ESQUEMA I ESTRUCTURA DEL POSTGRAU

Aquesta formació de postgrau consta de sis mòduls formatius:

MÒDUL I

Ferides cròniques I. Les nafres per pressió. Abordatge integral

 7 ECTS

MÒDUL II

Ferides cròniques  II. Nafres d'extremitat inferior. Nafres venoses i arterial. Pacient amb peu diabètic

 6 ECTS

MÒDUIL III

Ferides de cicatrització complexa d'altres etiologies

 4 ECTS

MÒDUL IV

Metodologia de la Recerca. Aspectes bàsics

 2 ECTS

MÒDUL V

Treball de fi de Postgrau (TFP)

 7 ECTS

MÒDUL VI

Estades pràctiques clíniques

 4 ECTS

 

PLA D’ESTUDIS

Mòdul I. Ferides cròniques I. Les nafres per pressió. Abordatge integral.

 • Concepte de ferida crònica. Tipus. Característiques diferencials.
 • Qualitat de vida i ferides cròniques.
 • Bioindicadors de qualitat assistencial.
 • Context de la ferida crònica: el pacient, abordatge integral.
  • Valoració funcional.
  • Valoració cognitiva.
  • Valoració de la nutrició.
  • Valoració social.
 • L’entorn familiar. Informació. Repercussions. Afrontament.
 • Educació sanitària. Resolució de problemes.
 • Estructura histològica i funció de la pell.
 • L’edat: característiques de la pell en les diferents etapes de la vida. La pell en la persona gran. Alteracions fisiopatològiques.
 • La cura de la pell sana.
 • Materials i productes relacionats amb la cura bàsica de la pell.
 • Alteracions de la pell. Processos patològics.
 • Procés de cicatrització. Cicatrització de les ferides cròniques.
 • Etiopatogènia de l’úlcera per pressió.
 • Factors de risc intrínsecs i extrínsecs.
 • Factors de risc socio ambientals.
 • Classificació de les UPP. La prevenció de les nafres per pressió (NPP).
 • Tecnologia i prevenció. Superfícies pel maneig de la pressió. Les institucions i la prevenció.
 • El pacient, el cuidador i la implicació en el procés terapèutic.
 • Aspectes generals en el tractament de les UPP.
 • La cura local
 • Complicacions en el tractament de les nafres per pressió.
 • Contaminació, colonització crítica i infecció de les ferides cròniques. Gestió de la càrrega bacteriana. Prevenció de la infecció en ferides cròniques. Impacte econòmic de les nafres per pressió. Aspectes ètics i legals en la prevenció i el tractament d’UPP.
 • Productes sanitaris per la cura local. Valoració i aplicació. Indicacions
 • Prescripció infermera en el camp de les UPP.
 • Escales de valoració i judici clínic. Experiència i metodologia.
 • Aplicació pràctica de l’avaluació dels pacients amb EVRUPP.
 • Elaboració d’un pla d’actuació integral d’atenció al pacient, des de la prevenció, el diagnòstic i el   tractament d’úlceres per pressió.
 • Estudi de casos

Mòdul II. Ferides cròniques II. Nafres d'extremitat inferior. Nafres venoses i arterial. Pacient amb peu diabètic

 • Úlceres venoses. Etiologia. Classificació. Tractament.
 • La compressió, principis bàsics.
 • Taller d’embenatges.
 • Úlceres vasculars d’etiologia arterial. Classificació. Tractament
 • El pacient i la família, informació i educació.
 • Doppler.  Fonaments. Càlcul de l’índex turmell-braç (ITB).
 • Ferides cròniques de les extremitats inferiors.
 • Peu diabètic, fisopatologia.
 • Peu diabètic.. Intervenció podològica. Abordatge multidisciplinari. 
 • Estudi de casos

 

SISTEMES D’AVALUACIÓ

Les metodologies d’avaluació i la seva la ponderació són les següents:

 Mòdul I i II  

 Examen dels mòduls 1 i 2 conjuntament  

 Assistència

80%

20%

 Mòdul III

 Treballs individuals

 Defenses dels treballs 

 Assistència

 Seguiment individual (tutories)

50%

20%

20%

10%

 Mòdul IV 

 Presentació del Treball Fi de Postgrau 

  20%   

 Mòdul V  Presentació del Treball Fi de Postgrau

 50% (memòria)  

15% (tutories)

35% (defensa) 

 

ORGANITZAT PER:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: