o endeguin accions durant el 2021 per a créixer i abordar els reptes de futur immediat en el nou entorn de mercat, amb projectes que incloguin la transformació digital, la sostenibilitat o la internacionalització de la marca i/o que estiguin en fase de reactivació de la seva marca i/o projecte empresarial.No podran ser beneficiaris importadors i distribuïdors.Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

Quantia de la subvenció fins el 100 % de les despeses subvencionables.La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 3.000 euros

Termini: 22 de juliol de 2021

Més informació

 • Ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.

Objecte: Subvencions pel foment de l'execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

Organisme: Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions:

Beneficiaris: Empreses (Microempreses, petites, mitjanes i grans empreses) i agrupacions d'empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Han de tenir el centre productiu objecte de l'actuació ubicat a Catalunya.

El termini màxim per a l'execució serà de 36 mesos a comptar de la data de la resolució d'atorgament de la subvenció.

L'import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o de el cost de les accions que s'hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per posar en marxa els projectes

 • Subvenció màxima per a projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus perillosos : 120.000 €
 • Subvenció màxima per a projectes que redueixen residus o incorporen material reciclat procedent de residus no perillosos:100.000€

Termini: 3 d'agost de 2021

Més informació 

 

 • Nou Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva (FAIIP)

Objecte: finançar empreses industrials, en concret a societats mercantils i societats cooperatives, que no formin part de el sector públic, que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva i de serveis industrials, amb independència de la seva mida.

Organisme: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo .

Quantia i condicions:

a. Finançament de fins al 75% del pressupost.

b. Recollir inversions realitzades des de l'1 de juliol de l'any 2020 i fins a 2 anys posteriors a la formalització.

c. Pressupost mínim de 200.000 €

d. Tipus de finançament:

1. Préstecs Ordinaris a 10 anys amb fins a 3 anys de carència. Tipus d'interès entre 1,5% i 4,5%.

2. Préstecs Participatius a 10 anys amb fins a 3 anys de carència. Tipus d'interès fix i variable vinculat a paràmetres d'evolució de l'activitat

3. Participació en el Capital

e. S'haurà de presentar un 10% d'aval en el cas dels préstecs.

Termini: es podran presentar sol·licituds durant l'any 2021 fins a l'esgotament dels fons.

Més informació

 

 • Fons de Suport a la Inversió Industrial Productiva

Objecte: Donar suport financer a retornar per promoure inversions de caràcter industrial que contribueixin a afavorir el desenvolupament industrial, reforçar la competitivitat industrial i mantenir les capacitats industrials del territori.

Tipus d'actuacions

 • Creació d'establiments industrials
 • Trasllat d'establiments industrials
 • Millores i / o modificacions de línies de producció i procés

Organisme: SEPIDES

Quantia i condicions:  Préstec fins el 75% del pressupost des de 200.000 euros fins a 60Milions d’euros

Termini: Obert fins a esgotament dels fons

Més informació

 • Programa de Comerç Minorista

Objecte: Dirigida a les empreses (micro, petites i mitjanes) del sector comerç minorista i les persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la demarcació cameral de Barcelona. 

Té com a objectiu principal contribuir a les competitivitat dels comerços mitjançant la realització de diagnòstics individualitzats i informes de recomanacions de millora, per tal d’impulsar l’adopció de metodologies i solucions que permetin millorar la situació competitiva d’aquests comerços.

Organisme: FEDER, Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Cámara de España i Cambra de Barcelona

Quantia i condicionsEs pagaran les despeses associades a la prestació de servei de diagnòstic per part dels tutors camerals. La despesa màxima del comerç beneficiari de l’actuació ascendeix a 1.200 euros. Les despeses dels serveis prestats serà prefinançat íntegrament per la Cambra de Comerç, no suposant cap desemborsament per al comerç. Aquests serveis són gratuïts per als comerços participants.  

Termini: 22/10/2021

Més informació

 

 • Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses de comerç i serveis

Objecte: Potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses de comerç i dels serveis, i les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Facilitar d’eines a les empreses que els permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potencií la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l'experiència de compra dels clients.

Millorar el posicionament i la presència a internet del sector del comerç i dels serveis per tal d’adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l’era post-Covid19.

Organisme: Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions: Dirigit a professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

Quantia de la subvenció : Fins al 70% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros

Termini: 22 de juliol de 2021

Més informació

 

 • Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

Objecte: Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un graud'antiguitat o  parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat arrel de l'emergència sanitària del COVID-19.

Organisme: Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions:  Les persones beneficiàries són els professionals autònoms que estiguin donats d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Termini: pendent publicació de la convocatòria (previsió setembre)

 

Més informació

▶ Tornar

 


 

Finançament bancari i altres

 • Línia d'ajuts per a la reactivació industrial post-COVID-19

Objecte: Línia de préstecs participatius per donar suport financer a les empreses industrialscatalanes per respondre a la situació actual del sector front a la COVID-19.

Organisme: Avançsa-Generalitat Catalunya

Quantia i condicions :

 • Import màxim del préstec unitari: 3.000.000 euros.
 • Amortització única del principal al venciment.
 • Termini mínim de 3 anys i màxim de 8 anys.
 • Tipus d'interès fix: Euríbor a un any més un diferencial màxim del 10%.
 • Tipus d'interès variable: addicional fins a un màxim d'un 10% de l'EBITDA de la Societat.
 • Amb garanties personals i/o immobiliàries.
 • Préstec (principal més interessos) convertible en capital (accions o participacions) de la societat beneficiària del préstec participatiu.

Més informació

 

 • Microcrèdit Negocis MicroBank FEI-COVID19

Objecte: TecnoCampus ha signat una addenda al conveni  que ja havia signat al 2019 amb Microbank i Caixabank amb l’objectiu millorar el finançament d’autònoms i microempreses.

En aquesta addenda s´ha inclòs la línia de de finançament amb la finalitat d’atendre necessitats de circulant derivades del Covid-19.

Quantia i condicions: fins a 25.000 euros, destinat a autònoms i microempreses amb necessitat de circulant causat per la crisi actual, amb un interès fix de 3,9%, sense comissions d’obertura, estudi, cancel·lació parcial o total

Per a més informació contacteu amb Yolanda Fernández yfernandez@tecnocampus.cat

 

 • ICF CRÈDIT - COVID-19 (LiQUIDITAT)

Objecte :Préstec per facilitar la liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19. També pot servir per refinançar operacions.

Organisme :ICF

Quantia i condicions :

 • Import: entre 500.000€ i fins a 2,5M€.
 • Termini: fins a 10 anys amb fins a dos anys de carència inclosos al termini.
 •  Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins al 3,50% per pimes, i un diferencial de fins al 3,75% per grans empreses.
 • Comissions: d'obertura, màxima del 0,50%.

Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció de fins a un màxim del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament d’Economia i Hisenda

Més informació

 

 • Finançament Restauració i Comerç (AVALS ICF) 

Els destinataris dels préstecs són persones treballadores autònomes i microempreses del sector de la restauració i del petit comerç que hagin vist afectada la seva activitat arran de les mesures implementades a causa de la Covid-19. La línia de préstecs, dotada inicialment amb 20 milions d’euros, compta amb l’aval del 100% d’Avalis de Catalunya.

L’import dels préstecs s’ha fixat en 15.000 euros més les despeses de risc i mutualitat inherents a Avalis de Catalunya. Els destinataris podran demanar els crèdits a cinc anys amb un any de carència inclòs en el termini.

Més informació

 • Línia ICO Empreses i emprenedors

Objecte: Finançament per autònoms, emprenedors i tot tipus d'empreses, tant espanyoles com estrangeres que vulguin dur a terme activitats empresarials i / o inversions, cobrir necessitats de liquiditat o despeses dins del territori nacional. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat: préstec, leasing, renting o línia de crèdit.
 • Tipus d'interès: fix o variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització.
 • Termini d'amortització i carència:d'1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

Més informació

 

 • Línia ICO Crèdit comercial

Objecte: finançar a autònoms, emprenedors i empreses que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional, o cobrir els costos de producció dels béns objecte de venda a Espanya.Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat de l'operació: tipus de contracte de finançament que acordin el client i l'entitat de crèdit.
 • Tipus d'interès: tipus variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit.

Més informació

 

 • Línia ICO Internacional

Objecte: Finançament a autònoms, emprenedorsi tipus d'empreses domiciliades a Espanya de necessitats d’inversió o liquiditat  fora del territori nacional.També Empreses que vulguin exportar i necessitin sol·licitar crèdit subministrador, comprador i Finançament complementari. Es pot sol·licitar directament a entitats de crèdit.

