CURS PROFESSIONAL ABAP 4

Programa

1. Introducció (0,5h)

1.1. Índex
1.2. Què és SAP
1.3. Objectiu del curs
1.4. Menú de SAP i afegir codis de transició
1.5. Resum dels elements que es toquen en el curs/components bàsics del desenvolupament.
1.6. Recorregut de com veu un usuari las pantalles i coses com els selectors, els intervals, F1, F4.

2. Workbench: conceptes i eines (0,5h)

2.1. Passeig pel menú workbench.
2.2. Què és una transacció.
2.3. Destacar les opcions que ens interessa.

3. Programació. Bàsica. (4h)

3.1. Presentació de SE80.
3.2. Ensenyant un programa senzill explicant instruccions bàsiques, especialment:

3.2.1. Declaració de variables: bàsiques (tipus), taules internes, estructures, workareas.
3.2.1. Declaració de variables: bàsiques (tipus), taukess internes, estructures, workareas.
3.2.2. Condicions: if, case.
3.2.3. Write
3.2.4. Loop, do.
3.2.5. Estructura SY.

3.3. Breu introducció a un programa:

3.3.1. Accés base de dades. Select
3.3.2. Esdeveniments (start-of-selection, …)
3.3.3. Funcions (crida a una funció)
3.3.4. Subrutines. ( creació i trucada)

4. Diccionari de dades. (2’5h)

4.1. SE16
4.2. SE11
4.3. Tipus de dades
4.4. Explicar gràficament relació domini -> element de dades -> taula o estructura
4.5. Creació d’un domini
4.6. Creació d’un element de dades
4.7. Creació d’una estructura
4.8. Creació d’una taula que inclou la estructura
4.9. Claus i índex

5. Programació. SQL. (2h)

5.1. SELECT
5.2. UPDATE
5.3. MODIFY
5.4. DELETE.
5.5. Índex, optimització. MANDT.

6. Programació. Subrutines. (1h)

6.1. Creació subrutina
6.2. Crida subrutina
6.3. Pas de les variables. Persistència.

7. Programació. Funciones. (2h)

7.1. Grups de funcions. Creació.
7.2. Mòduls de funcions. Creació.
7.3. Crides
7.4. Pas de variables i validesa-persistència

8. Bapis (1h)

8.1. Bapi

9. Programació. Report. (5h)

9.1. Selection Screen
9.2. Esdeveniments de screen
9.3. List amb writes
9.4. ALV clàssic.

9.4.1. Fieldcatalog.
9.4.2. Layout.
9.4.3. Selecció de dades.
9.4.4. Events.

10. Programació. ALV Orientada a Objectes. (6h)

10.1. Simple Lists
10.2. Field Catalog
10.3. Layout
10.4. Events

11. Programació. ModulPool. (4h)

11.1. Dynpro
11.2. Trucada Dynpro
11.3. Elements bàsics d’una Dynpro
11.4. PBO. Mòdul out.
11.5. PAI. Mòdul int.

12. Batch inputs (2h)

12.1. Gravacions.
12.2. Programa típic
12.3. Include típic

13. SapsScript. (5h)
14. Smartforms. (5h)
15. Ampliacions. (2h)

15.1. User-exits.
15.2. BTE.
15.3. BADI’S.
15.4. ENHANCEMENTS.
15.5. Substitucions.

16. Objectes i classe.
17. Altres.

17.1. Webservices. (1h)
17.2. IDOC’s. EDI’s.
17.3. Textos, paquets, debuggar, traduccions, patró...etc. (1h)
 

Material Docent

- Manual de programació ABAP.
- Casos pràctics basats en exemples reals.
- Els alumnes han de portar el seu ordinador portàtil que es pugui connectar a una xarxa wifi i executar SAP. En el cas de no disposar d’ordinador, consulteu-nos.

Avaluació

Resolució d’un cas pràctic.