ESQUEMA I ESTRUCTURA DEL POSTGRAU

Aquesta formació de postgrau consta de sis mòduls formatius:

MÒDUL I

Ferides cròniques I. Les nafres per pressió. Abordatge integral

 7 ECTS

MÒDUL II

Ferides cròniques  II . Nafres d'extremitat inferior. Nafres venoses i arterial. Pacient amb peu diabètic

 6 ECTS

MÒDUIL III

Ferides de cicatrització complexa d'altres etiologies

 4 ECTS

MÒDUL IV

Metodologia de la Recerca. Aspectes bàsics

 2 ECTS

MÒDUL V

Treball de fi de Postgrau (TFP)

 7 ECTS

MÒDUL VI

Estades pràctiques clíniques

 4 ECTS

 

PLA D’ESTUDIS

Mòdul I. Ferides cròniques I. Les nafres per pressió. Abordatge integral.

-         Concepte de ferida crònica. Tipus. Característiques diferencials.

-         Qualitat de vida i ferides cròniques.

-         Bioindicadors de qualitat assistencial.

-         Context de la ferida crònica: el pacient, abordatge integral.

          -  Valoració funcional.

          -  Valoració cognitiva.

          -  Valoració de la nutrició.

          -  Valoració social.

-         L’entorn familiar. Informació. Repercussions. Afrontament.

-         Educació sanitària. Resolució de problemes.

-         Estructura histològica i funció de la pell.

-         L’edat: característiques de la pell en les diferents etapes de la vida. La

           pell en la persona gran. Alteracions fisiopatològiques.

-         La cura de la pell sana.

-         Materials i productes relacionats amb la cura bàsica de la pell.

-         Alteracions de la pell. Processos patològics.

-         Procés de cicatrització. Cicatrització de les ferides cròniques.

-         Etiopatogènia de l’úlcera per pressió.

-         Factors de risc intrínsecs i extrínsecs.

-         Factors de risc socio ambientals.

-         Classificació de les UPP. La prevenció de les nafres per pressió (NPP).

-         Tecnologia i prevenció. Superfícies pel maneig de la pressió. Les institucions i la prevenció.

-         El pacient, el cuidador i la implicació en el procés terapèutic.

-         Aspectes generals en el tractament de les UPP.

-         La cura local

-         Complicacions en el tractament de les nafres per pressió.

-         Contaminació, colonització crítica i infecció de les ferides cròniques. Gestió de la càrrega bacteriana. Prevenció de la infecció en ferides cròniques. Impacte econòmic de les nafres per pressió. Aspectes ètics i legals en la prevenció i el tractament d’UPP.

-         Productes sanitaris per la cura local. Valoració i aplicació. Indicacions

-         Prescripció infermera en el camp de les UPP.

-         Escales de valoració i judici clínic. Experiència i metodologia.

-         Aplicació pràctica de l’avaluació dels pacients amb EVRUPP.

-         Elaboració d’un pla d’actuació integral d’atenció al pacient, des de la prevenció, el diagnòstic i el   tractament d’úlceres per pressió.

-         Estudi de casos

Mòdul II. Ferides cròniques II. Nafres d'extremitat inferior. Nafres venoses i arterial. Pacient amb peu diabètic

-         Úlceres venoses. Etiologia. Classificació. Tractament.

-         La compressió, principis bàsics.

-         Taller d’embenatges.

-         Úlceres vasculars d’etiologia arterial. Classificació. Tractament

-         El pacient i la família, informació i educació.

-          Doppler.  Fonaments. Càlcul de l’índex turmell-braç (ITB).

-          Ferides cròniques de les extremitats inferiors.

-          Peu diabètic, fisopatologia.

-          Peu diabètic.. Intervenció podològica. Abordatge multidisciplinari. 

-          Estudi de casos

 Mòdul III. Ferides de cicatrització complexa d'altres etiologies

-         Atenció al pacient amb cremades.

-         Atenció al pacient amb ferides d'origen neoplàstic.

-         Atenció al pacient amb ferides pediàtriques.

-         Atenció al pacient amb ferides quirúrgiques.

-         Atenció al pacient amb ferides de baixa prevalença.

-         Estudi de casos.

Mòdul IV. Metodologia de la Recerca. Aspectes bàsics

-         Tipus d'estudis en l'àmbit de les ferides cròniques.

-         Limitacions ètiques i legals dels estudis en ferides. Consentiment informat.

-         Anàlisi crític de la lectura científica sobre ferides cròniques.

-         Pràctica basada en l'evidència científica, cerca bibliogràfica.

-         Elaboració de presentacions.

Mòdul  V. Treball fi de Postgrau (TFP)

-        Elaboració d‘una revisió de la literatura treball fi de postgrau sobre qualsevol aspecte de l'abordatge dels   pacients amb ferides de difícil cicatrització.

Mòdul VI. Estades pràctiques clíniques

-        Estada pràctica clínica observacional en centres referents en tractament de ferides de difícil cicatrització.

METODOLOGIA DOCENT

-        Classes magistrals

-        Tutories presencials i no presencials

-        Pràctiques clíniques

-        Treball individual

-        Estudi de casos

-        Estudi personal

SISTEMES D’AVALUACIÓ

Les metodologies d’avaluació i la seva la ponderació són les següents:

 Mòdul I i II  

 Examen dels mòduls 1 i 2 conjuntament  

 Assistència

80%

20%

 Mòdul III

 Treballs individuals

 Defenses dels treballs 

 Assistència

 Seguiment individual (tutories)

50%

20%

20%

10%

 Mòdul IV 

 Presentació del Treball Fi de Postgrau 

  20%   

 Mòdul V  Presentació del Treball Fi de Postgrau

 50% (memòria)  

15% (tutories)

35% (defensa) 

 

ORGANITZAT PER:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: