Estudis Internacionals

SICUE

Convocatòria de beques adreçades a aquells estudiants UPC que, en el marc del programa SICUE (Sistema d'Intercanvis entre Centres Universitaris Espanyols), vulguin realitzar una estada acadèmica en una altra universitat espanyola. 

Tota la informació sobre aquest programa d'intercanvi la trobareu en aquesta web.

Descarrega't aquí tota la informació sobre la convocatòria SICUE 2014/2015

Periode de sol·licitud: del 4 al 24 de Febrer

Principis per obtenir una plaça SICUE

 1. Que hi hagi acord bilateral signat amb la universitat de destí.

 2. Que l'estada a la universitat de destí sigui o de 6 o de 9 mesos, d'acord amb el termini que consti a l'acord bilateral.

 3. Aquest intercanvi s'haurà de realitzar un cop s'hagi superat en la universitat d'origen el següent:

 • Plans renovats: tenir superats en la universitat d'origen un mínim de 30 crèdits i estar matriculat de 30 crèdits més en Diplomatures, Enginyeries Tècniques i Arquitectura Tècnica; 90 crèdits i estar  matriculat de 30 crèdits més en Llicenciatures, Enginyeria i Arquitectura.

 • Plans no renovats: tenir superats en la universitat d'origen com a mínim la meitat d'assignatures del primer curs de la titulació en Diplomatures i Enginyeries o Arquitectures Tècniques i l'equivalent a curs i mig en Llicenciatures, Enginyeries o Arquitectures i estar matriculat en no menys de la meitat d'assignatures del equivalent a un curs acadèmic.

 • Grau: tenir superats en la universitat d'origen un mínim de 60 crèdits i estar matriculat en 30 crèdits més.

Estudiants de titulacions de solament segon cicle o bé d'un segon cicle que no resulti continuació directa del primer cicle d'origen (segons els plans d'estudi anteriors al RD 1393/2007 de 29 d'octubre):

 1. Per al primer any d'aquestes titulacions no es podrà sol·licitar intercanvi SICUE.

 2. Càlcul de la nota mitja d'aquest estudiants: es tindrà en compte la mitja del primer cicle més els crèdits que l'estudiant pugues tenir superats a data 30 de setembre del any anterior al de la sol·licitud. Es requisit per a sol·licitar un intercanvi SICUE en aquests casos estar matriculat d'un mínim de 30 crèdits.

Procediment de sol·licitud  

El estudiants que reuneixin els requisits i vulguin participar en el programa de mobilitat SICUE hauran de presentar en el seu centre d'origen la documentació següent:

 • Imprès de sol·licitud de mobilitat (màxim 3 opcions per estudiant).

 • Acord acadèmic

 • Fotocòpia de l'expedient acadèmic amb mitjana del SICUE (aquest document us el facilitaran al vostre centre).

 • Fotocòpia de la matrícula actual.

 • Fotocòpia del DNI. 


Acord acadèmic: Ha d'estar signat per les 3 parts implicades. Els estudiants s'hauran de dirigir a la unitat administrativa de la universitat d'acollida aportant l'acord acadèmic degudament signat. Es signarà en la universitat de destí i es tornarà a la d'origen de l'estudiant.  

Matrícula d'intercanvi SICUE: Abans d'efectuar la matricula corresponent en el centre d'origen, haurà d'estar signat l'acord acadèmic. Els estudiants participants en l'intercanvi abonaran les taxes de matricula exclusivament en el centre d'origen. Les taxes de docència y altres corren a càrrec de l'estudiant, si hi ha.   

Penalització Si un estudiant que ha obtingut plaça SICUE no s'incorpora a l'intercanvi sense haver presentat renúncia, serà penalitzat i quedarà exclòs de la possibilitat d'intercanvi durant un curs.

Enllaços webs d'Universitats de destí:
Convocatoria SICUE 2014/2015


Per més informació posar-se en contacte amb Juan Garcia (jgr@tecnocampus.com).