Objectius

Formació plantejada sobre la base de l'estudi de casos reals de l'entorn industrial i de suficient amplitud com per proporcionar la formació integradora necessària en la indústria 4.0. Els estudiants aprendran els problemes del món real i discutiran les possibles solucions amb l'objectiu d'ampliar el seu coneixement i experiència pràctica, formant enginyers integradors de coneixements i tecnologies de diverses àrees relacionades amb la indústria 4.0.

Objectius específics

 • Entendre i aplicar els elements clau de la Indústria 4.0.
 • Analitzar i valorar solucions tècniques implementades en la indústria.
 • Posar en pràctica conceptes teòrics i aplicar-los en un entorn real.
 • Conèixer i aplicar les noves tecnologies de la fabricació additiva (impressió 3D).
 • Conèixer els avanços en el camp de la robòtica industrial, especialment quant a la robòtica col·laborativa.
 • Aplicar noves tecnologies de la producció en els sistemes de fabricació.
 • Obtenir una visió global de les possibilitats de la realitat virtual i la realitat augmentada en el disseny de producte i en la planta de fabricació.
 • Conèixer i entendre els nous requeriments per competir que té l'empresa industrial en un entorn econòmic globalitzat, prestant especial atenció a la gestió del procés d'innovació tecnològica.
 • Conèixer i aplicar tècniques per al desenvolupament de producte per als nous processos de fabricació.
 • Capacitat de disseny de productes innovadors prioritzant l'orientació al client i la reducció del time-to-market.
 • Entendre i aplicar plataformes tecnològiques de gestió del cicle de vida del producte (PLM).
 • Disseny estratègic del producte.
 • Planificar la producció i les necessitats de materials.
 • Disseny de polítiques de gestió d'estoc de matèries primeres i de producte acabat.
 • Gestió intel·ligent de la cadena logística.
 • Conèixer els sistemes d'informació corporatius i la seva aplicació en la gestió del cicle de vida del producte i de la producció.
 • Entendre i aplicar plataformes tecnològiques de gestió de l'execució del pla d'operacions (ERP-MES).
 • Entendre i aplicar plataformes tecnològiques de gestió de la cadena logística (ERP-SCM).
 • Entendre i aplicar el marc legal i normatiu bàsic relacionat amb les activitats desenvolupades en la planta de fabricació
 • Entendre i aplicar el marc legal bàsic relacionat amb l'impacte ambiental de l'activitat industrial.
 • Conèixer els aspectes bàsics en la gestió de projectes propis i col·laboratius en R+D+I.
 • Adquirir criteris per analitzar i valorar solucions tècniques aplicant tecnologies facilitadores de la Indústria 4.0.
 • Saber identificar la informació clau en la digitalització del sistema de fabricació.
 • Saber com definir i gestionar els processos de negoci de les cadenes de valor principal i de suport.
 • Conèixer les implicacions del procés de transformació digital de l'empresa industrial, i analitzar els requeriments per iniciar i desenvolupar aquest procés.
 • Saber plantejar la definició de processos de negoci, i la seva digitalització i gestió.
 • Conèixer i entendre la dinàmica de la fàbrica intel·ligent i la seva relació amb el desenvolupament de nous models de negoci.
 • Saber utilitzar eines i metodologies per a la definició i desenvolupament de models de negoci innovadors.
 • Conèixer eines i com aplicar-les per a la gestió del coneixement i per gestionar el procés d'innovació de l'empresa.
 • Disposar dels coneixements bàsics per seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les necessitats de l'organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats.
 • Conèixer les solucions de cloud computing i analitzar les seves possibilitats en la Indústria 4.0.
 • Entendre els elements clau de la gestió de la ciberseguretat en la Indústria 4.0.
 • Entendre els elements clau dels sistemes de big data en la Indústria 4.0 i les bases de la seva aplicació.

Organitzat per: