Normativa Wifi

Condicions d'ús

Condicions d'ús del servei gratuït d'accés a Internet via WiFi proporcionat per el Tecnocampus.

Si us plau, llegiu l'avís legal del servei atentament. Al fer ús d'aquest servei esteu manifestant la vostra acceptació.
·         Finalitat d'aquest document
·         Objecte de les condicions
·         Persones usuàries i acceptació
·         Característiques del servei WiFi ofert
·         Obligacions de la persona usuària
·         Exclusió de garanties
·         Responsabilitat
·         Durada i Terminació
·         Llei aplicable i Jurisdicció
Finalitat d'aquest document
Les presents Condicions d'ús dels serveis d'accés als espais WiFi del Tecnocampus tenen com a finalitat regular la seva utilització, i determinar les condicions d'accés als continguts i serveis que, a través d’Internet, es posen a disposició de la persona usuària, establint-se una relació contractual entre el Tecnocampus, amb domicili a Mataró, Av. Ernest Lluch, 32, C.P. 08302, i la persona sol·licitant de l’alta del servei i per tant usuària del mateix.

Tant l'acceptació com l'ús del servei prestat per el Tecnocampus suposa l'acceptació plena i sense reserves de la persona usuària de tots i cadascun dels termes d'aquestes Condicions Generals. La persona usuària manifesta en aquest sentit haver llegit, entès i acceptat les presents Condicions Generals, posades a la seva disposició en tot moment.

EL TECNOCAMPUS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, parcial o totalment, les presents Condicions Generals.
 
Objecte de les condicions
Mitjançant les presents Condicions Generals el Tecnocampus es compromet a prestar un servei d'accés a Internet mitjançant tecnologia WiFi.
Persones usuàries i acceptació
·         Persones usuàries majors d'edat. En accedir als serveis WiFi adquireix la condició d'usuari o usuària. Aquesta condició de persona usuària implica obligatòriament l'ACCEPTACIÓ sense reserves, de cap classe, de tots i cadascun dels termes de les presents condicions d'ús així com de les condicions específiques aplicables, si escau, al contingut o servei seleccionat. En tot cas, qualsevol ús de l'espai WiFi està subordinat al compliment estricte de les presents condicions, de les condicions específiques i de qualssevol avís legal i recomanació que fossin d’aplicació.
·         Persones usuàries menors d'edat. Els i les menors d'edat per accedir i usar els espais WiFi de el Tecnocampus necessiten, obligatòriament, autorització dels seus tutors i/o representants legals.
EL TECNOCAMPUS considera que si s'ha produït un accés o utilització per un menor, aquest compta amb la corresponent autorització dels seus tutors i/o el seu representant legal.

EL TECNOCAMPUS igualment informa als tutors i/o representants legals que existeixen aplicacions informàtiques que permeten bloquejar i filtrar l'accés als continguts i serveis que considerin no pertinents pels i per les menors al seu càrrec. La informació està disponible en el navegador que faci servir habitualment.
 
Característiques del servei WiFi ofert
EL TECNOCAMPUS facilitarà com a persona usuària l'accés a serveis bàsics de navegació a internet.

EL TECNOCAMPUS s'esforçarà per intentar garantir la disponibilitat i accessibilitat del servei d'accés WiFi amb continuïtat. No obstant això, el Tecnocampus es deslliga de qualsevol responsabilitat en cas que el servei sigui suspès temporal o permanent per fallides ocasionades per problemes tècnics, falta de corrent elèctric, fenòmens naturals, danys per tercers, entre d’altres.

EL TECNOCAMPUS es reserva la facultat d'alterar sense avís previ i en qualsevol moment la presentació i configuració de la pàgina d'accés, així com els seus serveis. Com a persona usuària, reconeix i accepta que en qualsevol moment el Tecnocampus pugui suspendre, desactivar o suprimir aquest servei.

EL TECNOCAMPUS no es fa responsable de la informació continguda en els documents, gràfics, àudios, vídeos i en general a qualsevol contingut publicat en els llocs que visitin o consultin els usuaris. Així mateix, El Tecnocampus no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'existència de qualsevol tipus de virus o un altre element que pogués produir alteracions en el sistema informàtic, ni tampoc dels danys i perjudicis que els mateixos puguin causar al hardware o software dels usuaris.

El servei és gratuït. El Tecnocampus no cobrarà a l'usuari cap tipus de tarifa per l'ús del seu accés a Internet. En tant que és una connexió a Internet gratuïta, la velocitat de transferència de dades no pot ser garantida per el Tecnocampus; la velocitat d’Internet pot variar depenent del tràfic a la xarxa, així com el nombre d'usuaris connectats.

L'accés al servei es realitzarà mitjançant un boto d'acceptació de les condicions.

Tot intent de violació de nivells d'accés, manipulació incorrecta de dades, "spam", duplicacions i exportacions de dades o informacions protegides per propietat intel·lectual o altres drets legals i qualsevol altre supòsit d'ús per a finalitats diferents dels oferts pel TCM Convidats, comportarà l'automàtica cancel·lació del servei i de l'accés, sense menyspreu de les reclamacions econòmiques i legals al fet que pertoqués.

Es consideren causes de resolució qualsevol inobservança de les clàusules establertes en aquest contracte, incloses però no limitades a:
·         La revenda del servei o utilització comercial del mateix.
·         La violació dels drets de propietat intel·lectual o industrial.
·         La utilització maliciosa o atemptatòria contra qualsevol tercer, així com qualsevol altra actuació il·lícita del servei.
·         La manipulació incorrecta o no autoritzada que pugui provocar avaries en el servei, o si escau, pèrdua o destrucció de la informació en ell continguda.
·         Qualsevol altre acte de similars característiques o que pugui ser qualificat com a antisocial, així com els que obstaculitzin de manera directa la prestació del servei.
Si es produís alguna diferència entre ambdues parts sobre la interpretació, compliment i efectes d'aquest contracte i en general derivats del mateix i de no arribar a un acord o solució acceptada per ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Tribunals i Jutjats de Mataró.
 
Obligacions de la persona usuària
Com persona usuària, farà ús del servei d'accés WiFi de forma diligent i correcta i es compromet a no utilitzar-ho per a la realització d'activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats i/o amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, així com a no realitzar cap tipus d'ús que, de qualsevol forma, pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del servei, els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic accessible a través d’Internet. EL TECNOCAMPUS declina qualsevol responsabilitat que de tot això pogués derivar-se.

