Suport Vital avançat en trauma (SVAT)

Programa

Continguts segons Manual Oficial de Suport vital avançat en Trauma del Plan Nacional de RCP
- Teoria general de l’atenció a pacients traumatitzats.
- Valoració del lloc de l’accident.
- Avaluació inicial del pacient en el medi extrahospitalari.
- Avaluació inicial del pacient en el medi hospitalari.
- Conceptes bàsics de biomecànica.
- Control de la via aèria en traumatismes.
- Aspectes generales de l’atenció a la inestabilitat hemodinàmica en els traumatismes.
- Aspectes particulars dels traumatismes:
- Raquis i medul•la espinal.
- Cranial.
- Tòrax.
- Extremitats.
- Traumatismes tèrmics.
- Situacions especials.
- Assistència hospitalària i transport de víctimes.
- L’entrenament tècnic i l’assaig d’actuacions s’ensenyarà al llarg de 10 hores. En aquestes classes pràctiques els alumnes rebran entrenament en:
- Valoració Inicial i aproximació a la víctima en el medi extrahospitalari.
- Valoració Inicial de la víctima a la seva arribada al hospital.
- Destreses quirúrgiques: punció traqueal, toràcica, abdominal, pericàrdica y via venosa. Aquestes tècniques podran ser aplicades sobre animalari o sobre altres possibles suports de simulació.
- Via aèria avançada.
- Mobilització i immobilització de víctimes.
- Transport de víctimes.
- Triatge.
- Tècniques de exploració complementàries en situacions especials:
- TCE.
- Trauma abdominal.
- Trauma toràcic.
- Raquis.
- Xoc.

Avaluació

Es realitzen diferents tipus d’avaluacions, formatives i administratives, teòriques i pràctiques:
- Avaluació teòrica inicial: qüestionari tipus test amb 15 preguntes i 4 opcions de resposta. És obligatòria a efectes de valorar el punt de partida de los alumnes i individualitzar el seguiment per part del docent i influeix en l’avaluació final per superar el curs.
- Avaluació teòrica final: qüestionari tipus test amb 30 preguntes i 4 opcions de resposta, requerint-se el 80% de respostes correctes per superar satisfactòriament el curs.
- Avaluació d’habilitats pràctiques: per mitjà del test estructurat. Per a la valoració, es requereix el 100% de las habilitats necessàries per efectuar una ressuscitació correcta.