Programa

1. Introducció. Gestió de l’IRPF.
2. Conceptes necessaris per confeccionar una Declaració. Qüestions generals.
3. Rendiments del Treball.
4. Rendiments del Capital Immobiliari.
5. Rendiments del Capital Mobiliari.
6. Rendiments d’activitats econòmiques.
7. Règims Especials. Imputació i atribució de rendes.
8. Guanys i Pèrdues Patrimonials.
9. Integració i compensació de rendes.
10. La base imposable i la base liquidable.
11. Els mínims personals i familiars.
12. Càlcul de l’impost. Determinació de les quotes integres.
13. Deduccions. Estatals i autonòmiques.
14. Quota liquida, quota resultant de l’autoliquidació, quota diferencial i resultat de la Declaració.