Perfil del contractant


Normativa de compres i contractació de la EPEL

Normativa de contractació de la Fundació TecnoCampus Mataró - Maresme

Anuncis

Aprovació de la normativa i condicions per a la instal·lació d'infraestructures de telecomunicacions a l'edifici TCM2 de Parc Tecnocampus. Exp. núm. 14/2014

Data de publicació: 13/02/2015
Data de finalització del termini per presentar sol·licituds: 30/03/2015
Anunci al BOPB. Data de publicació: 09/03/2015
Normativa infraestructures de telecomunicacions
Imprès de sol·licitud d'instal·lació

 

Licitacions en curs

Licitació per procediment harmonitzat d'un contracte de serveis de vigilància sense armes i serveis auxiliars (Expedient núm. 11/2016)
Anunci. Data de publicació: 21/10/2016
Plec de Clàusles Administratives Particulars
Plec de prescripcions tècniques
Diligència de Modificacions
Data límit de presentació de proposicions: 30/11/2016 a les 18:00 h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 21/12/16, 09:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia  09/01/17, 09:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acta de la Mesa de contractació de data 13/12/16
Acta de la Mesa de contractació de data 21/12/16
Informe Tècnic
Acta de la Mesa de contractació de data 9/01/17 (Obertura sobre 3)
Acta de la Mesa de contractació de proposta d'adjudicació de data 10/01/17
Resolució d'adjudicació de data 13/02/17

 

Licitacions anteriors

Licitació, per procediment d’adjudicació directa, d’un contracte de serveis de consultoria i assistència tècnica per al desenvolupament i redacció del pla estratègic del Tecnocampus. Exp. núm. 53/2016. 
Anunci
Acord de confidencialitat
Data de publicació: 07/07/2016
Data màxima per a obtenir informació i documentació: 15/07/16
Data límit de presentació d'ofertes: 28/07/16
Resolució d'adjudicació. Data publicació: 05/10/16

Licitació per a la contractació de les assegurances de responsabilitat civil, danys, accidents i vida de Tecnocampus (Expedients núm. 5/2015 (EPEL Parc Tecnocampus Mataró) i  núm. 48/2015 (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme)
Anunci. Data publicació: 17/6/16
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques LOT 1. Danys patrimonials
Plec de Prescripcions Tècniques LOT 2. Responsabilitat civil i patrimonial
Plec de Prescripcions Tècniques LOT 3. Accidents col·lectiu i vida
Data límit de presentació de sobres: dia 4 de juliol de 2016 fins les 18:00h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 22/7/16, 12:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia  12/9/16, 12:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acta de la Mesa de contractació de data 22/07/16
Acta de la Mesa de contractació de data 12/09/16
Informe tècnic
Acta de la Mesa de contractació de proposta d'adjudicació de data 12/9/16
Acord d'adjudicació condicionada. Data publicació: 27/9/16

Licitació per a la contractació del subministrament, muntatge i instal·lació del mobiliari del nou aulari de l'edifici TCM6 de la fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Exp. núm.  41/2016)
Anunci. Data publicació: 16-06-16
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Data límit per a la presentació de sobres: dilluns 27/6/16, fins a les 18:00h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 30/6/16, 11:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia 5/7/16, 11:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acta de la Mesa de contractació de data 28/06/16
Acta de la Mesa de contractació de data 30/06/16
Acta de la Mesa de contractació de data 05/07/16
Informe tècnic
Acta de la Mesa de contractació de proposta d'adjudicació de data 05/07/16
Acord d'adjudiació condicionada. Data publicació: 06/07/16

