El TecnoCampus col·labora en el nou Sistema d'Informació i Intel·ligència Turística de Catalunya

El TecnoCampus és un dels centres universitaris que participarà en la posada en marxa del Sistema d’Informació i Intel·ligència Turística de Catalunya (SIITC), l’objectiu del qual és obtenir un model de coneixement adaptat a les necessitats del sector turístic català. Per primera vegada, Catalunya disposarà d’un sistema de coneixement turístic propi que posarà el coneixement generat a l’abast de tothom. En l'acte de signatura de l'acord, celebrat el juliol, hi van assistir els professors de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus Lluís Codinas i Benet Maimí, tots dos docents de la doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació.

El nou Sistema d’Informació i Intel·ligència Turística de Catalunya és únic a l’Estat i reforçarà encara més la posició de lideratge de la destinació turística catalana. Les dades que s’obtinguin a partir del SIITC permetran definir millor el model turístic de Catalunya, disposar de manera concentrada de la major part de resultats de la recerca que sobre turisme es fa al país, i conèixer millor els turistes que ens visiten per poder facilitar aquesta informació a les empreses turístiques de Catalunya i millorar així la seva competitivitat.

Així mateix, el fet que a més hi estiguin implicats els grups de recerca de les universitats permetrà que diferents professionals de diversos àmbits treballin de forma coordinada, per tal d’establir sinergies i crear un hub de coneixement que potenciï noves recerques i col·laboracions entre universitats.

Els co-signants d’aquest acord són la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra -a través del Tecnocampus-, la Universitat Ramon Llull, el Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya, l’Escola Superior d’Hosteleria de Barcelona (ESHOB), la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (Confecat), l’Ajuntament de Barcelona, Turisme de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

Un sistema d’informació complet i complex

La idea de crear un sistema de coneixement turístic propi neix a partir de la detecció de certes mancances en aquest àmbit:

- La necessitat d’impulsar la generació i transferència de coneixement per tal de millorar la competitivitat i la sostenibilitat de Catalunya com a destinació turística.
- L’existència de buits d’informació sobre la dinàmica i el funcionament del sistema turístic català.
- L’existència de diferències substancials entre las necessitats de coneixement dels diversos agents productius, les institucions i la pròpia societat segons quina sigui la seva naturalesa, dimensió o àmbit d’interès.
- El fet que bona part del coneixement existent és tàcit i, conseqüentment, difícilment transferible.

Per tal de suplir aquestes mancances, s’ha ideat un sistema de generació de coneixement basat en tres eixos:

- La creació d’una plataforma de dades que incorpori les dades existents i generi nous indicadors a partir de la informació disponible.

- La creació d’unes eines de transferència que canalitzin els fluxos d’informació entre els diferents agents implicats.
- La constitució de xarxes de coneixement o grups de treball per processar la informació existent i crear nous coneixements.

La plataforma de dades consistirà en un repositori integrat de bases de dades rellevants per al coneixement turístic de Catalunya. Podran ser bases d’interès turístic ja existents (com les dades de l’IDESCAT, l’INE, etc.), bases de dades no turístiques però d’interès turístic (registres empresarials, registres de consum, indicadors territorials, ambientals o urbanístics, etc.), indicadors derivats de fonts d’informació on line (anàlisi del comportament del consumidor, anàlisi de les dinàmiques de l’oferta de serveis, anàlisi de la imatge, reputació i posicionament de les destinacions, etc.), o sistemes de coneixement ad hoc orientats al coneixement de dinàmiques específiques.

Les eines de transferència inclouran un servei de generació de coneixement que permetrà l’emmagatzematge, anàlisi i visualització de les dades, un centre de transferència que permetrà la interacció dels diferents agents que participen en l’anàlisi i tractament d’aquestes dades, i un portal de projectes que permetrà posar la informació generada a l’abast de tothom.

Les xarxes de coneixement o grups de treball estaran formats per professionals de diverses institucions i diferents àmbits que utilitzaran les dades del SIITC per generar coneixement sobre temàtiques d’interès per al turisme (mobilitat i fluxos a la destinació; comercialització, reserves i pricing; comportament i hàbits del turista; Governança; Emprenedoria; etc.).

L'acord per posar en marxa aquest Sistema d'Informació i Intel·ligència Turística de Catalunya es va firmar a finals de juliol a Barcelona (imatge).