El professor Marcos Faúndez publica un article de recerca sobre el Parkinson a la revista indexada "Applied Sciences"

El professor de l’Escola Superior Politècnica Marcos Faúndez és un dels autors de l’article "Changes in Phonation and Their Relations with Progress of Parkinson’s Disease", publicat el 22 de novembre a la revista indexada Applied Sciences. L’article forma part d’un projecte de recerca impulsat pel Grup de Recerca en Tractament del Senyal i Dades finançat pel Ministeri d’Economia i Empresa.

L'objectiu d'aquest treball és explorar les relacions entre les característiques fonològiques i el progrés de la malaltia de Parkinson per modelar matemàticament i poder estimar el progrés de la malaltia durant un seguiment de dos anys. En aquest sentit, l’estudi suggereix que és possible preveure el progrés de la malaltia de Parkinson a través de l’anàlisi acústica de la fonació. Es van inscriure a l’estudi un total de 51 pacients que pateixen la malaltia, que es van ser avaluats per tres escales clíniques utilitzades habitualment.

Es van quantificar vuit possibles trastorns fonamentals en cinc vocals. Per identificar la relació entre les característiques fonamentals i els canvis en les puntuacions clíniques, es va realitzar una anàlisi de correlació parcial. Finalment, es van generar models XGBoost per predir els canvis en les puntuacions clíniques durant un seguiment de dos anys. En el transcurs d’aquests dos any, les veus dels pacients es van fer més aperiòdiques, amb un augment de les microperturbacions de freqüència i amplitud. Els models XGB van servir per pronosticar canvis en les puntuació clíniques amb un error d’entre l’11 i el 26%.