Grup de Recerca en Energies Alternatives i Renovables, Sostenibilitat, Eficiència Energètica i Innovació Tecnològica Industrial (GRESIT)

Coordinador del grup de recerca: Salvador Alepuz
Mail: alepuz@tecnocampus.cat

 

L’activitat del grup es troba dins de l’àmbit de l’enginyeria. Es tracta d’un grup multidisciplinar, que recerca en els àmbits de la tecnologia electrònica, les tecnologies energètiques de nova generació, el desenvolupament sostenible, el desenvolupament i anàlisi de productes, sistemes tècnics i serveis, tecnologies de la producció i processos d’innovació.

El grup té les següents línies de recerca:

Tècniques de control i estratègies de commutació de convertidors electrònics de potència multinivell per tal de millorar prestacions i eficiència en:

  • Sistemes generadors d’energia renovable, tal com generació eòlica o fotovoltaica.
  • Transformadors electrònics per substituir els transformadors convencionals.
  • Vehicle elèctric, per exemple, millorant l’eficiència energètica en l’ús de les bateries.

Tecnologies energètiques de nova generació:

  • Energy Harvesting. Adquisició, tractament, transformació i emmagatzematge de diferents fonts d’energia residual de naturalesa, cinètica, tèrmica i/o bioelèctrica, per tal d’emmagatzemar‐la i/o per de desenvolupar noves aplicacions tecnològiques com l’alimentació de petits dispositius portables de baix consum.

Desenvolupament sostenible: Identificació, anàlisi i tractament de diferents Indicadors de Sostenibilitat en les seves dimensions Social econòmica i mediambiental, per avaluar, per exemple:

  • Contaminació Electromagnètica.
  • Contaminació de l’Aire.

Tècniques de disseny y gestió del eco‐disseny en el desenvolupament de productes i serveis.

Tècniques de anàlisis de sistemes tècnics i serveis, considerant tot el seu cicle de vida, relatives a la seva acció sobre el medi ambient i els éssers vius.

Innovació tecnològica industrial.

  • Digitalització d’empreses, fabricació intel·ligent i nous models de negoci. Noves tecnologies de producció i gestió: IoT, CPS, Big data, cloud computing, robòtica.

Mecanismes, naturalesa i localització territorial de la innovació.

  • Anàlisi d’espais innovadors per a conèixer els requeriments territorials que propicien la seva aparició. Identificació i estudi dels factors, interns i externs a l’empresa, determinants del desenvolupament de l’activitat innovadora.

Determinants de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

  • Anàlisi de l’impacte territorial dels processos d’innovació tecnològica que permeti definir noves jerarquies dels factors de localització empresarial que ajudin a explicar la reorganització espacial de l’activitat econòmica.
  • Polítiques tecnològiques per a la dinamització de l’activitat econòmica i la reorientació del desenvolupament territorial, cercant nous avantatges competitius i facilitant la internacionalització de l’economia territorial.