PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

DE L'ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT (ESCST)

 

1. El perquè d'un espai tutorial

2. El PAT a l’ESCST

3. Objectius del PAT

4. Modalitats de tutoria

5. Tutores de l’ESCT

 

 

 

1.       EL PERQUÈ D'UN ESPAI TUTORIAL

La recerca i la reflexió pràctica sobre la funció tutorial a la Universitat és un camp obert en el qual en aquests darrers anys s’està començant a formar un corpus teòric experimental. La societat actual no exigeix només als professionals uns coneixements teòrics i pràctics (saber i saber fer), sinó també unes competències relacionades amb el saber estar i el saber ser.

És aquí on l’espai de tutoria adquireix rellevància pel que fa a la funció educadora i de socialització, una funció més dins de l’ensenyament que contribueix al desenvolupament integral de la persona.

 

2.       EL PAT A L’ESCOLA SUPERIOR DE CIÈNCIES DE LA SALUT

El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) va aprovar el passat 13 de juliol de 2011 la Normativa de Tutories d’Alumnes de Grau. En aquesta línea i dins de l’adaptació metodològica i curricular en la qual les universitats es veuen immerses, l’acció tutorial representa una acció docent rellevant i eficaç en el procés d’aprenentatge de l'estudiantat. Per aquesta raó la UPF aposta per un model de tutoría integral on es tenen en compte diversos aspectes que poden afectar l’aprenentatge de la/de l’estudiant al llarg dels anys d’estudi.

L’Escola Superior de Ciències de la Salut, com a centre adscrit a la UPF, contempla la necessitat que l’estudiantat disposi d’un Pla d’Acció Tutorial (PAT)

El PAT neix amb l’objectiu d’afavorir la integració i implicació de l’estudiantat a l’ESCST. Es tracta d’una acció educativa que s’està duent a terme per proporcionar a les i els estudiants universitaris un acompanyament i assessorament des de l’inici  fins a la finalització de la seva carrera universitària.

 

3.       OBJECTIUS DEL PAT

L’acció tutorial ha de satisfer tant els objectius de l’estudiantat com els de la universitat. Les tutories tenen com a finalitat:

 • Vetllar per l’adaptació de l’estudiantat a la universitat.

L'adaptació dels i de les estudiants al primer trimestre del primer curs és essencial per reduir l'abandonament prematur dels estudis i la frustració.

 • Estimular l’estudi i el rendiment acadèmic.

És important oferir a l’estudiantat un suport específic davant els estudis que ha escollit cursar, posant-li al seu abast eines i recursos que l’ajudin a potenciar el seu desenvolupament de l'itinerari acadèmic i professional.

 • Ajudar en situacions de dificultat personal o d’estudi.

A vegades, hi ha situacions personals que afecten el bon seguiment dels estudis. La tutora ha de donar suport a la/l’ estudiant perquè pugui superar-los. Si els problemes personals són importants, la tutora pot recomanar-li  un ajut psicopedagògic.

 

4.       MODALITATS DE TUTORIA

La tutoria pot adoptar les modalitats següents:

 • Tutoria individualitzada. Aquest tipus de tutoria permet un suport als estudiants basat en la relació personal i directa amb el tutor/a. Pot ser a demanda de l’estudiant i/o del tutor/a.
 • Tutoria grupal, prèviament planificada, es duu a terme per treballar o bé temes de tipus transversal (pla d'estudis, itineraris...), o bé problemàtiques comunes entre els membres del grup.

En referència al desenvolupament de les tutories, es compta amb tres vies: presencial, telemàtica i mixta.

 • Presencial, mitjançant les entrevistes directes, tant de tipus individual com grupal. En horaris convinguts entre estudiantat i el tutor/a.
 • Telemàtica, mitjançant correu electrònic o per videoconferència.
 • Mixta, si s'utilitzen ambdues modalitats anteriors.

El tutor/a té una especial implicació en situacions com:

 • Règim de dedicació a l'estudi a temps parcial.
 • Necessitats educatives especials.
 • Esportistes d'elit.
 • Risc de fracàs acadèmic, definit com esgotament de dues convocatòries d’una assignatura.
 • Altres situacions que, en opinió del director/a d'escola, aconsellin una supervisió estricta.

 

5.        TUTORES DE l’ESCST 

Les tutores acadèmiques de l’ESCST són:

 • Sra. Meritxell Puyané en els graus en Infermeria i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport-CAFE
 • Sra. Elisabeth Rosell en el grau en Fisioteràpia i Doble titulació en Fisioteràpia i CAFE

Per tal de posar-vos en contacte podeu escriure un correu a: mpuyane@tecnocampus.cat o erosell@tecnocampus.cat

 

             

TecnoCampus, setembre de 2021