Presentació i membres del Grup MEDIS

El desenvolupament de la docència universitària tradicional s'ha vist modificat pels principis que defineixen l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Els canvis que promou l'EEES eliminen la concepció de professor com a figura única i fonamental a la transmissió de coneixements on compartia el seu coneixement mitjançant la classe magistral.

Amb l'adaptació al Tractat de Bolonya, el protagonisme de l'estudiant incrementa requerint noves metodologies de treball a l'aprenentatge. Amb la finalitat d'estimular la qualitat i l'excel·lència tant universitària com professional des de l'Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST) ha creat el grup de recerca GR-Medis. L'objectiu concret del grup és desenvolupar projectes per facilitar i promoure el desenvolupament i la formació integral dels estudiants i professionals de la salut, utilitzant els mètodes més innovadors d'aprenentatge. 

L'Escola Superior de Ciències de la Salut ha apostat per l'aplicació de noves tecnologies, dotant les infraestructures necessàries tant per la docència a l'aula, com per metodologies que afavoreixen l'aprenentatge grupal tant presencial com a distància, així com la creació d'un centre de referència en formació en salut basat en la Simulació. Dins el marc que es presenta, la creació del grup de recerca juntament amb el centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS) és el reflex del creixement del TecnoCampus en l'àmbit territorial i del posicionament del ESCST com centre de referència de formació a la comarca del Maresme. 

Coordinadores:
Dra. Carolina Chabrera
Dra. Susana Santos

Investigadores:
Sra. Carme Rosell
Sra. Eva Diago
Sra. Vanessa Vicente
Sra. Lorena Molina

Projectes de recerca vinculats al Grup

  • Títol: "Factors que determinen l'ús de models teòrics a la pràctica infermera". Entitat financera: Premi al millor projecte que desenvolupa el rol autònom de la infermera a una part de l'estudi per la Corporació Sanitària Parc Taulí. Import concedit: 2.000€. Durada: 2006-2014. Investigadora principal: Dra Susana Santos. Col·laboradors/es: Sra. Maria López, Dra. Guadalupe Sánchez, Dra. Dolores Bardallo, Sra. Lidia Fernández, Dra. Adela Zabalegui, Sra. Susana Varez, Dr. Joaquín Tomás, Sra. Dolors Abril.

  • Projecte en actiu: Disseny e implementació de l'Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ECOE) a Infermeria. Entitat financera: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears- Filial del Maresme. Entitats: Escola Superior de Ciències de la Salut. Universitat Pompeu Fabra. TecnoCampus. Mataró. Import concedit: 3.000€. Durada: des de 2014 a 2015. Investigadora principal: Dra Carolina Chabrera. Col·laboradors: Dra. Susana Santos, Sra. Eva Diago, Sra. Carme Rosell, Sra. Vanessa Vicente i Dra. Esther Cabrera. Aquest estudi té com a objectiu analitzar la validesa i fiabilitat de la prova ECOE del CSIS com un instrument de mesura de components competencials.