Curs pràctic de gestió de crèdits i prevenció d'impagaments

Programa

1.- EL DEPARTAMENT DE CRÈDIT I RISCOS
Introducció a un departament de crèdit i riscos: definicions i funcions

1.1. PER A QUÈ SERVEIX
1.2. DEPENDÈNCIES
1.3. PERFIL
1.4. OBJECTIUS
1.5. TIPUS DE CÀLCULS DE D.S.O
1.6. ASSEGURANÇA DE CRÈDIT
1.7. FACTORING

2.- MITJANS DE COBRAMENT
Formes de cobrament i tècniques per evitar la morositat en les vendes

2.1. INSTRUMENTS DE COBRAMENT

3.- ANÀLISI DEL RISC DE CLIENTS
Avaluació del risc per a la presa de decisions

3.1. BASES PER A L’ACCEPTACIÓ I AVALUACIÓ DE CLIENTS
3.2. INFORMACIÓ INTERNA
3.3. INFORMACIÓ EXTERNA / EL MERCAT DE LA INFORMACIÓ
3.4. DETERMINACIÓ DEL RISC PER A LA POLÍTICA DE CRÈDITS

4.- ESTUDI DELS ESTATS FINANCERS
Tècniques per analitzar el risc de l’empresa a partir dels seus Estats Financers

4.1. ANÀLISI DEL BALANÇ
4.2. ANÀLISI DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
4.3. ANÀLISI DE L’ESTAT DE FLUXES D’EFECTIU
4.4. RÀTIOS SIGNIFICATIVES / CÀLCUL DEL FONS DE MANIOBRA

5.- LA GESTIÓ DEL COBRAMENT D’IMPAGATS
Metodologia per actuar davant l’impagament: passos previs a la via judicial

5.1. PRINCIPIS BÀSICS / FASES
5.2. NEGOCIACIÓ AMB ELS MOROSOS
5.3. FUNCIONS DEL GESTOR DE COBRAMENT
5.4. LA GESTIÓ EXTERNA / GARANTIES / COSTOS / ESPECIALITZACIÓ
5.5. CONDICIONS PRÈVIES JUDICIALS
5.6. LA MEDIACIÓ ENTRE PARTS

6.- RECLAMACIÓ JUDICIAL / LA LLEI CONTRA LA MOROSITAT
Actuacions en via judicial: legislació i passos a seguir

6.1. MONITORI
6.2. ORDINARI
6.3. VERBAL
6.4. CANVIARI
6.5. PROCÉS D’EXECUCIÓ
6.6. MESURES CAUTELARS
6.7. PROCÉS CONCURSAL
6.8. LLEI CONTRA LA MOROSITAT / OBJECTIUS I RESULTATS PRÀCTICS

7.- ASPECTES COMPTABLES
Impacte de l’impagament des de la perspectiva comptable (registre) i finançament (costos)

7.1. DEFINICIONS I RELACIONS COMPTABLES
7.2. DETERIORAMENT DE CRÈDITS PER OPERACIONS COMERCIALS
7.3. IMPACTE EN ELS COSTOS DE L’EMPRESA

8.- ASPECTES FISCALS
Impacte de l’impagament des de la perspectiva fiscal (impost de societats i IVA)

8.1. EFECTES EN L’IMPOST DE SOCIETATS
8.2. EFECTES EN L’IVA / RECUPERACIÓ DE L’IVA

9.- CAS REAL
Experiència exposada i documentada per professionals qualificats en el crèdit risc empresarial
10.- PRESENTACIÓ DE LES CONCLUSIONS DEL CURS
Valoracions entre professorat i alumnes participants sobre la finalització del curs, temes pràctics, col•loqui i resum dels coneixements adquirits.