El professor Jesús Martínez Marín participa en dos tribunals avaluadors de tesis sobre logística

El professor de l''Escola Superior de Ciències Socials i de L’Empresa i coordinador dels estudis de logística al TecnoCampys, Jesús Martínez Marín, ha participat com president en el tribunal avaluador de la tesi doctoral titulada The transport and environmental impacts of cruise ships. Application to the case of the Port of Barcelona, defensada per l'estudiant Serio Ros Chao en el Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els directors de tesi han estat Sergi Saurí i Agustí Sanchez-Archilla Conejo.  Aquest treball s'emmarca en la mateixa línia del grup de recerca GRAEFES, en el seu apartat de lgistica i negocis marítims. A causa de la pandèmia, la defensa esva fer online, amb presència de públic, directors de tesi, i els tres membres integrants del tribunal. 

Martínez Marín també ha participat com membre del tribunal avaluador de la tesi doctoral titulada Los incidentes (near misses) en la gestión proactiva de la seguridad marítima. Modelos y marco jurídico, defensada per l'estudiant Enrique Lueje Fuente en el Departament de Ciències i Enginyeria Nàutiques de la Universitat Politècnica de Catalunya. El director de tesi ha estat Jaime Rodrigo de Larrucea i aquest treball tambè  s'emmarca en la mateixa línia del grup de recerca GRAEFES en el seu apartat de Logistica i negocis marítims. A causa de la pandèmia, la defensa es va dur a terme online amb presència de públic, director de tesi i membres integrants del tribunal.