PLA D’ESTUDIS

Mòdul I: Teoria General de l'Economia Social. Història i Tipus d’organitzacions (3 ECTS)

 • Introducció a l'Economia Social
 • Història del Cooperativisme i altres formes empresarials d'Economia Social a Catalunya
 • Organitzacions Empresarials a l’Economia Social
 • Metodologia TFP

Mòdul II: Règim jurídic de l’Economia Social (9 ECTS)

 • Constitució d’empreses d’Economia Social
 • Institucions públiques i empreses d'Economia Social
 • Comptabilitat d'empreses d'Economia Social
 • Gestió Financera d'empreses d'Economia Social
 • Règim laboral d’empreses d’Economia Social
 • Règim Fiscal d’empreses d’Economia Social
 • Règim econòmic d’empreses d’Economia Social


Mòdul III: Gestió d’empreses d’Economia Social (9 ECTS)

 • Governança en empreses d'Economia Social
 • Big Data
 • Màrqueting i empreses d’Economia Social
 • Social Media i empreses d’Economia Social
 • Responsabilitat Social Corporativa
 • Recursos Humans en empreses d’Economia Social

Mòdul IV: Emprenedoria i Innovació en empreses d’Economia Social (4 ECTS)

 • Emprenedoria i empreses d'Economia Social
 • Disseny i Gestió de projectes innovadors
 • Innovació Interna i Social

Mòdul V: Treball Final (5 ECTS)

Elaboració d’un treball de Recerca en l’àmbit del cooperativisme i empreses d’Economia Social, un pla d'empresa o un projecte d'intervenció en una organització existent. 

 

Pràctiques

Els alumnes tenen la possibilitat de realitzar pràctiques en organitzacions de l'Economia Social tutoritzades pel professorat i per professionals i directius que gestionen aquestes empreses.

Metodologia

 • Classe magistral: sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats
 • Conferències: sessions presencials en què un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.
 • Seminaris: format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
 • Debats i fòrums: converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor
 • Estudi de casos: dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació concreta
 • Recerca i lectura crítica d'articles: els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan, seguint les fases de la metodologia d'investigació, entre les quals la lectura crítica d'articles
 • Tutories presencials
 • Tutories no presencials: per les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET

Sistemes d’avaluació

El sistema d’avaluació i de qualificacions estableix una qualificació numèrica entre 0 i 10, d’acord amb la normativa vigent, per a cada assignatura. Aquesta nota s’obté de l’avaluació d’activitats, treballs i pràctiques proposades i dirigides pel professorat de cada assignatura. No obstant, les assignatures ‘Introducció a l’economia social’, ‘Història del cooperativisme’, ‘Metodologia del TFP’, ‘Big Data’ i ‘Institucions públiques’ s’avaluaran únicament amb l’assistència a les mateixes.

La nota global obtinguda a cada mòdul es calcularà mitjançant una mitja de les notes obtingudes a cada assignatura ponderada pel número d’hores de cada assignatura sobre el total del mòdul. Per poder obtenir aquesta qualificació cal assistir a un mínim del 70% de les sessions de cada mòdul. Les absències per raons de salut, judicials o laborals s’hauran de justificar degudament.

Al final del postgrau hi ha una reavaluació de les persones que hagin suspès algun dels mòduls. Les reavaluacions tindran una nota màxima de 5 punts. En cap cas hi haurà reavaluació per aquelles persones que no hagin assolit el 70% d’assistència de cada mòdul.

Finalment, la nota global del postgrau es calcularà a partir de les notes globals de cada mòdul ponderades pel número de crèdits que representen sobre el total del postgrau. El pes percentual de cada mòdul és el següent:

 • Mòdul 1: 3 ECTS = 10%
 • Mòdul 2: 9 ECTS = 30%
 • Mòdul 3: 9 ECTS = 30%
 • Mòdul 4: 4 ECTS = 13%
 • TFP: 5 ECTS = 17%

Organitzat per:

 

 

Amb la col·laboració de:

Ministerio de Trabajo y de Economía Social SEPE