Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme

English version of the Master

Calendari:
del 21 de setembre de 2015 al 17 de juny de 2016 (o fins a acabar pràctiques obligatòries)
Horari: quatre dies a la setmana de 18:30 a 21:30 i un dissabte al mes de 10:00 a 14:00
Títol oficial de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat de les Illes Balears (UIB)
Durada: 60 ECTS/675 hores
Lloc: ESCSE (TecnoCampus) o UIB (Universitat de les Illes Balears)
Modalitat: presencial
Orientació: professional
Idiomes: anglès
Nº de places: 20
Matrícula: 3.924,60 euros  (65,41 euros per ECTS)
Cànon UPF (aprox.): 400€
Taxes de Secretaria: 250€


1ª Preinscripció: oberta fins el 26 de juny de 2015


Sol·licitud d'informació i inscripcions:  formaciopermanent@tecnocampus.cat


Presentació

Aquest Màster, combina en un sol programa tots els elements acadèmics, professionals, estructurals i humans que fan possible que els participants adquireixin la capacitat per dirigir i planificar organitzacions turístiques.

L’objectiu principal d’aquest Màster universitari en Direcció i Planificació del Turisme és proporcionar una formació avançada en l’àmbit turístic, prestant especial interès a la formació en gestió d’empreses turístiques, la planificació de destins turístics, i el turisme nàutic i de creuers.

Es tracta d’un màster interuniversitari realitzat juntament amb la Universitat de les Illes Balears. Aquest màster té un any de durada i s’imparteix a les dues universitats, permetent als alumnes poder realitzar-lo en les dues universitats indistintament.

A qui va dirigit

El programa de màster es dirigeix principalment als estudiants que hagin cursat graus oficials de Turisme, Administració d'Empreses, Economia, Geografia, o els seus equivalents internacionals. No obstant, l'experiència prèvia adquirida en els postgraus que es consideren antecessors de la present proposta permet anticipar que estudiants procedents d'altres graus com enginyeries informàtiques o ciències ambientals poden tenir les competències necessàries per completar amb èxit un Màster com el que proposem. No es contempla la possibilitat d'exigir complements externs al mateix Màster en funció del perfil d'entrada.

Objectius generals

L'objectiu del Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme és proporcionar una formació avançada en l'àmbit turístic, amb un especial interès en la formació en gestió d'empreses turístiques, la planificació de destinacions turístiques, el turisme nàutic i de creuers.

Objectius específics

-Saber utilitzar les tècniques de recollida i anàlisi de dades per aplicar-les en el sector turístic.
-Saber analitzar l'estructura de l'activitat turística en tots els nivells, tenint en compte els components del desenvolupament turístic sostenible, diagnosticar-ne les necessitats i oportunitats i també les limitacions i el risc.
-Saber dissenyar nous productes, detectar nous mercats o segments turístics emergents, i emprendre projectes turístics a partir de la identificació de les noves tendències i escenaris, i la dinàmica dels mercats turístics.
-Saber aplicar les tècniques de gestió economicofinancera a les organitzacions turístiques.
-Conèixer els fonaments i principis de la gestió dels principals actius intangibles del sector turístic, i saber aplicar-los per aconseguir un avantatge competitiu sostenible.
-Capacitat per assumir responsabilitats directives i de gestió en organismes públics i privats dedicats a l'activitat turística.
-Conèixer els mètodes i les tècniques per a la formulació, realització, presentació i defensa d'un treball acadèmic en l'àmbit de la direcció i planificació del turisme.
-Saber aplicar en l'entorn professional del turisme els coneixements, les metodologies i les tècniques adquirides durant la formació acadèmica, i desenvolupar-les amb un alt grau de responsabilitat, compromís ètic i capacitat d'integració en equips multidisciplinars.
-Saber fer servir i interpretar diferents models i tècniques estadístiques i economètriques, per gestionar i planificar destinacions i organitzacions turístiques.
-Capacitat per elaborar auditories mediambientals i valorar els impactes que les actuacions del sector turístic tenen en el medi ambient.
-Capacitat per elaborar plans de negoci integrals.
-Ser capaç de dirigir estratègicament les organitzacions turístiques, incloent-hi tant els aspectes externs (amenaces i oportunitats), com els recursos i les capacitats internes de l'empresa turística.
-Conèixer el marc legal general que regula les activitats turístiques (tant pel que fa als aspectes relacionats amb l'ordenació del territori, com a la gestió d'empreses turístiques), per poder planificar i desenvolupar l'activitat turística.
-Conèixer les diferents àrees de gestió de les organitzacions que treballen en el sector turístic.
-Conèixer les tècniques que permetin el desenvolupament de les destinacions i les organitzacions turístiques en entorns internacionals, complexes i dinàmics per assolir una gestió i promoció turística sostenible, integradora i innovadora.
-Saber utilitzar les diferents tecnologies de la informació i comunicació associades als sistemes d'informació geogràfica per a l'anàlisi i la planificació turística.
-Conèixer la rellevància del patrimoni cultural, social i natural per a l'elaboració de plans estratègics de turisme que incorporen la sensibilització com a complement per a la diferenciació i la sostenibilitat.
-Conèixer els fonaments de la competència entre les empresas, i també les eines de l'anàlisi econòmic rellevants per a la presa de decisions en empreses i organitzacions turístiques en general.
-Dominar estratègies analítiques i d'observació desenvolupades a partir dels mètodes habituals de recerca geogràfica basats en sortides de camp, anàlisis de laboratori (científic i computacional), i la concreció en la feina de gabinet.
 

Sortides professionals

El Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme ofereix la possibilitat d'adquirir un coneixement avançat en la gestió d'empreses turístiques, la planificació de destinacions turístiques, el turisme nàutic i de creuers. El màster té una orientació principalment professional. L'objectiu principal és la formació de professionals per ocupar càrrecs intermedis i superiors en les àrees de planificació i gestió turística tant en organismes públics com en associacions publicoprivades, organitzacions internacionals o empreses. El màster també permet a l'alumne obtenir els ECTS necessaris per accedir a programes de doctorat.