PLA D'ESTUDIS

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

El curs s’estructura en deu blocs teòrics i pràctics que, d’una banda, ofereixen els continguts teòrics i metodològics necessaris per al desenvolupament de l’activitat d’estudi, i de l’altra, plantegen tant la realització d’exercicis com l’elaboració d’un projecte final, que han de permetre l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits.  

Al mateix temps, la col·laboració amb el centre de París, l’Ecole Supérieur d’Ingénieurs des Travaux de la Construction (ESITC), habilitarà la  impartició d’un grup en aquesta ciutat, utilitzant els recursos presencials dels centres francesos. 

Es preveuen dos grups: un que segueix el màster a les instal·lacions de l’Escola Superior Politècnica, al TecnoCampus de Mataró, i un altre que cursa el màster a les instal·lacions del centre de París, l’Ecole Supérieur d’Ingénieurs des Travaux de la Construction (ESITC).

Pla d'Estudis

Mòdul 1. Fonaments de l’enginyeria civil, la construcció i l’obra pública (6 ECTS)

 • La construcció d’obres públiques
 • Geotècnia
 • Tèrmica i acústica
 • Els materials i les tecnologies de construcció d’obres públiques
Mòdul 2. Fonaments de l’enginyeria informàtica (6 ECTS)
 • Sistemes d’informació, sistemes de presa de decisions i sistemes d’informació geogràfica
 • Bases de dades
 • Sistemes de telecomunicació i xarxes d’ordinadors
 • Adquisició de dades de sensors i IOT (internet de les coses)
 • Sistemes d’emmagatzematge i computació al núvol
 • Interacció persona-ordinador, usabilitat, accessibilitat i experiència d’usuari
 • Introducció a la computació urbana
 • Un marc per a la computació urbana, captura, gestió i anàlisi de dades

Mòdul 3. Introducció a l’enginyeria urbana (6 ECTS)

Cultura urbana, les ciutats amables i els ecosistemes urbans

 • Els ecosistemes urbans: formes urbanes i societat
 • Sociologia urbana
 • L’espai públic
 • Polítiques d’habitatge
 • Desenvolupament urbà sostenible i connectat

Urbanisme i planificació urbana

 • Història de l’urbanisme, reglamentació i planificació urbana
 • Diagnòstic, planificació i gestió de l’espai públic
 • Diagnòstic, planificació i gestió de la mobilitat urbana
 • Gestió de la qualitat de l’aire, la qualitat acústica i la gestió del soroll
 • Il·luminació
 • Paisatge 

2. Governança del territori

 • Governança i finances urbanes
 • Models macroeconòmics territorials
Mòdul 4. Gestió urbana (6 ECTS)
 • Dret
 • Cultura organitzativa
 • Economia, economia social i economia sostenible i circular
 • Gestió de pressupostos municipals
 • Introducció a la gestió de riscos urbans
 • Projecte de resiliència urbana
 • Gestió del patrimoni
Mòdul 5. Serveis i infraestructures urbanes (6 ECTS)
 • Gestió de residus
 • Transports i mobilitat urbana
 • Impacte dels desplaçaments sobre la gestió de les ciutats
 • Sistemes intel·ligents de transport (ITS)
 • Energia i climatització
 • Gestió de l’aigua
 • Subministraments de gas, aigua, electricitat i telecomunicacions
 • Manteniment de l’espai públic, xarxes i fluids
 • Gestió de l’habitatge
Mòdul 6. Computació urbana (6 ECTS)
 • Sensorització urbana i adquisició de dades
 • Gestió de dades urbanes
 • Sistemes d’informació i sistemes d’informació geogràfics avançats i 3D
 • Big Data Engineering: adquisició i emmagatzematge de dades
 • Sistemes de telecomunicació
 • Computació al núvol
 • Big Data Analysis: Estadística i anàlisi de dades urbanes
       1 Inferència estadística
       2. Machine Learning
       3. Deep Learning 
 • Big Data Visualization: eines de visualització i geovisualització 3D XD. Open and Linked Data: portals de dades obertes i interoperabilitat de dades
 • Smart Cities
 • Impacte de la digitalització a les ciutats
       1. Sociologia urbana i web social
 • Dels models a la gestió
       1. Situació del BIM en la construcció
       2. City Information Modelling (CIM)
       3. Aplicacions 3D
Mòdul 7. Smart construction (6 ECTS)

