Pla de contingència per a la docència del curs 2020-21

El TecnoCampus referma el seu compromís amb la presencialitat en la docència. No obstant això, s'ha elaborat un document marc amb la previsió de començar el curs 2020-2021 amb un model híbrid en què, durant un temps, es  compagini la presencialitat amb la docència online. 

En aquest sentit, el Comitè Acadèmic ha aprovat el Pla de contingència per a la docència del curs 2020-21, que s’ha basat en les indicacions rebudes per part de la Generalitat en el marc del Pla sectorial d’Universitats del PROCICAT.

Aquest document es base en una sèrie de principis, entre els quals destaquen:

  • Principi bàsic: l’aula i la presencialitat han de tornar a ser eixos centrals de la docència, fins allà on sigui possible en el marc de la situació sanitària.
  • Tres modalitats de docència: s’estableix la docència presencial al 100% (grups petits, les mínimes); la docència híbrida rotacional (el professor/a farà la seva classe a l’aula amb un grup reduït, rotatori, dels estudiants matriculats, i la resta d’estudiants ho seguirà per streaming); docència 100% online, síncrona. TOTES les assignatures, amb una intensitat que es concretarà el mes de setembre, tindran en alguna mesura, aquestes modalitats.
  • Els estudiants de primer, de nou accés, mancats de referències a la Universitat, tindran més presencialitat en la docència.
  • La presencialitat es prioritzarà, també, en assignatures pràctiques.
  • L’avaluació continuada tindrà més pes que actualment, d’acord amb la recomanació que s’ha fet als docents.
  • L’estudiant ha de saber dia a dia la planificació docent del trimestre. El compromís és que el setembre, en el moment de la matrícula, l’estudiant en tindrà ple coneixement.
  • Aquest pla per a la docència s’ha de complementar amb el pla de prevenció (mesures de prevenció sanitària a adoptar).
  • Estudiants de nou accés: es podria endarrerir la data d’inici de curs (per l’endarreriment de matrícula), només en el cas dels estudiants de nou accés.

Llegeix-lo en català

Léelo en castellano

Read in english