Quantia i condicions:

 • Modalitat: préstec, leasing i línia de crèdit per a inversió i Liquiditat. Préstecs per Exportadors Mitjà i llarg termini.
 • Tipus d'interès:tipus fix o variable (euro o dòlar USD), més el marge establert per l'entitat de crèdit segons termini d'amortització.
 • Termini d'amortització i carència: Tram I Inversió i Liquiditat: d'1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis. Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini: de 2 a 12 anys amb possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

Més informació

 

 • Microcrèdit Negocis Microbank

Objecte: Línia de finançament de Microbank i Caixabank en col.laboració amb el Tecnocampus. T’ajudem en el teu pla de negoci. Posa en marxa qualsevol proposta, des d’un projecte d’auto-ocupació fins a una microempresa.

Quantia i condicions:

 • Import màxim: 25.000€
 • Finançament màxim: 100%
 • Tipus d’interès fix al 6,062% TAE (TIN 5,90%)
 • Període d’amortització fins a  6 anys
 • Carència del capital fins a 6 mesos
 • Sense garantia real

Més informació

 

 • Microcrèdit BEI Microbank

Objecte: Finançament de projectes d'inversió i circulant per a professionals autònoms, així com a microempreses amb menys de 10 treballadors i amb una facturació no superior a 2.000.000 € a l'any. Es pot finançar un projecte en qualsevol part del territori de la UE.

Quantia i condicions:

Projectes finançables:

 • Actius tangibles: adquisició, renovació o extensió d'instal·lacions i material, a excepció de la compra de terrenys.
 • Actius intangibles: costos de desenvolupament, despeses de R + D, creació o adquisició de xarxes de distribució en els mercats nacionals o en altres mercats dins de la UE, obtenció o compra de patents ...
 • Import màxim: 25.000€
 • Finançament màxim: 100%
 • Tipus d’interès fix
 • Període d’amortització: entre 2 i 6 anys
 • Carència del capital fins a 6 mesos
 • Sense garantia real

Més informació

 

 • ICF Eurocrèdit

Objecte: Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

Quantia i condicions:

Préstecs a curt termini

 • Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
 • Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’0,95%.
 • Comissions: d’obertura del 0,25% del nominal del préstec.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Préstecs a llarg termini

 • Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
 • Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir de l’0,95%.
 • Comissions: d’obertura del 0,25% del nominal del préstec.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Més informació

 

 • Prèstec ICF-Avalis per a pimes i autònoms

Objecte: Préstec amb aval per a les pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions o per a necessitats de circulant. L’ICF realitza el préstec i Avalis de Catalunya atorga l’aval.

Quantia i condicions:

 • Import: entre 25.000€ i 250.000€.
 • Termini:
 • Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs.
 • Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos.
 • Tipus d'interès:
 • EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,10% per imports superiors a 100.000€.
 • EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per imports inferiors a 100.000€.

Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos + 1,50% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada d’entre l'1,60% i l'1,95%.

 • Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.
  · Garanties: aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Més informació

 

 • ICF – Economia social i cooperativa

Objecte: Préstecs per a empreses de l'economia social i cooperativa per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses.

Quantia i condicions:

 • Préstecs per a inversions: fins al 80% de la inversió, amb un mínim de 30.000 euros i un màxim d'1 milió d'euros.
 • Préstecs per a circulant: mínim 30.000 euros i màxim 100.000 euros.
 • Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic: Mínim 30.000 euros i màxim 300.000 euros.
 • Préstecs per a capitalització: mínim 10.000 euros i màxim 60.000 euros per titular beneficiari del préstec.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. Les operacions aprovades a través d’aquesta línia comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Més informació

 • Prèstec Innovació Microbank

Objecte: El Préstec Innovació permet finançar els projectes empresarials que compten amb el suport d’una entitat col·laboradora de MicroBank, com és el Tecnocampus .

Quantia i condicions:

 • Import màxim: 50.000€
 • Finançament màxim: 100%
 • Tipus d’interès fix al 6,062% TAE (TIN 5,90%)
 • Període màxim de la operació: 7 anys
 • Carència del capital fins a 24 mesos
 • Sense garantia real

Més informació

 

 • Préstecs participatius ICF-IFEM. Emprenedoria corporativa

Objecte: ICF gestiona a través d'IFEM el suport a la creació i desenvolupament d’empreses innovadores de nova creació (start-up) mitjançant programes de capital risc i la coinversió amb inversors privats a través de préstecs participatius.