Licitació per a la contractació de les obres del projecte d'ampliació d'aularis Tecnocampus (Exp. núm. 67/2015)
Anunci. Data publicació: 21/12/15
Data límit de presentació de proposicions: 5/1/16, a les 14h.
Plec de Clàusules administratives particulars.
Plec de Prescripcions Tècniques -Part 1.
Plec de Prescripcions Tècniques -Part 2.
Annex plànols.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 19/1/16, 12:00h., sala de Juntes de l'edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acte públic d'informe de valoració relativa als criteris tècnics sotmessos a judici de valor i obertura de sobres 3: dia 27/1/16, a les 11:30h., sala de Juntes de l'edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acta de la Mesa de contractació de data 14/1/16
Acta de la Mesa de contractació de data 19/1/16
Acta de la Mesa de contractació de data 27/1/16
Informe tècnic
Acta de la Mesa de contractació de data 29/1/16Acord d'adjudiació condicionada. Data publicació: 5/2/16

Licitació per a l'adjudiació del contracte d'explotació dels serveis del centre de processament de dades a l'edifici TCM2 del Parc Tecnocampus Mataró. (Exp. núm. 12/2015)
Anunci. Data publicació: 9/12/15
Data límit de presentació de proposicions: 8/1/16, a les 14:00h.
Plec de Clàusules Administratives Particulars 
Plec de Prescripcions TècniquesAnnex I. Annex II.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 22/1/16, 11:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acte públic d'informe de valoració relativa als criteris tècnics sotmessos a judici de valor i obertura de sobres 3: dia 29/1/16, a les 13:00h., sala de Juntes de l'edifici universitari del Parc Tecnocampus
Acta de la Mesa de contractació de data 18/1/16
Acta de la Mesa de contractació de data 22/1/16
Acta de la Mesa de Contractació de data 29/1/16
Informe Tècnic
Adjudicació del contracte. Data publicació: 22/2/16

SEGONACONVOCATÓRIA - Licitació del servei d’impartició d’idiomes de diferents assignatures en els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols de grau en els centres universitaris titularitat de la Fundació TecnoCampus (Exp. núm. 8/2015)
Anunci. Data publicació: 19/6/15
Plec de Clàusules Administratives Particulars 
Plec de Prescripcions TècniquesAnnex I
Acte públic d'obertura de sobres B: dia 16/7/15, 16:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres C: dia 23/7/15, 16:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Actes de la mesa de contractació
Acord d'adjudicació condicionada. Data publicació: 29/7/15

CONVOCATÒRIA ANUL·LADA- Licitació del servei d’impartició d’idiomes de diferents assignatures en els plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols de grau en els centres universitaris titularitat de la Fundació TecnoCampus (Exp. núm. 8/2015)
Anunci. Data publicació: 5/6/15
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques. Annex I


Licitació del manteniment i suport a la infraestructura del centre de processament de dades i explotació econòmica de deu armaris mitjançant la provisió de serveis cloud. Exp. núm 2/2015 
Anunci. Data publicació: 25/02/15
Plec de Clàusules Administratives Particulares   
Plec de Prescripcions Tècniques. Annex I, annex II, annex III
Anunci de pròrroga del termini de lliurament d'ofertes fins el dia 11/05/2015 a les 18h. Data publicació 16/04/2015

Licitació del servei de neteja de les instal·lacions del Parc Tecnocampus. Exp. núm 1/2014 (EPE Parc Tecnocampus) i 78/2014 (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme).
Data pubicació: 17/11/14
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Diligència d'esmenes als plecs de clàusules publicats. 
Data límit de presentació de proposicions: 9 /2/15, a les 14h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 23/2/15, 12:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia 11/3/15, 12:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acord d'adjudicació condicionada
Acord d'adjudicació condicionada
Adjudicació del contracte
 

Licitació del servei de conservació, manteniment preventiu, normatiu i correctiu del Parc Tecnocampus mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i subjecte a regulació harmonitzada. Exp. núm 8/2014 (EPE Parc Tecnocampus) i 40/2014 (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme).
Data publicació: 13/11/14
Plec de Clàusules Administratives Particulars
Plec de Prescripcions Tècniques
Planells
Diligència d'esmenes als plecs de clàusules publicats
Data límit de presentació de proposicions: 9 /2/15, a les 14h.
Acte públic d'obertura de sobres 2: dia 23/2/15, 12:00h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acte públic lectura de les valoracions atorgades als criteris que depenen de judicis de valor i obertura de sobres 3: dia 20/3/15, 13:30h., sala juntes edifici universitari del Parc Tecnocampus.
Acord d'adjudicació condicionada
Adjudicació del contracte