En particular i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, la persona usuària es compromet a no utilitzar, transmetre o difondre:
·         Contingut o materials obscens.
·         Llenguatge difamatori o abusiu: fer ús de la xarxa WiFi per transmetre o publicitar llenguatge difamatori, feridor, abusiu, amenaçador o que sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones físiques i jurídiques.
·         Accés il·legal o no autoritzat a altres sistemes o xarxes: accedir il·legalment o sense autorització a sistemes, o xarxes que pertanyin a una altra persona, o a tractar de superar mesures de seguretat del sistema d'una altra persona (conegut com "hacking"). Qualsevol activitat que pugui ser utilitzada com a causant d'un atac a un sistema (per exemple, escaneig de ports, o recollir informació).
·         Distribució de virus, cucs, troians o qualsevol altre "malware" a través d’Internet, o qualsevol altra activitat destructiva; Distribuir informació sobre creació o transmissió de virus per Internet, cucs, troians, saturació, "mailbombing", o atacs de denegació de servei; Creació o gestió de "bootnets"; També activitats que interrompin o interfereixin en l'ús efectiu dels recursos de xarxa d'altres persones.
·         Realitzar un ús fraudulent de l'adreça IP proporcionada en cada accés.
·         Qualsevol altra forma que sigui contrària, menyspreï o atempti contra els Drets Fonamentals i les llibertats públiques reconegudes a la Constitució, als Tractats Internacionals i a la resta de la legislació vigent al món.
·         El Tecnocampus orienta aquest servei a l'ús i gaudi de la ciutadania del nostre municipi i dels seus visitants. D'aquesta manera, com a persona usuària, vostè reconeix i accepta que l'ús del servei d'accés WiFi sigui efectuat amb finalitats privades i particulars, quedant expressament prohibit el seu ús per a qualsevol activitat empresarial.
Exclusió de garanties
Donada la gran quantitat de factors externs a la seva responsabilitat en la prestació d'un servei d'aquest tipus, el Tecnocampus no garanteix, ni implícita ni explícitament, els serveis que l'usuari pretengui en tota circumstància obtenir d’Internet. Així, a títol merament enunciatiu, el Tecnocampus no garanteix:
·         La disponibilitat i continuïtat en tot moment i des de qualsevol lloc del funcionament del servei.
·         L'accés ininterromput i, en tot moment, dels serveis d’Internet.
·         Els nivells de qualitat, interoperabilitat, velocitat i funcionalitat dels serveis d’Internet als quals la persona usuària accedeix des dels espais WiFi de el Tecnocampus.
·         L'adequació, idoneïtat per a un propòsit particular i/o específic dels serveis oferts des dels espais WiFi de el Tecnocampus.
·         La veracitat, exactitud, integritat, licitud, fiabilitat, actualitat i utilitat dels serveis d’Internet als quals es vulgui accedir des dels espais WiFi de el Tecnocampus.
·         L'absència de virus o altres elements lesius en els continguts o serveis facilitats a través del servei d'accés facilitat pels espais WiFi de el Tecnocampus.
·         L'accés no autoritzat i/o l'alteració de dades emmagatzemades i transmeses sobre llocs d’Internet accedits a través dels espais WiFi de el Tecnocampus.
·         EL TECNOCAMPUS, tret que expressament s'indiqui en les condicions específiques, no intervé en la prestació dels continguts i/o serveis subministrats per terceres parts a través dels espais d'accés WiFi .
·         EL TECNOCAMPUS tampoc supervisa ni exerceix control sobre la seva licitud, exactitud, veracitat, idoneïtat, qualitat, fiabilitat, autenticitat i/o utilitat, no oferint per tant cap classe de garantia sobre els mateixos.
Responsabilitat
Com a persona usuària, és conscient i accepta de forma voluntària que la utilització dels espais d'accés WiFi es fa, en tot cas, sota la seva responsabilitat. Així i excepte en els casos en què la llei prohibeixi de forma imperativa limitar la responsabilitat, el Tecnocampus enfront de la persona usuària no assumeix responsabilitat alguna respecte dels usos que faci d'aquest servei, ni de les dades o informacions transferides a/des d’Internet.

A títol no limitatiu, l'exoneració de responsabilitat de el Tecnocampus comprèn qualssevol responsabilitats derivades de:
·         L'absència de disponibilitat i continuïtat del funcionament del servei d'accés dels espais WiFi de el Tecnocampus.
·         La interrupció, suspensió o cancel·lació de l'accés.
·         La informació transmesa pels usuaris a través del canal subministrat per aquest servei d'accés.
·         Els danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de l'ús indegut d'aquest servei.
·         La realització per part de les persones usuàries d'accessos no autoritzats a llocs protegits d'Internet, utilitzant qualsevol tècnica de hacking, cracking, etc.
·         La falta de servei, lentitud, etc., quan es produeixin per causes de força major o per causes que no siguin conseqüència d’una actuació negligent per part de el Tecnocampus.
·         Els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se del coneixement de tercers de l'ús d’Internet que pugui fer la persona usuària o que pugui derivar-se de qualsevol tractament, intercepció, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels continguts i comunicacions de tota classe que els usuaris transmetin, difonguin, emmagatzemin, posin a disposició, rebin, obtinguin o accedeixin a través del servei.
·         Com a persona usuària és conscient i accepta de forma voluntària que el tercer proveïdor, subministrador de serveis i continguts, aliè a el Tecnocampus i al que s'accedeix des dels espais WiFi, és l'únic i exclusiu responsable pels danys i perjudicis que puguin donar-se per la posada a la seva disposició dels seus continguts i serveis.
·         EL TECNOCAMPUS no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles de tercers als quals, com a persona usuària, pot accedir des dels espais WiFi.
Durada i Terminació
La prestació del servei d'accés està regulada per les condicions contractuals establertes.
Llei aplicable i Jurisdicció
Aquestes Condicions Generals i d'Ús es regeixen per la vigent llei espanyola i per les normatives establertes per la CMT (Comissió del Mercat de les Telecomunicacions).