Quantia i condicions: Es finançaran les despeses associades al desenvolupament del pla de negoci objecte de la sol·licitud. S’entén com a projecte d’emprenedoria corporativa aquell en el qual un inversor corporatiu entra en el capital d’una petita empresa per desenvolupar un pla de negoci que dona resposta a una necessitat d’innovació i/o creixement de l’inversor corporatiu.

 • Entre 50.000€ i 200.000 € per projecte, subjecte a la inversió en forma de capital per part dels inversors privats.
 • Termini: fins a 5 anys.
 • Amortització: única al venciment.
 • Interès fix: el màxim entre el 4% i el tipus que resultaria d’aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.08). Les liquidacions seran trimestrals.
 • Interès variable: es determinarà en funció de l’evolució del pla de negoci (fins a un màxim del 15% inclòs el fix).
 • Comissions: de gestió del 0,5%.
 • Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del departament d’Empresa i Coneixement.

Més informació

 

 • ICF Venture Tech II

Objecte: Fons de capital risc destinat a invertir en startups que impulsin projectes tecnològics i/o d'innovació amb elevat potencial de creixement.

Quantia i condicions:

 • Tipologia d’inversió: Operacions amb instruments de deute, deute convertible i/o capital.
 • Import de l’operació: Entre 500.000 € i 2 M€.
 • Característiques del projecte: Projectes en fases de maduració early avançat i sèries A.
 • Sector Tic: TIC, digital, i de manera selectiva, ciències de la salut (exclou models amb productes que necessitin de fases clíniques).
 • Model Negoci: Eficients en capital, escalables, dirigits a mercats grans, en creixement i on s’aporti una clara diferenciació (a través de la tecnologia i/o la innovació) que permeti obtenir avantatges competitius sostenibles de manera que la companyia presenti un elevat potencial de creixement i revalorització.

Més informació

 • Prestecs sense interessos de la Fundació ASCA (Associació solidaria contra l’atur)

Objecte: Finançar projectes d’emprenedoria de persones que es troben a l’atur o en situacions de treball precari. La finalitat és fomentar l’autoestima d’aquestes persones i propiciar la creació i la consolidació de llocs de treball.

Quantia i condicions:

 • Prèstecs sense interessos.
 • Es valora el projecte, les competències de la persona emprenedora i també l’impacte social que pot generar.
 • Ventall molt ampli de modalitats, des del finançament d’eines de treball fins a la concessió de préstecs per a la creació de cooperatives.

Més informació

 

 • Crowfunding o micromecenatge

El micromecenatge és un mecanisme col·laboratiu de finançament de projectes desenvolupat sobre la base de les noves tecnologies. Prescindeix de la tradicional intermediació financera i consisteix a posar en contacte a promotors de projectes que demanen fons mitjançant l'emissió de valors i participacions socials o mitjançant la sol·licitud de préstecs, amb inversors o oferents de fons que busquen en la inversió un rendiment. En aquesta activitat sobresurten dues característiques: la unió massiva d'inversors que financen amb quantitats reduïdes petits projectes d'alt potencial i el caràcter arriscat d'aquesta inversió. Existeixen diverses plataformes de crowfunding.

Més informació

 

 • Recomanador de finançament alternatiu

El finançament empresarial alternatiu és una realitat, amb multitud d’opcions i d’especialitzacions. Són tantes, que trobar l’opció més adient a les teves necessitats és la primera de les decisions importants a prendre. El Recomanador de Finançament Alternatiu creat per ACCIO t’ajudarà a aconseguir-ho. Digues-li, en només 5 clics, quines són les teves necessitats, i et suggerirà les solucions que millor s’adapten al teu sector, a la situació de la teva empresa i a les particularitats del teu projecte.

Més informació

▶ Tornar

 


 

Premis

 • Smart Catalonia Challenge DGMT

La DGTM,  Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, planteja5 reptes en l'ecosistema del transport públic per carretera. Les pimes i startups tecnològiques participants hauran de donar resposta als reptes mitjançant solucions TIC innovadores.

