PLA D’ESTUDIS

Esquema i Estructura del Postgrau
 
El curs s’estructura en tres blocs teòric-pràctics que, per una banda, ofereixen els continguts teòrics i metodològics necessaris per al desenvolupament de l’activitat d’estudi – l’escriptura de guions tant de ficció com de documentals- i, per l’altra, plantegen tant la realització d’exercicis com l’elaboració d’un projecte final, que han de permetre l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits.
 

Pla d’estudis

Mòdul I. Guió de ficció (6 ECTS)
 
Què és una història? Per què expliquem històries?
 
- La tradició oral
- De la Teoria del Monomite als Arguments Universals
 
L’element bàsic d’una història: el conflicte
 
- Els dos nivells que conformen una història
- Conflicte extern vs. conflicte intern
- La premissa o pregunta inicial
- El tema de la història
 
L’estructura clàssica en 3 actes
 
-1er acte – Presentació: el detonant
- 2on acte – Desenvolupament: la confrontació entre el protagonista i les forces antagonistes i els punts de gir.
- 3er acte:  Resolució: clímax i desenllaç
- Trama principal i subtrames
 
La construcció de personatges
 
- El protagonista: desig vs. necessitat
- La caracterització: personatges unidimensionals i personatges multidimensionals
- L’arc de transformació
 
La seqüència
 
- Construcció de la tensió dramàtica
- Generació d’expectatives
 
Els diàlegs i el subtext
 
Mòdul II. Direcció d’actors (2 ECTS)
 
Lectura i anàlisi del text des del punt de vista del treball dels actors
 
- Com sintetitzar al màxim el missatge d’una escena?
- Eines per a la comunicació amb els actors/actrius
 
La construcció de l’escena
 
- El concepte de l’acció: l’acció física vs. l’acció psicològica
- La relació entre la paraula i l’acció
- La presència i la corporalitat dels actors
- El moviment com a base de treball i expressió
- L'espai i el temps dramàtics
 
L’assaig i el treball davant de la càmera
 
Mòdul III. Guió de documental (3 ECTS)
 
Explicar una història des de la realitat
 
- Tipus de documentals
- Els recursos de la ficció vs. els recursos del documental
 
L’escriptura del guió en un documental
 
- Quin sentit té el guió en un documental?
- Diferències entre l’escriptura del guió de ficció i de documental
- De la idea o pregunta inicial a l’escaleta
- El procés d’investigació, recerca i documentació
- Les entrevistes prèvies
- La selecció de personatges
- L’elecció de les localitzacions
- Proposta visual
 
El rodatge
 
- Què volem assolir durant el rodatge?
- Com apropar-nos als personatges?
- Tipus d’entrevistes
- La planificació de les seqüències
- Les seqüències irrepetibles
 
El muntatge en el documental: una veritable reescriptura
 
- Els visionats i el premuntatge
- L’estructura i la creació d’un nou guió
- Primeres versions de muntatge
- Nous rodatges i incorporació de noves escenes
- El muntatge final: com saber si hem fet el documental que volíem?
 
Mòdul IV. Treball final del curs de postgrau (4 ECTS)
 
Al llarg del curs els estudiants hauran d’escriure  -individualment -el guió d’un projecte de ficció o documental, que tingui una durada màxima de 15 minuts.
 
A través de diverses sessions, tant grupals com individuals, els estudiants rebran l’assessorament dels professors del curs, que els acompanyaran en el procés d’escriptura del guió: des de la fase de generació d’idees fins a la presentació final (pitch) davant d’un jurat format per docents i per professionals del sector audiovisual català, que escollirà el millor projecte..
 
El guanyador tindrà l’oportunitat de seguir desenvolupant el seu projecte dins d’una productora audiovisual professional, que l’acompanyarà durant 6 mesos amb l’objectiu de conduir el projecte fins a la fase de producció. Aquesta productora serà Inicia Films, una empresa cinematogràfica amb àmplia experiència en la producció de curtmetrages, documentals i llargmetratges de ficció.
 
 

METODOLOGIA 

El pla d’estudis pretén ser pràctic i professionalitzador. En aquest sentit, el professorat del curs estarà integrat per professionals docents de l’Escola Superior Politècnica del TecnoCampus (principalment del Grau en Mitjans Audiovisuals), però també per professionals del sector audiovisual amb àmplia experiència en l’escriptura de guions de ficció i documentals i el treball amb actors. A més a més, el curs comptarà amb professors convidats -directors i productors amb una trajectòria destacada dins la indústria audiovisual catalana- que contribuiran a connectar els estudiants amb la realitat de l’ofici d’explicar històries i amb la realitat del sector, en general.
 
Alguns d’aquests professionals, a més, guiaran els estudiants en la realització d’alguns dels exercicis. Per exemple, en finalitzar el primer bloc del curs, els estudiants hauran d’haver escrit una breu escena de ficció (un esquetx) que prepararan, assajaran i gravaran amb els actors i actrius de l’estudi d’actors Frank Stein Studio durant el segon mòdul del curs, dedicat a la direcció d’actors.
 
De forma transversal i al llarg de tot el curs, els estudiants treballaran en l’elaboració d’un projecte final que consistirà en l’escriptura del guió d’una producció de ficció o documental amb una durada no superior als 15 minuts.
 
D’entre els professionals que impartiran el curs, s’assignarà un tutor a cada projecte i, mitjançant la realització d’assessories individuals i/o en grup, es guiarà els estudiants en el desenvolupament del seu guió.
 

SISTEMES D’AVALUACIÓ

Per obtenir el diploma de postgrau serà imprescindible que els participants reuneixin els requisits següents:
 
- Assistència obligatòria a un 80% del total d'hores presencials
- Lliurament i superació del treball final del Curs de Postgrau
 
 

Organitzat per:  

  

 

Amb la col·laboració de: