Objectius

Objectius generals

Formació plantejada en base a l’estudi de casos reals de l’entorn industrial i de prou amplitud com per proporcionar la formació integradora necessària a la indústria 4.0. Els estudiants aprendran dels problemes del món real i discutiran les possibles solucions amb l’objectiu d’ampliar el seu coneixement i experiència pràctica, formant enginyers integradors de coneixements i tecnologies de diverses àrees relacionades amb la indústria 4.0.

 Objectius específics

 • Conèixer i entendre els nous requeriments per a competir que té l’empresa industrial en un entorn econòmic globalitzat, parant especial atenció a la gestió del procés d’innovació tecnològica
 • Conèixer les implicacions del procés de  transformació digital de l’empresa industrial i analitzar els requeriments per a iniciar i desenvolupar l’esmentat procés
 • Resoldre la connexió dels sistemes d’informació de planta amb els sistemes d’informació corporatius (MES-ERP)
 • Conèixer i entendre la dinàmica de la fàbrica intel·ligent, i la seva relació amb el desenvolupament de nous models de negoci
 • Conèixer i aplicar tècniques per al desenvolupament de productes per als nous processos de fabricació 
 • Conèixer les noves tecnologies de la fabricació additiva (impressió 3D i 4D)
 • Conèixer els avenços en el camp de la robòtica industrial, especialment pel que fa a la robòtica col·laborativa
 • Obtenir una visió global de les possibilitats de la realitat virtual i augmentada a la planta de fabricació
 • Conèixer els fonaments tècnics i tecnològics del big data i desenvolupar solucions per a la fàbrica intel·ligent
 • Conèixer les solucions de cloud computing i analitzar les seves possibilitats en la indústria 4.0
 • Conscienciar de la importància de la gestió de la ciberseguretat a la fàbrica intel·ligent
 • Conèixer i aplicar les tecnologies per a la digitalització de processos físics, analitzant el paper central del sistemes CPS (Cyber-physical Systems) en la indústria 4.0
 • Dissenyar i desenvolupar solucions per a IoT (Internet of Things)

Competències 

En finalitzar els estudis l’alumne haurà adquirit les següents competències:
 • Conèixer i aplicar noves tecnologies de la producció
 • Conèixer i aplicar tecnologies de la informació i la comunicació per a l’automatització i la digitalització de processos industrials
 • Dissenyar i gestionar productes i processos amb criteris d’innovació i generació de valor per al client, i aplicar mètodes i tecnologies par a la gestió del cicle de vida
 • Organitzar i planificar els processos de la fàbrica intel·ligent
 • Dissenyar i desenvolupar aplicacions industrials de temps real
 • Conèixer els processos de negoci de l’empresa industrial i aplicar els fonaments i les tecnologies per a la transformació digital de l’empresa
 • Analitzar requeriments i dissenyar implantacions de sistemes d’informació industrials per a una planta de fabricació (MES, ERP, SCM, etc.)
 • Conèixer el marc legal i normatiu bàsic de l’activitat industrial
 • Conèixer i aplicar mètodes i tecnologies per a la gestió de la innovació
 • Conèixer i aplicar les eines bàsiques per a la gestió de projectes industrials
 • Conèixer i aplicar tecnologies i models per al tractament avançat de dades
 • Conèixer i utilitzar tecnologies avançades per a comunicacions fixes i mòbils a l’àmbit industrial
 • Conèixer i aplicar tecnologies per al cloud computing i la gestió de la ciberseguretat
 • Conèixer i utilitzar tecnologies per al business intelligence i el big data
 • Dissenyar nous models de negoci disruptius basats en la tecnologia

Organitzat per: