Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme

English version of the Master

Mòdul obligatori

Composat per una sola matèria de 6 assignatures obligatòries que s'impartiran tant a la ESCSE com a la UIB durant el primer semestre. 

-Estratègia i Models de Negoci en el Sector Turístic (3 ECTS)
-Gestió Mediambiental en l'Empresa Turística (3 ECTS)
-Sistemes de Gestió Avançada per a la Excel·lència i la Integració (3 ECTS)
-Anàlisi Econòmica per al Turisme (3 ECTS)
-Mètodes Quantitatius per a la Investigació en Turisme (3 ECTS)
-Planificació Territorial Turística (3 ECTS)


Mòdul d'especialització: Direcció de l'Empresa Turística

S'impartirà tant a la ESCSE com a la UIB.

-Revenue Management (3 ECTS)
-Fonaments Estadístics per a la Investigació de Mercats (3 ECTS)
-Emprenedoria i Nous Mercats (3 ECTS)
-Instruments Financers per a l'Empresa Turística (3 ECTS)
-Auditories Mediambientals en l'Empresa Turística (3 ECTS)


Mòdul d'especialització: Planificació i Gestió  de Destinacions Turístiques

S'impartirà només a la UIB

-Anàlisi de la Causalitat en Turisme (3 ECTS)
-Gestió Econòmica de la Planificació Turística (3 ECTS)
-Política i Impactes Econòmics del Turisme (3 ECTS)
-Gestió del Territori a partir de la Planificació Turística (3 ECTS)
-Tecnologies de la Informació Geogràfica per a la Gestió Turística (3 ECTS)


Mòdul d'especialització. Turisme Nàutic i Creurs

S'impartirà només a la ESCSE.

-El Turisme Nàutic i la Indústria dels Creuers (3 ECTS)
-Gestió dels Productes del Turisme de Creuers (3 ECTS)
-Operacions i Processos en el Turisme de Creuers (3 ECTS)
-Logística i Gestió de Ports (3 ECTS)
-Gestió i Màrqueting Intercultural (3 ECTS)


Mòdul d'optativitat

Composat per una sola matèria de les que s'ha de cursar un total de 5 assignatures d'entre les 21 a escollir. S'impartiran durant el segon trimestre.

-Tècniques d'Anàlisi Qualitativa (3 ECTS) (només UIB)
-La Innovació en Turisme (3 ECTS) (ESCSE i UIB)
-Capital Humà i Turisme (3 ECTS) (només UIB)
-Anàlisi de la Competència en la Indústria Turística (3 ECTS) (només UIB)
-Economia de les Experiències Turístiques (3 ECTS) (només UIB)
-RSC en l'Empresa Turística (3 ECTS) (només UIB)
-E-tourism i CRM (3 ECTS)  (només UIB)
-Habilitats Directives (3 ECTS)  (només UIB)
-Gestió de Projectes en l'Empresa Turística (3 ECTS) (ESCSE i UIB)
-Finances Corporatives de l'Empresa Turística (3 ECTS) (només UIB) 
-L'Empresa Familiar en el Sector Turístic (3 ECTS) (ESCSE i UIB)
-Corporate Governance de l'Empresa Turística (3 ECTS) (només a la UIB)
-Anàlisi de la Informació Comptable de l'Empresa Turística (3 ECTS) (només UIB)
-Writing Skills for Tourism (3 ECTS) (només UIB)
-Oral Skills for Tourism (3 ECTS) (només UIB)
-El Patrimoni Cultural com a Dinamitzador del Turisme (3 ECTS) (ESCSE i UIB)
-Impactes Mediambientals del Turisme (3 ECTS) (només UIB)
-Turisme Sostenible i Desenvolupament Local (3 ECTS) (només UIB)
-Plans de Rehabilitació de Destinacions Turístiques Madures (3 ECTS) (ESCSE i UIB)
-Aplicacions de les Tecnologies de la Informació Geogràfica en la Gestió del Turisme (3 ECTS) (ESCSE i UIB)


Mòdul de transferència

Tant en la ESCSE com a la UIB.

-Pràctiques externes obligatòries en administracions públiques, consultories i empreses innovadores en l’àmbit del Turisme, entre d'altres.(6 ECTS)

 

-Treball de Fi de Màster (6 ECTS)


Titulació acadèmica

Una vegada superat el programa, els participants rebran el títol oficial del Màster en Direcció i Planificació del Turisme, expedit per la Universitat Pompeu Fabra i/o la Universitat de les Illes Balears i pel Ministeri d'Educació.
Títol màster universitari: s'haurà d'abonar la quantitat estipulada en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent al moment de la sol·licitud.