Organisme: Generalitat de Catalunya

Quantia i condicions :

 • REPTE 1: MILLORA EN ELS SISTEMES DE RECULL I D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DEL SERVEI
 • REPTE 2: OPTIMITZACIÓ DEL SERVEI PER A USUARIS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
 • REPTE 3: PAGAMENT DIGITALITZAT
 • REPTE 4: SERVEI A LES ZONES AMB MENYS DENSITAT DEMOGRÀFICA
 • REPTE 5: PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL AL TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA
 • 1r premi: 15.000€ i la realització d'una prova pilot
 • 2n premi: 3.000€
 • 3r premi: 2.000€

Termini: Fins el 23/7/2021

Més informació

 

 • SCALE UP FOR EUROPE: The New European Bauhaus Acceleration Pilot Call

Objecte: Arribar, identificar i donar suport a les millors ampliacions de tecnologia digital europea que operen al domini de la nova iniciativa Bauhaus europea i se centren en el ràpid creixement del seu negoci a Europa i a tot el món. Els participants estan convidats a enviar un breu resum del seu negoci per ser avaluat per experts de l’EIT Digital, Access to Market Leader i Access to Finance. En funció de l'avaluació, es seleccionaran les quatre millors empreses.

Organisme: EIT Digital IVZW i l’EIT Digital Accelerator IVZW organitzen un concurs d’innovació paneuropeu en cinc àrees temàtiques .

Quantia i condicions: Les quatre empreses seleccionades guanyen 12 mesos de serveis de suport dedicats en accés internacional al mercat i accés al finançament per part de l’equip d’acceleradors digitals EIT per valor de 48.000€. Obtindran assistència individual per a la creació de clients potencials i presentacions a clients i inversors internacionals. A més d’aquest paquet de creixement, els guanyadors accediran a la xarxa paneuropea d’innovació de l’EIT Digital amb més de 350 socis i gaudiran de publicitat internacional i una major visibilitat mitjançant els canals de xarxa d’EIT Digital.

Les sol·licituds s’han d’ajustar a una de les cinc àrees temàtiques següents: Indústria digital ,Ciutats digitals , Benestar digital ,Tecnologia digital ,Finances digitals

S’hi poden presentar les start-ups europees de “deep tech” de ràpid creixement en fase de creixement (scaleups) amb una oferta de productes diferenciadora que aprofita tecnologies digitals sofisticades i difícils de reproduir. Les start-ups han d’estar legalment establertes a un país membre de la Unió Europea o a un país associat a Horizon Europe. 

Termini: 06/08/2021

Més informació

 

 • IV Concurs d’idees tecnològiques per al comerç minorista

Objecte: promoure el talent i la innovació, a contribuir a generar solucions tecnològiques en el comerç minorista que serveixin per dinamitzar i modernitzar el petit comerç.L'objectiu de l'Concurs és el desenvolupament de programari, maquinari o sensoring aplicable a negocis propis de l'activitat comercial minorista.

Les solucions han de ser incorporables en qualsevol dels procesos propis de l'activitat comercial minorista: - Processos interns (de compres, ordenació d'estocs, ús de la informació, emmagatzematge d'informació, etc.);

- Processos externs que interrelacionin a el comerciant amb el consumidor final, incorporant noves tecnologies que millorin la experiència de compra;

- Facilitar la incorporació dels comerços a un MarketPlace

Organisme: La Secretaria d'Estat de Comerç de el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme en col·laboració amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), i la Societat Estatal Correus i Telègrafs S.A.

Quantia i condicions: La dotació econòmica dels premis és de 34.000 € a repartir entre les idees guanyadores que seran com a màxim 4, sent el primer premi de 10.000 € i els premis restants d'igual import fins sumar el muntant de 24.000 €.

Termini: 31 de juliol de 2021

Més informació

 

 • 9a edició Premi Emprenedoria per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació,

Objecte: Premi Emprenedoria per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, amb especial atenció a indústria 4.0, mobilitat sostenible i ciutats intel·ligents, medi ambient i energia, innovació/economia circular i alta tecnologia.L'objectiu és premiar el talent i l'excel·lència professional de les empreses que emergeixen actualment a la nostra societat amb la finalitat de potenciar el seu negoci i així beneficiar-ne el desenvolupament.

Entitat: Caixa d’Enginyers

Quantia i condicions: Es premia un projecte seleccionat pel jurat, d'entre aquells que han presentat candidatura, amb 15.000 € subjectes a retenció i liquidats en un compte de Caixa d'Enginyers. Es pot presentar qualsevol empresa espanyola constituïda legalment a partir de l'any 2020 o qualsevol empresa espanyola constituïda amb anterioritat i que demostri una activitat empresarial rellevant a partir de 2020 (quant a facturació, equip, estratègia, etc.).

Termini: 31 d'octubre de 2021

 

Més informació