PLA D’ESTUDIS

Normativa comptable espanyola i internacional (6 ECTS)
 
·         Marc normatiu comptable a Espanya.
 
·         Normes de valoració.
 
·         Matemàtica financera. Càlcul del valor actual i del tipus d’interès efectiu.
 
·         Tractament comptable del IVA i del Impost de Societats.
 
·         Darrers desenvolupaments.
 
·         Aspectes destacables de les adaptacions sectorials.
 
·         Consultes de l'ICAC.
 
·         NIC/NIIF. Marc normatiu.
 
·         Casos pràctics.
 
Consolidació d'estats financers (6 ECTS)
 
·         Consolidació i normes relatives a la formulació de comptes consolidats
 
·         Etapes en la consolidació
 
·         Mètodes de consolidació
 
·         Normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats.
 
Anàlisi econòmica i financera de l'empresa (6 ECTS)
 
·         Introducció a l'anàlisi d'estats financers.
 
·         Anàlisi patrimonial i financera.
 
·         Anàlisi econòmica. Anàlisi de la rendibilitat.
 
·         Anàlisi del fons de maniobra. Anàlisi integral.
 
·         L’informe d’auditoria en l’entorn del anàlisis econòmica i financera
 
·         Valoració d’empreses, principals mètodes i conceptes generals
 
-         Fiscalitat (6 ECTS)
 
·         Fiscalitat i Empresa: Visió global
 
·         Fonaments de la imposició i conceptes bàsics.
 
·         Impost sobre el Valor Afegit.
 
·         Impost sobre Societats: Règim General
 
·         Impost sobre Societats: Règims Especials
 
Preparació general pel examen d’expert comptable acreditat. Títol propi del “Consejo General de Economistes” i el “Colegio de Censores Jurados de Cuenta de España”(6 ECTS)
 
 

PRÀCTIQUES 

Els alumnes tenen la possibilitat de fer pràctiques a empreses a través de la Borsa de Talent del Tecnocampus.
 
 

METODOLOGIA 

·         Enfocament principalment pràctic amb exercicis que apliquen la teoria tractada.
 
·         Realització de tutories individuals o en grup.
 
·         Recerca i/o utilització de material (documents, publicacions, articles, vídeos, etc.) per a determinats temes.
 
·         Es valorarà realitzar visites externes i/o sessions amb professionals.
 

SISTEMES D’AVALUACIÓ 

El sistema d’avaluació i de qualificacions estableix una qualificació numèrica entre 0 i 10, d’acord amb la normativa vigent, per al global de cada assignatura.
 
Nombre de crèdits per tipus de matèria:
 
 
Tipus de matèria Crèdits ECTS 
Obligatòries 24
Preparació general pel examen d'expert comptable acreditat 6
TOTAL  30
 
L'avaluació es fa prenent com a base l'assistència a classe (mínim d’un 75% de les sessions de cada mòdul), la participació a classe, la realització de treballs, tests i exercicis.
 

Organitzat per: