El TecnoCampus disposa d'un Sistema de Gestió Intern de la Qualitat (SGQ), que considera a l'usuari en el centre de la seva actuació i que el té en compte no només durant la seva estada sinó també abans i després del seu pas pel TecnoCampus (sobretot per estudiants però també emprenedors i empreses).

TecnoCampus té 2 àmbits principals d’actuació: Universitat i Empresa, amb diversos públics objectius (grups d'interès). Cada Escola disposa d'un SGQ propi amb una Comissió de Qualitat pròpia. A més, a nivell global de TecnoCampus,  es defineix una Comissió de Qualitat específica.

Els objectius concrets del SGQ son:

- Impulsar la definició de processos en les dos grans àrees d’acció del TecnoCampus: Universitat i Empresa. Pel cas de l’àrea universitària, promoure l’ús d’estàndards específics com pot ser l’AUDIT per estructurar el contingut de l’SGQ.

- Promoure la revisió/modificació dels processos que conformen el Sistema de Gestió de la Qualitat.

- Fer un seguiment de les accions de millora dels diferents processos i procediments.

- Promoure un calendari d’obtenció d’indicadors amb dates, responsables, origen de les dades i tipus de visibilitat.

- Elaborar informes d'estudis de satisfacció (PAS, PDI, estudiants, titulats, empreses) i d'atenció als suggeriments i reclamacions.

- Fomentar l’accessibilitat dels diferents col·lectius a totes aquelles informacions referents a la qualitat (indicadors, estudis de satisfacció, processos i procediments, accions de millora) amb especial atenció a la web.

- Realitzar la memòria de qualitat anual del TecnoCampus, que complementarà les memòries dels Graus (IST), les memòries de centre i les memòries dels serveis.