Licitació del servei aliè de Prevenció de Riscos Laborals per a les especialitats de Seguretat en el Treball, d'Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada i Vigilància de la Salut de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, mitjançant procediment obert i sota varis criteris d’adjudicació. Exp. núm. 92/2013.
Descarrega. Data publicació: 03/03/14

Licitació de l'explotació dels serveis de bar- restaurant ubicat a l’edifici del Coneixement TCM1 i de vènding als edficis TCM1, TCM2 i TCM3 del Parc TecnoCampus Mataró, mitjançant procediment obert i sota varis criteris d’adjudicació. Exp. núm. 20/2013.
Descarrega  | Data publicació: 9/7/13

Licitació del subministrament, instal·lació i posada en funcionament de les noves instal·lacions del Centre de Processament de Dades del Parc Tecnocampus Mataró, mitjançant procediment obert, sotemès a regulació harmonitzada  i sota varis criteris d’adjudicació. Exp. núm. 46/2010.
Descarrega | Data de publicació: 16/09/13  

Licitació de l'explotació dels serveis de bar- restaurant ubicat a l’edifici del Coneixement TCM1 i de vènding als edficis TCM1, TCM2 i TCM3 del Parc TecnoCampus Mataró, mitjançant procediment obert i sota varis criteris d’adjudicació. Exp. núm. 2/2013 .
Anunci | Data publicació: 2/5/13
PCAP: Plecs de Clàusules Administratives Particulars R-V
PPT: Plecs de Prescripcions Tècniques R-V.
Data publicació:  2/5/2013
Anunci d’obertura dels sobres núm. 1 i 2 del concurs per a lacontractació per a l’explotació del servei de restauració ubicat a l’edifici del coneixement TCM1 del Parc Tecnocampus Mataró. Licitació deserta.
Data publicació:  29/5/2013

Licitació per a l’arrendament de les plantes 2 i 3 de l’edifici del carrer Balmes nº 37-39 de Mataró, mitjançant procediment obert i sota varis criteris d’adjudicació. Expedient nº 10/2012.

Data publicació: 31/10/12
Descarrega

Licitació del servei de vigilància i d’auxiliar de serveis del Parc TecnoCampus Mataró, mitjançant procediment obert i sotmès a regulació harmonitzada i sota varis criteris d’adjudicació. Exp. núm. 24/2011
Data publicació: 28/11/12
Descarrega

Contracte d’obres de condicionament del local 1 i 3 de la segona planta del TCM3
Data publicació: 09/06/2011
Descarrega

Contracte de servei pel disseny, coordinació i execució del programa “Èxit d’Acceleració Empresarial”.
Data publicació: 09/06/2011
Descarrega

Licitació de l’arrendament de l’edifici del c. Balmes, 37-39 de Mataró, planta soterrània, planta baixa, planta primera i aparcament. Exp. núm. 19/2011
Data de publicació: 12/07/2011
Descarrega

Contracte d’obres de condicionament del local 8 del TCM1
Data de publicació: 18 de març de 2011.
Descarrega

Contracte de manteniment de les instal•lacions elèctriques i mecàniques de Parc TCM. Exp. Núm. 50/2010
Data de publicació: 14 de febrer de 2011.
Descarrega

Acord d'adjudicació de les obres d'adequació del local destinat a Restaurant - Cafeteria del TCM (projecte civil bàsic)
Data de publicació: 21 de gener de 2011
Descarrega

Acord d'adjudicació per l'arrendament dels espais comercials del TCM
Data de publicació: 6 de setembre de 2010
Descarrega

Acord d'adjudicació dels serveis de neteja del TCM
Data de publicació: 21 de gener de 2011.
Descarrega

Acord d'adjudicació del servei financer d'assegurances.
Data de publicació: 23 de setembre de 2010
Descarrega

Acord d'adjudicació de serveis auxiliars i seguretat.
Data de publicació: 7 de setembre de 2010
Descarrega