1.Ecosistema d’obres urbanes i a la via pública

 • Els actors de la gestió urbanística
 • Les evolucions de les formes urbanes
 • L’impacte de les obres urbanes
 • El paper de les OPC en els llocs de construcció
 • Riscos relacionats amb l’accessibilitat urbana dels llocs de construcció

 

2. Els llocs de construcció en la infraestructura urbana

 • Sistemes urbans (aigua, transport, energia)
 • Necessitat de continuïtat dels serveis
 • Direcció d’operacions complexes
 • Acústica, contaminació i gestió de residus dels llocs de construcció
 • Gestió/planificació de sistemes complexos multiservei/multioperador

 

3. Construcció intel·ligent

 • Gestió integrada de fases de construcció
 • Eines de flux de treball des de l’inici de la construcció fins al lliurament
 • La revisió del lloc de construcció
 • Comprensió dels 7D en un lloc de construcció, en les fases de construcció i en el funcionament al llarg del cicle de vida
Mòdul 8. Experiències d’enginyeria i computació urbana a Barcelona (3 ECTS)

Estada d’una setmana a Barcelona amb visites facultatives a empreses i obres del sector.

Mòdul 9. Experiències d’enginyeria i computació urbana a París (3 ECTS)

Estada d’una setmana a París amb visites facultatives a empreses i obres del sector.

Mòdul 10. Projecte de final de màster (12 ECTS)

Treball de final de màster vinculat als continguts del programa.

Estades pràctiques

S’ha planificat una setmana sencera per desenvolupar el mòdul 9 del màster (Experiències d’enginyeria i computació urbana a París) al centre universitari de París. Els estudiants del grup de Mataró hauran d’assistir a les classes durant un període d’una setmana a les instal·lacions del centre francès.

De la mateixa manera, s’ha planificat tres setmanes per desenvolupar el mòdul 6 (Computació urbana) i el 8 (Experiències d’enginyeria i computació urbana a Barcelona) a les instal·lacions de Mataró per als dos grups. Els estudiants del grup de París hauran de venir tres setmanes senceres a les instal·lacions de Mataró.

Reconeixement de crèdits

Els 6 crèdits del mòdul 1 (Fonamentació en enginyeria civil i d’obres públiques) es poden reconèixer a estudiants amb graus d’Enginyeria civil, Enginyeria en obra pública o Enginyeria en treballs de la construcció. Els 6 crèdits del mòdul 2 (Fonamentació de la computació urbana) es poden reconèixer a estudiants amb el grau d’Enginyeria informàtica, o grups de l’àmbit TIC.

METODOLOGIA

 • Classe magistral: sessions expositives basades en l’explicació del professor a les quals assisteixen tots els estudiants matriculats.
 • Classe flip-the-class: posada en comú del treball previ de recerca i estudi realitzat pels estudiants i aplicació a casos concrets.
 • Sessions d’exposició de treballs d’investigació i de projectes per part dels estudiants.
 • Estudi de casos en equip de situacions reals o simulades en la gestió municipal, la computació i l’enginyeria urbana.
 • Sessions de laboratori i seminaris per familiaritzar-se amb la tecnologia de la computació urbana.
 • Visites facultatives a experiències de planificació, gestió, computació i enginyeria urbana.
 • Projectes reals o simulats per aplicar els coneixements adquirits.

SISTEMES D’AVALUACIÓ

El sistema d’avaluació estableix una qualificació numèrica entre 0 i 10, d’acord amb la normativa vigent, per al global de cada assignatura. L'avaluació es fa prenent com a base la participació a l’aula i la realització de treballs, tests i exercicis relacionats amb els casos que es treballaran en cadascun dels blocs del màster. Per obtenir el màster serà imprescindible que els participants reuneixin els requisits següents:

 • Assistència obligatòria a un 80% del total d’hores presencials.
 • Lliurament i superació del treball final del curs de postgrau.

 

Organitzat per:

 

 

       

 

Hi col·labora: