PLA D’ESTUDIS

PG1: Postgrau de Desenvolupament i integració de sistemes ciberfísics 
 
Especialització 1: Desenvolupament de Sistemes Ciber-Físics  (UOC -12 ECTS) 
 
 • Sensors i adquisició de dades
 • Sistemes encastats
 • Tecnologies de comunicació
 • Fog o cloud computing
 • Big data o machine learning

Especialització 2:  Integració de Sistemes Ciber-Físics (UOC – 12 ECTS) 

 • Model RAMI
 • Model IIRA
 • Patrons de disseny
 • Modelització de programari
 • Simulació
 • Time sensitive networking

PG2: Postgrau de Fabricació intel·ligent i transformació digital de l'empresa

 
Especialització 3: Fabricació intel·ligent (ESUPT-TCM – 12 ECTS)
 
 • Enginyeria de producte
 • Gestió del cicle de vida del producte
 • Fabricació additiva. Impressió 3D
 • Robòtica col·laborativa
 • Realitat virtual i augmentada
 • Gestió d'operacions i supply chain
Especialització 4: Transformació Digital de l'Empresa Industrial (ESUPT-TCM – 12 ECTS)
 
 • Models de gestió de l'empresa industrial
 • Plataformes per a la transformació digital
 • Gestió de la innovació
 • Big data i business intelligence
 • Gestió de la ciberseguretat
Projecte Final de Màster (12 ECTS) 
 
Els blocs 1 i 2 són responsabilitat de la UOC i conformen el primer Postgrau (PG1)
 
Els blocs 3 i 4 són responsabilitat de l’Escola Superior Politècnica de TecnoCampus (UPF) i conformen un segon postgrau (PG2) 

Metodologia 

El Màster en Indústria 4.0 es basa en el model educatiu de la UOC. 
 
El model educatiu de la UOC, basat en internet, permet fer compatible l’aprenentatge i la disponibilitat de temps i dedicació dels estudiants. És un model flexible i pràctic pensat per a respondre a les necessitats reals dels professionals en actiu i ajudar-los a evolucionar al llarg de la seva vida laboral.
 
Centrat en l'estudiant i en l'activitat d'aprenentatge
 
És un model que gira al voltant de contextos d'aprenentatge que combinen diversos recursos i dinàmiques de treball basades en l'acompanyament de l'equip docent i en la interacció amb els companys. L'estudiant i la seva activitat d'aprenentatge són el centre de l'activitat formativa.
 
Aprenentatge col·laboratiu
 
El model està orientat a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement i obert a l'experiència formativa, social i laboral dels estudiants. Aposta per un aprenentatge que equilibra la implicació individual de l'estudiant i la col·laboració, i que permet que l'estudiant s'enriqueixi amb els coneixements, punts de vista i experiències dels companys i desenvolupi la competència de treball en equip per al món professional. Algunes de les metodologies que s'utilitzen per a promoure aquest tipus d'aprenentatge són: el treball per projectes, l'aprenentatge basat en problemes, l'aprenentatge indagatiu i les metodologies àgils.
 
Acompanyament de l'estudiant
 
L'estudiant està acompanyat, en tot moment, per professorat especialitzat que té per funcions principals el disseny, l'orientació i la dinamització i l'avaluació de tot el seu procés educatiu. Hi ha tres perfils docents –professor, professor col·laborador i tutor–, que treballen conjuntament per a assegurar un procés d'aprenentatge de qualitat.
 
El professor dissenya l'assignatura, n'assegura la qualitat i coordina els professors col·laboradors.
El professor col·laborador orienta i avalua el procés d'aprenentatge dels estudiants en el marc d'una assignatura.
El tutor orienta l'estudiant en la selecció d'un itinerari acadèmic personalitzat durant tota l'experiència a la UOC.
 
Campus Virtual
 
L'entorn on tots aquests elements conflueixen i entren en relació és el Campus Virtual de la UOC. Al Campus té lloc la vida de tota la comunitat universitària, formada pels estudiants, els professors, els investigadors, els professors col·laboradors, els tutors i el personal de gestió. És a través del Campus que l'estudiant té accés a les aules virtuals, que són els espais d'aprenentatge on trobarà els professors, els companys, les activitats, els continguts i les eines per a aprendre.

Recursos d’aprenentatge

El Màster en Indústria 4.0 compta amb materials propis dissenyats i elaborats pels professors i col·laboradors encarregats de les diferents assignatures, que han estat seleccionats i curats per tal de fer fàcil la comprensió dels mateixos. A més a més, s'ha col·laborat estretament amb la indústria per dotar els materials de casos reals d'utilització de les tecnologies relacionades amb la Indústria 4.0, cosa que permet als estudiants comprendre amb més profunditat, quines son les alternatives que existeixen i quines avantatges i problemàtiques presenta cadascuna d'elles segons l'àmbit d'aplicació. Finalment, per a les pràctiques, el màster explota l'ús del laboratori a casa (a través del l'enviament de material de pràctiques a l'estudiant) i el laboratori remot (accedint via Internet als laboratoris físics de la UOC).

 

Sistemes d’avaluació 

L'avaluació es concep com un mecanisme per a aprendre i retroalimentar el procés d'aprenentatge. L'avaluació, per tant, és contínua i formativa i es proporciona un retorn (feedback) formatiu per a la millora contínua de l'aprenentatge. Les activitats d'avaluació faciliten l'assoliment dels objectius d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències.
 
El sistema d’avaluació i de qualificacions estableix una qualificació numèrica entre 0 i 10, d’acord amb la normativa vigent, per al global de cada assignatura. L'avaluació es fa prenent com a base la participació a l’aula virtual, la realització de treballs, tests i exercicis, relacionats amb els casos que es treballaran en cadascun dels blocs del Màster.
 
La consecució del títol de postgrau implica superar l’avaluació dels 24 ECTS corresponents als dos blocs més la realització d’un projecte de final de postgrau de 6 ECTS, completant els 30 ECTS corresponents a cadascun dels postgraus.  
 

Organitzat per: